فراتحلیل مطالعات حوزه مناطق کلان‌شهری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران‌.

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران‌.

چکیده

امروزه مناطق کلان‌شهرى به مثابه گرانیگاه‌هاى قدرتمند اقتصادى، سیاسی و اجتماعی و به عنوان الگوی غالب شهرنشینی‌ به ‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد منطقه ای، ملی و حتی جهانی دارند. ‌بنابراین بازشناسایی این مفهوم و غنی‌سازی مطالعات این حوزه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. لذا این پژوهش ‌در پیِ ‌آن است تا به فراتحلیلی بر‌ مقالات علمی- پژوهشی با محوریت موضوعی مناطق کلان‌شهری در یک و نیم دهه اخیر در ایران بپردازد. با توجه به یافته‌ها، مطالعات این حوزه از سال 1394 با نوعی روند کاهشی همراه شده و ماهیت مطالعات به لحاظ توزیع حوزه‌های پژوهشی نیز نشان از اولویت گونه‌های مطالعاتی کالبدی- فضایی (49 درصد)، مدیریتی (19درصد) و اقتصادی (16درصد) دارد. تحلیل یافته‌های مرتبط با ماهیت مطالعات، از یک سو بیانگر هم‌خوانی مطالعات این حوزه با روند غالب جهانی و‌ از سوی ‌دیگر، نشان‌دهنده تغییرات ‌مطالعات این حوزه به واسطه تغییر در چیستی این مناطق ‌و ‌هم‌چنین دگرگونی در پارادایم غالب مطالعاتی (از مفاهیم کلان به بسیار‌کلان) است. بررسی‌ بُعد ‌محتوایی مطالعات نشان می‌دهد که مطالعات ‌مبتنی بر زیست‌پذیری، کیفیت زندگی ‌‌‌و ‌توسعه پایدار به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته ‌و ‌محورهای ‌کلیدیِ ‌ساختار فضایی ‌و ‌توسعه منطقه‌ای ‌نیز ‌با ‌شکاف‌های ‌محتوایی همراهند. چرایی‌ها، اغلب ‌‌به صورت ‌‌سطحی ‌بررسی ‌شده ‌و ‌بررسی ‌چگونگی‌ها ‌صرفاً ‌به ‌ارائه ‌راهکارهایی‌ در انتهای ‌مقالات ‌‌و‌ یا استفاده از مدل‌هایی ‌برای پیش‌بینی ‌محدود شده ‌است. بررسی بعد ‌نظری مطالعات، ‌مبین چرخش رویکردهای نظری به ویژه در گونه‌های مطالعاتی کالبدی- فضایی و اقتصادی بوده و نشان از ضعف بنیان‌های نظری خصوصاً در گونه‌های مطالعاتی زیست‌محیطی و اجتماعی- جمعیتی دارد. به لحاظ بعد ‌روش‌شناسی، عمده پژوهش‌های این حوزه کمّی بوده و روش‌های کیفی و ترکیبی کم‌تر در جریان مطالعات لحاظ گردیده است. نتایج نشان می‌دهد ماهیت اغلب مناطق کلان‌شهری در ایران مبتنی بر وجود نابرابری‌ها و عدم تعادل فضایی است. هم‌چنین تلاش شده تا بر پایه فراتحلیل مطالعات، راهکارهایی ‌هم‌چون لزوم نگرش ‎آمایشی، ‎عدم جدایی‌‌گزینی ‌فضایی در برنامه‌ریزی‌ها و بهره‌گیری از رویکرد نومنطقه‌گرایی جهت ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی این مناطق ‌و هم‌چنین لزوم گذار از رویکرد سلسله‌مراتبی و حرکت به سمت توسعه شهرهای کوچک و زیرمراکز فعالیتی به منظور برقراری تعادل فضایی و تقویت چندمرکزگرایی برای ایجاد چارچوب سیاست‌گذاری در این مناطق ارائه گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Studies on Metropolitan ‎Regions in Iran

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rafieian 1
  • Gelareh Shah Hosseini 2
  • Hashem Dadashpoor 3
1 Professor, Urban Planning Department, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
2 Ph.D. in Urban Planning, Urban Planning Department, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Urban Planning Department, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, Metropolitan ‎regions, as powerful economic, political, and social centers of gravity, as well as the dominant urbanization pattern, particularly in developing countries, play an important role in regional, national, and even global economic growth and development. Therefore, it is essential to recognize this concept and enrich studies on this field. Hence, the extant study aims to carry out a meta-analysis on scientific-research papers that have focused on Metropolitan ‎regions over the last decade and a half in Iran. According to the findings, studies on this field have decreased since 2015, and the nature of studies, in terms of the distribution of research fields, implies the priority of physical-spatial studies(49%), followed by Managemental (19%), and economic (16%) studies. The analysis of the findings on the nature of studies indicate that these studies are consistent with the prevailing global trend and the changes in these studies stem from variation in the quiddity of these regions, and alteration in the dominant research paradigm (from macro to meta-macro notions). The content of the reviewed research indicate that studies on livability, quality of life, and sustainable development have been insufficiently considered. On the other hand, there has been a content gap in the key areas of spatial structure and regional development. The Why questions in this field have been mainly examined superficially, and the investigation of How questions has been just limited to solutions recommended at the end of papers or the use of some models for anticipations. Investigating the theoretical dimension of studies indicates the shifts in theoretical approaches, especially in physical-spatial and economic studies, also the weakness of theoretical foundations, particularly in environmental and socio-demographic studies. Regarding the methodological dimension, most studies have been done using quantitative techniques, and fewer studies have used qualitative and mixed methods. The results showed that the nature of the majority of Metropolitan ‎regions in Iran based on inequalities and spatial imbalance. Moreover, the extant study strives to suggest some solutions based on the meta-analysis of studies as follows, the necessity of having a approach,eliminate spatial segregation from plannings, use of the neo-regionalism approach to promoting management system’ efficiency in these regions, the necessity of transition from the hierarchy approach to the development of small cities and activity sub-centers to provide spatial balance, and strengthening polycentrism to create a policymaking framework in these regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran’s Metropolitan ‎Regions
  • Meta-Analysis
  • Research Gap
  • Spatial Balance
  • Polycentrism
Abdi Daneshpour, Z., & Taranatash, M. (‌2016). Analysing the Impact of Unplanned metropolitan growth on the pripheral Natural Environment : Special reference to the metropolitan Region of Tehran. BAGH-E NAZAR, 13(43), 37-60. http://www.bagh-sj.com/m/article_41072.html
Abdi Daneshpour, Z., & Taranatash, M. (‌2017). Revealing land-use transformation:Analysing specifications of unplanned growth in the metropolitan region of Tehran. HoNAR-HA-YE- ZIBA:MEMARI VA SHAHRSAZI,‌ 22(3),15-32. doi:10.22059/jafup.2017.229636.671663
Ahmed, S., & Bramley, G. (2015). How will Dhaka grow spatially in future?-Modelling its urban growth with a near-future planning scenario perspective. International Journal of Sustainable Built Environment, 4 (2), 359-377. https://doi. org/10. 1016/j. ijsbe. 2015. 07. 003
Akhundi, A., Barakpour, N., Asadi, I., Basirat, M., & Taherkhani, H. (‌2008). Perspectives on Tehran Megacity Region Governance System. HoNAR-HA-YE- ZIBA:MEMARI VA SHAHRSAZI, 33, 15-26.‎ https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=69999‎
Aliakbari, E, Taleshi, M., & Faraji Darabkhani, M. (2017).  An Analysis of Role and Position of Small Cities in Regional Balance and Development (Case Study: West of Zagros Macro-Region).‌ IUESA, 5(17) ,49-65. http://iueam.ir/article-1-610-fa.html
Alian, M., Mohamadpoor, S., & Razavian, M. (2019). Modeling and Strategic Analysis of the Relationship Between Actors in Tehran Metropolitan Area: A Game Theory Approach. Strategic Studies of public policy, 9(31), 131-152. http://sspp.iranjournals.ir/article_37587.html
Ansari, S., & Partovi, P. (2019). The Roots and Principles of Post-structuralism in Urban Planning. Journal of Iranian Architecture & Urbanism, 9(2), 195-216. doi: 10.30475/isau.2019.87942‎
Argani, M., Rajaie, S. A., & Mansourian, H. (2017). Explaining the process of urbanization (couterurbanization) in Isfahan metropolis area. Geography, 15(53), 165-180.  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299699
Asadi, I. (2004). Regionalization strategy in governing Metropolitan ‎regions. Urban Management, 17, 32-45.
Asadie, I. (2016). Why does Tehran Metropolitan Region (TMR) Need a Specific Regional Governance?. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 21(1), 5-16.‎ doi: 10.22059/jfaup.2016.59677‎‏ ‎ 
Asadi, I., & Zebardast, E. (‌2013). Analysis of Distributed Patterns of Urban Supervision in Tehran Megacity Region with Emphasis on the Effects of Diffraction Decision Making and Growth Control. Journal of Architecture and Urban Planning, 6(11), 89-106. doi: 10.30480/aup.2013.113
Asadi, I., & Zebardast, E.(‌2010). Typology of Town-Foundation Areas in Urban and Regional Studies: An Overview of the Concept of Urban Complex in Iran. Fine Arts Journal, 43, 17-30. https://jfaup.ut.ac.ir/article_23060.html
Basirat, M. (2006).‌ Global Experiences of Megacity Regions Governance; Teachings for Iran. Urban Management Journal, (18), 34-51.
Bayat, A., & Nazarian, A. (2011). investigating the Role of Intra-Provincial Migration in the Development of Car Settlements in Tehran Metropolitan Area (Case Study of Islamshahr). Geography, 4(18), 69-90.
Biswas, A. (2020). Establishing metropolitan governance and local governance simultaneously: Lesson from India’s 74th Constitutional amendment act. Journal of Urban Management, 9, 316-330. https://doi. org/10. 1016/j. jum. 2020. 06. 002 
Borozan, D. (2008). Regional Competitiveness: Some Conceptual Issues and Policy Imlications. Interdisciplinary Management Research, 4, 50-63. https://econpapers. repec. org/article/osijournl/v_3a4_3ay_3a2008_3ap_3a50-63. htm
Botequilha-Leitão, A. (2012). Eco-polycentric urban systems: an ecological region perspective for network cities. Challenges, 3 (1), 1-42. https://doi. org/10. 3390/challe3010001
BROMLEY, R., & DANIELS, T. (2001). Metropolitan Regional Planning in the United States. Planning Practice & Research, 16 (3), 229–232. https://doi. org/10. 1080/02697450120107853
Cardoso, R., & Meijers, E. (2020). The process of metropolization in megacity-regions. In Handbook of Megacities and Megacity-Regions. Edward Elgar Publishing. 
Cruz, S. C., & Teixeira, A. A. (2010). The evolution of the cluster literature: Shedding light on the regional studies–regional science debate. Regional studies, 44 (9), 1263-1288. 
Dabdashpoor, H. ( 2011). An Analysis of the Determinants of Spatial Benefits in Tehran Megacity Region: Experimental Evidence from Four Industrial Sections. Journal of Geographical Survey of Environmental Statistics, 14, 91-116.
Dadashpoor, H., & Afaghpour, A. (‌2016). The New Epistemological and Theoretical Rationality Ruled by the Spatial Organization of Urban Systems. Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 8(2),‌1-28. http://www.isih.ir/article_214.html
Dadashpoor, H., & Akbarnia, M. (‌2013). Self-reliance analysis of new cities in Megacity Regions, Case Study: The New Town of Pardis. Journal of Geographical Space Preparation, 10, 44-65. http://gps.gu.ac.ir/article_7383.html
Dadashpoor, H., & Alidadi, M. (2018). Morphological Analysis of Population Distribution in Tehran Metropolitan Region (TMR). Human Geography Research, 50(1), 109-125. doi: 10.22059/jhgr.2016.59086
Dadashpoor, H., & Dadejani, M. (‌2015). Identifying and Prioritizing the Radical Factors Influencing Regional Competitiveness, Case Study: Kurdistan Province. Journal of Regional Planning,  5(19), 27-42. http://jzpm.miau.ac.ir/article_911.html
Dadashpoor, H., Haqjou, M., & Shahabi Shahmiri, M.‎‏) ‏‎2015‎‏.‌(‏ Typology of evolutionary paths of polycentric urban region of Central Mazandaran. Researches in earth sciences, 6(21), 51-63. dor 20.1001.1.20088299.1394.6.1.4.8
Dadashpoor, H., Jahanzad, N., & Jalili, H. (2016). Analysis and Forecasting of the Integrated Spatial Structure in Mashhad Metropolitan Region in the Period 1996- 2041. Urban Studies (Persian), 5(18), 51-62. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_32060.html?lang=en
Dadashpoor, H, Kheyroddin, R., Yaghoub Khani, M., & Chamani, B. (‌2014). Modeling Land Use Changes in Tehran Megacity Using MOLAND Model. Journal of Regional Planning, 16, 49-64. http://jzpm.miau.ac.ir/article_664.html
Dadashpoor, H., & Miri Lavasani, A. (2015). Analysis of Spatial Patterns of Sprawl in Tehran Metropolitan Region. Spatial Planning, 5(1), 123-146. https://sppl.ui.ac.ir/article_16025.html
Dadashpoor, H., & Mirvakil, H. (2016). Investigation and Analysis of Urban Network of Tehran Megacity Region Using Three view-points Based on Node, Density and Accessibility. Journal of Urban and Regional Studies and Issues, 28, 47-70. https://journals.ui.ac.ir/article_20539_0.html
Dadashpoor, H., Panahi, H., & Shamsoddini, A. (2019). Prediction of future land use changes in Tehran Metropolitan Region (TMR) with the combination of logistic regression, Markov chain, and cellular automata. Regional Planning, 9(35), 39-56. http://jzpm.miau.ac.ir/article_3700.html?lang=en
Dadashpoor, H., & Salarian, F. (2018). Spatial patterns analysis of urban growth in Iran metropolitan regions (Case study: Tehran, Mashhad, Isfahan, and Shiraz metropolitan regions). Town and Country Planning, 10(1), 117-138. 
Dadashpoor, H., & Tadayon, S. (‌2015a). Analysis of the Role of Travel Patterns in Spatial Structuralization of Megacity Regions: A Case Study of Tehran Megacity Region. Journal of Geographical Space Preparation, 18, 64-86. http://gps.gu.ac.ir/article_13816.html
Dadashpoor, H., & Tadayon, S. (‌2015b). Identification of Homogeneous Flow Zones Based on Spatial mobilities and Trip Patterns, Case Study: Tehran Megacity Region. Journal of Urban Studies, 14, 61-76. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_13013.html
Dadashpoor, H., & Taghidokht, H. (2012). Investigating the Role of Intra-firm Resources in Improving Networking and their Innovation Capabilities in Tabriz Metropolitan Region. Journal of Science and Technology Policy, 4(4), 1-13. https://jstp.nrisp.ac.ir/article_12855.html
Dadashpoor, H., & Zahedpour, S. (2019). Examining the Spatial Pattern of Industrial Activities in Tehran Metropolitan Region. Journal of Geography and Regional Development, 16(2), 179-212. doi: 10.22067/geography.v16i2.60676
Folberth, G. A., Butler, T. M., Collins, W. J., & Rumbold, S. T. (2015). Megacities and climate change–A brief overview. Environmental pollution, 203, 235-242. https://doi. org/10. 1016/j. envpol. 2014. 09. 004
Garcia Lopez, M. A., Holl, A., & Viladecans-Marsal., E. (2015). Suburbanization and highways in Spain when the Romans and the Bourbons still shape its cities. Journal of Urban Economics, 85, 52-67. http://dx. doi. org/10. 1016/j. jue. 2014. 11. 002
Garcia-López, M. À. (2010). Population suburbanization in Barcelona, 1991–2005: Is its spatial structure changing?. Journal of Housing Economics, 19 (2), 119-132. https://doi. org/10. 1016/j. jhe. 2010. 04. 002
Ghasemi, N., & Shahbazi, M. (‌2015). The Impact of Ecotourism and Tourists on the Stability of Megacity Regions. Journal of Art Research, 8, 85-90.
Gholami, M., & Zamani, G. ( 2010). Factors Affecting the Formation and Growth of Megacity Regions in Iran. Journal of Zagros Landscape and Urban Planning, 2(6), 7-22.
Han, B., Liu, H., & Wang, R. (2015). Urban ecological security assessment for cities in the Beijing–Tianjin–Hebei metropolitan region based on fuzzy and entropy methods. Ecological Modelling, 318, 217-225. https://doi. org/10. 1016/j. ecolmodel. 2014. 12. 015
Hesari, E., Rashidi, A., Movahed, A., Tavalai, S., & Mousavi, M. (2016). Spatial Analysis of Tabriz Megacity Region with a Viable Approach. Geographical Space Journal, 54, 155-176. http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2541-fa.html
Homafar, M., & Pourjafar, M. (2017). An Analytical Model for Polycentricity Measurement on Urban Regions (Case Study: Tehran Urban Region). Regional Planning, 7(28), 95-106. http://jzpm.miau.ac.ir/article_2534.html
Hosseini, H., & Hosseini, M. (‌2015). Analysis of factors affecting Sprawl in urban areas of Iran. The Journal of Spatial Planning, 19(‌‌4),‌ 33-66. https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-9461-fa.html
Javaheritaghados, M., Nastaran, M., Zebardast, E., & Basirat, M. (2019). A Study and Analysis of Physical-Spatial Development of Tehran Metropolitan Area between 1986 and 2016. Socio-Cultural Research Journal of Rahbord, 8(2), 6-35. http://rahbordfarhangi.csr.ir/article_117771.html?lang=en
Jomehpour, M. (2018). A New Paradigm for the Integrated Sustainability and Management of the Tehran Metropolis: Capital City Reorganization or Relocation. Journals of Urban and Regional Development Planning, 3(4), 133-158. https://doi.org/10.22054/urdp.2019.44900.1144
Lalehpour, M., Soror, H., & Soror, R. ( 2011). Spatial Management and Planning of Megacity Regions in the era of Globalization of Economics with Emphasis on Tehran Megacity Region. Quarterly Journal of Environmental-based Territorial Planning (JETP), 13, 67-89.
Lalehpour, M., & Sorour, H. ( 2014). Investigating the Role of Management and Planning System in Spatial Organization of Population and Activity in Tehran Megacity Region. Journal of Geography and Urban Planning, 11, 105-126. https://journals.usb.ac.ir/article_1545.html
Lengyel, I. (2016). Competitiveness of metropolitan regions in Visegrad counties. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 223, 357-362. https://doi. org/10. 1016/j. sbspro. 2016. 05. 241
Li, Y., Wu, F., & Hay, I. (2015). City-region integration policies and their incongruous outcomes:The case of Shantou-Chaozhou-Jieyang city-region in east Guangdong Province, China. Habitat International, 46, 214-222. https://doi. org/10. 1016/j. habitatint. 2014. 12. 006
Li, W., Zhou, W., Han, L., & Qian, Y. (2019). Uneven urban-region sprawl of China’s megaregions and the spatial relevancy in a multi-scale approach. Ecological Indicators, 97, 194-203. http://dx. doi. org/10. 1016/j. ecolind. 2018. 10. 004
Lotfi, S., & Shahabi Shamiri, M. (2016). The change of urbanization patterns from mono-centric- hierarchical structure towards regional polycentric-network. MJSP., 20‌(3)‌, 241-267. http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-3542-fa.html
Lotfi, S., Shahbi Shahmiri, M., & Salehi Amini, H. (2015). Explaining the concept of urban polycentric region from analytical and normative view (A Review Study). Urban Structure and Function Studies, 3(10), 79-102. 
Mahdavivafa, H., Razavian, M. T., & Momeni, M. (2009). The Role of Political Economic in Spatial Structure of Tehran and Periphry. Journal of Environmental Studies, 35(51), 1-14. https://jes.ut.ac.ir/article_21225.html
Mansourian, H. (2016). Population Dynamics and Land Cover Patterns in Tehran Metropolitan Region. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 4(4), 613-633. https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2016.62198 
Miller, D. Y., & Lee. J. H. (2011). Making Sense of Metropolitan Regions: A Dimensional Approach to Regional Governance. The Journal of Federalism , 41 (1), 126-145. https://doi. org/10. 1093/publius/pjp040 
Motavasseli, M., & Esmaeilzadeh, H. (2006). Population Growth and Distribution in Megacity Regions. Urban Management Journal, 18, 60-73. 
Nedaie Tusi, S. (2018). Application of strategic foresight methodology in spatial development planning; Scenario case study of Karaj metropolitan area. Journal of Architecture and Urban Planning, 10(20), 23-48. http://aup.journal.art.ac.ir/article_588.html
Nedae Tousi, S., & Bagheri, B. (2017). Defining the Sprawl Phenomenon in Metropolitan ‎regions Case study: Shiraz Metropolitan Area. Geography And Development Iranian Journal, 15(47), 185-212. https://doi.org/10.22111/gdij.2017.3190
Peng, J., Xie, P., Liu, Y., & Ma, J. (2016). Urban thermal environment dynamics and associated landscape pattern factors: A case study in the Beijing metropolitan region. Remote Sensing of Environment, 173, 145-155. https://doi. org/10. 1016/j. rse. 2015. 11. 027
rabbani, T., Meshkini, A., Roknoldin eftekhari, A., & Rafieian, M. (2019). Explaining Urban Governance Issues in Future Metropolitan Scenarios of Tehran Based on Qualitative Scenario Conversion Approach. Sustainable city, 2(1), 45-62. http://www.jscity.ir/article_92798.html?lang=en
Rajabi, A., & Binesh Pajouh, S. (‌2007).  The Evolution of Urban Network of Tehran Megacity Region. Territory, 4(‌‌15), 83-94.
Rajabi, A., & Bineshpajooh, S. (2007). The Evolution of Urban Network. Territory, 4(15), 83-94. https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_5870.html
Rajaei, A. (2015). Spatial Analysis of Urbanization Processes in Tehran Megacity Region. Journal of Urban and Regional Studies and Research, 25, 83-102. https://urs.ui.ac.ir/article_20134.html
Rajaei, S., Khorasani, M., & Sahneh, B. (2015). Exploratory analysis of spatial data of daily trips in rural areas Case: villages around metropolitan regions. Geographical Planning of Space, 5(16), 119-136.
Rezvani, M., Motiei Langroodi, H., Pourtaheri, M., & Azizi, Fatemeh. (2015). Immigration and Social Sustainable Development in Rural Areas, Case Study: Host Rural areas of Tehran Metropolitan area. Regional Planning, 5(19), 71-84.
Rizzo, A., & Khan, S. (2013). Johor Bahru’s response to transnational and national influences in the emerging Straits Mega-City Region. Habitat International, 40, 154-162. https://doi. org/10. 1016/j. habitatint. 2013. 03. 003
Roumboutsos, A., & Kapros, S. (2008). A game theory approach to urban public transport integration policy. Transport Policy, 15 (4), 209-215. https://doi. org/10. 1016/j. tranpol. 2008. 05. 001
Saremi, H., & Piri, S. (2019). Analysis The Population Spatial Structure of Tabriz Metropolitan Region (TMR). Urban Management, 17(53), 77-92. http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2373-fa.html
Sarrafi, M., & Turanian, F. (2004). A review of the theoretical perspectives of metropolitan management with emphasis on institutional aspects. Urban Management,17, 6-17.
Sarrafi, M., & Nejati, N. (2017). Multilevel governance of the metropolitan region: applying new regionalism approach (Case study: metropolitan region of Mashhad). Hoviatshahr, 11(3), 27-39. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_11386.html?lang=en
Savitch, H., & Vogel, R. K. (2009). Regionalism and Urban Politics, in Davies, S. Jonathan and Imboroscio, L. David, Theories of Urban Politics, Sage Publication. 
Shadi Talab, Z., Imani Jajromi, H., & Bayat, M. (2011). A Sociological Analysis of the Characteristics of Villages in Transition in Tehran Megacity Region, Investigating Social Issues of Iran. Thesis for Master's Degree in Social Sciences, 2(1), 23-39.
Shaikhi, M. (2006). Urban management and Spontaneous settlements in the metropolitan area of Tehran. Urban Management, 5(18), 74-87.
Sharifzadegan, M., & Shams Koushki, H. (2013).‌ Strategic Spatial Planning for Integrated Regional Governance in Tehran Megacity Region. Journal of Urban Management, 34 , 273-296.
Sharifzadegan, M., & Fathi Farzaneh, A. (2016). Determining the Spatial Boundaries of City-Region for Tehran Metropolis and its Surrounding Area. Town and Country Planning, 8(1), 35-55. doi: 10.22059/jtcp.2016.59144.
Sharifzadegan, M., & Norayi, H. (2017). The impact of the industrial Clusters on Regional Development Case Study: Stone Industrial Clusters of Isfahan Metropolitan Region. Regional Planning, 6(24), 27-44. http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_664327.html
Siami, G. (2015). Landscape Design and Mission Statement in Megacity Regions Based on Territorial-Spatial Governance Approach, Case Study: Mashhad Megacity Region. Journal of Greate Khorasan, 5(19), 95-112. http://jgk.imamreza.ac.ir/article_137716.html
Siami, G., & Vakili, J. (2015). Explaining the Scenarios of Institutional and Democratic Participation in Structure of Governance System in Tehran Megacity Region. Journal of Parliament and Strategy, 23(86), 269-302. http://jgk.imamreza.ac.ir/issue_18906_18908.html
Sorour, R., & Jafari, F. (2009). Urbanization Trend Analysis and Prospect of Growth of Informal Settlements in Tehran Megacity Region. Journal of Geography, 23, 77-93. http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-4896-fa.html
Sorur, H., Pourtaheri, M., Parhizkar, A., & Kazemian, G. (2010). Globalization of the economy and the challenge of sustainability in the metropolitan area of Tehran. The Journal of Spatial Planning, 14(2), 23-42. http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-4896-fa.html
Talkhabi, H., Soleimani, M., Saeidnia, A., & Zanganeh, A. (2018). Metropolis Explosion and Sprawl of Tehran within the Framework of Urban Decline Theory. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 6(3), 451-472.https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2018.251153.859
Taubenböck, H., Klotz, M., Wurm, M., Schmieder, J., Wagner, B. M., Wooster, Esch, T., & Dech, S. (2013). Delineation of Central Business Districts in mega city regions using remotely sensed data. Remote Sensing of Environment, 136, 386-401. https://doi. org/10. 1016/j. rse. 2013. 05. 019
Tian, G., Ma, B., Xu, X., Liu, X., Xu, L., Liu, X., Xiao, L., & Kong, L. (2016). Simulation of urban expansion and encroachment using cellularautomata and multi-agent system model—A case study of Tianjinmetropolitan region, China. Ecological Indicators, 70, 439-450. https://doi. org/10. 1016/j. ecolind. 2016. 06. 021
Tian, L., Xu, G., Fan, C., Zhang, Y., Gu, Ch., & Zhang, Y. (2019). Urbanization and Eco-Environment Systems: A Case Study of the Beijing-Tianjin-Hebei Region. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (1), 1-24. https://doi. org/10. 3390/ijerph16010114
Yeganegi Dastgerdi, V., Behnam Vala, A., & Siami, H. (2011). Reviewing the Positive and Negative Impacts of Megacity Regions on World Economy and Environment, Case Study: European Union and Latin America. Urban Management Journal, (27), 145-162.
Yeh, A. G. O., & Chen, z. (2020). From cities to super mega city regions in China in a new wave of urbanisation and economic transition: Issues and challenges. Urban Studies, 57(3), 636-654. https://doi. org/10. 1177/0042098019879566
Yousefian, S., Moshfeghi, V., & Mohammadi, H. (2014). Defining the City-Based Regions in Iran- Case study: Fars Province, Iran. Urban Studies, 3(11), 63-74.
Zahirnejad, A., & Dadashpoor, H. (2018). Examining socio-spatial segregation of educational and occupational groups in Isfahan metropolitan region. Physical Sacial Planning, 5(1), 25-44. https://psp.journals.pnu.ac.ir/article_4829.html 
Zanganeh Shahraki, S., Golin Sharif Adini, J., Hassanzadeh, D., & Salari Moghaddam, Z. (2014). Spatial Analysis of Quality of Life in Informal Settlements of Tehran Megacity Region, Case Study: Islamabad, Salehabad. Journal of Human Geography Research, 87, 177- 196. https://doi.org/10.22059/jhgr.2014.50599
Zangishe, K., Estelaji, A., & Fallah tabar, N. A. (2018). Explaining the rural livability in Metropolitan area of Tehran(case study:Varamin). Geography, 16(58), 214-239. 
Zebardast, E., & Hajipour, K. (2009). Explaining the Process of Formation, Development and Transformation of Megacity Regions. Human Geography Research, 69, 105-121. https://jhgr.ut.ac.ir/article_24427.html
Zebardast, E., & Reza Pour, A. (2014).‌ Selecting a Small Town for Regional Development Using Network Analysis Process Model in Amol, Babol, Sari and Qaemshahr Urban Areas. Urban and Regional Studies and Research, 7(26), 23-42. https://urs.ui.ac.ir/article_20144.html?lang=en
Zebardast, E., & Shahabi Shahmiri, M. (2014a). Measuring Policycentricity of conurbation in iran.case study of Amol-Babol_Ghaemshahr-Sari in Mazandaran. Urban Studues, 2(8), 47-58.
Zebardast, E., & Shahabi Shahmiri, M. (2014b). Presenting a Research Framework on Multicenter Metropolitan ‎regions for Theoretical and Experimental Development of the Concept in Iran. Journal of Urban Planning Studies, 1(3), 143-160. http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_709.html
Zebardast, E., & Shahabi Shahmiri, M. (2015). Synchronous Development Capability Analysis in Multi-Center Urban Areas, Case Study: Central Mazandaran Urban Complex, Amol-Babol-Ghaemshahr-Sari. Journal of Regional Planning, 4(16), 33-48. http://jzpm.miau.ac.ir/article_663.html
Ziari, K., Ghorbani, R., Farhadi, E., & Almasi, B. (2015). Identifying Homogeneous Regions of Spatial Planning In Tehran Metropolitan Area using k-mean clustering. territory, 12(46), 89-118. https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_9630.html?lang=en
Zimmermann, K. (2014). Democratic metropolitan governance: experiences in five German metropolitan regions.Urban Research & Practice, 7 (2), 182-199. https://doi. org/10. 1080/17535069. 2014. 910923