دوره و شماره: دوره 15، شماره 38، خرداد 1401، صفحه 1-294 
بازنمائی محتوای کیفیت‌های محیطی میادین قاجاری شهر تهران

صفحه 217-234

10.22034/aaud.2022.339570.2658

فاطمه فتوحی اهل؛ احد نژاد ابراهیمی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ یاسر شهبازی