شناخت و سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر حس مکان در فضاهای آیینی مازندران، مورد مطالعاتی: تکیه طایفه اسک آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.

2 استاد گروه معماری، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

مناسک عزاداری عاشورا به عنوان پایدارترین عامل وحدت اجتماعی و خاطره جمعی مردم از فرهنگ شیعه متبلور شده است؛ در این بین تکایا از جمله فضاهای جمعی هستند که به دلیل باورها و عقاید مردم، برگزاری مراسم آیینی محرم در آن‌ها، نقش اساسی در هویت انسانی طوایف از یک‌سو و از سوی دیگر سبب هویت مکان‌هایی برای تعاملات اجتماعی و تعلق‌زایی و در نتیجه ارتقاء حس مکان، پویایی، ماندگاری در خاطره جمعی مردم شده است. تکایا به عنوان یک فضای فرهنگی- آیینی دارای پتانسیل کمک به روندی است که در آن شیعیان، حس مکان، تعلق و هویت را توسعه دهند و آن‌ها را حفظ نمایند. لذا هدف از پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی ابعاد و مؤلفه‌های حس مکان مؤثر در تکایا است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش ساکنان شهرستان آمل، طایفه اسک از یک ساختار قومی و خویشاوندی در سه اقلیم "کوهستان- لاریجان"، "شهر- آمل"، "دشت و جلگه- روستای اوجی آباد" می‌باشند. که از این‌ بین 261 نفر به عنوان جامعه نمونه به ‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. شاخص KMO در این پژوهش برابر 0.943 به دست آمد که نشان از کفایت نمونه‌ها دارد. جهت تجزیه‌ و تحلیل نمونه‌ها نیز از روش هم‌بستگی پیرسون و رگرسیون استفاده ‌شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که رابطه مثبت و معنادار بین همه‌ی مؤلفه‌های مؤثر بر حس تعلق به مکان (کالبدی، فعالیتی، اجتماعی و معنایی) و ابعاد حس تعلق به مکان (دل‌بستگی به مکان، هویت مکان، وابستگی به مکان و تعهد به مکان) در جامعه آماری وجود دارد که بیش‌ترین آن مربوط به «مؤلفه‌های کالبدی» و «مؤلفه‌های معنایی» به ترتیب با ضریب رگرسیون 0.408 و 0.273 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and Assessment of Components Affecting the Sense of Place in the Ritual Spaces in Mazandaran; Case Study: Ask Tribe's Takyeh, Amol City

نویسندگان [English]

  • Morteza Hassanpour 1
  • Hossein Soltanzadeh 2
1 Ph.D. in Architecture, Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Noor, Iran.
2 Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Ashura mourning rituals have been considered the most long-standing factor for social unity and collective memory of the people of Shiite culture. Among various collective spaces, Takyehes have played a key role in the formation of the human identity of tribes, due to the people's beliefs, and holding Muharram rituals in them, on the one hand, and have led to the identification of places for social interactions and belonging and thereby the enhancement of sense of place, dynamism, and permanence in the collective memory of the people. Takyeh as a cultural-ritual space has the potential to contribute to a process through which Shiites develop and maintain a sense of place, belonging, and identity. Therefore, the present study is to recognize and assess the dimensions and components affecting the sense of place in Takyehes. The present study is applied survey research. The statistical population includes the residents of Amol city from the Ask Tribe of which 261 people are selected as samples using the simple random sampling technique. This tribe is composed of an ethnic and kinship structure in three climates "Mountain-Larijan", "City-Amol", and "plain-Ojiabad Village. The KMO index is obtained to be 0.943, indicating sampling adequacy. Moreover, Pearson correlation and regression are used to analyze the samples. The results indicate that there is a positive and significant correlation between all components affecting the sense of place (i.e. physical, functional, social, and semantic components) and the dimensions of the sense of belonging to the place (i.e. place attachment, place identity, place dependence, and commitment to place) in the statistical population, with the highest regression coefficient related to the "physical components" (0.408), followed by the "semantic components" (0.273).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ask Tribe's Takyeh
  • Sense of Place
  • Identity
  • Attachment
  • Dependence
  • Commitment to Place
Abel, Ch. (2008). Architecture and Identity: Responses to Cultural and Technological Change (translated by Farah Habib). First Edition, Tehran: Islamic Azad University (Science and Research Branch). https://ajansbook.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8- 
Akinjokun, A.,  Bin Mohd Jusan, M., & Nafida Binti Raja Shahminan, R. (2018). Place attachmentand determinants of living arrangement in the family house in Ibadan, Nigeria, African Population Studies, 32(3), 4559-4573. https://aps.journals.ac.za/pub/article/view/1239
Ali Mohammadi, Gh., & Abdollahi, R. (2018). Explanation of The Basics of Culture In Iranian Native Architecture And Its Relation With The Creation Of A Sense Of Belonging To Place. Urban Management, (50). https://www.sid.ir/ fa / journal / ViewPaper.aspx? ID = 483881
Aminzadeh, B. (2007). Recognition of collective rituals in the configuration of traditional cities (Case study: Semnan). HONAR-HA-YE-ZIBA, (32), 5-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66581
Behzadfar, M. (2016). Methods and techniques for achieving sustainable development (Case study: the coastal city of Babolsar). the first national conference on future perspects of architecture and urbanism with a sustainable development approach, May 2016. https://www.symposia.ir/AUCNAGHSH01
Carmona, M. (2003). Public places, urban spaces. Architectural press. https://www.routledge.com/Public-Places-Urban-Spaces/Carmona-Carmona-Heath-Oc- 
Conter, D. (1997). The facets of place. In advance Environment, Behavior and Design, Vol 4 Towards the Intefration of Theory, Methods, Research, and Utilization, by GT Moor and RW Marans. New York: Permium press. https://books.google.li/books?id=JLSivgEACAAJ&hl=de&source=gbs_book_other_versions_r&c
Dansh Payeh, N., & Habib, F. (2018). The main criteria for the formation of a sense of place in new urban development areas (Case study: Municipal Districts 22 and 4 of Tehran). Journal of Urban Studies, 7(25), 17-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=480798
Daneshpour, A., Sepehri Moghadam, M., & Charkhchian, M. (2009). Explanation to “Place Attachment” And investigation of its effective factors. HONAR-HA-YE-ZIBA, (38), 37-48. https://jfaup.ut.ac.ir/article_22248.html
Falahat, M. S. (2006). The sense of place and its factors. HONAR-HA-YE-ZIBA, 26, 57-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49948
Ghasemi Esfahani, M. (2011). Where are we from? (Identification of residential textures). Tehran: Rozaneh Publications. https://www.gisoom.com/book/11162483/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-/
Hassan Pour, M., & Soltanzadeh, H. (2019). The Impact of Ta'ziyah Ritual on the Vernacular Architecture of Mazandaran’s Tekiehs Ask Tribe of Amol. Journal of Islamic Art, 15(34), 258-295. http://www.sysislamicartjournal.ir/article_95999.html
Hassan Pour, M., & Seyyedian, A. (2015). Investigating the identity structure of Takyeh as a Shiite sacred architecture. Master Thesis. Supervisor: Seyyed Ali Seyyedian. Islamic Azad University. Ayatollah Amoli Branch. http://iauamol.ac.ir/fa
Hasani Mianroodi, N., Majedi, H., Saeideh Zarabadi, Z. S., & Ziari, Y. A. (2019). A comparative study of memorability level of urban spaces using semiotic patterns, Case Study: Azadi and Hasanabad Squares. Armanshahr, 98(29), 241-255. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=509531
Jaydari, A., & Jafarikhah, S. (2013). A Study of the Physical Components of Educational Environments and Their Impact on User Behavior. National Conference on Humanized Architecture and Urban Planning (Islamic Azad University (Qazvin Branch)), 1-13. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=90957
J.McCunn, L., & Gifford, R.(2014). Interrelations between sense of place, organizational commitment, and green neighborhoods. Cities, 41, 20. https://web.uvic.ca/~esplab/sites/default/files/McCunn%20%26%20Gifford%202014%20Cities.pdf
Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrated framework. Journal of Environmental Psychology, 15, 169-182. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0272494495900012
Kavoshnia, H., Bandarabad, A., & Modiri, A. (2017). Dialectical Arenas (Components and Indicators of Place Formation in Urban Areas from The Perspective of Critical Theory). Urban Management, 49, 151-170. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=483688
Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years. Journal of Environmental Psychology, 207-230. www.elsevier.com/locate/jep.
Low, S. M., & Altman, I. (1992). Place attachment: a conceptual inquiry, in Relph, Place and Placelessness. Pion, London. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4684-8753-4_1
Mohammad Moradi, A., Yazdanfar, S. A., Feizi, M., & Norouzian Maleki, S. (2019). Assessing the sense of belonging to a place and identifying the components affecting it in the historical fabric of Tehran (Case study: Imamzadeh Yahya historical neighborhood). Iranian Architectural Studies, 173-191. http://ensani.ir/fa/article/407603/%D8
Mostaghani, A., & Etemadi, Sh. (2016). How to form a sense of place in children. Armanshahr, (17), 103-113. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=305517
Mofidi Shemirani, M., Kamran Kasmaei, H., & Mofidi, M. R. (2016). Social Housing (Manifestation of Identity, Culture, Sustainability), First Edition. Tehran: Institute of Architectural Science. https://www.gisoom.com/book/11241694/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/
Masoumi, M., & Mir Khatib, A. (2017). The role of open spaces of residential complexes in creating a sense of attachment to the place (Case study: Six hundred-unit residential complex in Mashhad). Geographical Research, 32(3), 52-73. https://georesearch.ir/article-1-151-fa.html
Mirgholami, M., & Ayashm, M. (2016). A Conceptual Model for Assessing Sense of Place Based on Physical, Perceptual, Functional and Social Components (Case Study: Imam St., Urmia). Urban Studies, (19), 69- 80. http://ensani.ir/fa/article/446452/%D9%85%D8%AF%D9%84-
Naghizadeh, M. (2014). The Identity of the City (Foundations, Components and Effects) [Second Edition]. Tehran: Iranian Student Book Agency. https://www.gisoom.com/book/11488244/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8- /
Nielsen-Pincus, M., Hall, T., Ellen Force, J., & Wulfhorst, J. D. (2010). Sociodemographic Effects on Place Bonding. Journal of Environmental Psychology, 30, 443-454. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494410000162
Noghrehkar, A., & Alal-Hesabi, M. (2017). The Realization of Identity in Architecture and Urban Planning with Emphasis on the Promotion of Islamic-Iranian Identity in New Cities [First Edition]. Tehran: Ketab Fekr No. https://fekrenobook.ir/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8- /
Pasdar Shirazi, M., & Sadeghi, A. (2015). The effect of beliefs and rituals on the stability and dynamics of urban spaces; Case study: Effect of Taziyeh on the stability of Hussainiya and Takyeh in Iran. Journal of Urban Management, 38, 301-332. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247838
Rahimi, L., Rafieian, M., & Bagheri, M. (2016). Explaining the determinants of "place attachment" at the scales of the neighborhood and the city and analyzing its generalizability (Case study: Historical neighborhood of Sorkhab, Tabriz). Armanshahr, (17), Fall 2016 and winter 2017. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305545
Rahimi, F., Rezaei, E., & Keshavarz, F. (2014). Recreating the interaction between rituals and ceremonies and the body of the city and its role in authenticating urban spaces. National Center of Iranian Architecture, National Conference on Architecture, Civil Engineering and Modern Urban Development, Tabriz, May 2014, 1-10. https://civilica.com/doc/315027/
Relph, E. (1976). Place and Placelessness, Pion, London I. Altman, & S. M. Low (Eds.), Place attachment, New York, Plenum Press. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.518.2566&rep=rep1&type=pdf
Rezvani, N., Behzadfar, M., & Habibi, K. (2017). Evaluation of historical fabrics based on the norm of sense of belonging to a place (Case study: Sarcheshmeh Neighborhood, Gorgan). Journal of Urban Research and Planning, 8(29), 23-42. http://ensani.ir/fa/article/372883/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%-
Rezvani, M., & Ahmadi, A. (2009). The place and role of culture in the formation of spatial identity. Cultural Research, 3(6). https://www.sid.ir/en/journal /ViewPaper.aspx?ID=175257
Sattarifard, Sh. (2015). The role of religious centers in increasing the vitality of contemporary cities; Case study: Imamzadeh Saleh, Tajrish, Tehran. Quarterly Journal of Urban Management, (40), 141-158. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254686
Saeidi Shahandashti, N. (2012). Historical Sociology of Amol (Introduction to Cognition of Amol), with the cooperation of Farivar Samiei. Sari: Sagharsazan. https://www.gisoom.com/book/1867906/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-/
Shahcheraghi, A., & Bandarabad, A. (2016). Being Surrounded by the Environment: Application of Environmental Psychology in Architecture and Urban Planning, Second Edition, Fall 2016. Tehran: Iranian Student Book Agency. https://www.adinehbook.com/gp/product/6001331812
Shokouei, H. (1992). Philosophy of Geography. Tehran: Gitashenasi. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=126237
Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. Journal of Environmental Psychology, 30, 1-10. https://web.uvic.ca/~esplab/sites/default/files/2010%20Tripartite%20Scannell.pdf
Shamai, Sh. (1991). Sense of place: An empirical measurement. Israel geoforum, 22, 347-358. http://dharmageosphere.com/upload/Sense_of_places_Hamai_1991.pdf
Ujang, N., & Zakariya, K. (2015). Place Attachment and the value of place in the life of the users. Procedia-Social and Behavioral Scinces, 168, 373-380. https://core.ac.uk/download/pdf/82033669.pdf
Yazdanfar, S. A., Heidari, A. A., & Nekooeimehr, F. (2013). An investigation of the relationship between sense of place and place attachment among dormitory students. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, 23(2), 121-131. http://ijaup.iust.ac.ir/article-1-163-en.html