دوره و شماره: دوره 16، شماره 45، اسفند 1402 
بازشناسی ابعاد و ویژگی‌های فضای شهری معنویت‌گرا

صفحه 73-93

10.22034/aaud.2022.343355.2670

الهام قاسمی؛ سید مهدی خاتمی؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا پورجعفر