تبیین جایگاه ماده در مراتب ادراکی فضاهای مساجد عصر صفویه، مبتنی ‌بر آرای ملاصدرا، مطالعه موردی: مسجد شیخ لطف ‌الله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2022.294923.2539

چکیده

ادراک معنا در معماری عصر صفوی، نیازمند بررسی تفکرات فلاسفه شیعی‌ آن دوره است، که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نظریه حرکت ‌جوهری است. در دید فلاسفه اسلامی، حقیقت ادراک در محدود مرتبه مادی خلاصه نمی‌شود؛ اما ماده با تکیه بر نظریه حرکت جوهری می‌تواند امکان درک معانی را، در مراتب مختلف فراهم سازد. مساجد صفوی، مجلای این تفکر در معماری هستند. مراتب ‌ادراک در مساجد صفوی ازجمله مسجد شیخ‌ لطف‌الله، متکی ‌بر نظریه حرکت ‌جوهری ملاصدرا، تأکید بر حرکت ادراک از هستِ ماده به نیستِ ماده دارد، که زمینه طی کردن مراتب ‌ادراکی از ظاهر به باطن را فراهم می‌سازد. از این رو پژوهش حاضر بین‌رشته‌ای، کیفی و موردپژوهی است. در بخش "مبانی ‌نظری" با بررسی جایگاه ماده در مباحث معرفتی ملاصدرا و ارتباطش با اصل حرکت، سه رکن در مراتب‌ ادراکی مساجد صفوی تبیین شده‌ است؛ سپس در مسجد شیخ ‌لطف‌الله نوع ادراک (با توجه به مراتب‌ ادراکی‌ ملاصدرا) در هر رکن مورد بررسی قرار گرفته، تا بر اساس هدف اصلی این پژوهش، جایگاه ماده و کالبد در ادراک‌ مساجد عصرصفوی روشن شود. با عنایت به اصل حرکت از ماده به معنا، پرسش کلیدی این است که، ماده در هر یک از مراتب ‌ادراکی مساجد صفوی چه جایگاهی دارد؟ و نظریه حرکت‌ جوهری ملاصدرا، چگونه در مراتب‌ ادراکی مساجد صفوی نمود دارد؟ نتایج نشان می‌دهد که با توجه به جایگاه ماده در ادراک، درک‌ معنا در مساجد عصر صفویه و ویژه مسجد شیخ لطف‌الله شامل سه رکن سکون، حرکت و وحدت است، که با مراتب ‌ادراکی ملاصدرا هم‌خوانی دارد. در رکن سکون و ‌پایین‌ترین مرتبه ادراکی (به دلیل عجین بودن با ماده)، ادراکات به امور‌ حسی محدود می‌شود؛ اما در رکن حرکت، به واسطه قوه خیال، امکان برداشت معنوی از امور مادی فراهم می‌شود؛ و نهایتاً در رکن وحدت، با وجود نور و شفافیت فضا، ناظر با حقیقت فضا یکی شده و شامل ادراکات ‌عقلی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Matter Importance in Perceptual Hierarchies of Safavid Era Mosques’ Spaces based on the Mulla Sadra’s Views; Case Study: Sheikh Lotfollah Mosque

نویسندگان [English]

  • Mahdi Baniasadi Baghmirani 1
  • Seyyed Behshid Hosseini 2
  • Azadeh Shahcheraghi 3
1 Ph.D. Candidate of Architecture, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Associate Professor of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Meaning perception in the architecture of the Safavid Era requires reviewing the thoughts of Shiite philosophers of that time. Substantial motion theory is one of the most important thinking schools of that era. According to Islamic philosophy, the truth of perception is not limited to material hierarchy, while the matter can provide the field for understanding meanings at different hierarchies by relying on the substantial motion theory. Safavid Mosques represent this thought in architecture. Perception hierarchies in Safavid mosques, including Sheikh Lotfollah Mosque, rely on the substantial motion theory of Mulla Sadra- emphasis on perception movement from the existence of the matter or substance to inexistence- providing the field for journeying the perceptual hierarchies from appearance to the essence. Therefore, this is multidisciplinary, qualitative, and case-study research. In the theoretical foundations part, this study explained three pillars in the perceptual hierarchies of Safavid Mosques by examining the importance of the matter in epistemological topics proposed by Mula Sadra and its relationship with the motion principle. The type of perception in Sheikh Lotfollah was then investigated in each pillar to find the importance of matter and body in the perception of mosques in the Safavid Era regarding the main purpose of this study. According to the principle of journeying from matter to meaning, the main question is about the importance of the matter in each perceptual hierarchy of Safavid Mosques. It is also asked how the substantial motion theory by Mulla Sadra is manifested in perceptual hierarchies of the Safavid Era. In terms of the importance of the matter in the perception, the results indicate that meaning perception in Safavid mosques, particularly Sheikh Lotfollah Mosque includes three pillars (stillness, motion, and unity), which are consistent with perceptual hierarchies of Mulla Sadra. In the stillness pillar, which is the least perceptual hierarchy (because of being mixed with matter), perceptions are confined to sensory issues. In the motion pillar, however, imagination power allows for achieving a spiritual perception of material affairs. Finally, in the unity pillar, light and transparency of space allow the audience to be united with the space's reality. The last pillar includes intellectual perceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matter
  • Perceptual Hierarchies
  • Substantial Motion
  • Architecture of Mosque
  • Mulla Sadra
Alborzi, Fariba, Navid Jahdi, Milad Fathi, and Amir Hossein Yousefi. 2020. Analysis of Semantic Light Effects in the Architecture of Isfahan during the Safavid Period; Case Study: Sheikh Lotfollah Mosque in Isfahan. Journal of Islamic Architecture Research 8(29):112-143. http://jria.iust.ac.ir/article-1-1399-fa.html
Amini, Mahdi. 2015. Perception of Beauty in Viewpoint of Mullā Sadrā and its Explanation as Secondary Philosophical- Intelligible. Journal of Kimiya-e-Honar 4(15): 83-97. http://kimiahonar.ir/article-1-409-fa.html
Aristotle. 2010. About the soul. translated by Alimurad Davoodi. Tehran: Hekmat.
Azimi, Somayeh, and Azizollah Afsharkermani. 2018. The role and function of non-existence in the ontology of Molla Sadra’s philosophies. Journal of Metaphysics 3(27): 19-30. 10.22108/mph.2018.111554.1110
Azizi, Ramin, and Hasan Ebrahimi. 2018. The Relation of Soul to Its Powers from the Perspective of Mulla Sadra and Modares Zonouzi. Journal of Philosophical Investigations 12(32): 94-109. https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_7777.html
Barthes, Roland. 1982. L Obvie et L obtus. Paris.
Bolkhari, Hassan. 2005. Theosophical Principles of Light and Color in the Iranian-Islamic arts. Tehran: Sureh Mehr Publications.  
Bourdieu, Pierre. 1997. Distinction: A Social Critique of the Judgment of. Translated by R. Nice.Cambridge, MA: HarvardUniversity Press.
Charkhchian, Maryam. 2019. Mental associations in understanding the characteristics of Islamic architecture. Journal of Islamic Art Studies 15(35): 70-98. http://www.sysislamicartjournal.ir/article_101020.html
Dorri, Ali, and Qolam Reza Talischi. 2018. Finite and infinite spatial structure of Islamic architecture in the mosques of the Safavid era (Case study Sheikh Lotfollah Mosque and Imam Isfahan). Journal of Islamic Art Studies 6(2): 19-38. http://jria.iust.ac.ir/article-1-1009-fa.html
Dursun , Pinar. 2009. Architects are Talking about Space. 7th International Space Syntax Symposium. Stockholm: School of Architecture and the Built Environment.
Eco, Umberto. 1968. Function and sign: semiotics in architecture, in the city and the sign: An Introduction to Urban Semiotics, Gottdiener, m. and Lagopoulos, A. NewYork: Columbia University press.
Etminan, Leyla, Seyyed Behshid Hosseini, and Siamak Panahi. 2020. A Comparative Study of Illuminationism in the Architecture of Safavid and Contemporary Mosques. Journal of Islamic Art Studies 17(39): 28-56. 10.22034/ias.2020.211847.1113
Golestani, Saeid, Isa Hojat, and Mehdi Saedvandi. 2017. Survey on spatial integration and the process of evolution in the Iranian mosque. Journal of Fine Arts (Honarhay-e-Ziba) 22(4): 29-44. 10.22059/jfaup.2018.65695
Hosaini Shahrudi, Sayyed Morteza, and Zahra Eskandari. 2017. A Comparative Study of Mulla Sadra and Husserl on Mind Agency in Perception Process. Journal of Sadra’s Wisdom 6(1): 75-86. https://pms.journals.pnu.ac.ir/article_4327.html
Karimi, Mohammad, and Mohammad Mirza Ali. 2017. The role and function of light in public spaces of traditional architecture in Iran. Journal of Geographical New Studies 4(9): 17-30.
Khatami, Mahmoud. 2011. Philosophical Introduction to Iranian Art. Tehran: Matin Press. 
Masoudi, Mohammad Hussein. 2003. Compilation and perception of space rhythm (journey of multiplicity and unity through time). Soffeh 13(4). 61-73. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_99949.html
Mokhtari, Mohammad Hossein. 2020. A Comparative Study on the views of Aristotle, Ibn Sina, and Mulla Sadra on the Function of Sensory Perception and its Epistemological Value. Journal of Sadra’s Wisdom 8(2): 203-214. https://pms.journals.pnu.ac.ir/article_6413.html
Momeni, Naser. 2011. Evaluation of Sadra and Ishraqi’s approaches to seeing the process. Javidan Khirad 8(18): 57-83. http://www.javidankherad.ir/article_33697.html
Morris, Charles W. 1971. Writings on the General Theory, of Signs. Mouton: Den Haag.
Moradinasab, Hosein, Mohamadreza Bemanian, and Iraj Etesam. 2018. Imminence- Transcendence- Isfahan’s school- Architecture body of mosque (Case Study: Imam Mosque). Hoviatshahr 12(2): 19-28. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_12985.html
Mulla Sadra. 1981. Al-hekmah Al-moteaaliye fi Al-asfar Al-arbaa. Vol. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Fourth edition. Qom: Taliee Nour. 
Mulla Sadra. 1984. Al-hashr Essay. Translated by Mohammad Khajavi. Tehran: Mola.
Mulla Sadra. 1996. A collection of philosophical essays by Sadr Al-Moteahelin. Revised by Mohammad Naji Isfahani. First edition. Tehran: Hekmat. 
Mulla Sadra. 1999. Three philosophical essays. Introduced, revised, and commented on by Seyyed Jalal Al-din Ashtiani. Qom: Qom Seminary Promotion Office.
Nattaj, Mohammad Ebrahim. 2014. The Role of Imagination in Formal Unveilings from Suhrawardi’s and Mulla Ṣadra’s Point of View. Javidan Khirad 11(26): 183-204. http://www.javidankherad.ir/article_33953.html
Noghrekar, Abdolhamid. 2018. Islamic wisdom in artistic and architectural processes. Qazvin: Qazvin Jihad University Press. 
Parvizi, Elham, and Hassanali Pourmand. 2012. Manifested Spiritual Universe in Safavid Architecture Decorating, Case Study: Imam Mosque of Isfahan. Journal of Armanshahr Architecture and Urban Development 12(9): 31-44. http://www.armanshahrjournal.com/article_33206.html
Raeeszadeh, Mahnaz. 2004. Useless word: ten essays on aesthetics and architectural art. Tehran: Mola Press.
Soleimani Sheijani, Zeynab, Mojgan Khakpour, and Mohammad Mehdi Raees Samiee. 2014. A Review of the principles and objectives of contemporary architecture in Iran from Mulla Sadra’s point of view. Naqshejahan 4(1): 57-64. http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-4659-fa.html
Tabassi, Mohsen, and Fahime Fazelnasab. 2012. Revisiting the Role of Thought Currents of the Safavid Era in the Shaping of the Facades of the Mosques Built Based on the Principles of Isfahan School of Architecture. Journal of Fine Arts (Honarhay-e-Ziba) 17(3): 81-90. https://jfaup.ut.ac.ir/article_30376.html
Tajer, Ali. 2010. The Being of Architecture. Tehran: Shahid Beheshti University.
Zafarnavaei, Khosro. 2017. Investigating the mystical concept of “empty space” in Islamic-Iranian architecture. Journal of Islamic Art Studies 3(27): 57-74. http://www.sysislamicartjournal.ir/article_91806.html