سنجش شاخص‌‌های همبستگی «ایده- محصول» در روند ساخت تکاملی در سنت معماری ایران با تاکید بر معماری کاروان‌سراها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در جهان مدرن امروزی به تأثیر از دستاوردهای ایده‌‌محور افلاطونی و نوافلاطونی ایده اهمیت چشم‌گیری یافته است و توجه آموزش، حرفه و پژوهش به آن زیاد است. ولی امروز به ‌‌خوبی می‌‌دانیم که ایده به تنهایی قابل ارزیابی نیست و لازم است ایده و سیر تحول و پردازش آن با نتیجه و محصول سنجیده شود. این پژوهش، در حوزه‌‌ی طراحی‌‌پژوهی به دنبال سنجش همبستگی «ایده- محصول» در روند ساخت تکاملی در کاروان‌سراهای تاریخی ایران به عنوان یکی از گونه‌‌های بناهای قدیمی معماری ایرانی و ارزیابی تحقق ایده در محصول نهایی با استناد به نظریات صاحب‌نظران است. بر همین اساس، رویکرد حاکم بر این پژوهش «کاربردی» است و پژوهش ماهیتی «تبیینی- تحلیلی» دارد. به منظور بررسی دقیق‌تر، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، سیر تکامل کاروان‌سراهای تاریخی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در کاروان‌سراهای تاریخی ایران، تا حد زیادی شاخص‌‌های ایده در شاخص‌‌های محصول تحقق یافته است. به طوری‌که شاخص طبیعت مادی و مصنوع در قالب طبیعت‌‌گرایی و اقلیم‌‌گرایی، شاخص فرهنگ در قالب زمینه‌‌گرایی، شاخص برنامه‌‌ریزی در قالب دانش‌‌محوری، شاخص روان‌شناسی و نیازهای معنوی در قالب معناگرایی، شاخص فلسفی در قالب معناگرایی، شاخص نشانه‌‌شناسی در قالب نمادگرایی، شاخص عملکرد و امور اقتصادی در قالب شاخص عملکردگرایی، شاخص نیازهای اجتماعی و مشارکت در قالب شاخص جمع‌‌گرایی و در نهایت شاخص امور فنی و شیوه ساخت در قالب دانش‌محوری محقق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Idea-Product” Correlation in Iranian Traditional Architecture Evolutionary Construction (The Architecture of Caravanserai)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Azin Niknam Asl 1
  • Kaveh Bazrafkan 2
  • Parisa Alimohammadi 3
1 Ph.D. Candidate of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In today's modern era, due to the influence of Platonic and Neoplatonic idea-centered achievements, the concept of idea has become of great importance, and greatly attracted the focus of education, profession, and research. However, it is found very well that the idea cannot be assessed alone and it is required to assess the idea and its evolution and processing along with the result and product. This study is applied explanatory-analytical design research which aims to assess the "idea-product" correlation in the evolutionary construction process in historical caravanserais of Iran as a type of old buildings with Iranian architecture and appraise the realization of the idea in the final product according to the opinions of experts. Based on this, the approach governing this research is "applied" and the research has an "explanatory-analytical" nature. To this end, the qualitative content analysis is applied to investigated the evolution of Iran's historical caravanserais. The results indicate that in Iran's historical caravanserais, the idea indicators have been realized in the product indicators to a large extent so that the "material and artificial nature" indicator was realized in the form of the "naturalism and climate-ism" indicators, the "culture" indicator in the form of the "contextualism" indicator, the "planning" and "technical matters and construction method" indicators in the form of the "knowledge-base" indicator, the "psychology and spiritual needs" and "philosophy" indicators in the form of the "semantic-ism" indicator, the "semiotics" indicator in the form of the "symbolism" indicator, the "performance and economic matters" indicator in the form of the "functionalism" indicator, and the "social needs and participation" indicator in the form of the "collectivism" indicator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design Research
  • Idea
  • Product
  • Evolutionary Construction
  • Qualitative Content Analysis
  • Historical Caravanserais of Iran
Alexander, Ch. (2007). The Timeless Way of Building. Mehrdad Qayoumi Bidhandi. Tehran: Shahid Beheshti University.
Amid, H. (2002). Amid Dictionary [Twenty-fifth edition] [Vol. 2]. Tehran: Amir Kabir.
Ayvazian, S. (1997). Indigenous architecture (Ali Mohammad Sadat Afsari). Tehran: Faza Scientific and Cultural Institute.
Ayvazian, S. (2006). A search to achieve sublime art and architecture. Architecture and Culture, 8(25).
Balkhari Ghahi, H. (2009). Mystical foundations of Islamic art and architecture [Book I and II: unity of existence and unity of intuition, alchemy of imagination]. Tehran: Surah Mehr.
Bazrafkan, K. (2016). [Against] Formalism: Too Far-Too Near. Architecture, (101), 64-69.
Bemanian, M. (2007). The study of God central role in Moslems architecture. International journal of industrial engineering and production management (IJIE), 18(5), 37-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76566
Berkun, S. (2016). Why Jargon on Lazy Minds. Harvard, Business Review.
Burckhardt, T. (1986). Art of Islam : language and meaning (Masoud Rajabnia). Tehran: Soroush.
Castano Perea, E. E., & Echeverria Valient, E. (2017). Architectural Draughtsmanship: From Analog - To Digital Narratives. Ideation Lab at Bryant University, Inc.
Cataldi, G. (1977). Per una Scienza del Territorio, Firenze, Uniedit.
Choudhary, P., & Adane V. ( 2012). Spatial configurations of the urban cores in central India. In Proceedings from the English International Space Syntax Symposium, Santiago de Chile: PUC.
Didehban, M., Purdeihimi, Sh., & Rismanchian, O. (2013). Relation Between Cognitive Properties And Spatial Configuration Of The Built Environment, Experience In Dezful. Architecture Studies, 2(4), 37-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214912
Ehsani, M. (2002). A reminder of caravanserais, rabats and caravans in Iran. Tehran: Amirkabir Publications.
Eslami, S. Gh., & Dorari Jabarooti, E. (2013). Quality improvement of design based on optimal management of effective factors. Architecture Studies, 2(3). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id= 
Farshchi, H., & Haji Zamani, M. (2019). Study of the Iranian caravanserais and affiliated buildings. Journal of Architecture, Tehran, (7).
Gharedaghi Tirabadi, M. (2013). Field-Orientation, Analysis of Space Dimension and Its Relation with Constructing New Structures in the Historical Fabrics. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(6). https://www.textroad.com/pdf/JBASR/J.%20Basic.%20Appl.%20Sci.%20Res.,%203(6)927-933,%202013.pdf
Grutter, J. K. (2005). Aesthetics in architecture [Fifth Edition] (Translated by Jahanshah Pakzad and Abdul Reza Homayun)
Hanfling, O. (2002). The essence of art. Translated by Ali Ramin. Tehran: Hermes Publications.
Karimian Sardashti, N. (1999). The history of Rabat in Islam and Iran. Proceedings of the Second Congress of the History of Architecture and Urban Planning of Iran, Bam Citadel [Volume 2]. Tehran: Cultural Heritage Organization of Iran.
Kiani, M., & Claes, Wolfram. (1994). Iranian caravanserais. Tehran: Iran's Cultural Heritage Organization.
Kiani, M. (2011). Architecture of Iran during the Islamic period. Tehran: SAMT Publications.
Khorsand, R., & Noqrehkar, A. (2018). Explaining The Concept of Beauty from Islamic Cosmological Point of View to Evaluate The Works of Architecture And Urban Planning. Naqshejahan, 8(2), 101-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484482
Kavian, M., & Gholami, Gh. (2017). Study of Architectural Evolution of Caravanserais with A Courtyard in the Center of Iran. Athar, (75).
Kavian, M., & Gholami, Gh. (2016). Factory or Work and House Surveying The Concept Of Business And Production In The Formation Of Historic Persian Houses In Boshruyeh. Architecture of Hot and Dry Climate, 5(5), 101-118. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484827
Lotfi, M. (2005). The period of Plato's works [Vol.2]. Tehran: Khwarazmi.
Madani Boroujeni, S. A., & Nasr, A. (2009). Triangulation: A Strategy for Innovating In Educational Researches. Educational Innovations, 8(30), 53-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=101190
Memarian, Gh., & Dehghani Tafti, M. (2018). Seeking to Find a Novel Concept to Type and Typology in Architecture (Case study: Vernacular Houses in Taft, Type of Tallardar). JHRE. 37(162), 21-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360197
Memarian, Gh. (2009). The theoretical foundations of architecture [Ninth edition]. Tehran: Simaye Danesh Publications.
Memarian, Gh. (2007). Familiarity with Iranian residential architecture, introverted typology. Tehran: Soroush Danesh Publications.
Mirghasemi, S., & Bazrafkan, K. (2015). Investigating the lack of meaning and identity in contemporary architecture with the phenomenological approach of place. International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, and Environment (ICAUCAE), Tehran.  https://civilica.com/doc/607556
Mirmoqtadaei, M. (2004). Criteria for recognizing and evaluating the physical identity of cities. MEMARI-VA-SHAHRSAZI (HONAR-HA-YE-ZIBA), (19), 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=33687
Mozayyani, M. (1996). Cultural and urban aestheticism in public culture. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Nadimi, H., & Shariat Rad, F. (2011). Sources of architectural ideation, a reflection on the ideation process of eight Iranian professional architects. MEMARI-VA-SHAHRSAZI (HONAR-HA-YE-ZIBA), 17(2), 5-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294800 
Naghizadeh, M. (2011). Cultural foundations of sustainable Iranian architecture. Housing and Revolution, (100).
Nazari, F. (2006). The trick of ideation, the study of the cultural role of caravanserais in Persian literature. Khyaal, (18). 
Necipoglu, G. (2000). Geometry and ornament in Islamic architecture (The Topkapi Scroll) (Translated by Mehrdad Qayoumi Bidhandi). Tehran: Roozbeh.
Noqrehkar, A., Hamzenejad, M., & Forouzandeh, A. (2009). Eternity Secret of Architectural Works (In Modernism, Post Modernism And More Inclusive View). Bagh-e Nazar, 6(12), 31-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122929
Pirnia, M. (2007 A). Introduction of Islamic architecture of Iran. Tehran: Soroush Danesh Press.
Pirnia, M. (2008). Stylistics of Iranian architecture. Tehran: Soroush Danesh Press.
Rapoport, A. (1987). Cultural origin of biological complexes (Razie Rezazadeh). Tehran: Iran University of Science and Technology, JDM Press.
Reymen, I., Hammer, D., Kroes, P., Aken, J., Dorst, C., Bax, M., & Basten, T. (2006). A domain-independent Descriptive Design Model and its Application to Structured Reflection on Design Processes. Research in Engineering Design, (16). https://www.semanticscholar.org/paper/A-domain-independent-descriptive-design-model-and-Reymen-Hammer/e66453702891604e6214ac35cb3a660f15b0e524
Rikhtehgaran, M. (2005). Art from the point of view of Martin Heidegger. Tehran: Farhangestan Honar.
Safaeipour, H. (2007). Study of the quality of the interface. Shape, structure, and meaning in the architecture of Safavid mosques, First Conference on Structure and Architecture, Tehran. https://civilica.com/doc/17356
Shahbazi Mahmoudabadi, Z., & Mollayousefi, M. (2019). Human Knowledge of Objects from John Locke and Abd al-Razzaq Lahiji’s Viewpoints. Philosophy, 47(1), 21-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488754
Upham Pope, A. (2009). Persian Architecture (Gholamhossein Sadri Afshar). Tehran: Akhtaran.
Wilber, D., Glumbeck, L., & Held, R. (1995). The Timurid Architecture of Iran and Turan (translated by Mohammad Yousof Kiani and Keramat Allah Afsar). Tehran: Book Council of Iran's Cultural Heritage Organization.