تبیین مولفه‌های کالبدی معماری مسکونی از ادبیات‌داستانی دوره پهلوی دوم شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

خانه اولین مکان برای پاسخ‌گویی به تقاضای افراد برای یک زندگی با کیفیت می‌باشد، بنا به آن کیفیت خانه‌های عموم مردم و شناخت و بررسی آن در جامعه حائز اهمیت قرار‌می‌گیرد. ادبیات و داستان نیز به دلیل حقیقت‌مانند بودن‌شان، می‌توانند گویای واقعیات هر دوره از زندگی مردم باشند. دوره پهلوی دوم، به دلیل تحولات زیادش در زمینه خانه‌سازی و پیشرفت در زمینه ادبی و تعداد آثار ادبی، بستر مناسبی برای پژوهش در این دوره می‌باشد. بنابراین می‌توان از ادبیات‌داستانی اعم از مجموعه داستان و رمان‌های مرتبط با موضوع پژوهش در این دوره، بهره جست. به نظر می‌رسد ارتباط نزدیکی بین معماری و ادبیات در رابطه با مولفه‌های کالبدی خانه وجود داشته باشد. لذا با توجه به متون استخراجی و مفاهیم توصیف‌شده از کتاب‌های داستانی مربوط به این دوره، می‌توان به شناخت هر چه بیش‌تر فضاهای این خانه‌ها پی ‌برد. هدف از این پژوهش، بررسی نقش ادبیات‌داستانی در ارتباط با معماری و شناسایی مولفه‌های کالبدی معماری مسکونی از متون کتاب‌های داستانی و بازیابی آن‌ها در خانه‌های شهر تهران است. روش تحقیق حاضر نیز، تحلیل محتوای متن با کاربست شیوه هرمنوتیک در تحلیل معنا و محتوا می‌باشد که ابزارهای تحقیق از نوع مطالعات اسنادی با روش نمونه‌گیری هدف‌مند از میان آثار نویسندگان دوره پهلوی دوم انتخاب گردیده‌اند و در ادامه با روش توصیفی- تحلیلی، مقایسه تطبیقی میان مفاهیم استخراج شده از متون و نمونه‌های موردی صورت می‌گیرد. نتایج حاصل نشان‌دهنده آن است که با مطالعه کتاب‌های داستانی می‌توان به استخراج مولفه‌های معماری خانه‌ها پرداخت. این مولفه‌ها پس از دسته‌بندی در بعد کالبدی، نشان‌ می‌دهند که ظهور مولفه‌های مربوط به فضاهای بسته نسبت به فضاهای باز و نیمه‌باز، پررنگ‌تر بوده‌اند که از میان مفاهیم معماری پرکاربرد در کتاب‌های بررسی‌شده، می‌توان به موارد: راهرو، پله و راه‌پله، تعدد اتاق‌ها با کاربری‌های مجزا، وجود حیاط و حوض و تعدد پنجره اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Physical Components of Residential Architecture Based on the Literary Fiction of the Pahlavi II Period, Case Study: Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Sara Hosseini 1
  • Fariba Alborzi 2
  • Amirhossein Amini 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Architecture, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Architecture, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

House is the first place to meet individuals' demand for a high-quality life; hence, the quality of the ordinary people's houses and their assessment in the society are of great importance. Literary fiction can indicate the people's lived realities in each period since it reflects the truth. In this regard, the Pahlavi II period is an appropriate research scope because it has experienced considerable changes in housing construction, the progression of literature, and the publication of a large number of literary works. Therefore, the literary fiction of this era, including fiction and novels related to the research subject can be used. It seems there is a close relationship between architecture and literature concerning the physical components of the house. Hence, the spaces in the houses can be identified based on the derived texts and concepts described in fiction works published in the considered period. The present study aims to examine the relationship between literary fiction and architecture, identify the physical components of residential architecture based on the fiction books, and retrieve them in Tehran City's houses. The present research is a descriptive-analytic study. To analyze the data, content analysis was used by applying hermeneutics to analyze the meaning and content. To reach the research aim, samples are selected from the works of authors who had lived in the Pahlavi II period using library studies and the purposive sampling method. Next, the sample houses constructed in Tehran in the Pahlavi II period were examined in terms of the presence of the concepts extracted from case texts. The results showed that it is possible to extract the architectural components of houses from fiction books. According to the classification of components in the physical dimension, components related to closed spaces have been more highlighted than open and semi-open spaces. Moreover, the most used architectural concepts in reviewed books include hallways, stairs and staircase, numerous rooms with separate uses, yard and pond, and numerous windows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • House
  • Architecture and Literature
  • Physical Components
  • Pahlavi II Period
  • Tehran
Alavi, B. (2007). Her eyes. Tehran: Negah Publications. 
Alborzi, F., & Parvineyan, Sh. (2019). The Appearance of “Meaning” in Place, with an Emphasis on “Phenomenological” Architecture; Case Study: Urban Space of Qazvin’s Sabzeh Meidan. Armanshahr Architecture & Urban Development Journal, 12(28), 1-19. http://www.armanshahrjournal.com/article_97317.html
Al-e-Ahmad, J. (2010). My sister and the spider. Tehran: Roozegar Publications. 
Ahmadi, A., Aghagolzadeh, F., Khalili, M. A., Gobadi, H. A., & Javadi Yeganeh, M. R. (2014). Sociological explanation of political narrative literature production on sixty and seventy decades. Social Studies and Research in Iran, 3(1), 1-31. https://journals.ut.ac.ir/article_52461.html
Arjmandi, S., & Yeganeh, M. (2017). Recognition of the Identity of Tehran Based on the Readings of Architectural Developments from Fictional literature of Iran. Sociological Journal of Art and Literature, 9(2), 149-181. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1399417 
Amini, A., & Soltanzadeh, H. (2017). Space atmosphere in phenomenology as a space without surface. Journal of Urban Management, 49(16), 469-487. http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_code=A-10-1432-71&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8
Bakhshayesh Ardestani, A. (2007). Hermeneutics: an approach for explanation of concepts. Journal of Faculty of Law and Political Science, 37(3), 55-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=68677\
Choay, F. (1996). Towards a situated reading of L’Urbanisme, utopies et réalités. Tehran: University of Tehran.  
Daneshvar, S. (2001). To whom shall I greet?. Tehran: Kharazmi Publications. 
Falamaki, M. (1976). Renovation of historical buildings and cities. Tehran, Tehran University Press. 
Fassih, E. (1989). Blind Heart. Tehran: No Press. 
Fassih, E. (2016). Shahbaz and Joghdan. Tehran: Safi Ali Shah Publications. 
Ghasemzadeh, M. (2004). Iranian contemporary story writers. Tehran, Hirmand. 
Goldmann, L. (1992). The sociology of literature: status and problems of method (Translated by Mohammad Jafar Pooyandeh). Tehran: Hoosh and Ebtekar. 
Golshiri, H. (1977). As always. Tehran: Ketab-e-Zaman.
Golzari, M., & Nazemirad, H. R. (2009). A selection of Iranian literature history: from the ancient to today. Tehran: Ketabdar Press.
Habibi, S. M. (2014). Story of the city; Tehran, the symbol of the Iranian modern city 1920-1953. Tehran: University of Tehran. 
Khamesi Hamaneh, F. (2013). A review of similarities between architecture and literature. Journal of Layout, 2(4), 160-167. https://ensani.ir/fa/article/325288
Haj Seyyed Javadi, H. (2003). Research in Iranian contemporary literature. Tehran: Iran’s Researchers Group.
Hayward, G. (1975). Home as an environmental and psychological concept. Landscape . (20), 2-9. https://www.worldcat.org/title/home-as-an-environmental-and-psychological-concept/oclc/26366379
Keshavarz Noroozpour, R., & Karimifard, L. (2014). The impact of the story and literary fiction on space and architecture. International Congress on Sustainability in Architecture and Urban Development, Masdar City, UAE- Dubai and Abu-Dhabi, National Association of Architects of Iran. Islamic Azad University. UAE Branch. https://civilica.com/doc/377837
Kiakojoori, Kh. (1972). Profiles of alleys and houses of nine neighborhoods in Tehran (unpublished booklet). Ministry of Construction and Housing, Tehran: Office of Construction Studies and Metrics.   
Mortgage Bank's Report. (1971). Civil attempts of Iran’s Mortgage Bank. Journal of Art and Architecture, 3(10-11), 109-124. http://www.memarnet.com/fa/node/1381  
Lukács, G. (1970). The meaning of contemporary realism (Translated by Fariborz Saadat). Tehran: Nil Publications. 
Marefat, M. (1988). Building To Power: Architecture of Tehran. 1921 – 1941. Ph.D. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology. https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/14535  
Memarian, Gh. (2005). A review of architecture theoretical foundations. Tehran: Soroosh-e-Danesh Press. 
Mirsadeghi, J. (1971). These brokens. Tehran: Roz Publications. 
Mirsadeghi, J. (1975). Eyes of my tired self. Tehran: Ashrafi Publications. 
Mirabedini, H. (2008). 100-years story writing in Iran. Tehran: Cheshmeh Press. 
Mirabedini, H. (2013). The history of Iranian fictional literature. Tehran: Sokhan Publications.
Norberg- Schulz, C. (2015). The concept of dwelling: on the way to figurative architecture (Translated by Mahmood Amir Yar Ahmadi). Tehran: Agah Publications. 
Partovi, P. (2003). Place and no-place: a phenomenological approach. HONAR-HA-YE-ZIBA, 14, 40-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=964  
Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoi, R. (1983). Place-identity: physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology, 3. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315816852-26/place-identity-physical-world-socialization-self-1983-harold-proshansky-abbe-fabian-robert-kaminoff
Raheb, Gh., & Nazari, M. (2017). A study on semi-open-private spaces functions in residential units of Tehran. Journal of Armanshahr Architecture and Urban Development, 10(21), 39-48.
Riger, S., & Lavrakas, P. J. (1981). Community ties: patterns of attachment and social interaction in urban neighborhoods. American Journal of Community Psychology. (9), 55-66. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00896360 
Saedi, Gh. (1976). Fears and trembling. Tehran: Nil Publications. 
Sartre, J. P. (1977). What is literature? (Translated by Abolhasan Najafi). Tehran: Ketab-e-Zaman. 
Simeoforidis, Y. (1993). On Landscape and Open Spaces. Arch. & Behave. https://www.epfl.ch/labs/lasur/wp-content/uploads/2018/05/SIMEOFORIDIS_en.pdf
Stedman, R. C. (2003). Is it really just a social contruction? The contribution of the physical environment to sense of place. Society and Natural Resources. (16), 671-685. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08941920309189
Tahoori, N. (2002). Poetic silence and immortal construction: examining similarities between works of Heidegger and Alexandra. Journal of Imagination, 3, 13-70. https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/582822
Talebi, H. (2012). Renovation of dwelling pattern in Shahrara Alley in Tehran with fabric identity preservation approach, MSc. Thesis. University of Tehran, College of Fine Arts.
Taskinen, T., & Pallasmaa, J. (2016). The architecture of image: existential space in cinema (Translated by Ali Abhari and Michel Vin-Elis). Tehran: Mas Book Press.  
Venturi, R. (2002). Complexity and Contradiction in Architecture. Harry N. Abrams. https://issuu.com/vietmypham/docs/venturi_robert_complexity_and_contr
Yarshater, E. (2010). A history of Persian literature; a general introduction to Persian literature, An attempt of “Iranian Heritage Foundation” and “The Centre for Iranian Studies,” Colombia University (Translated by Majdodin Keyvani). Tehran: Sokhan Publications. 
Zamarshid, H. (2011). Teachings of the Iranian architecture and residential house construction from the Qajar period up to the present. Journal of Studies on Iranian Islamic City, 1(3), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137392