مبادی تحولات در الگوی خانه های تهران (دوره های پهلوی اول، دوم و پس از انقلاب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد تفرش

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.22034/aaud.2023.361773.2715

چکیده

توسعه مدرنیته معماری و شهرسازی ، در دوره پهلوی پیش ازآنکه به عوامل معنایی و محتوایی معطوف باشد، بیشتر درجنبه های کالبدی و فیزیکی خانه تجلی یافته است. معماری ایران درطول زمان همواره دارای یک فرایند رو به جلو و متکی به تجارب فرهنگی گذشته بوده است( تا دوره صفوی ) وهرسبک و شیوه دارای ارتباط معنایی و مفهومی با‌ دوره قبل و بعدی بوده است، اما در دوره معاصر دچاردگرگونی و بحران شدید شده است. می توان ادعا کرد هویت و کیفیت سکونت و کالبد خانه و ارتباط افراد با فضا از دوره پهلوی عمدتا تغییر کرده است.
1- تاثیر تغییرات در قوانین ساخت و نوگرایی در تغییرات الگوی خانه های دوره پهلوی چگونه بوده است؟
2- الگوی کالبدی خانه های پهلوی اول ،دوم و پس از انقلاب چگونه بوده است ؟
هدف این تحقیق تاثیر دگرگونی های الگوی فضاهای خانه‌ ایرانی و قوانین طراحی و ساخت خانه به عنوان متغیر های مستقل بر ویژگیهای فضایی خانه های امروزی به عنوان متغیر وابسته در دو دوره پهلوی(اول و دوم )و پس از انقلاب در تهران است.
پژوهش حاضر طی دو مرحله انجام پذیرفته است.مرحله نخست جهت گرد آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و نمونه های موردی و اسنادی بهره گرفته شده و روش تحقیق کیفی و به شیوه تاریخی– توصیفی بوده و در مرحله دوم پس از تلخیص و جمع بندی اطلاعات و ارائه مبانی و چهارچوب نظری پژوهش،جهت سنجش داده ها و مولفه های موثر بر مبنای تحلیل محتوا صورت گرفته است.
مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد شاخص های الگوهای معماری و قوانین ساخت در هر دوره در طبقات اجتماعی متفاوت تاثیر گذاشته و ظهور معماری مدرن و قوانین شهرداری ها بسترساز این تغییر و تحولات وهمگرایی حکومت، مردم و معماران در نوگرایی و تحوّل شهری و معماری نقش عمده داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basics of evolutions of typology in Tehran houses (first, second Pahlavi and post-revolution periods)

نویسندگان [English]

  • Marziehsadat Ahmadnejad 1
  • cyrus bavar 2
  • neda ziabakhsh 3
1 PhD student in tafresh university
2 Islamic Azad University, Saveh branch
3 Member of the academic staff of Islamic Azad University, North Tehran branch
چکیده [English]

The purpose of this research is the effect of the transformations of Iranian house spaces and house design and construction rules as independent variables on the spatial characteristics of modern houses as a dependent variable in the two Pahlavi periods (first and second) and after the revolution in Tehran. The current research deals with the external and internal changes of houses and the removal of some spaces. The main question of the research is, what was the role of construction principles and urban laws in the architecture of the Pahlavi period and the evolution of the house model of that period? The research methods in this research are of historical-interpretive type and with the analysis of case examples. Data collection was done in the form of documentary library and direct observation.The results of the research show that the indicators of architectural patterns and construction laws have affected different social classes in each period, and as a result, the external and internal spaces have been eliminated, and introversion has become extroversion, and finally, the flexibility and openness in the spaces has decreased. The yard has also become smaller in today's houses as a light space without any special function. The emergence of modern architecture and the laws of municipalities are the basis for these changes and transformations, and the convergence of government, people and architects has played a major role in modernization and urban and architectural transformation.Also, urban management as a powerful tool in terms of political, cultural, social, etc., has played a prominent role in the changes of the construction pattern.And in general, it can be said that the tradition of Iranian architecture, which is based on the values of Iranian culture and derived from Islamic worldview and standards, has been completely forgotten.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical model of housing
  • Pahlavi period
  • After the revolution
  • Construction rules

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1402