بررسی نمود انعطاف‌پذیری در مسکن روستایی، مورد مطالعاتی: روستای طزره دامغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول).

2 مربی گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

10.22034/aaud.2021.258778.2360

چکیده

مفهوم انعطاف‌پذیری از گذشته، در مسکن روستایی ایران وجود داشته است. اما امروزه تغییرات ساختار اجتماعی و اقتصادی، تحولات گسترده‌ای را در الگوی معماری مسکن روستایی ایجاد کرده و در معماری امروز به مفهوم انعطاف‌پذیری کم‌تر توجه شده است. در این میان معماری مسکن روستایی قدیم واجد شاخص‌ها و معیارهای ارزنده‌ای در حوزه انعطاف‌پذیری است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نمود انعطاف‌پذیری در مسکن روستایی است. پژوهش حاضر از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه‌ای در حوزه انعطاف‌پذیری، نمودهای اصلی انعطاف‌پذیری (تنوع‌پذیری، تطبیق‌پذیری، تغییر‌پذیری) مشخص گردید و سپس با مطالعه میدانی، این نمودها در شش الگوی شاخص مسکن روستای طزره دامغان بررسی و مقایسه شد. این مقاله نشان می‌دهد، تمامی الگوهای مسکن روستای طزره انعطاف‌پذیر بوده و در همه ریزفضاهای این الگوها نمودی از انعطاف‌پذیری دیده می‌شود. الگوهایی که تعدد حیاط، طبقات، ایوان و ورودی داشته‌اند، از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار بوده‌اند. بنا بر این پژوهش، در نظر گرفتن عواملی نظیر حیاط‌های متعدد در کنار توده بنا یا توده‌های متعدد در کنار حیاط، ورودی‌ها و طبقات متعدد (دو طبقه) که امکان تفکیک بنا را برای خانواده‌های مختلف و یا کاربری‌های گوناگون فراهم می‌کند، از مؤثرترین عوامل طراحی انعطاف‌پذیر در مسکن روستایی است و لذا مؤلفه "تغییر‌پذیری" انعطاف‌پذیری، مؤلفه اصلی طراحی انعطاف‌پذیری در مسکن روستایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Manifestations of Architectural Flexibility in Rural Houses; Case Study: Tazareh Village in Damghan, Iran

نویسندگان [English]

  • Sajede Kharabati 1
  • Mansooreh Mohseni 2
1 Instructor of Architecture, Faculty of Architectural Engineering and Urbanism, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran (Corresponding Author).
2 Instructor of Architecture, Faculty of Architectural Engineering and Urbanism, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

The "flexibility" concept has been long considered in Iranian rural houses. However, nowadays, changes in socio-economic structure have led to extensive evolutions in the architectural pattern of rural housing, and less attention has been paid to the "flexibility" concept. Moreover, the architecture of old rural housing includes several valuable characteristics and standards related to flexibility. Thus, the present study aims to examine the manifestations of architectural flexibility in rural housing. This study is applied, descriptive, and analytical research. First, the main manifestations of flexibility (diversity, adaptability, changeability) are identified using a library study. Next, the identified manifestations are investigated and compared in six characteristic housing plans in Tazareh village throughout the field studies. This study suggests that in Tazareh village, all the residential housing plans are flexible and there is a manifestation of flexibility in all the micro-spaces of these plans, with higher architectural flexibility in the plans with higher numbers of courtyards, floors, porches, and entrances. Moreover, the results indicate that the most effective factors making the rural housing architecture flexible are the elements such as several courtyards next to the building mass or several masses next to the courtyard, various entrances, and floors (two-storey houses) that allow for the division of the building between more than one household or various uses. Therefore, the “changeability” component of flexibility is the main design factor in rural housing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexibility
  • Rural Housing
  • Tazareh Village in Damghan
Alalhesabi, Mehran, and Farnaz Borhani Darian. 2007. Flexible Housing. Housing and Rural Environment 26(117): 20-35.
Alexander, Christopher. 2014. Standard patterns in architecture. Tehran: Mehrvarzan Publication.
Einifar, Alireza. 2003. A model for flexibility analysis of Iranian traditional housing. Journal of Honar-Ha-Ye-Ziba. 13 (13), 64-77. https://journals.ut.ac.ir/article_10660.html
Haji Ibrahim Zargar, Akbar. 2009. An introduction to rural architecture in Iran. Tehran: Shahid Beheshti University Press.
Housing Foundation of Islamic Revolution of Semnan Province. 2009. Tazareh village guiding plan.
Kiaee, Mahdokht, Hossein Soltanzadeh, and Aliakbar Heidari. 2019. Measure the flexibility of the spatial system using space syntax (Case Study: Houses in Qazvin). Bagh-e Nazar 16(71): 61-76. http://www.bagh-sj.com/article_86874.html
Pahlavani, Mahdi, and Mahsa Mohtavi. 2015. Flexible architecture for future rural housing. Annual International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Shiraz: Kharazmi Higher Institute of Science and Technology.
Qharavi Al-Khansari, Maryam. 2018. Strategies for Flexibility in Housing in Response to Changing Family Patterns. Soffeh 28(3): 27-50. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100442.html
Sartipipour, Mohsen. 2005. Architectural features of rural housing in Iran. Journal of Honar-Ha-Ye-Ziba, 22 (22), 43-52. https://jhz.ut.ac.ir/article_10737.html
Shakouri, Reza, and Sama Al-sadat Seyyed Khamoushi. 2017. Spatial Affordance in Domestic Persian Architecture; Case Study: Shekam Darideh Room, Lariha's Residence, Yazd. Journal of Housing and Rural Environment. 36 (159), 119-132. https://www.sid.ir/paper/186184/fa
Yaghobi, MehrAngiz, Mohammad Al-baset Ghorashi Minaabad. and Nasr-olah Molayi Hashjin. 2016. The role of tourism in the change of housing model in rural areas (Case study: Rezvanshahr Region). Journal of Regional Planning, 6 (24), 179-188. http://jzpm.marvdasht.iau.ir/article_2169.html
Zargar, Akbar, and Tohid Hatami Khanghahi. 2014. Aspects affecting rural housing design. Journal of Housing and Rural Environment, 33 (148), 45-62. https://www.sid.ir/paper/186045/fa