ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی درس طراحی معماری (2) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از منظر دانشجویان بر مبنای مدل سروکوال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

بررسی دیدگاه‌های دانشجویان به عنوان دریافت‌کنندگان اصلی خدمات آموزش عالی در ارتقای کیفی و کمی خدمات ارائه ‌شده در این حیطه نقش مهمی دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین کیفیت خدمات آموزشی درس طراحی معماری (2) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از دیدگاه دانشجویان بر اساس مدل سروکوال می‌باشد. در زمینه دروس رشته کارشناسی مهندسی معماری، با توجه به اینکه دروس طراحی معماری به دلیل ایجاد ارتباط بین دیدگاه‌های نظری و اجرایی، مهم‌ترین بخش در تعلیمات و بدنه اصلی آموزشی این رشته محسوب می‌شوند؛ لذا ارزیابی کیفی در زمینه خدمات آموزشی ارائه شده مرتبط با این دروس ضروری به نظر می‌رسد. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و جامعه آماری، دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی معماری در دانشگاه آزاد واحد تبریز که در حال گذراندن درس طراحی معماری (2) در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 بودند، می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه سروکوال بوده که در ابعاد پنج‌گانه شامل بُعد فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخ‌گویی، تضمین و همدلی کیفیت خدمات آموزشی را مورد سنجش قرار می‌دهد. برای تعیین شکاف کیفیت، تفاضل بین نمرات سطح ادراک و سطح مورد انتظار دانشجویان از خدمات آموزشی سنجیده می‌شود. بر اساس مطالعات انجام گرفته، مؤلفه‌ها، معیارها و شاخص‌های تحقیق با توجه به ابعاد کیفیت خدمات مدل سروکوال تبیین شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که از منظر دانشجویان در ابعاد پنج‌گانه سروکوال، کیفیت خدمات آموزشی در درس طراحی معماری (2) پایین‌تر از سطح انتظار آن‌ها بوده است. بیش‌ترین و کم‌ترین شکاف به ترتیب در بعد پاسخگویی و تضمین مشاهده گردید. این موضوع نشان‌دهنده لزوم توجه بیش‌تر اساتید و کادر آموزشی به کیفیت ارتباط و تعامل با دانشجویان و اهمیت اولویت‌بندی و اقدامات مدیریتی مناسب در جهت رفع یا کاهش شکاف کیفیت در سایر ابعاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Quality of Educational Services in the Architectural Design Course (2) in the Islamic Azad University of Tabriz from the Perspective of Students based on the SERVQUAL Model

نویسندگان [English]

  • Mahlegha Shahed 1
  • Hassan Sattari Sarbangholi 2
  • Arsalan Tahmasebi 3
1 Ph.D. Candidate in Architecture, Department of Architecture, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Associate Professor of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Architecture, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Investigation of the students’ perspectives as the main receivers of the higher education services plays a vital role in the quantitative and qualitative promotion of the services provided in this area. The main objective of the current study is the explanation of the quality of educational services for the course of architectural design (2) at the Islamic Azad University of Tabriz from the students’ perspective, based on the SERVQUAL Model. In terms of the courses provided for the bachelor course of Architectural Engineering, the architectural design courses are the most important part of the education and the main body of teachings in this major due to the connection they make between the theoretical and practical approaches. Therefore, a qualitative evaluation of the educational services related to these courses is necessary. The research method is a survey and the statistical population is undergraduate students in the field of architectural engineering at the Azad University of Tabriz who were taking the course of architectural design (2) in the first semester of the 2017-2018 academic year. The data collection instrument was the SERVQUAL questionnaire which measures the educational services in five dimensions tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. To determine the quality gap, the difference between the scores of the level of perception and the level expected by students from educational services is measured. Based on the studies, the research components, criteria, and indicators are explained based on the service quality dimensions of the SERVQUAL Model. The findings indicated that from the students’ perspective, in terms of the five dimensions of the SERVQUAL Model, the quality of educational services provided in the course architectural design (2) is lower than expected. The highest and lowest gap belonged to responsiveness and assurance, respectively. It indicates the necessity of higher attention paid to the quality of communication and interaction with the students by the professors and education staff and the importance of prioritization and appropriate managerial measures to eliminate or reduce this quality gap in other dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Service Quality
  • Architectural Design Course
  • Architecture Education
  • SERVQUAL Model
Afify, H. M. N., Alhefnawi, M. A., Istanbouli, M. J., Alsayed, A. H., & Elmoghazy, Z. A. A. E. (2021). An evaluation of physical model-making as a teaching method in the architectural design studio–A case study at Imam Abdulrahman Bin Faisal University. Ain Shams Engineering Journal, 12(1), 1123-1132. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447920301180
Aghamirzaee Mahali, T., Babazadeh, M., Rahimpour kami, B., & Salehi Omran, E. (2017). Assessment and ranking of educational (administrative) services quality from students opinion (A case study on Mazandaran University of Science and Technology). Journal of Education Strategies in Medical, 4(10), 288-301. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=294267    
Akhlaghi, E., Amini, S., & Akhlaghi, H. (2012). Evaluating educational service quality in technical and vocational colleges using SERVQUAL model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5285-5289. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281202160X
Al al Hesabi, M., & Norouzian Maleki, S. (2009). Experience of Design Education in Schools of Architecture. Technology of Education Journal (TEJ), 3(3), 207-220. https://jte.sru.ac.ir/article_1329.html
A'lami, F., Ansarifar, M., & Akbari, S. (2019). From Expectation to Reality: An Analysis of the Quality Gap between Educational and Research Services from the Viewpoints of University Students in Tehran. Journal of Management and Planning In Educational System, 12(2), 295-318. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=513232
Bagherzadeh, M., & Bagherzadeh, F. (2009). A survey of service quality of the educational centers in Tabriz using servqual model and ranking educational centers using Analytic hierarchy Process. Journal of Instruction and Evaluation, 2(8), 31-54. http://jinev.iaut.ac.ir/article_521579.html
Bhuian, S. N. (2016). Sustainability of Western branch campuses in the Gulf Region: Students’ perspectives of service quality. International Journal of Educational Development, 49, 314-323. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738059316300578 
Bitaraf, S., Kameli, M., & Saleh Sedgpoor, B. (2021). The Role of Human Geography Studies (Environmental Elements- Behavior) in Recognizing the Educational Pattern of Architecture Design Lesson 5 (Residential). Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 13(2), 612-628. http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_680745.html
Chui, T. B., & Bin Ahmad, M. S. (2016). Evaluation of service quality of private higher education using service improvement matrix. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 132-140. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816305018
Daemei, A. B., & Safari, H. (2018). Factors affecting creativity in the architectural education process based on computer-aided design. Frontiers of Architectural Research, 7(1), 100-106. https://www.researchgate.net/publication/322962639_Factors_affecting_creativity_in_the_architectural_education_process_based_on_computer-aided_design
Davidsen, J., Ryberg, T., & Bernhard, J. (2020). Everything comes together: Students’ collaborative development of a professional dialogic practice in architecture and design education. Thinking Skills and Creativity, 37, 1-14. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187120301528
De Araújo, J. A. R., Da Cruz Gurgel, J., Da Silva, W. V., Deretti, S., Dalazen, L. L., & Da Veiga, C. P. (2016). Quality evaluation in post-graduate diploma courses from the students’ perspective: An exploratory study in Brazil. The International Journal of Management Education, 14(3), 454-465. https://isidl.com/wp-content/uploads/2017/07/E4523-ISIDL.pdf 
Dursun, T., Oskaybaş, K., & Gökmen, C. (2013). The quality of service of the distance education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 1133-1151. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281303886X
Enayati, T., Zameni, F., & Nasirpoor Deravi, N. (2013). Assessing the quality of educational service in Mazandaran University of Medical Sciences using Servqual Model. Journal of Health Promotion Management, 2(2), 32-39. http://jhpm.ir/browse.php?a_code=A-10-187-1&sid=1&slc_lang=fa
Foroughi Abari, A. A., Yarmohammadian, M. H., & Esteki, M. (2011). Assessment of quality of education a non-governmental university via SERVQUAL model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2299-2304. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811006434
Jafarinejad, M., Ebrahimipour, H., Laelmonfared, E., Jamali, F., & Amini, A. (2017). Quality of educational services from viewpoints of students at School of Public Health at Mashhad University of Medical Sciences. Journal of Medical Education and Development, 11(3), 247-259. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=359999
Jose, S., Arlene, R., & Lydia, S. (2020). Disruptive Architectural Technology in Engineering Education. Procedia Computer Science, 172, 641-648. https://www.researchgate.net/publication/342222283_Disruptive_Architectural_Technology_in_Engineering_Education
Karbasi, A. (2011). Steps of architectural design education (based on an experience). Soffeh, 54, 15-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=297033
Karevan, F., Talischi, G., & Haghtalab, T. (2020). The Impact of Studio-based learning on Metacognition and Design Ability of Architecture Students - Action Research. Hafthesar, 8(31), 15-22.  http://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-815-fa.html
Khadem Rezaiyan, M., & Mousavi Bazaz, S. M. (2016). Quality gap in educational services based on SERVQUAL model in Mashhad Medical School. Journal of Research in Medicine, 1, 17-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=345570
Lupo, T. (2013). A fuzzy Servqual based method for reliable measurements of education quality in Italian higher education area. Expert systems with applications, 40(17), 7096-7110. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417413004405
Mahdizadeh Seraj, F., & Farsi Mohammadipour, A. (2012). Pathology of sub-syllabus of courses of initial architectural design in compliance with students needs in the architecture design courses (case studies: students with entry years of 2004 to 2006, Iran Science and Technology University). Fine Arts - Architecture and Urbanism, 4, 61-70. https://jfaup.ut.ac.ir/article_36366.html
Mahmoudi, A .S. (2002). Challenges of teaching architectural design in Iran A survey of professors and students viewpoint. Honar-ha-ye Ziba, 12(12), 70-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32855
Maraghi, E., hayati, F., & hayati, F. (2019). Quality of Educational Services from Students’ Viewpoint at Abadan Faculty of Medical Sciences. Educational Development of Judishapur, 10(3), 176-186. https://edj.ajums.ac.ir/article_93678.html
Mirjany, H., & Nadimi, H. (2019). Active experience model in architectural education a method to gain practical knowledge through design-oriented experience of architectural examples. Journal of Architecture Studies, 14, 5-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469584
Moosavi, S., Saghafi, M., Mozaffar, F., & Izadi, S. (2019). Achieving an Effective Teaching Model in Architectural Education; Case Study: Architectural Design Basics Two. Armanshahr Architecture & Urban Development, 12(28), 103-114. http://www.armanshahrjournal.com/article_97364.html
Mozaffar, F., Ghasemi, V., & Kianersi, M. (2017). Improving architectural primary design learning through enhanced self-regulation learning factors in basic architectural design studio. International journal of urban and rural management, 47, 415-432. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=488865
Naghdbishi, R., Najafpour, H., & Naghdbishi, A. (2019). Evaluating the quality of architectural training from the perspective of the instructors (Case Study: Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Roudehen Branch). Hoviatshahr, 12(4), 47-60. https://journals.srbiau.ac.ir/article_13918.html
Nicholas, C., & Oak, A. (2020). Make and break details: The architecture of design-build education. Design Studies, 66, 35-53. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=textiles_facpub 
Nojavan, M., Heidari, A., & Mohammaditabar, D. (2021). A fuzzy service quality based approach for performance evaluation of educational units. Socio-Economic Planning Sciences, 73, 1-10. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038012119303362
Norouzinia, R., arabi, M., Hedayat Yaghoubi, M., Mojahed, S., Ghazivakili, Z., & mirzaei, S. (2019). Quality of Educational Services from the Viewpoint of Medical Students in three stages: Basic sciences, Externship and internship of Alborz University of Medical Sciences. Journal of Medical Education and Development, 14(3), 170-181. https://jmed.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=1035&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
Saghafi, M., Mozaffar, F., & Moosavi, S. M. (2016). Investigating the Impact of DCIS Teaching Method (Direct Collaboration of Instructor and Student) on the Learning Process of Architectural Design Basics (Module I). Maremat & Memari Iran, 1(10), 79-90. https://mmi.aui.ac.ir/article-1-134-fa.html
Sarafraz, H., Shabani, M., Motamed, N., & Armanikian, A. (2019). Evaluation of Quality Gap of Educational Services from the Residency Students Viewpoint of Zanjan University of Medical Sciences in 2017-2018. Journal of Medical Education Development, 12(34), 1-8. https://zums.ac.ir/edujournal/article-1-1136-fa.html
Sardashti, S., Mozaffar, F., & Shafaie, M. (2020). The Efficacy of Using Critical Pedagogy as a Teaching Method in Master’s Architectural Design Course (1) on Graduate Students’ Motivation. Armanshahr Architecture & Urban Development, 12(29), 31-43. http://www.armanshahrjournal.com/article_102362.html
Sedaghati, A., & Hojat, I. (2019). A Comparative Study of Contiguous and Non-contiguous Master's Degree Courses in Architecture from Professors, Employers, and Graduates' Perspective in Iranian Context. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary va Shahrsazi, 24(4), 5-20. https://jias.kashanu.ac.ir/article_111818.html
Shariat-rad, F. (2020). The Value Internalization Model in Architectural Education Design, Application, and Test of a Model for Students' Affective Development in the Design Studio. Journal of Iranian Architecture Studies, 8(16), 229-246. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=493913  
Taneri, B., & Dogan, F. (2021). How to learn to be creative in design: Architecture students’ perceptions of design, design process, design learning and their transformations throughout their education. Thinking Skills and Creativity, 39, 100781. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187120302558
Van Dooren, E. J. G. C., Van Merrienboer, J., Boshuizen, H. P. A., Van Dorst, M., & Asselbergs, M. F. (2018). Architectural design education: In varietate unitas. International Journal of Technology and Design Education, 28(2), 431-449. https://link.springer.com/article/10.1007/s10798-017-9396-1
Yasbolagi Sharahi, B., Havas Beygi, F., & Mousavi Pour, S. (2015). A survey of the quality of educational services provided to Arak University students using the SERVQUAL model. Journal of Instruction and Evaluation, 30, 29-44. http://jinev.iaut.ac.ir/article_518160.html
Yousapronpaiboon, K. (2014). Servquql: Measuring higher education service quality in Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1088-1095. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281400367X
Zandimoheb, A., Dejdar, O., & Talischi, G. (2020). Codification conceptual framework of education for students in architecture Primary design studios: A qualitative content analysis. Hafthesar, 9(33), 5-22. http://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-1122-fa.html
Zarei, E., Alijanzadeh, M., & Moosazadeh, A. R. (2016). An Evaluation of Educational Service Quality Gap in the Faculty of Health at Shahid Beheshti University of Medical Sciences: Using SERVEQUAL Techniques. Journal of Medical Education Development, 8(20), 39-49. https://zums.ac.ir//edujournal/browse.php?a_code=A-12-481-1&slc_lang=fa&sid=1