تفاوت نگرش مردم با کارشناسان نسبت به حفاظت و تغییر معماری تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول).

2 استاد گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه مرمت بناها و بافت های تاریخی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

معماری تاریخی به عنوان تجسم ارتباط انسان‌ها با فضای معماری در طول تاریخ، دارای ارزش‌هایی است که آن را از دیگر فضاها متمایز می‌کند. از سوی دیگر، زنده ‌ماندن فضای معماری در زمان، در گرو تغییر آن می‌باشد؛ البته تغییری که ارزش‌های آن را نیز حفظ نماید. مردم عادی نیز به عنوان اصلی‌‌ترین مدرکین تاریخی‌‌بودن فضا به عنوان یکی از ابعاد کیفیت محیط در طول زمان، اصلی‌ترین حافظین محیط تاریخی در تغییرات می‌باشند. با این وجود، تاکنون ارزش‌ها و معیارهای حفاظت و تغییر، در نگرش علمی و کارشناسانه و با فرض یکسان بودن با نگرش مردم و یا دربرگیرنده آن، تعریف شده‌ است. مقاله پیش‌رو، با بیان ارزش‌های معماری تاریخی از دید مردم؛ توصیف سیاست‌ها و معیارهای حفاظت و تغییر از دید آن‌ها؛ پرسش اصلی خود مبنی بر «تفاوت نگرش مردم نسبت به حفاظت و تغییر فضای معماری تاریخی با نگرش غالب کارشناسان در چیست؟» را مورد کنکاش قرار داده است و فرض کفایت و جامعیت نگرش کارشناسانه را به چالش می‌کشد. در این راستا، مقاله پیش‌رو، با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا و شیوه مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 24 نفر از اهالی محلاتی از هسته تاریخی یزد به یافتن پاسخ سؤال اصلی مبنی بر نگرش مردم نسبت به ارزش‌های معماری تاریخی، و سیاست‌ها و معیارهای حفاظت و تغییر آن، پرداخته است. یافته‌ها تفاوت‌های اساسی را بین نگرش مردم و نگرش کارشناسانه کنونی برای تعریف و اعمال حفاظت و تغییر معماری تاریخی، اعم از نوع ارزش‌های اطلاق‌شده به معماری تاریخی، سیاست‌های حفاظت و تغییر، و معیارهای آن‌ها نشان می‌دهد. منشأ اصلی آن‌ها، تفاوت مفهوم ارزش روز و انگیزه برای حفاظت از معماری تاریخی در زمان، در بین این دو نگرش است. این تفاوت‌ها عدم جامعیت نگرش کنونی و لزوم اعمال نگرش مردم عادی در حفاظت و تغییر فضای تاریخی به عنوان مکمل و رجحان آن تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Difference between the Attitudes of People and Experts towards the Conservation and Change of Historical Architecture

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Poursarrajian 1
  • Alireza Einifar 2
  • Pirouz Hanachi 3
1 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Yazd University, Yazd, Iran (Corresponding Author).
2 Professor of Architecture, Department of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor of Architecture, Department of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Historical architecture as the embodiment of the connection between human beings and architectural space throughout history has values that distinguish it from other spaces. On the other hand, the survival of the architectural space throughout the time depends on its change, and of course, this change should also preserve its values. The ordinary people also, as the main perceivers of the antiquity of the space as one of the dimensions of environmental quality over time, are considered the main protectors of the historical environment against changes. Nevertheless, so far, the values and criteria of the conservation and change have been defined with a scientific and expert attitude and with the assumption that these definitions correspond  to the people’s attitude and/or includes it. The current study, through expression of the values of the historical architecture from people’s perspective and description of the conservation and change policies and criteria from their point of view, has explored the main question that “what is the difference between the attitudes of the people and experts towards the conservation and change of the historical architecture space?”. It challenges the assumption of the sufficiency and comprehensiveness of the expert attitude. In this regard, the current study, with a qualitative approach and the use of content analysis and semi-structured interviews with 24 residents of neighborhoods in the historical core of Yazd, has tried to answer the main question of the study about  the difference between the attitudes of the people and experts towards the conservation and change of the historical architecture space. The findings are indicative of fundamental differences between the attitudes of the people and experts towards the definition and adoption of the conservation and change of the historical architecture including the values attributed to the historical architecture, the conservation and change policies, and their criteria. These differences are rooted in the difference between the concept of the present value and the motivation for conservation of the historical architecture over time. These differences emphasize the non- comprehensiveness of the current attitude and the necessity of adopting ordinary people’s attitudes in the conservation of the historical space and its change as a complement to the current attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Values of Historical Architecture
  • Conservation and Change of Historical Architecture
  • Criteria for Conservation and Change of Historical Architecture
  • People
براندی، چزاره. (1391). نظریه‌های مرمت (پیروز حناچی) [چاپ سوم]. تهران: دانشگاه تهران.
پورسراجیان، محمود. (1394). ارزش‌های محله تاریخی و معیارهای تغییر در آن از نظر ساکنان. باغ نظر، (35)، 39-52. http://www.bagh-sj.com/article_11716.html
حناچی، پیروز و پورسراجیان، محمود. (1393). احیای بافت شهری تاریخی با رویکرد مشارکت [چاپ دوم]. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
حناچی، پیروز و فدایی‌نژاد، سمیه. (1390). تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت‌های فرهنگی- تاریخی. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، (46)، 15-26. https://jfaup.ut.ac.ir/article_25057.html
رابرتز، پیتر و سایک، هیو. (1393). بازآفرینی شهری؛ یک کتاب راهنما (محمدسعید ایزدی و پیروز حناچی). تهران: دانشگاه تهران.
رادول، دنیس. (1393). حفاظت و پایداری در شهرهای تاریخی (پیروز حناچی و یلدا شاه‌تیموری). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رحیم‌زاده، محمدرضا و نجفی، مهنام. (1389). جایگاه درک ارزش‌های ماهوی اثر تاریخی در روند احیاء. در مجموعه مقالات نخستین همایش شناخت و معرفی مزیت‌ها و ظرفیت‌های احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (241-272). تهران: سازمان میراث فرهنگی، صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی. https://b2n.ir/e29411
صحی‌زاده، مهشید و ایزدی، محمدسعید. (1383). حفاظت و توسعه شهری: دو رویکرد مکمل یا مغایر؟. فصلنامه آبادی، (45)، 12-21. magiran.com/p1488255
طالبیان، محمدحسن. (1384). نقش مفهوم اصالت محوطه‌های میراث جهانی، تجاربی از دوراونتاش برای حفاظت مبتنی بر اصالت. رساله دکتری. گروه معماری. دانشکده معماری. پردیس هنرهای زیبا. دانشگاه تهران.
فدایی‌نژاد، سمیه. (1391). اصول و معیارهای حفاظت و توسعه یکپارچه در مجموعه‌های معماری تاریخی؛ مطالعه موردی: میدان کهنه اصفهان و میدان امیرچخماق یزد. رساله دکتری. گروه معماری. دانشکده معماری. پردیس هنرهای زیبا. دانشگاه تهران.
لوفور، هانری. (1395). تولید فضا (محمود عبدالله‌زاده). چاپ دوم. تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
یوکیلهتو، یوکا. (1394). تاریخ حفاظت معماری (دکتر محمد‌حسن طالبیان و خشایار بهاری). چاپ دوم. تهران: انتشارات روزنه.
Altrock, U., & Schoon, S. (2013). Urban villages as local economic clusters: the case of the Zhongda cloth market in Guangzhou. In F.L. Wu, F.Z. Zhang & C. Webster (Eds). Rural migrants in urban China. London: Routledge.
Ashworth, G., Graham, B., & Tunbridge, J. (2007). Pluralising Pasts: heritage, Identity and Place in Multicultural Societies. London: Pluto.
Banning, E. B. (2002). Archaeological survey. London: Kluwer Academic/ Plenum Publishers.
Carmona, M., De Magalhaes, C., & Natarajan, L. (2016). Design Governance: The CABE Experiment. New York: Routledge.
Casais, B., Monteiro, P. (2019). Residents’ involvement in city brand co-creation and their perceptions of city brand identity: a case study in Porto. Place Brand Public Diplomacy, (15), 229-237. https://link.springer.com/article/10.1057/s41254-019-00132-8
Chong, K. Y., & Balasingam, A. S. (2019). Tourism sustainability: economic benefits and strategies for preservation and conservation of heritage sitesin Southeast Asia. Tourism Review, 74(2), 268-279. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/TR-11-2017-0182/full/html
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. 6th ed. London, New York: Routledge.
Department of Communities and Local Government. (2009). Guidance on building a local sense of belonging. http://www.tedcantle.co.uk/publications/042%20building%20a%20local%20sense%20of%20belonging%20DCLG%202009.pdf
Doratli, N., Hoskara, S. O., & Fasli, M. (2004). An analytical methodology for revitalization strategies in historic urban quarters: a case study of the walled city of Nicosia, North Cyprus. Cities, 21(4), 329-348. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275104000514
English Heritage. (1998). Conservation-led Regeneration: The Work of English Heritage. London: English Heritage. 
English Heritage. (2000). Government Review of Policies Relating to the Historic Environment. London: English Heritage
English Heritage. (2008). Conservation Principles: Policies and Guidance for the Sustainable Management of the Historic Environment. London: English Heritage.
Feilden, B., & Jokilehto, J. (1993). Management Guidelines for world Cultural Heritage Sites. Rome: ICCROM.
Francaviglia, R. V. (1978). Xenia Rebuilds: Effects of Predisaster Conditioning on Postdisaster Redevelopment. Journal of the American Institute of Planners, 44(1), 13-24. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367808976873
Hay, R. (1998). Sense of place in developmental context. Journal of Environmental Psychology, 18(1), 5-29. https://www.researchgate.net/publication/240444067_Sense_of_Place_in_Developmental_Context
Kaltenborn, B. P., & Williams, D. R. (2002). The meaning of place: Attachments to Femundsmarka National Park, Norway, among tourists and locals. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 56(3), 189-198. https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2002_williams_d001.pdf
Kelly, G., & Hosking, K. (2008). Nonpermanent Residents, Place Attachment, and “Sea Change” Communities. Environment and Behavior, 40(4), 575-594. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.505.5634&rep=rep1&type=pdf
Lewicka, M. (2010). What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 35-51. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.05.004
Li, J., Krishnamurthy, S., Roders, A. P., & Wesemae, P. (2020). Community participation in cultural heritage management: A systematic literature review comparing Chinese and international practices. Cities, 96, Article 102476. https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102476
Lipovac, N., Nikolić, G., Popović, S., & Gradečki, N. (2019). Planning as a Function of Preserving the Identity of Place. In M. Obad Šćitaroci, B. Obad Šćitaroci & A. Mrđa (Eds). Cultural Urban Heritage. The Urban Book Series. Springer. https://www.springerprofessional.de/en/planning-as-a-function-of-preserving-the-identity-of-place/16425362
Nanda, G., & Khare, A. (2018). Spatial Mapping of People-Place Ties as an Integral Part of Heritage Management Process. Journal of Heritage Management, 3(2), 192-208. https://doi.org/10.1177/2455929618807984
Nasar. J. L. (2011). Environmental Psychology and Urban Design. In T. Banerjee & A. loukaitou-Sideris (Eds). Companion to urban design. Abingdon: Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203844434-23/environmental-psychology-urban-design-jack-nasar
Nielsen-Pincus, M., Hall, T., Force, J. E., & Wulfhorst, J.D. (2010). Sociodemographic effects on place bonding. Journal of Environmental Psychology, 30(4), 443-454. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.01.007
Norberg-Schultz, Ch. (1980). Genius loci: towards a phenomenology of architecture. NewYork: Rizzoli.
Pedeliento, G., & Kavaratzis, M. (2019). Bridging the gap between culture, identity and image: a structurationist conceptualization of place brands and place branding. Journal of Product & Brand Management, 28(3), 348-363. https://doi.org/10.1108/JPBM-01-2018-1735
Pendelbury, J. & Strange, I. (2011). Urban conservation and the shaping of the English city. Town Planning Review, 82(4), 361-392. https://www.jstor.org/stable/27976011
Relph, E. (1976). Place and Placelessness. London: Pion.
Simakole, B. M., Farrelly, T. A., & Holland, J. (2019). Provisions for community participation in heritage management: case of the Zambezi Source National Monument, Zambia. International Journal of Heritage Studies, 25(3), 225-238. https://doi.org/10.1080/13527258.2018.1481135
Smith, L. (2006). Uses of Heritage. London: Routledge.
Srijuntrapun, P., Fisher, D., & Rennie, H. G. (2017). Assessing the sustainability of tourism-related livelihoods in an urban World Heritage Site. Journal of Heritage Tourism, 9, 1-16. https://doi.org/10.1080/1743873X.2017.1373779
Stovel, H. (1995). Considerations in Framing the Authenticity Question for Conservation. In Proceedings of the Nara Conference on Authenticity in relation to the World Heritage Convention. https://www.iccrom.org/sites/default/files/publications/2020-05/convern8_01_hstovel_ing.pdf
Stovel, H. (2007). Effective use of authenticity and integrity as world heritage oualifying conditions. http://www.ceci-br.org/novo/revista/docs2007/CT-2007-71.pdf
Winter, T. (2014). Beyond Eurocentrism? Heritage conservation and the politics of difference. International Journal of Heritage Studies, 20(2), 123-137. https://doi.org/10.1080/13527258.2012.736403