تاثیر پروژه‌‌های محرک توسعه بر بهبود احساس امنیت در فرآیند بازآفرینی شهری، مورد مطالعاتی: محله سنگ‌‌سیاه شیراز، محله قلعه‌‌محمود کرمان، محله هارونیه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2022.289783.2487

چکیده

پیش از انقلاب صنعتی، محلات شهری با وجود نگه‌داشتن ارزش‌های اجتماعی، طبیعی و فیزیکی خویش به خواسته‌های تقریبا ثابت ساکنین خویش جواب می‌دادند ولی با رشد سریع شهرهای بزرگ ایران ساختمان‌های قدیم و سکونتگاه‌‌ها و محله‌های قدیمی مورد تهدید قرار گرفته‌اند و نیاز به مواردی مانند بازسازی بافت‌های قدیمی و مرمت شهری بیش از پیش احساس می‌شد. به منظور دست‌‌یابی به هدف و جهت بررسی مشکلات این محلات از روش تلفیقی شامل مطالعات توصیفى، اسنادی، تاریخى و علمى برای مشخص کردن روش و خط مشی پژوهش استفاده شد و شاخص‌‌های مورد نیاز برای دست‌‌یابی به اهداف از طریق روش دلفی تایید شدند. سپس با استفاده از مدل SWARA به تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌‌ها پرداخته شد. بافت کهن شهرهای کرمان، شیراز و اصفهان به‌ویژه محدوده‌‌های محله‌‌های قلعه‌‌محمود کرمان، سنگ‌‌سیاه شیراز و هارونیه‌‌ی اصفهان مضاف بر این که انعکاس‌دهنده تاریخ پیشرفت و تحول‌های فرهنگی در گذر زمان هستند آثاری شاخص از فرهنگ و تمدن کشور را در مقیاس ملی و جهانی در خود جای داده‌‌اند، این محلات و مجموعه‌‌های فرهنگی دارای هویت، در گذر زمان بر اثر عوامل مختلفی دچار فرسودگی و دگرگونی ساختاری جمعیتی شده‌‌اند و برای حفظ هویت خود نیازمند رویکردی جامع برای بهسازی و نوسازی خود هستند. نتایج تحلیل در هر سه محله نشان داد که پروژه‌‌های محرک توسعه در بافت تاریخی شهری موجب تقویت احساس امنیت می‌‌شوند و نیز مهم‌‌ترین عامل عدم ‌‌احساس امنیت در بافت فرسوده شکل و ساختار کالبدی بافت است و تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل SWARA نشان داد که در شاخص‌‌های مولفه‌‌ی سطوح، زیرمجموعه بعد محرک توسعه؛ تجهیز و گسترش شبکه‌‌های عمومی؛ در شاخص‌‌های مولفه‌‌ی سطوح، زیرمجموعه بعد امنیت؛ مقیاس فضا و در شاخص‌‌های مولفه‌‌ی سطوح، زیرمجموعه بعد بازآفرینی؛ جذب خانواده‌‌ها با درآمد سرانه‌‌ی بالا، جذب سرمایه‌‌ی داخلی و شاخص بهبود وضعیت اشتغال ساکنین در رتبه‌‌های نخست قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Flagship Development Projects in Improving the Sense of Security in the Urban Regeneration Process; Case Study: Sangsiah Neighborhood in Shiraz, Qale Mahmoud Neighborhood in Kerman, Harouniyeh Neighborhood in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Maryam Zare 1
  • Alireza Bandarabad 2
  • Pooyan Shahabian 3
1 Ph.D. Candidate of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the pre-industrial era, urban neighborhoods met the almost constant demands of their residents while keeping their social, natural, and physical values. But, the rapid growth of Iranian big cities after the industrial revolution has made old buildings, settlements, and neighborhoods threatened,  leading to the need for old fabric reconstruction and urban restoration. The present study is mixed-method research where the descriptive, historical, documentary, and scientific studies are used to identify the problems of old fabrics and determine the research methodology, and the Delphi technique is used to confirm the required indices to reach the research goal. Next, the questionnaires are analyzed using the SWARA model. The old fabrics in Kerman, Shiraz, and Isfahan cities, especially Qale Mahmoud neighborhood in Kerman, Sangsiah neighborhood in Shiraz, and Harouniyeh neighborhood in Isfahan, in addition to reflecting the history of development and cultural changes over time, include outstanding works representing Iranian culture and civilization on national and global scales. These neighborhoods and cultural complexes have worn out and experienced demographic-structural changes over time due to various factors, so they need a comprehensive approach to renovate and rehabilitate themselves to preserve their identities. In all three neighborhoods studied, the results of the analysis indicate that in historical urban fabrics, flagship development projects strengthen the sense of security, and the shape and physical structure of the fabric is the most important factor for the lack of a sense of security in the worn-out texture. The results of analysis using the SWARA model show that among the indices of the urban catalyst dimension, the "equipment and development of public networks" index ranks first. Among the indices of the security dimension, the space scale index obtains the first rank, and among the indices of the regeneration dimensions, the attraction of high-income families, the attraction of domestic capital, and the improvement of the employment of residents are top priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Catalyst
  • Security
  • Urban Regeneration
  • Worn-Out Fabric
Ahmadi, Hassan, and Monir Al-Sadat Shahabi. 2008. Local participation: a guarantee for the sustainable improvement of worn-out structures: Reviewing the experience of improvement in Sirous neighborhood of Tehran. The Conference on worn-out urban fabrics (1). https://www.sid.ir/paper/494663/fa
Alpopi, Cristin, and Cristin Manole. 2013. Integrated urban regeneration, solution for cities revitalize. Procedia Economics and Finance 6: 178-185. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567113001305
Altinoz, Ayse Guliz Bilgin, Mert Nezih Rifaioglu, and Pınar Aykaç. 2009. DesignInterventions as Regenerators in Historic Towns: Proposal for Ayvalık HistoricDepots Region. In the International Conference on the Urban Projects. Architectural Intervention in Urban Areas. TU. Delft. The Netherlands.
Bahreini, Hossein, Mohammad Saeid Izadi, and Mehranoush Mofidi. 2013. The Approaches and Policies of Urban Renewal from" Urban Reconstruction" to "Sustainable Urban Regeneration". Motaleate Shahri 3(9): 17-30. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_7883.html
Bakba, Ceyda, and Evrim tore. 2013. Private investment in urban regeneration process: the case of golden horn. World applied science journal 22(4): 523-531. https://www.researchgate.net/publication/289747500 
Batey, peter and peter friedrich. 2000. Regional competition. Springer book archive.
Bemanian, Mohammadreza, Hadi Rezaeirad, and Majid Mansourrezaei. 2011. Evaluation of economic characteristics in identifying areas of urban poverty using Delphi and AHP techniques. Urban Management 9 (special issue 2): 153-166. https://www.sid.ir/paper/470821/fa
Ebrahimzadeh, Isa, and Golafrin Maleki. 2011. The Analytic of Arrangement in the Erode Section of Cities (The Case Study: Erode Section of Khorram Abad City). Human Geography Research 44(3): 217-234. https://ensani.ir/fa/article/346733
Faramarzi, Yaghoub, Ali Shamaei, and Ahmad Zanganeh. 2016. Feasibility study of regeneration of worn-out urban fabric (case study: Khanlaq neighborhood in Shirvan). Master's thesis. Kharazmi University. https://elmnet.ir/article/10946432-47319
Farkhondeh, Hassan, and Esmailpour, NajmE. 2017. Regeneration of historical fabric neighborhoods with emphasis on flagship development projects (case study: Sheikhdad neighborhood in Yazd). Master's thesis. Yazd University.
Francin, Kate Issima. 2015. URBAN CATA LYST. Supervised Research Project Submitted to Professor Raphaël Fichler In partial fulfillment of the Masters of UrbanPlanning degree. School of Urban Planning. McGill University. https://escholarship.mcgill.ca/downloads/s4655g888 
Ghaffari, Azadeh, and Hamid Saberi. 2017. The role of catalyst uses in the regeneration of worn-out fabric (case study: Sheikh Soleiman neighborhood in Shahrdaran). International conference on civil engineering, architecture and urban Development of contemporary Iran, Tehran. https://civilica.com/doc/710083/
Jahanshahi, Mohammad Hossein. 2003. Worn-out fabrics and urban problems. Urban Studies (4): 17-25. https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/17192
Javani Dizji, Aydin. 2012. Guidelines for urban regeneration in the Mediterranean region. Tehran: Ganj Honar Publications.
Kiani, Akbar, Farzali Salari Sardari, and Mohammad Sadegh Afrasiabi Rad. 2009. The evolution of the identity of Firozabad and renovation of the historical areas of Gur using the SWOT technique. Environmental-based Territorial Planning (AMAYESH) 2(6): 120-138. https://www.sid.ir/paper/130601/fa
Kongsombat, Prin. 2010. Study on urban catalyst for sustainable urban development case study of IMS/Solaria Plaza Hotel II Palazzo https://www.semanticscholar.org/paper/ON-URBAN-CATALYST-FOR-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT-Palazzo-Kongsombat/cdea8a06e5d87e776dd2b83d21c642b1c8ebfc0f
Lotfi, Sedghe, Mirnajaf Mousavi, and Ayoub Manouchehri Miandoab. 2014. Study and analysis of the presence of women in public spaces (case study: Miandoab city). The conference on Women and family social damage. Mazandaran University. May 2014.
Mandel, Robert. 2008. The changing face of national security. Translated by Strategic Studies Research Center. Tehran: Strategic Studies Research Center.
Martins, Maria Lucia Refinetti, and Alvaro Luis dos Santos Pereira. 2019. Urban Regeneration in the Brazilian urban policy agenda. European Planning Studies (27 March): 1129-1145. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598021
Pardaraz consulting engineers. 2011. Revision of the detailed plan of Shiraz's historical and cultural area. Shiraz Municipality.
Qalani, Zohreh, Ehsan Ranjbar, and Mohammad Saeidizadi. 2017. Development of an urban design framework based on the interaction of urban flagship regeneration projects and historical neighborhoods, Case study: the regeneration project of Atiq square and Harouniyeh neighborhood in Isfahan city. Master's thesis. Tarbiat Modares University.
Rosemary, D. F. Bromley, Andrew R. Tallon, and Colin j. Thomas. 2005. City center regeneration through residential development: Contributing to sustainability. Urban Studies 42(13): 2407-2429. https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/00420980500379537 
Sajjadzadeh, Hassan, Maryam Hamidinia, and Rezvan Dalvand. 2017. Assessment and evaluation of the dimensions of development catalyst in recreation of traditional districts (case study: Haji District in Hamadan historical context). Geography and Development 15(49): 1-22. https://www.sid.ir/paper/76974/fa
Sajjadzadeh, Hassan, and Sajjad Zolfigol. 2014. Role of urban design in regeneration of ancient district with a catalyst approach, case study: Kolapa District in Hamedan. Environmental-based Territorial Planning (AMAYESH) (31): 147-171. https://www.sid.ir/paper/130695/fa
Salehi, Esmail. 2008. Environmental characteristics of safe urban spaces. Tehran: Urban Planning and Architecture Research Center.
Schneider, Richard, and Ted Kitchen. 2013. ”Putting Crime Prevention Through Environmental Design into Practice via Planning Systems: A Comparison of Experience in the US and UK“. Built Environment 39(1): 9-30. https://www.researchgate.net/publication/262874139 
UNEP. 2003. Report of the Governing Council, 22nd session, 3-7 February 2003. enb.iisd.org/unepgc/22gc/2feb.html
Varesi, Hamidreza, Masoud Taqvaei, and Nematollah Rezaei. 2012. Organization of worn-out urban fabric (Case study: Shiraz). Spatial Planning 2(2). /http://ensani.ir/fa/article/309066
Zangibadi, Ali, Faramarz Khosravi, and Zahra Sahraian. 2011. Extraction of indicators for identification of worn-out urban fabric using geographic information system (case study: western area of worn-out fabric of Jahrom city). Human Geography Research (Geographic Research) 43(78): 117-136. https://www.sid.ir/paper/402759/fa
Zheng, Helen wei, Geoffrey Qiping Shen, and Hao Wang. 2014. A review of recent studies on sustainable urban renewal. Habitat International 41. 272-279. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397513000908 
Ziari, Keramatollah, Ali Mahdi, and Masoumeh Mahdian. 2013. An analysis of the security of public spaces in the city, case: parks in the four municipality districts of Qom. Geographical Planning of Space 3(7): 25-50. https://www.sid.ir/paper/491649/fa