تحلیل ارتباط ساختار فضایی و خوانایی در ساختمان‌های اداری به روش چیدمان فضا، مورد مطالعاتی: ساختمان‌های اداری دهه چهارم بعد از انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی ‌شاپور دزفول، دزفول، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی‌‌شاپور دزفول، دزفول، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هر دوره‌ از معماری ایران دارای سبک و روش ساخت ویژه‌ای بوده است. معماری ایران بعد از وقوع انقلاب اسلامی دچار تغییر و دگرگونی در ساخت‌و‌ساز گشت. خوانایی در فضاهای معماری جز موارد مهم بوده و در ساختمان‌‌های اداری به دلیل مراجعه عموم مردم به این ساختمان‌‌ها خوانایی فضا نقشی موثر بر راندمان و کیفیت فضاهای اداری دارد. با توجه به این که در کتب معماری به بررسی معماری معاصر ایران و بناهای ساخته شده تا قبل از سال‌های 88 پرداخته شده و در سال‌های اخیر بناهای قابل تأمل زیادی ساخته شده بنابراین در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرِ ﻓﻀﺎﯾﯽ ساختمان‌های اداری طراحی‌شده توسط معماران جوان و نوگرای دهه اخیر انقلاب (1390 تا 1399) مورد بررسی قرار گرفته است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از: "ویژگی‌های ساختاری مورد توجه در خوانایی فضاهای اداری طراحی‌شده توسط معماران نوگرای دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران کدامند". ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ از روش ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻓﻀﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و به وسیله نرم‌افزار دپس مپ1 و‌ای گراف2 انجام و به عنوان یک روش برای تفسیر رابطه هم‌بستگی بین ارتباط و هم‌پیوندی در پلان‌ها استفاده شده‌ است. داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین دیدپذیری، حرکت طبیعی کاربران، عمق فضا و هم‌پیوندی بر میزان خوانایی وجود دارد. به نظر می‌رسد که معماران نوگرا در طراحی ساختمان‌های اداری بیش‌تر از سه نوع ساختار فضایی شعاعی، مرکزی و شبکه‌ای استفاده نموده‌اند که بیش‌ترین میزان خوانایی به فضاهایی تعلق می‌گیرد که به صورت شعاعی طراحی شدند. در این نوع طراحی میزان ایجاد فضای عمیق به حداقل و در نتیجه میزان دید، حرکت کاربر و هم‌پیوندی فضا افزایش پیدا کرده است و به طور کلی به خوانایی فضاهای اداری در راستای پاسخ‌دهی به نیاز‌های معماری بنا توجه لازم را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Spatial Structure and Legibility in Administrative Buildings using Space Syntax Method; Case Study: Administrative Buildings of the Fourth post-Iranian Revolution Decade

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Nemati, 1
  • Kourosh Momeni 2
  • mansour yeganeh 3
1 M.A. of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur-University of Technology, Dezful, Iran
2 Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Development, Jundi-Shapur University of Dezful, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In each era, the Iranian architecture has provided a specific construction style and method. The Iranian architecture underwent some changes and transformations after the Iranian Revolution. Legibility is an important element in architectural spaces, and plays an effective role in the efficiency and quality of administrative spaces due to the public referral to these buildings. Since architectural books have investigated the contemporary Iranian architecture and the buildings constructed in Iran before 2009, and recently, numerous notable buildings have been built, current study aims to investigate the spatial structure of the administrative buildings designed by the young and modernist architects of the last decade (2010-2020). The main research question is “what are the structural features considered for the legibility of administrative spaces designed by the modernist architects of the fourth post-revolution decade?” Spatial structure is analyzed using the space syntax method in Depthmap and AGRAPH software. This method is used to interpret the relationship between the connectivity and integration in the plans. The results of data analysis indicate that legibility is significantly correlated with visibility, the natural movement of space users, space depth, and integration. It seems that modernist architects have more used three types of spatial structures including radial, centralized, and grid spatial structures with highest legibility in spaces designed with the radial structure. In this type of design, the creation of deep space is minimized and subsequently, visibility,  the movement of space users, and space integration are increased. Generally, this structure has paid enough attention to the legibility of the administrative space to meet the architectural needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Building
  • Space Syntax Method
  • Modernist Architects
  • Legibility
  • The Fourth Post-Revolution Decade
باور، سیروس. (1389). نگاهی به پیدایی معماری نو در‌ایران. تهران: نشر فضا. 
پیر بابایی، ‌محمدتقی و ملکی، مرتضی. (1388). عوامل موثر بر مطلوبیت فضای کار اداری. هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی)، 1(40)، 61-70. https://jfaup.ut.ac.ir/article_68360.html 
سلطانی، سحر و خاکی، ازاده. (1393). بررسی خوانایی در فضای کار با استفاده از روش تحلیلی نحو فضا نمونه موردی: ساختمان اداری در مرحله پیش از ساخت. همایش ملی نظریه‌های نوین در معماری و شهرسازی، 1، 1-12. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=17500
عباس‌زادگان، مصطفی. (1381). روش چیدمان فضا در فرایند طراحی شهری. مدیریت شهری و روستائی، 9، 64-75. http://ensani.ir/file/download/article/20101109192703-6.pdf 
عظیمی حسن آبادی، علیرضا و قهاری، سید علیرضا. (1393). اندیشه معماران معاصر ایران 2. تهران: فرهنگ صبا 
کمالی‌پور، حسام، معماریان، غلامحسین، فیضی، محسن و موسویان، محمد فرید. (1391). ترکیب شـکلی و پیکـره بنـدی فضـایی در مسـکن بـومی: مقایسه تطبیقی عرصه‌بندی فضای مهمان در خانه‌های سنتی کرمان. مسکن و محیط روستا، 31(138)، 3-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167075 
میرمیران، سید هادی. (1378). جریانی نو در معماری امروز ایران. معماری شهرسازی، (50-51)، 1-4. https://bayanbox.ir/view/7140058963009548892/53.pdf
نامداری، محمدرضا و کرباسی، عاطفه. (1396). بررسی رابطه بین دید به بیرون اتاق‌ها و پیکره بندی فضاهای اداری بر رضایتمندی کارمندان از مطلوبیت این فضاها نمونه مورد مطالعه: ساختمان شهرداری منطقه1. صفه، 27(79)، 19-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356531
Bentley, I. (1985). Responsive environments: a manual for designers. London: Architectural Press. https://books.google.com/books/about/Responsive_Environments.html?id=pMCjgvyPOYQC
Chandrasekar, K. (2011). Workplace environment and its impact on organisational performance in public sector organizations. International Journal of Enterprise Computing and Business System, 1(1), 1-20. https://www.ijecbs.com/January2011/N4Jan2011.pdf
Koseoglu, E., & Erinsel Onder, D. (2001). Subjective and objective dimention of spatial Legibility Social and Behavioral Science. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 1191-1195. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811020568
Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge Mass: The Technology Press & Harvard University Press. https://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/1960_Kevin_Lynch_The_Image_of_The_City_book.pdf
Montello, D. R. (2007). The Contribution Of Space syntax To a Comprehensive Therory Of Enviromental Psychology. 6th International space syntax symposium. Istanbul, 1-12. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.509.3933
Faisal Sultan, M., Raghib Zafar, M., & Anila. (2016). Office Design and its impact on employees’ productivity: evidence from the Banks from Karachi. International Journal of Scientific and Research Publications, 6(6), 335-342. http://www.ijsrp.org/research-paper-0616/ijsrp-p5446.pdf
Penn, A., & Turner, A. (2003). Space syntax based agent simulatin. Bartlett school of graduate studies, London . 1-16. https://www.researchgate.net/publication/32884789_Space_Syntax_Based_Agent_Simulation
Zhang, L., Chiaradia, A., & Zhuang, Y. (2013). In the intelligibility maze of space syntax: A space syntax analysis of toy models, mazes and labyrinths. Proceedings of the Ninth International Space Syntax Symposium, Seoul, Sejong University, 1-18. http://sss9sejong.or.kr/paperpdf/scb/SSS9_2013_REF082_P.pdf