خوانش عناصر نقشه‌های شناختی در ادراک گروه‌های سنی مختلف گردشگران، مورد مطالعاتی: محلات پایین خیابان و طبرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

نقشه‌های شناختی به عنوان بازنمایی ادراک فرد از محیط هستند و به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در برنامه سفر گردشگران دارای اهمیت هستند. شکل‌گیری نقشه‌های شناختی گردشگران با ساختاری متفاوت در گروه‌های سنی مختلف، به دلیل ادراک و انتظارات متفاوت آن‌ها از محیط است. لذا هدف از این پژوهش تحلیل عناصر سازنده نقشه‌های شناختی گردشگران در گروه‌های مختلف سنی است. روش تحقیق متناسب باهدف پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت پیمایشی است، جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از روش‌‌های میدانی، پرسش‌نامه، مشاهده و تکنیک نقشه شناختی انجام ‌شده است. اطلاعات از طریق روی‌ هم‌اندازی نقشه‌‌های شناختی گردشگران در گروه‌های سنی مختلف و مقایسه تطبیقی شباهت‌ها و تفاوت‌های ادراکی آن‌ها مورد تحلیل قرا گرفته است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 357 نفر محاسبه شده است و با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک پرسش‌نامه نقشه‌های شناختی ترسیمی به صورت کروکی در محلات پایین خیابان و طبرسی شهر مشهد تکمیل ‌شده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که گروه‌های سنی مختلف از جوانی تا پیری ادراک متفاوتی از محیط دارند و نقشه‌های شناختی، بازنمایی ذهنی و برنامه‌ریزی سفر آن‌ها تفاوت دارد. گروه سنی 20 تا 30 سال در تشخیص جهات بسیار توانمند هستند و از استراتژی پیمایشی در تعیین مسیر استفاده می‌کنند. گروه سنی 30 تا 50 سال در تشخیص فاصله با مشکل مواجه هستند، الگوی سفر این افراد به صورت دایره‌ای چند مقصدی و هم انشعابی در اطراف یک مکان مشخص است. دوره 50 تا 65 سالگی دوره پختگی است ولی به دلیل افزایش سن افراد تشخیص جهات با مشکلاتی مواجه است و در گروه سنی 65 سال به بالا الگوی سفر دایره‌ای چند‌مقصدی و هم انشعابی در اطراف یک مکان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading of Elements of Cognitive Maps in Perception of different Age Groups of Tourists; Case Study: Paein Khiaban and Tabarsi Neighborhoods

نویسنده [English]

  • Toktam Hanaee
Associate Professor of Urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

The cognitive maps are the representations of the individual’s perception of the environment and are consciously or unconsciously important in the tourists’ travel itinerary. Due to their different perceptions and expectations  of the environment, different age groups of tourist have cognitive maps with different structures . Therefore, the current study aims to analyze the constituent elements of the tourists’ cognitive maps in different age groups. The research is applied survey. The data is collected by the use of field study, questionnaire, observation, and the cognitive map technique. The data is analyzed by overlapping the cognitive maps of tourists of different age groups and comparing their perceptual similarities and differences. The sample size was calculated to be 357 by the use of Cochran’s formula. The samples are selected from the residents of Paein Khiaban and Tabarsi Neighborhood using the systemic sampling method and then, they are asked to complete the cognitive map questionnaire by sketching.. The results indicate that different age groups (youth to seniors) have different perceptions of the environment. The 20-30 age group are very capable in the direction detection and use a wayfinding strategy to determine the route. The 30-50 age group have difficulties in distance detection. Their travel itinerary pattern is destination region loop and base site. The 50-65 years old period is a period of maturity, but due to the aging, there are difficulties in direction detection . In the above-65 age group, the travel pattern is chaining loop and base site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception
  • Travel Pattern
  • Tourists
  • Cognitive Maps
  • Age Groups
Appleyard, D. (1969). Why buildings are known: a predictive tool for architects and planners. Environment and Behavior, 131. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/001391656900100202
Appleyard, D. (1970). Styles and methods of structuring a city. Environment and Behavior, 2(1). https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/001391657000200106?journalCode=eaba
Allen, G. L. (1999). Spatial abilities, cognitive maps, and wayfinding: Bases for individual differences in spatial cognition and behavior. In Way finding behavior: Cognitive mapping and other spatial processes, ed. R. G. Golledge, pp. 46-80. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. https://www.amazon.com/Wayfinding-Behavior-Cognitive-Mapping-Processes/dp/080185993X.
Arthur, P., & Passini, R. (1992). Wayfinding: people, signs, and architecture. McGraw-Hill. https://www.amazon.com/Wayfinding-People-Architecture-Paul-Arthur/dp/0075510162
Aho, S. K. (2001). Towards a general theory of touristic experiences: Modelling experience process in tourism.  Tourism Review, 56(3/4), 33-37. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb058368/full/html
Becken, S., & Schiff, A. (2011). Distance models for New Zealand International tourists and the role of transport prices. Journal of Travel Research, 50(3), 303-320. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047287510362919
Casakin, H., Barkowsky, Th., Klippel, A., & Freksa, Ch. (2000). “Schematic Maps as Wayfinding Aids.” In Freksa, C., Habel, C., Brauer, W., Wender, K.F. (eds) Spatial Cognition II. Lecture Notes in Computer Science (vol. 1849). Springer, Berlin: Heidelberg. https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-45460-8_5
Chang, H.-H. (2012). Wayfinding Strategies and Tourist Anxiety in Unfamiliar Destinations. Tourism Geographies, 15(3), 529–550.  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2012.726270
Cornell, E. H., & Heth, C. D. (2000). Route learning and wayfinding. In R., Kitchinand; S., Freundschuh (Eds.), Cognitive mapping: Past, present and future. London: Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315812281-5/route-learning-wayfinding-edward-cornell-donald-heth
Cai, L. A., & Li, M. (2009). Distance-segmented Rural Tourists. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(8), 751-761. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10548400903356137
Dejbakhsh, S., Arrowsmith, C., & Jackson, M. (2011). Cultural influence on spatial behavior. Tourism Geographies, 13(1), 91-111. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2010.516396
Decrop, A. (2005). Group processes in vacation decision-making. Journal of Travel & Tourism Marketing, 18(3), 23-36. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J073v18n03_03
Davis, R. L., Therrien, B. A., & West, B. T. (2009). Working memory, cues, and wayfinding in older women. Journal of Applied Gerontology, 28(6), 743–767.
Darken, R. P., & Peterson, B. (2004). Spatial orientation, wayfinding and presentation. In K.M., Stanney (ed.), VE handbook, (Vol. 28). London: Lawrence Erlbaum. https://scholarworks.gvsu.edu/kcon_articles/1/
De Jonge, D. (1962). Images of Urban Areas Their Structure and Psychological Foundations. Journal of the American Institute of Planners, 28(4), 266-276. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944366208979452
Edwards, D., & Griffin, T. (2013). Understanding tourists’ spatial behaviour: GPS tracking as an aid to sustainable destination management. Journal of Sustainable Tourism, 21(4), 580-595. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669582.2013.776063
Fennell, D. (1996). A Tourist space-time budget in the Shetland Islands. Annals of Tourism Research, 23(4), 811–829. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0160738396000084
Golledge, R., & Tommy G. (2004). “Cognitive Maps and Urban Travel.” In Handbook of Transport Geography and Spatial Systems, eds D Hensher, K Button, K Haynes and P Stopher, (pp. 501-512). Amsterdam: Elsevier Science. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/9781615832538-028/full/html
Garling, T., Book, A., & Lindberg, E. (1984). Cognitive mapping of large-scale environments the interrelationship of action plans, acquisition, and orientation. Environment and Behavior, 16(1), 3-34. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0013916584161001
Gärling, T., & Golledge, R. G. (1989). Environmental perception and cognition. In E. H. Zube & G. T. Moore (Eds.), Advances in environmental behavior and design. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4613-0717-4_7
Gulick, J. (1963). Images of an Arab city. Journal of the American Institute of Planners, 29(3), 179-198. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944366308978063
Ga¨rling, T., & R. G. Golledge. (1999). Cognitive mapping and spatial decision-making. In Cognitive mapping: Past, present, and future, ed. R. Kitchin and S. Freundschuh. Routledge. https://www.routledge.com/Cognitive-Mapping-Past-Present-and-Future/Freundschuh-IRELAND/p/book/9780415757805
Glover, P., & Prideaux, B. (2008). Using population projections to identify aspects of future tourism demand. Advances in Hospitality and Leisure (Vol. 4, pp. 185-209). Emerald Group Publishing Limited. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1016/S1745-3542(08)00009-X/full/html
Hall, C. M. (2012). Spatial analysis: A critical tool for tourism geographies. In J. Wilson (Ed.), The Routledge Handbook of Tourism Geographies. Londres: Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203859742-33/spatial-analysis-critical-tool-tourism-geographies-michael-hall
Hart, R. A., & Moore, G. T. (1973). The development of spatial cognition. In R. M. Downs & D. Stea. (Eds.), Image and environment: Cognitive mapping andspatial behavior (pp. 246–288). New Brunswick: Aldine Transaction.  https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203789155/image-environment-david-stea
Jones, M. M. (1972). Urban path-choosing behavior: A study of environmental cues.
Khoshkam, M., Marzuki, A., & Al-Mulali, U. (2016). “Socio-demographic effects on Anzali wetland tourism development”. Tourism Managemen, 54, 96-106. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517715300315
Kitchin, R. M. (1994). Cognitive Maps: What are they and why study them? Journal of Environmental Psychology, 14(1),  1-19. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027249440580194X
Kitchin, R., & Freundschuh, S. (2000). Cognitive mapping. Cognitive mapping: Past, present and future, London: Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315812281/cognitive-mapping-rob-kitchin-scott-freundschuh
Kuipers, B. (1982). The ‘Map in the Head’ Metaphor. Environment and Behaviour, 14(2). https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013916584142005
Kuipers, B. (2001). The skeleton in the cognitive map. Acomputational hypothesis. In J. Peponis, J. Wineman, & S. Bafna (Eds.), Space syntax third international symposium (pp. 10.11–10.7). Atlanta: Taubman College. https://www.cs.utexas.edu/users/ai-lab/?kuipers:ss01
Kaplan, S., & Kaplan, R. (1982). Cognition and environment: Functioning in an uncertain world. New York: Praeger. https://www.amazon.com/Cognition-Environment-Functioning-Uncertain-World/dp/0914004506
Leiper, N. (1979). The Framework of Tourism: Towards a definition of tourism, tourists and the tourist industry. Annals of Tourism Research, 6(4), 390-407. https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90003-3
Leung, D., Lee, H. A. & Law, R. (2011). Adopting Web 2.0 technologies on chain and independent hotel websites: A case study of hotels in Hong Kong. In R. Law, M. Fuchs, F. Ricci (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism 2011 (pp. 229-240). New York: Springer-Wien. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7091-0503-0_19
Lau, G., & McKercher, B. (2007). Understanding tourist movement patterns in a destination: a GIS approach. Tourism and Hospitality Research, 7(1), 39-49. https://journals.sagepub.com/doi/10.1057/palgrave.thr.6050027
Li, Y. (2000). Geographical consciousness and tourism experience. Annals of Tourism Research, 27(4), 863–883.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738399001127
Lew, A., & McKercher, B. (2006). Modeling Tourist Movements: A Local Destination Analysis. Annals of Tourism Research, 33(2), 403-423. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738305001672
Mondschein, Andrew, Evelyn Blumenberg, and Brian Taylor. (2005). “Cognitive Mapping, Travel Behavior and Access to Opportunity.” In 85th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0361198106198500129
McKercher, B., Shoval, N., Ng, E., & Birenboim, A. (2012). First and repeat visitor behaviour: GPS tracking and GIS analysis in Hong Kong. Tourism Geographies, 14(1), 147-161. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2011.598542
Neisser, U. (1976). Cognition and Reality: Principles and Implications of Cognitive Psychology. San Francisco : W. H. Freeman. https://cmc.marmot.org/Record/.b17468243
O’Neill, M. (1991). “Effects of Signage and Floor Plan Configuration on Wayfinding Accuracy.” Environment and Behavior, 23, 553-574. https://www.proquest.com/openview/bdeb0a800266d8427b4cdb7d9b125211/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1821084
Odunga, P. O. (2005). Choice of attractions, expenditure and satisfaction of international tourists to Kenya. PhD, thesis. Wageningen University. Wagneningen. Netherland. https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/344230
Passini, R., Proulx, G., & Rainville, C. (1990). The spatio-cognitive abilities of the visually impaired population. Environment and Behavior, 22(1), 91–118. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013916590221005
Passini, R. (1981). Wayfinding: A conceptual framework. Urban Ecology, 5(1), 17-31. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304400981900188
Passini, R., & Proulx, G. (1988). Wayfinding without vision : An experiment with congenitally totally blind people. Environment and Behavior, 20(2), 227-252. https://psycnet.apa.org/record/1988-27091-001
Park, D-B., & Yoon, Y-Sh. (2009). Segmentation by motivation in rural tourism: A Korean case study. Tourism Management, 30(1), 99-108. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517708000629
Pearce, P., & Lee, U. (2005). Developing the Travel Career Approach to Tourist Motivation. Journal of Travel Research, 43(3), 226-237. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047287504272020
Gollege, R. G. (1999). Human wayfinding and cognitive maps. In, R. G. Golledge (Ed.), Wayfinding behavior: Cognitive mapping and other spatial processes. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203422908-13/human-wayfinding-cognitive-maps-reginald-golledge
Rodríguez, J. R., & Abdul-jalbar, B. (2012). Turismo cultural y planificación del viaje: un estudio de caso. Tourism & Management Studies, 8, 41–47. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=388743870005
Ruddle, R. A., Payne, S. J., Jones, D. M. (1998). Navigating large-scale “desk-top” virtual buildings: Effects of orientation aids and familiarity. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 7(2), 179-192. https://ieeexplore.ieee.org/document/6788039
Smallwood, C. B., Beckley, L. E., & Moore, S. A. (2012). An analysis of visitor movement patterns using travel networks in a large marine park, north-western Australia. Tourism Management, 33(3), 517-528. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517711001129
Shoval, N., McKercher, B., Ng, E., & Birenboim, A. (2011). Hotel location and tourist activity in cities. Annals of Tourism Research, 38(4), 1594-1612. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738311000326
Shoval, N., & Isaacson, M. (2007). Tracking tourists in the digital age. Annals of Tourism Research, 34(1), 141-159. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738306001034
Spiers, H. J., & Maguire, E. A. (2008). The dynamic nature of cognition during wayfinding. Journal of Environmental Psychology, 28(3), 232-249. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2660842/
Siegel, A. W., & White, S. H. (1975). The development of spatial representations of large-scale environments. Advances in child development and behavior, 10, 9-55. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065240708600075
Tversky, B. (1993). Cognitive Maps, Cognitive Collages, and Spatial Mental Model [Lecture Notes in Computer Science]. In A. Frank and I. Campari (Eds.), Spatial Information Theory: Theoretical Basis for GIS (Vol. 716, pp. 14-24). Springer Verlag, HeidelbergBerlin. https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-57207-4_2
Thorndyke, P. W., & Hayes-Roth, B. (1982). Differences in spatial knowledge acquired from maps and navigation. Cognitive Psychology, 14(4), 560-589. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0010028582900196
Weisman, J. (1981). “Evaluating Architectural Legibility: Way-Finding in the Built Environment.” Environment and Behavior, 13(2), 189-204. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013916581132004
Whitaker, L. A., & Cuqlock-Knopp, G. (1992). Navigation in off-road environments: Orienteering interviews. Scientific Journal of Orienteering, 8(2), 55-71. https://eric.ed.gov/?id=EJ458173
Weisman, J. (1981). Evaluating architectural legibility – Way-finding in the built environment. Environment and Behavior, 13 , 189-204. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013916581132004
Xia, J., & Arrowsmith, C. (2008). Techniques for counting and tracking the spatial and temporal movement of visitors. In R. Gimblett & H. Skov-Petersen (Eds.), Monitoring, Simulation, and Management of Visitor Landscapes (pp. 85-105). Monitoring, Simulation, and Management of Visitor. https://www.amazon.com/Monitoring-Simulation-Management-Visitor-Landscapes/dp/0816527296
Xia, J., Zeephongsekul, P., & Packer, D. (2011). Spatial and temporal modelling of tourist movements using Semi-Markov processes. Tourism Management, 32(4), 844-851. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517710001561
Yang, Y., Fik, T., & Zhang, J. (2013). Modeling Sequential Tourist Flows: Where is the Next Destination?. Annals of Tourism Research, 43, 297-320. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738313001023
Zillinger, M. (2007). Tourist Routes: A Time-Geographical Approach on German Car-Tourists in Sweden. Tourism Geographies, 9(1), 64-83. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616680601092915