بررسی تناسب میان تعامل و خاطره در کودکان با نوع طراحی پلان و طراحی با امکانات دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری داخلی، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری بو مگرایانه، دانشکده معماری و طراحی، دانشگاه علم و فناوری نروژ، تروندهایم، نروژ (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

طراحی پلان باز به عنوان میراث معماری مدرن همچنان رایج است. با گسترش امکانات دیجیتال و نقش مهم آن در زندگی روزمره، استفاده از این امکانات نیز در طراحی فضاها بیشتر مشاهده می‌شود. اما آنچه امروزه بسیار مهم است طراحی مبتنی‌بر‌کاربر است. نیاز است در طراحی، به کاربر کودک و نیاز‌های وی به دلیل نقش مهم این دوره در شکل‌گیری شخصیت فرد توجه داشت. این پژوهش به بررسی تناسب میان ویژگی‌های ذکر‌شده، در طراحی برای کودکان می‌پردازد. پس‌از مطالعات در شاخه‌های روانشناسی کودک و روانشناسی محیط، مشخص شد که تعامل و خاطره دو متغیر مهم دوران کودکی هستند. همبستگی این‌دو با نوع پلان (باز یا تقسیم شده) در دو مرحله آزمایش با حضور دو کودک در هر مرحله سنجیده شد. همبستگی این متغیرها با طراحی با استفاده از امکانات دیجیتال نیز به همین صورت مورد آزمایش قرار گرفت. با بررسی و ارزیابی داده‌ها مشخص شد که میان طراحی پلان تقسیم شده با تعامل در کودکان و همچنین خاطره‌ی فعالیت در ذهن آن‌ها همبستگی مثبت وجود دارد که به نظر می‌رسد به دلیل مقیاس متناسب‌تر و برانگیختن کنجکاوی در کودکان باشد. در بررسی تناسب میان محیط دارای امکانات دیجیتال، و خاطره‌ی فعالیت و تعامل در کودکان نیز همبستگی مثبت به دست آمد. البته امکانات دیجیتال پدیده‌ای تازه است و نسل‌های جدیدتر به شکلی متفاوت با نسل پیشین با آن خو گرفته‌اند. بنابراین ممکن است همبستگی مثبت به‌دست‌آمده به دلیل همین رابطه‌ی کودک با امکانات دیجیتال باشد و برای به‌دست‌آمدن نتایج دقیق‌تر لازم است با درنظر گرفتن عوامل کنترل‌شده‌ی بیشتر انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of children's Interaction and Memory in correlation with Plan Design and Digital Space

نویسندگان [English]

  • Sara Hafezi 1
  • Punik Simoni 2
1 Teaching Asistant, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Design, Art University, Tehran, Iran
2 Asistant Professor and Faculty Member, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Design, Art University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays designing open plans, as a legacy of modern architecture, is still common. With the everyday expansion of digital appliances and their importance in daily life, the usage of this facilities can also be observed in spacial designs. But what is crucial today is user-based design. Minding childhoods considerable part in developing one’s personality, it is required to pay special attention to children and their needs as main users of the design. This research addresses the correlation of common features mentioned, in design for child users. After studying the fields of children's psychology and environmental psychology, it was revealed that interaction and memory are important variables in childhood. The correlation of these variables with the type of plan (open or divided) was measured in two stages of experiment with two children in each stage. Using digital features, the correlation of these variables with the design was also tested. In evaluating both experiments, variables such as the level and type of interaction, children’s interaction with the environment and space, and the activity, as well as recollection and recalling the details about the activity, space and level of pleasance were included as factors. After analyzing the data it was found that there was a positive correlation between the divided plan design and and interaction in children as well as the memory of the activity, which seems to be due to a more appropriate scale and also stimulation of curiosity in children. Positive corrections were also found between the environment with digital facilities, memory of the activity and the children's interactions. However digital devices and facilities are a new phenomenon, and younger generations are accustomed to it in a different manner than the previous. Therefore, the positive correlation may be due to the relationship of recent generation of children with digital appliances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • Open Plan
  • Digital Appliances
  • Interaction
  • Memory
برک، لورا، (1386). روان شناسی رشد. (یحیی سیدمحمدی). تهران: ارسباران.
پیاژه، ژان، اینهلدر، باربل. (1396). روانشناسی کودک. (زینت توفیق). تهران: نی.
شرودر، کارولین، گوردون، بتی. سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی. (مهرداد فیروزبخت). تهران: دانژه.
شولتز، دوآن، شولتز، سیدنی آلن. (1379). نظریه های شخصیت. (یحیی سیدمحمدی). تهران: هما.
قره‌بیگلو، مینو (1389). شهر و کودک، مسئولیتهای شهر نسبت به محل بازی کودکان. ماهنامه منظر، ۰۱، ۷۱-۴۱
کاپلان، پاول اس. (1395). روان شناسی رشد (سفر پرماجرای کودک). (مهرداد فیروزبخت). تهران: رسا.
کرین، ویلیام سی. (1395). پیشگامان روان شناسی رشد. (فرید فدایی). تهران: اطلاعات.
مک اندرو، فرانسیس تی. (1387). روانشناسی محیطی. (غلام رضا محمودی). تهران: زرباف اصل.
Barker, J & Weller, S. (2003). Geography of Methodological Issues in Research with Children. Qualitative Research, January. https://doi.org/10.1177/14687941030032004
Bechtel, R. B. (2002). Handbook of Environmental Psychology. New York: John Wiley & Sons.
Bonnes, M. Carrus, G. (2004). Environmental Psychology, Overview. Elsevir, Amesterdam: Encyclopedia of Applied Psychology, 801-814.
Butterworth, G.(2014). Principles Of Developmental Psychology. Psychology Press.
Davis, J. (2009). Involving Children, Researching with Children and Young People, Research Design, Methods and Analysis. London: Sage Publications.
Hart, R. A., Moore G. T. (1973). The Development of Spatial Cognition: A Review. In R. M. Downs & D. Stea (Eds.). Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior, January, 246–88. https://doi.
org/10.1177/0013916584161001
Inc, Mosby (2013). Mosby’s Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions, Mo: Elsevier Health Sciences, St. Louis. https://doi.org/10.1111/j.1444-0938.2006.00084.x
Korpela, K. M., T. Harting (1996) . Restorative Qualities of Favorite Places. Journal of Environmental Psychology, no. 16 (January), 221–33. https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0018
Korpela, Kalevi, Marketta Kytta¨ Terry Harting (2002). Restorative Experience, Self-Regulation, and Children’s Place Preferences. Journal of Environmental Psychology, 22, 4, 387–98. https://doi.org/10.1006/jevp.2002.0277
Malinowski, J. C & Thurber C. A. (1996). Developmental Shifts in the Place Preferences of Boys Aged 8–16 Years. Journal of Environmental Psychology, 16 (January), 8–16. https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0004
Matthews, H & Limb M. (1999). Defining an Agenda for the Geography of Children: Review and Prospect. Progress in Human Geography, 23 (January), 61–90. http://www.jstor.org/stable/41514667
Matthews, M. H. (1992). Making Sense of Place: Children’s Understanding of Large-Scale Environments. London: Harvester Wheatsheaf.
Schiavo, R. S. (1988). Age Differences in Assessment and Use of a Suburban Neighborhood among Children and Adolescents. Children’s Environments Quarterly, 5 (January), 4–9. http://www.jstor.org/stable/41514667
Sommer, B. (1990). Favorite Places of Estonian Adolescents. Children’s Environmental Quarterly, 7 (January), 32–36. http://www.jstor.org/stable/41514757
Steg, Linda (2012). Environmental Psychology. Chichester. West Sussex: John Wiley & Sons.
United Nations for Human Rights Office of the High Commissioner (2016). International and Regional Legal and Policy Framework. UN Library. January
Wohlwill, J. F & Heft, H. (1987). The Psysical Environment and the Development of the Child. In D. Stokols & I. Altman (Eds.). Handbook of Environmental Psychology, Vol. 1, P. 281-328. New York: Wiley.