شناسایی مهم‌ترین مولفه‌های استطاعت‌پذیری در طراحی مسکن از دیدگاه خبرگان، نمونه مطالعاتی: جزیره مینو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استاد مدعو، گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2022.301160.2538

چکیده

در حال حاضر افزایش جمعیت و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و کمبود زمین مناسب جهت ساخت‌وساز مسکونی و همچنین نیاز به تامین مسکن خصوصاً برای اقشار کم درآمد که در شرایط اقتصادی کنونی قادر به تامین مسکن مناسب نمی باشند موجب شده است که موضوع طراحی مسکن حداقل به صورت جدی مورد توجه تصمیم‌گیران حوزه مسکن قرار گیرد اما در این میان متاسفانه مسکن‌های طراحی‌شده به‌دلیل عدم توجه به خصوصیات فرهنگی و همچنین عدم تامین نیازهای فردی و اجتماعی متصرفان و عدم دخالت بهره‌برداران در مراحل طراحی و ساخت به مسکن‌های کوچکی مبدل شده است که از استاندارد معیشتی پایینی برخوردار است و عملا غیر قابل سکونت می‌باشد. این پژوهش سعی دارد با جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی و براساس قضاوت خبرگان مبتنی بر روش گلوله برفی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) به شناسایی مهم‌ترین مولفه‌های استطاعت‌پذیری در طراحی مسکن از دیدگاه خبرگان در جزیره مینو بپردازد. تا از این طریق توجه تصمیم‌گیران دولتی و بومیان را به ساخت مسکنی جلب نماید که در عین اقتصادی بودن، دارای کفایت و کارایی لازم و واجد شرایط سکونتی و کیفیت فضایی مطلوب می‌باشد. براساس نتایج این پژوهش از دیدگاه خبرگان از میان مولفه‌های استطاعت‌پذیری تخصیص عرصه‌های عمومی مشترک، کاهش ابعاد فضا‌ها و استفاده از پتانسیل مشارکت جامعه محلی از بیش‌ترین اهمیت و مولفه‌های طراحی مدولار، پیش‌ساختگی و استفاده از احجام ساده از اهمیت کم‌تری در طراحی مسکن در جزیره مینو برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the most Significant Components of Affordability in Housing Design from the Viewpoint of Experts; Case Study: Minoo Island

نویسندگان [English]

  • Morteza Zameni 1
  • Sina Razzaghi Asl 2
  • Elham Pour Mahabadian 3
1 Ph.D. of Candidate, Department of Architecture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Adjunct Professor, Department of Architecture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Architecture and Urban Planning, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, population growth, increased construction costs, the lack of suitable land for housing construction, as well as the need to provide housing, especially for the lower-income class, who cannot afford to provide suitable housing in the current economic conditions, have caused minimum housing design to be seriously considered by the decision-makers in the housing sector. However, unfortunately, the designed housings only meet the lowest standards of living and are practically unhabitable, due to inattention to cultural characteristics, lack of meeting occupants' personal and social needs, and the lack of user involvement in the design and construction stages. The present study aims to identify the most significant components of affordability in housing design from the viewpoint of experts in Minoo Island to attract the attention of state decision-makers and the locals to the construction of housing that, while being economical, has the necessary efficiency and sufficiency, meets living conditions, and is desirable in spatial quality. For this purpose,  the required data are collected by library and field studies, and the experts were surveyed using a questionnaire and the Analytic Hierarchy Process (AHP). The experts are selected using the snowball sampling technique. The results indicate that, from the viewpoint of experts, among the components of affordability, allocating shared public areas, reducing the dimensions of spaces, and using the potential of local participation are the most significant components, and modular design, prefabrication, and the use of simple volumes are the least significant components in housing design in Minoo Island.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affordability
  • Housing Design
  • Minimum Housing
  • Minoo Island
Ahri, Zahra, and Seyed Mohsen Habibi. 1988. Minimal Housing: Building and Housing Research Center. [in Persian]
Ansari, Hamid Reza. 2015. Evaluation and Analysis of the Functionality of Standard Housing Projects in Small Scale Case Study: Ghadir Maskan Mehr Fifty Thousand Units Collection. Journal of Fine Arts 20(3). https://www.doi.org/10.22059/jfaup.2015.56881. [in Persian]
Azizi, Mohamad Mehdi, and Mehrdad Rahmani. 2014. Environmental Quality Assessment in Low-Income Residential Complexes Case Study of Mehr Shahr Takestan Residential Complexes. Sofeh 24(64). https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100226.html. [in Persian]
Bechler, David. 2017.Minimalism. translated by Hassan Afshar. Markaz Publishing. second edition. [in Persian]
Borhani Darian, Farnaz. 2007. Flexibility in minimum housing design. Abadi 55(20). [in Persian]
 Broome, John. 2005. Mass housing cannot be sustained. In Architecture and participation, edited by Peter Blundel Jones & others. Spon press.
Comprehensive Housing Plan Review Studies Report. 2015. Ministry of Roads and Urban Development. National Land and Housing Organization. Macroeconomic Office. [in Persian]
Cousins, Matthew. 2009. Design quality in new housing: learning from the Netherlands. Taylor & Francis.‏
Dalal Pour Mohammadi, Mohammad Reza. 2000. Housing Planning. Tehran: Samat Publications. [in Persian]
Daneshpour, Seyed Abdolhadi, and Sasan Hosseini. 2012. The place of physical factors in reducing housing prices. Armanshahr Journal of Architecture and Urban Planning (9). http://www.armanshahrjournal.com/article_33210.html. [in Persian]
Daneshpour, Seyed Abdolhadi ,and Zahra Ghafari Azar. 2020. Collaborative Participation Approach of Urban Design from Idea to Design (Heravi Square, Tehran). Bagh-e-Nazar 17(82). http://www.bagh-sj.com/article_99233.html. [in Persian]
‏De Paris, Sabine Ritter, and Carlos Nuno L. Lopes. 2018. Housing flexibility problem: Review of recent limitations and solutions. Frontiers of Architectural Research 7(1): 80-91.‏ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263517300742
Ferdous, Wahid, Yu Bai, Turan Duc Ngo, Allan Manalo, and Priyan Mendis. 2019. New advancements. challenges and opportunities of multi-storey modular buildings–A state-of-the-art review. Engineering Structures 183: 883-893.‏
Florida, Richard , and Steven Pedigo. 2019. Miami’s Housing Affordability Crisis. Miami Urban Future Initiative.‏ https://digitalcommons.fiu.edu/mufi-reports/6/
Friedman, Avi. 2017. Fundamentals of Sustainable Housing. translated by Hani Mansournejad. Kasra Library Publications. first edition. [in Persian]
Glaeser, Edward, Joseph Gyourko, and Albert Saiz. 2008. Housing supply and housing bubbles. Journal of urban Economics 64(2): 198-217.‏ https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/2962640/housing%20supply.pdf
Golabchi, Mahmoud. 2009. Architecture Education in Civil Engineering: Today’s Challenges and Future Necessities. Journal of the Faculty of Engineering 43(80). https://jfe.ut.ac.ir/article_20356.html?lang=fa. [in Persian]
Gooding, Tessa. 2016. Low-income housing provision in Mauritius: Improving social justice and place quality. Habitat International 53, 502-516.‏ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397515300898
Gurran, Nicole, Vivienne, Doug Milligan, laura Baker, and Sharon Christensen. 2008. New directions in planning for affordable housing: Australian and international evidence and implications. AHURI Final Report.120. 1-143.‏
Hall, Anthony, and James Majli. 2009. Social Policy and Development. translated by Mehdi Ebrahimi and Alireza Sadeghi. Tehran: Sociologists Publications. [in Persian]
Madani, Ramin, and Minoo Shafaei. 2013. Middle Arena Design Strategies with Housing Compensation Approach at Least in Iran. Armanshahr Architecture and Urban Planning (11). https://www.sid.ir/paper/503731/fa. [in Persian]
Maleki, Saied, Saied Aman pour, and Shahrokh Zadvali Khajeh. 2018. An Analysis of Factors Affecting the Promotion of Informal Settlements Based on Housing Components of Minimum Comparative Study of Ahvaz and Tabriz Metropolises. Journal of Physical Development Planning 3(6). https://psp.journals.pnu.ac.ir/article_5022.html. [in Persian]
Pirinen, Antti, and Anne Tervo. 2020. What can we share? A design game for developing the shared spaces in housing. Design Studies 69: 100941.‏ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X20300235
Raheb, Ghazal. 2014. A model for rural housing design based on participation and provision Residents’ needs.Journal of Housing and rural Environment. https://jhre.ir/browse.php?a_id=606&sid=1&slc_lang=fa. [in Persian]
Rahmani, Sara. 2015. Possibility of improving meaning in housing at least. PhD diss.Shahid Beheshti University. [in Persian]
Rasouli, Mohammad. 1994. Housing and related standards to achieve the optimal model. Proceedings of the first seminar on housing development policies in Iran. Ministry of Housing and Urban Development. [in Persian]
Sanoff, Henry. 1999. Community participation methods in design and planning. John Wiley & Sons.‏
Sarrafi, Mozafar. 2002. Towards a Theory of Organizing Informal Housing: From Marginalization to the Text of Urbanization.Quarterly Journal of Urban Development and Improvement 8. [in Persian]
Schneider, Tatjana, and Jeremy Till. 2005. Flexible housing: opportunities and limits. Arq. Architectural Research Quarterly 9(2): 157-166.‏ https://www.researchgate.net/publication/228348236_Flexible_housing_Opportunities_and_limits
Shokr Gozar, Asghar. 2006. Urban Housing Development in Iran. Hagh shenas Pub. [in Persian]
Srivastava, Manjesh, and Vikas Kumar, V. 2018. The methods of using low cost housing techniques in India. Journal of Building Engineering 15: 102-108.‏ https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/149022.pdf
Tervo, Anne, and Johanna Lilius. 2017. Urbaanien yksinasujien asuintilatoiveita [Housing related spatial needs of urban solo dwellers]. Yhdyskuntasuunnnittelu e The Finnish Journal of Urban Studies 55(1): 11e32. https://www.researchgate.net/publication/327751341_Urbaanien_yksinasujien_asuintilatoiveita_Housing_related_spatial_needs_of_urban_solo_dwellers_In_Finnish_Journal_of_Urban_Studies