برنامه‌ریزی توسعه گردشگری پایدار در شهر مراغه براساس تکنیک سوات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

10.22034/aaud.2023.288865.2488

چکیده

شهر مراغه به دلیل داشتن پتانسیل بالا قابلیت گردشگری خوبی را داراست که با شناخت مزیت‌ها و محدودیت‌های گردشگری آن، می‌توان برنامه‌ریزی خوبی را برای دستیابی به گردشگری پایدار، انجام داد. گردشگری پایدار به دلیل پتانسیل بالای اشتغال‌زایی می‌تواند موجب بهبود روند بیکاری جوانان این شهر باشد برای این منظور با استفاده از روش دلفی کلاسیک نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های موجود در گردشگری شهرستان مراغه با استفاده از نظرات همه نخبگان گردشگری شهر که در مجموع30 نفر بودند، بررسی شد. نتایج براساس تحلیل سوات با استفاده از جدول ماتریس تحلیل شاخص‌های اولویت، اهمیت و اجماع بیانگر این موضوع می‌باشد که وجود آثار تاریخی و باستانی غنی در شهر مراغه و پتانسیل قوی برای سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری مهم‌ترین نقاط قوت و مولفه‌ی آداب و رسوم فرهنگی، به عنوان کم اهمیت‌ترین آن‌ها در توسعه گردشگری منطقه مراغه محسوب می‌شود. همچنین عناصر نامناسب بودن زیرساخت‌های محیطی و عدم حضور گردشگر کافی از مهم‌ترین نقاط ضعف و در مقابل مولفه‌ی قرارگرفتن شهرستان در مسیر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان از سمت غرب به سمت مرکز کشور و بالعکس کم اهمیت‌ترین نقاط ضعف در توسعه گردشگری محسوب می‌شوند. در کنار این‌ها پیشینه غنی این شهر به عنوان بهترین فرصت برای جذب گردشگر می‌باشد. با توجه به استراتژی‌های مطرح‌شده در مورد گردشگری شهرستان مراغه می‌توان به استراتژی رقابتی/ تهاجمی (SO) تاکید بیش‌تری داشت؛ زیرا موقعیت طبیعی شهرستان وتوسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم و آثار ثبت‌شده تاریخی بسیار در شهرستان موید این موضوع است که بتوان بیش‌تر در این استراتژی توجه کرد. هرچند این موقعیت طبیعی و یا پتانسیل‌های موجود در زیر ساخت‌های ورزشی در راستای برگزاری مسابقات ورزشی می‌تواند تا حدودی توجه به استراتژی تنوع (ST) را هم در نظر آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning for Sustainable Tourism Development in Maragheh City Based on SWOT Technique

نویسندگان [English]

  • Naser Ghahreman 1
  • Seyyed Mohammad Seyyed Mirzaie 2
  • Mostafa Azkia 3
1 Ph.D. Candidate of Economic Development, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Professor of Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Because Maragheh City has good tourism potential, perfect planning can be done to achieve sustainable tourism by identifying tourism advantages and limitations. Due to its high job-creation potential, sustainable tourism can alleviate the unemployment rate among young people. For this purpose, the classic Delphi method was used to examine strengths and weaknesses, opportunities, and threats existing in tourism of Maragheh City based on comments given by city tourism experts (N=30). According to the results of a SWOT analysis using a matrix table of analyzing priority, importance, and consensus indices, precious historical and ancient monuments in Maragheh and its strong potential for tourism investment are the most substantial strengths of this area, while cultural traditions and rituals are considered as the least important factors in developing tourism of Maragheh region. Moreover, the element of improper element of environmental infrastructures and the lack of a large number of tourists are the most significant weaknesses, while the location of the county in the route of Western Azerbaijan and Kurdistan from the west to the center direction of the country and vice versa is the least important weakness in tourism development. In addition, this city's rich background and history are the best tourist attraction opportunity. According to strategies proposed for tourism in Maragheh County, competitive/offensive strategy (SO) can be more emphasized because the natural position of the county and development of ecotourism and Geotourism, and numerous registered historical monuments and monuments in the county indicate that this strategy can be more considered. However, this natural position and or potential available in sports infrastructures for holding matches point that diversification strategy (ST) can also be taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delphi
  • Sustainable Tourism
  • Development
  • SWOT
  • Maragheh
Aghajani, Hamid, and Mostafa Azkia. 2015. Sociological Analysis of Tourism Impact on Regional Development (Case of Study: Rasht City, Gilan Province). Journal of Iranian Social Development Studies (JISDS) 7(4): 7-28. https://jisds.srbiau.ac.ir/article_9060.html. [in Persian]
Ahmadi, Fazllah,  Khadijeh Nasiriani, and Parvaneh Abazari. 2008. Delphi technique: a tool for research. Iranian Journal of Medical Education 8(1):175-85.  [in Persian]
Azad Armaki, Taghi, Mahdi Mobaraki, and Zohreh Shahbazi. 2012. Investigation and Identification of Social Development Applied Indicators (Usingthe Delphi technique). scds 1 (1): 7-30. http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-21-fa.html. [in Persian]
Azkia, Mustafa, and Ali Imani. 2015. Sustainable rural development. Tehran: Information. [in Persian]
Hamavi, Yaqut. 1983. The common choice of Yaqut Hamavi. Translated by Mohammad Parvin Gonabadi. Tehran: Amir Kabir. [in Persian]
Hataminejad, Hossein, and Amir Sharifi. 2015. Examines the role of urban tourism development on sustainable urban development (Case study: Sanandaj). urban tourism 2(1): 61-74. doi: 10.22059/jut.2015.54066. [in Persian]
Jaswal, Sultan Singh. 2014. Role of Tourism Industry in India’s Development”. Journal of Tourism & Hospitality 3: 1-6. doi: 10.4172/2167-0269.1000126
Kazemi, Mahdi, Mahmoodreza Esmaeilei, and Alahyar Beigi Firozi. 2013. ‘Establishment and Selection of Strategy for Tourism Development in Lorestan Province Based on SWOT Analysis and Quantitative Strategic Planning Matrix’. Geography and Development 11(32): 47-60. doi: 10.22111/gdij.2013.1163. [in Persian]
Khajehnabei, Fahimeh, Mohammad Reza Zand Moghadam, and Zeynab Korkeh Abadi. 2021. Analysis of Social, Cultural, Economic, Environmental and Institutional Structures in the Growth and Development of Urban Tourism, Case Study: Galugah City. Journal of Urban Ecological Research 11(21): 13-28. doi: 10.30473/grup.2020.7469. [in Persian]
Khosravi, Mohsen. 2005. Investigating the tourism capabilities of Qom province and its effects on the development of this province. M.A. thesis, Shahid Beheshti University.
Mehdizadeh, Abbas, Mehdi Talebpour, and Mehrdad Fathi. 2014. ‘The study of sport tourism Status in the city of Mashhad based on SWOT Analysis’. Applied Research in Sport Management 2(4): 23-36. https://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_804.html. [in Persian]
Nurkovic, Rahman. 1995.“Influence of Tourism on the reginal development of Bosnia and Herzegovina”. Bosnia and Herzegovina: University of Sarajevo. 
Pedrana, Margherita. 2013. Local economic development policies and tourism. an approach to sustainability and culture. Regional Science Inquiry, Hellenic Association of Regional Scientists 0(1): 91-99. https://ideas.repec.org/a/hrs/journl/vvy2013i1p91-99.html
Roknodin Eftekhari, Abdoreza, Davood Mahdavi, and Mehdi Poortaheri. 2011. Localization Process of Sustainable Development Indicators of Rural Tourism in Iran. Journal of Rural Research 1(4): 1-41. https://jrur.ut.ac.ir/article_22685.html. [in Persian]
Sarookhani, Baqher. 2004. ‘Qualitative Delphi; A Research Tool in the Social Science’. Women’s Studies Sociological and Psychological 2(4): 86-121. doi: 10.22051/jwsps.2004.1244. [in Persian]
Sepehrvand, Majid. 2002. Maragheh in the course of history. Tabriz: Ahrar. [in Persian]
Scheyvens, Reina. 1999. “Ecotourism and the empowerment of local communities”. Tourism Management 20(2): 245-249. doi: 10.1016/S0261-5177(98)00069-7
Taghvaei, Masoud, and Azam Safar Abadi. 2011. The role of urban management in achieving sustainable development of urban tourism in the city of Kermanshah. Journal of Arid Regions Geographic Studies 2(4): 35-52. http://jargs.hsu.ac.ir/article_161278.html. [in Persian]
Yasoori, Majid, Esmaeil Ramezanpour, and Marziyeh Qani PourTafreshi. 2012. Investigating the impact of urban tourism on the economy of a case study: Lahijan city. In Proccessing First Conference of Iran’s national tourism and nature tourism. https://civilica.com/doc/195486/certificate/print/. [in Persian]
Zivyar, Parvaneh, Somayeh Teymoori, and Mostafa, Norouzi. 2013. ‘Feasibility of Tourism Industry in Khorram Abad based on SWOT Analytical Model’. Territory 10(39): 75-90. https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_6147.html. [in Persian]