استفاده از شیوه‌ی نوین اخذ عوارض پسماندهای ساختمانی در راستای مدیریت و کاهش پسماندهای ساختمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه‌ عمران، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه‌های عمران و مدیریت ساخت، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه‌ عمران و مدیریت ساخت، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

روزانه حدود 50 هزار تن پسماندهای ساختمانی و عمرانی در شهر تهران تولید می‌شود که این مقدار حدود 7 برابر پسماندهای خانگی می‌باشد. با توجه به این که حجم پسماندهای عمرانی در برابر پسماندهای ساخت و ساز و تخریب بسیار ناچیز بوده و آوار و نخاله‌های ساختمانی ناشی از صنعت ساختمان و صدور پروانه‌های تخریب و نوسازی، حجم اصلی این گونه پسماند را تشکیل می‌دهد، لذا در صورت مدیریت تخریب ساختمان‌های قدیمی و استفاده مجدد و مناسب از مصالح ناشی از تخریب، علاوه بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، سبب درآمدزایی و اشتغال‌زایی می‌گردد. در این پژوهش، ابتدا بهترین روش مدیریتی "تخریب ساختمان‌ها" در شهر تهران بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با دیدگاه توسعه پایدار شهری بررسی ‌شد. سپس شیوه یارانه و مجازات برای پرداخت عوارض پسماند ساختمانی ناشی از انواع روش‌های تخریب ساختمان‌ها پیشنهاد گردید که در اثر اجرای این طرح، سازندگان به دلیل معافیت‌ها و عوارض پسماند کم‌تر، به روش‌های تخریب با نخاله‌های ساختمانیِ کم‌تر راغب گشته و از روش‌های تخریب با نخاله‌های ساختمانی بیش‌تر، به دلیل جرایم و عوارض پسماند بیش‌تر پرهیز خواهند کرد. نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد که ارزش وزنی معیار اقتصادی (0.528)، معیار زیست محیطی (0.333) و معیار اجتماعی- فرهنگی (0.140) بود. بالا بودن ارزش وزنی معیار اقتصادی، نشانگر اهمیت آن در بین سازندگان بوده و از این گزینه جهت مدیریت و کاهش پسماندهای ساخت و ساز و تخریب استفاده گردید و با استفاده از تجارب و نتایج علمی و عملی به دست آمده در سایر کشورها، شیوه یارانه و مجازات انتخاب و پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using a New Method of Collecting Construction Waste Tolls in Line with Management and Reduction of Construction Waste

نویسندگان [English]

  • Shahabuddin Farzad 1
  • Hamidreza Vosughifar 2
  • Hamidreza Rabieefar 2
  • Sayyid Azim Hosseini 3
1 Instructor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
2 Assistant Professor of Civil Engineering and Construction Management, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Civil Engineering and Construction Management, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

About 50 thousand tons of construction waste is produced in Tehran daily, about seven times the household waste. This results in the movement of more than 4500 trucks during the day inside the city. Without having smart and integrated management, these movements increase the traffic and pollute the city air and impose other problems such as illegal waste disposal in passages upon urban management. Hence, by smartification of the construction waste transport system, illegal disposal of this debris can be prevented, but also by reducing the truck traffic or their path length, huge positive steps are taken toward reducing overall traffic and air pollution. Via a proper organization of construction waste and sustaining the natural resources and environment, it can provide monetization and job makings. In this research, the best “buildings’ demolition” management method in Tehran is examined based on the analytical hierarchy process (AHP) regarding sustainable urban development. Then, the subsidy and penalty approach are suggested for paying the tolls of the construction waste resulting from various building demolition methods. As a consequence of executing this plan, constructors will be more inclined to demolition methods with less construction waste due to exemptions and fewer waste charges and avoid demolition methods with enormous construction waste due to higher penalties and waste tolls. The results of this study have shown that the weight values of economic, environmental, and socio-cultural criteria were 0.528, 0.333, and 0.140, respectively. The high economic criterion weight value indicates its importance among constructors. This option is used to manage and reduce construction and demolition waste. Using practical and scientific experiences and results obtained in other countries, the suggested subsidy and penalty method is selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction Waste Tolls
  • Analytical Hierarchy Process
  • Sustainable Urban Development
بحرینی، حسین و مکنون، رضا. (1380). «توسعه شهری پایدار؛ از فکر تا عمل». محیط شناسی، 27(27)، 41-60 .
پورجعفر، محمدرضا. و خدائی، زهرا. (1389). «شاخص شناسی توسعه پایدار شهری». همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران. 
عبدالهی، علی اصغر. (1394). «اولویت بندی شاخص‌های موثر توسعه پایدار شهری در کرمان». جغرافیا، 47(13)، 253-268 .
مومنی، منصور. (1385). «مباحث نوین تحقیق در عملیات». تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ص 53.
Abdelhamid, M. (2014). Assessment of different construction and demolition waste management approaches.HBRC Journal, 3(10), 317-326. DOI: 10.1016/j.hbrcj.2014.01.003
Blaisi, N. (2019). Construction and demolition waste management in Saudi Arabia: Current practice and roadmap for sustainable management. Journal of Cleaner Production,  221, 167-175. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.02.264
Borghi, G., Pantini, S., & Rigamonti, L. (2018). Life cycle assessment of non-hazardous Construction and Demolition Waste (CDW) management in Lombardy Region (Italy). Journal of Cleaner Production, 184, 815-825. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.02.287
Chen, J., Hua, C., & Liu, C. (2018). Considerations for better construction and demolition waste management: Identifying the decision behaviors of contractors and government departments through a game theory decision-making model. Journal of Cleaner Production, 212, 190-199. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.11.262
Chen, X., & Lu, W. (2017). Identifying factors influencing demolition waste generation in Hong Kong. Journal of Cleaner Production, 141, 799-811. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.09.164
Dahlbo, H., Bachér, J., Lähtinen, K., Jouttijärvi, T., Suoheimo, P., Mattila, T., Sironen, S., Myllymaa, T., & Saramäki, K. (2015). Construction and demolition waste management: A holistic evaluation of environmental performance. Journal of Cleaner Production, 107, 333-341. DOI: doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.073
Esa, M., R. Halog, A., & Rigamonti, L. (2017). Strategies for minimizing construction and demolition wastes in Malaysia, Resources. Conservation and Recycling, 120, 219-229. DOI: 10.1016/j.resconrec.2016.12.014
Gálvez-Martos, J. L., Styles, D., Schoenberger, H., & Zeschmar-Lahl, B. (2018). Construction and demolition waste best management practice in Europe. Resources, Conservation and Recycling, 136, 166-178. DOI: 10.1016/j.resconrec.2018.04.016
Ghisellini, P., Ripa, M., & Ulgiati, S. (2017). Exploring environmental and economic costs and benefits of a circular economy approach to the construction and demolition sector. A literature review, Journal of Cleaner Production, 178, 618-643. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.11.207
Jia, S., Yan, G., Shen, A., & Zheng, J. (2017). Dynamic simulation analysis of a construction and demolition waste management model under penalty and subsidy mechanisms. Journal of Cleaner Production, 147, 531-545. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.01.143
Kleemann, F., Lehner, H., Szczypińska, A., Lederer, J., & Fellner, J. (2017). Using change detection data to assess amount and composition of demolition waste from buildings in Vienna. Resources, Conservation and Recycling, Vol. 123, 37-46. DOI: 10.1016/j.resconrec.2016.06.010
Lockrey, S., Nguyen, H., Crossin, E., & Verghese, K. (2016). Recycling the construction and demolition waste in Vietnam: opportunities and challenges in practice. Journal of Cleaner Production, 133, 757-766. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.05.175
Melo, A. B. D., Gonçalves, A. F., & Martins, I. M. (2011). Construction and demolition waste generation and management in Lisbon (Portugal). Resources, Conservation and Recycling, 55(12), 1252-1264. DOI: 10.1016/j.resconrec.2011.06.010
Menegaki, M., & Damigos, D. (2018). A review on the current situation and challenges of construction and demolition waste management. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry. 13, 8-15. DOI: /10.1016/j.cogsc.2018.02.010
Polat, G., Damci, A., Turkoglu, H., & Gurgun, A. P. (2017). Identification of root causes of construction and demolition (C&D) waste: the case of Turkey. Procedia Engineering, 196, 948 – 955.
Rodríguez, G., Medina, C., Alegre, F. J., Asensio, E., & Sánchez de Rojas, M. I. (2015). Assessment of Construction and Demolition Waste plant management in Spain: in pursuit of sustainability and eco-efficiency. Journal of Cleaner Production, 90, 16-24. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.11.067
Rosado, L. P., Vitale, P., Penteado, C. L., & Arena, U. (2019). Life cycle assessment of construction and demolition waste management in a large area of São Paulo State. Brazil, Journal of Waste Management, 85, 477-489. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.01.011
Ruoyu, J., Li, B., Zhou, T., Wanatowski, D., & Piroozfar, P. (2017). An empirical study of perceptions towards construction and demolition waste recycling and reuse in China. Resources, Conservation and Recycling, 126, 86-98. DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.07.034
Saez, P. V., Merino, M. R., González, A. S. A., & Amores, C. P. (2017). Barriers and countermeasures for managing construction and demolition waste: A case of Shenzhen in China. Journal of Cleaner Production, 157, 84-93. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.04.137
Thongkamsuk, P., Sudasna, K., & Tondee, T. (2017). Waste generated in high-rise buildings construction: A current situation in Thailan. Energy Procedia, 138, 411-416. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.10.186
Wang, J., Wu, H., Tam, W. Y., & Zuo, J. (2019). Considering life-cycle environmental impacts and society›s willingness for optimizing construction and demolition waste management fee: An empirical study of China. Journal of Cleaner Production, 206, 1004-1014. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.09.170
Won, J., & Cheng, J. C. P. (2017). Identifying potential opportunities of building information modeling for construction and demolition waste management and minimization. Automation in Construction, 79, 3-18. DOI: 10.1016/j.autcon.2017.02.002
Wu, Z., Yu, A. T.W., & Shen, L. (2016). Investigating the determinants of contractor’s construction and demolition waste management behavior in Mainland China. Resources, Conservation and Recycling, 120, 219-229. DOI: 10.1016/j.resconrec.2016.12.014
Yang, H., Xia, J., Thompson, J. R., & Flower, R. J. (2017), Urban construction and demolition waste and landfill failure in Shenzhen, China. Waste Management, 63, 393-396. DOI: 10.1016/j.wasman.2017.01.026
Yuan, H. (2017). Barriers and countermeasures for managing construction and demolition waste: A case of Shenzhen in China. Journal of Cleaner Production, 157, 84-93. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.04.137
Zheng, L., Wu, H., Zhang, H., Duan, H., Wang, J., Jiang, W., Dong, B., Liu, G., Zuo, J., & Song, Q. (2017). Characterizing the generation and flows of construction and demolition waste in China. Construction and Building Materials, 136, 405-413. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.01.055