تحلیل عملکرد شناشیر بیرونی با توجه به نقش آن در سایه‌اندازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده انرژی معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 استاد گروه معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشیار و رئیس بخش انرژی و نور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران.

چکیده

بوشهر دارای بافت تاریخی ارزشمندی است و نکات آموزنده بسیاری در زمینه معماری اقلیمی دارد؛ هم از دید کلی در خصوص بافت و هم در مورد جزییات و اجزای معمارانه. در عین حال، درخصوص برخی از عناصر آن، مانند شناشیر که در نمای ساختمان‌های بوشهر کاربرد زیادی دارد، کماکان ابهاماتی در خصوص کارایی و عملکرد آن باقی است و جا دارد با انجام بررسی‌های دقیق تأثیر آن بر عملکرد ساختمان مشخص گردد. در بین تعداد قابل ‌توجهی راهکارِ علمی و تجربی، یکی از کاربردی‌ترین راهکارها بازکاوی و مطالعه عناصر اقلیمی و زمینه‌ای یک منطقه مشخصِ شهری و تطبیق آن با ساخت‌وسازهای سنتی آن است. با مطالعه پژوهش‌های پیشین، در مورد شناشیر، این نتیجه به دست می‌آید که بیش‌تر مطالعات انجام‌شده بر اساس مطالعات توصیفی تحلیلی پیرامون علت وجودی شناشیر بوده‌‌اند و تنها در چند مورد به بررسی تأثیر شناشیر بر شرایط تهویه طبیعی ساختمان پرداخته ‌شده است. در مقاله حاضر تلاش شده ‌است بعد دیگری از عملکرد شناشیر مورد بررسی قرارگیرد، با این امید که دریافت جدیدی از کارکرد شناشیر حاصل گردد. راهکاری که نویسندگان اتخاذ کرده‌اند استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ردینس و هانی‌بی برای تحلیل، تبیین و ارائه راه‌حل است. با تحلیل بررسی‌های انجام‌شده الگوی درست شناشیر بیرونی در بوشهر از منظر سایه‌اندازی ارائه شده است که قابل ‌استفاده معماران طراح خواهند بود. به همین منظور پس از بررسی و شناسایی گونه‌های مختلف شناشیر، در چهار تیپ مختلف، با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای میزان تأثیر شناشیر بر روشنایی فضای داخل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایجِ به ‌دست ‌آمده نشان می‌دهد شناشیر متصل به سقف که به میزان یک متر از سقف امتداد یافته ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، تا حد زیادی شبیه به یک سایبان افقی عمل می‌کند. از طرف دیگر، این نوع شناشیر، از نظر سایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی، در مقایسه با شناشیر متصل به کف با ارتفاع ۱ تا ۱.۵ متر، عملکرد به مراتب بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Performance of the Shanashir according to its Role in Shading

نویسندگان [English]

  • Marjan Soleimanzadeh 1
  • Shahin Heidari 2
  • Behrouz Mohammad Kari 3
1 Master of Architecture and Energy, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran (Corresponding Author).
2 Professor of Architecture, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Bushehr has a valuable historical texture which provides many instructive points in the field of climatic architecture, in terms of both the general characteristics of the texture and the architectural details. However, there are ambiguities about the efficiency and performance of some of its elements one of which is the Shanashir. This element is widely used in the facades of the buildings in Bushehr, making it important to determine its effect on the building performance. Among the considerable number of scientific and experimental solutions, one of the most practical solutions is to review and study the climatic and contextual elements of a specific urban area and compare them with the traditional constructions in it. Reviewing previous studies on Shanashir indicates that most studies have described and analyzed the reasons for the use of the Shanashir in the building and just a few studies have addressed the effect of the Shanashir on the natural ventilation in the building. In the present study, it is attempted to examine another dimension of the function of the Shanashir to find new things about its function. To this end, the simulation software of Radiance and Honeybee are applied to analyze, and explain findings, and provide solutions. By analyzing the investigations performed, the right pattern of the exterior Shanashir in Bushehr in terms of shading is presented, which can be used by designer architects. To this end, after identifying and examining various types of Shanashir (4 types), the effect of the Shanashir on interior lighting is assessed through computer simulation. The results show that the Shanasir attached to the roof, which extends one meter from the roof, acts much like a horizontal canopy. On the other hand, this type of Shanashir, in terms of shading, has a much better performance compared to the Shanasir (with a height of 1 to 1.5 meters) attached to the floor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vernacular Architecture
  • Bushehr
  • Shading
  • Shanashir
  • Daylight Simulation
Andersen, M., Ashmore, J., & Beltran, L. (2012). IES LM-83-12, Approved Method: IES Spatial Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight Exposure (ASE). Illuminating Engineering Society. Prepared by: The Daylight Metrics Committee.
Bahrani, H. R., Ranjbar, E., & Ahmadi, S. (2018). An Analysis of the Function of External Senasir Types and Their Effects on the Wind Flow in the Historical Part of Bushehr. Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 8(3), 179-186. [Persian] https://bsnt.modares.ac.ir/article-2-30720-fa.html
Dehdashti, S., & Heidarian, S. (2015). A study of housing typology in the Historical Part of Bushehr. The International Conference on New Research in Civil engineering, Architecture. [Persian] https://civilica.com/doc/475519
Dehdashti, S., & Roasaei, A. (2014). A study of the performance and methods of making SHanashir in old Residential Buildings of Bushehr. International Conference on construction methods Architecture. [Persian] https://civilica.com/doc/324272/
Gharibi, M., Hosseini Mofrad, & Turkman, A. (2013). Investigation of the factors of wall formation in Behbahani neighborhood of Bushehr (case study of vision, sunlight and radiation). The International Conference on New Research in Civil engineering, Architecture. [Persian] https://civilica.com/doc/149867/
Haghighat, F. (2013). Recognition of Vernacular Architectural Patterns in old Residential Buildings of Bushehr, A Case Study of Nozari Mansion. International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development, Tabriz. [Persian] https://elmnet.ir/Article/20132695-32151
Hamidi, J. (2011).Beautiful province of Bushehr. Bushehr Publications. [Persian]
Hedayat, A., & Eshrati, P. (2017).Typology of the form and placement of SHanashir in vernacular architecture of Bushehr port, Iran. J Res Islam Archit. 4(13), 40-61. [Persian] http://jria.iust.ac.ir/article-1-610-fa.html
Hedayat, A., & Tabaian, S. M. (2013). The survey of elements forming houses and their reasons in the historical fabric of Bushehr. Archit Hot Dry Clim, (3), 35-54. [Persian] http://smb.yazd.ac.ir/article_237.html
Hedayat, A., & Ziaei, M. (2012). Analysis of the role of wind in the formation of the historical context of Bushehr. The Second National Conference on Wind and Solar Energy, Tehran. [Persian]  https://civilica.com/doc/183935/
KHanMohammadi, M., Azimi, S., Hosseini, M., & Rahmaniani, Y. (2014). Quantitative and qualitative study of the role of porch in traditional houses and its restoration in the terrace of a case study in Tehran. Hoviat e Shahr, (26), 21 -32. [Persian] 20.1001.1.17359562.1395.10.2.3.0
Masoudinejad, M., Zarrinbakhsh, F., & Rezaei, G. (2016). A Comparative Study of Shanashil Climate Physical Model in Ahvaz and Bushehr Vernacular Homes. International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art and Environment, Future Horizons & Retrospect. tehran. [Persian] (https://civilica.com/doc/608624/)
Ministry of Housing and Urban Development, General Directorate of Housing and Urban Development. (2003). Special detailed plan of the old texture of Bushehr city. Bushehr. Office of Urban Improvement and Renovation. [Persian]
Mofidi Shemirani, M., & Sedaghat, F. (2013). Principles and context of Bushehr architectural climate design. The First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Planning and Sustainable Environment, Hamedan. [Persian] https://civilica.com/doc/263743/
Mohammadi, A. (2012). Surveying in shadowing function of Shenashirs and its correction with shading mask method in Bushehr. Archit Hot Dry Clim, (2), 53-63. [Persian] 20.1001.1.26453711.1391.2.2.4.6
Nabil, A., & Mardaljevic, J. (2006). Useful DayLight Illuminances: A Replacement for DayLight Factors. Energy and Buildings, 38(7), 905–913. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4434083/mod_resource/content/0/Useful%20daylight%20illuminances.%20A%20replacement%20for%20daylight%20factors.pdf
Ranjbar, E., Pourjafar, M. R., & Khaliji, K. (2010). Innovations in climatic designing due to the wind flowing through the old Bushehr. Bagh e Nazar, 7(13), 17-34. [Persian] https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123198
Reinhart, Ch. F., Mardaljevic, J., & Rogers, Z. (2006). Dynamic Daylight Performance Metrics for Sustainable Building Design. LEUKOS, 3(1), 7–31. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.8133&rep=rep1&type=pdf
Reinhart, Ch. F., & Weissman, D. (2012). The Daylight Area - Correlating Architectural Student Assessments with Current and Emerging Daylight Availability Metrics. Building and Environment, 50, 155–164. https://www.researchgate.net/publication/257171773_The_daylit_area_-_Correlating_architectural_student_assessments_with_current_and_emerging_daylight_availability_metrics
Shaeri, J., Yaghoubi, M., Aliabadi, M., & Vakilinejad, R. (2017). Study of temperature, relative humidity and wind speed in traditional residential buildings in Bushehr in the summer. Fine Arts - Architecture and Urban Planning, 22(4), 93-105. [Persian] 10.22059/JFAUP.2018.229533.671660
Takapoomanesh, Sh., & Shahin, A. (2003). Sustainability Patterns in the Old Residential Fabric of Boushehr. Architecture and construction, 7(10), 130-135. [Persian] https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=162720
Technical Office for Conservation and Rehabilitation. (1975). Study and survey of the old texture of Bushehr [Volume. 1]. Center of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization Bushehr Province. [Persian]
Zangouei, P., & Torkamon, A. (2014). SHanashir usage in Building Energy-Saving at Boushehr Province. The first International conference on sustainable urban structure, 165-174. [Persian] (https://civilica.com/doc/344665/)
Ziapour, M., & Hedayat, A. (2011). Presenting Climate Design Solutions in hot and humid Areas Based on Vernacular Architecture (Case Study: Bushehr and Bandar Lengeh Ports). The First National Conference on Civil Engineering. Zibakenar. Iran. [Persian] (https://civilica.com/doc/142585/)