مقایسه تطبیقی نقش آموزش مبتنی بر مشارکت‌محوری در راستای افزایش خلاقیت دانشجویان در دروس نظری و عملی کارشناسی معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

10.22034/aaud.2024.365265.2725

چکیده

روش آموزش در رشته‌های مرتبط با هنر و به‌خصوص رشته معماری، به‌دلیل تلفیق و آمیختگی حوزه‌های نظری و عملی یکی از مباحث پرچالش در حیطه آموزش می‌باشد؛ چرا که نهادهای آموزشی بایستی افرادی را تربیت نمایند که هم در مفاهیم نظری صاحب‌نظر و هم در فعالیت‌های اجرایی و حرفه‌ای توانمند باشند و بتوانند نقش سازنده به‌عنوان معمار در جامعه ایفا کنند. در همین راستا یکی از مباحث مهم آموزش چگونگی ارتقاء خلاقیت حین آموزش است که همواره مورد بحث کارشناسان و پژوهشگران بوده است. رویکرد مشارکت‌محوری با هدف تعامل بیش‌تر افراد با محیط‌های آموزشی، نقش مهمی در ارتقاء تعامل سازنده محیط و افراد داشته و از این طریق می‌تواند ضمن بهبود کیفیت آموزش موجب ارتقاء خلاقیت نیز گردد. این پژوهش با هدف بررسی طرح‌های آموزش مشارکت‌محور در حوزه دروس نظری و عملی در راستای ارتقاء خلاقیت صورت گرفته و برای این منظور از روش طرح‌های آموزشی گروه آزمون و گروه شاهد استفاده نموده و نتایج برای هر دو گروه مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی معماری هستند که در مؤسسات آموشی شهر سمنان مشغول به تحصیل می‌باشد و بدین‌منظور با رویکرد آموزش مشارکت‌محور به تفکیک در حوزه‌های نظری و عملی مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای خلاقیت تورنس در دروس نظری، چه در مرحله پیش‌آزمون و چه در مرحله پس‌آزمون، دارای ضرایب پایینی هستند؛ به‌طوری‌که کم‌ترین سهم عاملی در دروس نظری مربوط به مؤلفه سیالی با مقدار (238.‏0) و بیش‌ترین سهم مربوط به بسط با مقدار (581.‏0) می‌باشد. در مرحله پس‌آزمون بیش‌ترین سهم عاملی مربوط به انعطاف‌پذیری با مقدار (675.‏0) و کم‌ترین سهم مربوط به سیالی با مقدار (348.‏0) می‌باشد. در تحلیل همبستگی گرافیکی بین پاسخ‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون مشخص شد که ضرایب R بسیار پایین بوده و این نشان از دخالت متغیرهای مداخله‌گر در مراحل مختلف آزمون دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of the role of participation-based education to increase the creativity of students in theoretical and practical courses of Bachelor of Architecture

نویسندگان [English]

  • mehdi ahadzadeh 1
  • Ahmadreza Keshtkar Ghalati 2
  • Gholamhossein naseri 3
  • vadieh molasalehi 3
1 Semnan Azad University
2 Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Faculty / Islamic Azad University of Damghan
چکیده [English]

The education method in the field of plain architecture is one of the most challenging categories in the field of education. This field uses both theoretical and practical fields that can educate people between theoretical topics and theoretical perspectives and practical and professional activities in design. And it plays an important role in creating constructive interaction with the environment and people. This research aims to investigate participation-oriented education plans in the field of theoretical and practical courses to create creativity. For this purpose, the method of educational plans of the test group and the control group is used, and the results for both groups are compared. The statistical population is the Bachelor of Architecture students of Semnan city, who are evaluated separately in the theoretical and practical areas. Generally, it is determined that Torrance's creativity variables in the theoretical courses both in the pre-exam stage and in the post-test stage have low coefficients. So that the lowest factor contribution of the component in the theoretical lessons is related to the fluid component with a value of (0.238) and the highest is related to expansion with a value of (0.581), in the post-test stage, the highest is related to flexibility with a value of (0.675) and The lowest is related to fluency with a value of (0.348). In the correlation between the pre-test and post-test blank responses, it is clear that the R coefficients are very low, and this is a sign of the intervention of intervening variables in the stage of conducting experimental designs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation-oriented education
  • practical and theoretical courses
  • undergraduate architecture students
  • creativity
Ahmad Nejad Karimi, Majid, Mehdi Mahmoudi Kamel Abad, and Maryam Azimi. 2023. Evaluating the Effects of Using Geometric Cognition of Structures in Architectural Design; The Case of Architecture Students. Soffeh 33(2):   49-66. https://doi.org/10.48308/sofeh.33.2.49. [in Persian]
Ahmadi, Farzaneh. 2012. The position of the discussion group in the creative process in architecture education. Ph.D. thesis, field of architecture, faculty of art and architecture, Tarbiat Modares University. [in Persian]
Bretzmann, Jason. 2013. Flipping 2.0: Practical strategies for flipping your class. New Berlin, WI: The Bretzmann Group LLC.
Christenson, Sandra, Amy Reschly, and Cathy Wylie. 2012. Handbook of research on student engagement. New York, NY: Springer Science.
Collazos, Cesar, Francesca Pozzi, and Marta Romagnoli. 2021. The use of e-learning platforms in a lockdown scenario—A study in Latin American. IEEE Rev. Iberoam. Tecnol. Aprendiz. 16: 419-423.
Clark, Kevin. 2015. The effects of the flipped model of instruction on student engagement and performance in the secondary mathematics classroom. The Journal of Educators Online 12(1): 91-114.
Dahri, Nisar, Vighio Ahmed, Bather Muhammad Saleem, Jairam Das, and Aijaz Ahmed Arain. 2021. Factors Influencing the Acceptance of Mobile Collaborative Learning for the Continuous Professional Development of Teachers. Sustainability 13(23): 13222. http://dx.doi.org/10.3390/su132313222
Eskasasnanda, I. Dewa Putu. 2020. Implementation of Tokkatsu to Improve Face-to-Face Interaction Between Students. In proceedings of the International Conference on Social Studies and Environmental Issues (ICOSSEI 2019), 119-124. http://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.200214.020
Gorji Mahlabani, Yousef. 2010. Today’s Architecture Education and the Future Concerns. Technology of Education Journal (TEJ) 4(2): 125-136. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080441.1389.4.2.5.5. [in Persian]
Hojat, Eysa. 2013. Evolution of the architectural education in Iran, from chest to chest education to shoulder to shoulder education. Iranian Journal of Engineering Education 14(56): 37-53. https://dorl.net/dor/20.1001.1.16072316.1391.14.56.3.4. [in Persian]
Johnson, David, and Roger Johnson. 1980. Learning together and alone: cooperation, competition, and individualization. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall
Johnson, David, Roger Johnson, and Karl Smith. 2007. The state of cooperative learning in postsecondary and professional settings. Educational Psychology Review 19: 15-29. http://dx.doi.org/10.1007/s10648-006-9038-8
Karbasi, Atefe, and Vahid Sadram. 2016. Architectural Education: Training or Mentoring? Reflections on the Mission of Architectural Teachers. Soffeh 26(2): 5-20. https://dorl.net/dor/20.1001.1.1683870.1395.26.2.1.6. [in Persian]
Karimi Moshaver, Mehrdad. 2012. Relation Between Learning Styles and Student Performance in Architecture Design Studios. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar 9(20): 3-12. [in Persian]
Keshtkar Ghalati, Ahmad Reza. 2014. Revising the teaching method of postgraduate architecture education based on a systemic approach. PhD thesis, Architecture field, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran. [in Persian]
Laal, Marjan, Loabat Geranpaye, and Mahrokh Daemi. 2013. Individual Accountability in Collaborative Learning. Procedia. Social and Behavioral Sciences 93: 286-289. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.191
Lalbakhsh, Etrat, Vahid Ghobadian, and Shadi Azizi. 2019. A Model of Architectural Design Education Based on Collaborative and Interactive Thoughts. Technology of Education Journal (TEJ) 13(3): 649-659. https://doi.org/10.22061/jte.2018.3519.1886 [in Persian]
Lalbakhsh, Etrat, Vahid Ghobadian, and Shadi Azizi. 2020. New Model for Collaborative Education in Architectural Design in Iranian Universities. Journal of New Approaches in Educational Administration 11(42): 317-338. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20086369.1399.11.42.14.5. [in Persian]
Maher, Mary Lou. 2010. Design creativity research: From the individual to the crowd. In T. Taura & Y. Nagai (Eds.), Proceedings of the First International Conference on Design Creativity (pp. 41-47). London: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-85729-224-7_7
Maher, Mary Lou. 2012. Computational and collective creativity: Who’s being creative?. Paper presented at the International Conference on Computational Creativity, 67-73.
Mahmoudinejad, Hadi. 2011. Explaining the basics of teaching creativity in bio-based architecture. doctoral thesis, architecture department, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran. [in Persian]
Mansouri, Hamidreza. 2015. Pathology of Architecture Education. National Conference on Contemporary Challenges in Architecture, Landscape and Urban Planning, Tehran. [in Persian]
Mehdizadeh Saradj, Fatemeh, and Alireza Farsi Mohammadi Pour. 2012. Adjusting the curriculum for teaching the basics of architectural design on the basis of future requirements of students in architectural design studios. Journal of Fine Arts: Architecture & Urban Planning17(4): 1-12. https://doi.org/10.22059/jfaup.2012.36366. [in Persian]
Mojez, Nasim, Elnaz Ghorbani, and Azimeh Rahimi. 2016. Individual differences in learning and teaching. International conference of social sciences, education, humanities and psychology. [in Persian]
Milliken, Frances, Carolina Bartel, and Terri Kurtzberg. 2003. Diversity and creativity in work groups: A dynamic perspective on the affective and cognitive processes that link diversity and performance. In Group creativity: Innovation through collaboration, edited by P. B. Paulus and B. A. Nijstad, 32-62. New York, NY: Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195147308.003.0003
Nadimi, Hamid. 2010. Apprenticeship Method, a Second View. Journal of Fine Arts: Architecture & Urban Planning 2(44): 27-36. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286020.1389.2.44.3.6. [in Persian]
Nikkar, Mohammad, Eesa Hojat, and Abbas Izadi. 2022. An Explanation to the Goal Construct and its Application in Generating Motivation in Architecture Novice. Journal of Iranian Architecture Studies 2(3): 85-106. [in Persian]
Peng, Chun-Cheng, Tsai, Cheng-Jung, Chang, Ting-Yi, Yeh, Jen-Yuan, and Meng-Chu Lee. 2020. Novel heterogeneous grouping method based on magic square. Information Sciences 517: 340-360. http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2019.12.088
Pozzi, Francesca, Manganello Flavio, and Persico Donatella. 2023. Collaborative Learning: A Design Challenge for Teachers. Education Sciences 13(4): 331. http://dx.doi.org/10.3390/educsci13040331
Rieckmann, Marco. 2022. UNESCO’s publication “Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives”. Conference: Workshop “Teaching sustainable development: from a disciplinary to a learning outcome approach”, Ecole des Ponts Paris. 
Saghafi, Mahmoudreza, Farhang Mozaffar, and Seyed Mohsen Moosavi. 2016. Investigating the Impact of DCIS Teaching Method (Direct Collaboration of Instructor and Student) on the Learning Process of Architectural Design Basics (Module I). 5(10): 79-90. http://mmi.aui.ac.ir/article-1-134-fa.html [in Persian]
Saunders, Mark, Philip Lewis, and Adrian Thornhill. 2007. Research Methods for Business Students. 4th Edition, Financial Times Prentice Hall, Edinburgh Gate, Harlow.
Shafaei, Minou. 2018. The role of game-based education in teaching architecture design (Case study: Architecture design 1- B.A.). Technology of Education Journal (TEJ) 13(1): 15-24. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080441.1397.13.1.2.9. [in Persian]
Shafaie, Minou, and Ramin Madani. 2010. Designing Patterns of Children Educational Spaces Based on Creativity Model. Technology of Education Journal (TEJ) 4(2), 117-124. https://doi.org/10.22061/tej.2010.1348. [in Persian]
Shafii Roudposhti, Meysam, and Seyyed Habibollah Mirghfouri. 2009. Identifying and ranking factors affecting the quality of educational services in the higher education sector (case study: Faculty of Management, Yazd University). Higher Education of Iran 1(2): 67-93. [in Persian]
Shalley, Christina, Zhou Jing, and Greg Oldham. 2004. The effects of personal and contextual characteristics on creativity: where should we go from here? J. Management 30: 933-958. http://dx.doi.org/10.1016/j.jm.2004.06.007
Sherhiy, Bohdana, and Waldemar Karwowski. 2014. The Relationship between Work Organization and Workforce Agility in Small Manufacturing Enterprises. International Journal Industrial Ergonomics 44: 466-473. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2014.01.002
Skinner, Ellen, Thomas Kinderman, and Carrie Furrer. 2009. A motivational perspective on engagement and disaffection. Conceptualization and assessment of children’s behavioral and emotional participation in the academic activities in the classroom. Educational and Psychological Measurement 69: 493- 525. http://dx.doi.org/10.1177/0013164408323233
Slavin, Rober. 2006. Educational psychology (3rd ed.) Practice (8th ed.). New York: Pearson.
Smith, Swee Noi, and Robyn Miller. 2005. Learning approaches: examination type, discipline of study, and gender. Educational Psychology 25(1): 43-53. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/0144341042000294886
Sternberg, Robert, and Todd Lubart. 1999. The concept of creativity: Prospects and paradigms. In Handbook of creativity, edited by R.J. Sternberg. 3-15. New-York: Cambridge University Press.
Simonsmeier, Bianca, Henrike Peiffer, Masa Flaig, and Michael Schneider. 2020. Peer Feedback Improves Students’ Academic Self-Concept in Higher Education. Res High Educ 61: 706-724. https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-020-09591-y
Sternberg, Robert, James Kaufman, and Jean Pretz. 2001. The propulsion model of creative contributions applied to the arts and letters. The Journal of Creative Behavior 35(2): 75-101. http://dx.doi.org/10.1002/j.2162-6057.2001.tb01223.x
Tamimy, Mohammad, Naser Rashidi, and Joyce Koh. 2023. The use of cooperative learning in English as foreign language classes: The prevalence, fidelity, and challenges. Teaching and Teacher Education 121(3): 103915. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.tate.2022.103915
Talischi, Gholamreza, Abbasali Izadi, and Alireza Einifar. 2012. Nurturing Design Ability of Novice Architecture Designers* Designing, Implementation and Testing a Constructivist Learning Environment. Journal of Fine Arts: Architecture & Urban Planning 17(4): 1-18. https://doi.org/10.22059/jfaup.2012.36362. [in Persian]
Torrance, Paul. 1974. Direction manual and scoring Gude figural test book at B”. Personnel Pressing Lexington: Massachusetts.
Veldman, Marij, and Danny Kostons. 2019. Cooperative and collaborative learning: considering four dimensions of learning in groups. Pedagogische Studien 96(2): 76-81.
Yang, Xigui. 2023. Historical Review of Collaborative Learning and Cooperative Learning. TechTrends 67: 718-728.