بررسی تطبیقی مولفه های حس مکان در پلهای تاریخی ایران (نمونه موردی: پل ها در مسیر زاینده رود از سرچشمه تا تالاب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استاد یار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیارگروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 دانشیار گروه معماری و شهرسازی ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ،ایران.

10.22034/aaud.2023.365642.2727

چکیده

با توجه به پیدایش موضوع حس مکان و اهمیت افراطی به مسایل عینی و عملکردی در دوره مدرن، حرکتی متضاد صورت گرفت و نظریه پردازان بیشتر به سمت و سوی عوامل انسانی و معنایی معطوف شدند .حس مکان که سهل و آسان به نظر می رسند کمتر بصورت مستقیم مورد تحلیل قرار گرفتند. پلها در فضاهای تاریخی جزئی از فضاهای گردشکری در شهر محسوب می شدند که به مرور زمان علاوه با تلفیق در بخش گردشگری وظیفه جدیدی را برای خود تعریف نموده است. هدف از این مطالعه تاثیر مولفه های حس مکان بر پر پلهای تاریخی در مسیر زاینده رود از سرچشمه تا تالاب و ارائه تفاوت های آنهاست این تحقیق با روش ترکیبی و با رویکرد کیفی در کمی لانه به لانه و از نوع، ابتدا به جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای با تکنیک اسنادی در ارتباط با موضوع پرداخته می شود، پس از تکنیک مصاحبه برای تدقیق مولفه های بدست آمده در مبانی نظری استفاده می شود. مولفه های استخراج شده در پرسشنامه با طیف لیکرت قرار گرفته و بین ساکنین توزیع شده است. نتایج با نرم افزار EvIews مورد تحلیل قرار گرفته و از آماره های مختلف در تحلیل نتایج استفاده می شود که از نتایج رگرسیونی، میانگین ضریب تعیین های پل های معاصر و تاریخی اینگونه استنباط می شود که همواره مراتب حس مکانی در برهه های تاریخی از مولفه های مشخصی برای در ایجاد حس مکان در پلها به عنوان یک فضای شهری بهره می گرفتند، اما نکنه حائز اهمیت از پل های تاریخی این امر است که توجه به کالبد و تزئینات در گذر زمان توسط خانواده ها شاید نفش بیشتری در احساس تعلق مکانی داشته باشد که مولفه فضای سبز، سهولت دسترسی با مقدار(000/1) بیشترین سهم عاملی را در حس مکان پلها دارند و کمترین مربوط به تنوع فضایی با مقدار(274/0) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the components of the sense of place in the historical bridges of Iran (Case example: bridges on the Zayandeh River route from Sarcheshme to Wetlaw)

نویسندگان [English]

  • sheyda korjani 1
  • . . 2
  • Maryam Singery 3
  • Hassan Sattari Sarbangholi 4
1 PhD student, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic azad university, Tabriz ,Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,,, Iran.
4 Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Due to the emergence of the issue of sense of place and the extreme importance of objective and functional issues in the modern period, an opposite movement took place and theorists turned more towards human and semantic factors. The topics of sense of place, which seem easy, were less directly analyzed. Bridges in historical spaces were considered part of the tourist spaces in the city, which over time has defined a new task for itself in addition to integration in the tourism sector. The purpose of this study is the effect of the sense of place components on the historical bridges on the Zayandeh River route from Sarcheshme to the wetland and presenting their differences. It is discussed with documentary technique related to the topic, then interview technique is used to verify the obtained components in theoretical bases. The extracted components were placed in the questionnaire with a Likert scale and distributed among the residents. The results are analyzed with EvIews software and different statistics are used in the analysis of the results. From the regression results, the average coefficient of determination of contemporary and historical bridges is inferred that the degree of sense of place in historical moments is one of the components of They were used to create a sense of place in bridges as an urban space, but what is important about historical bridges is that paying attention to bodies and decorations over time by families may have a greater effect on the feeling of belonging to a place. The component of green space, ease of access with a value of (1.000) has the largest contribution to the sense of place of bridges, and the least is related to spatial diversity with a value of (0.274).

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of place
  • historical bridges on the route of Zayandeh Rood
  • combined method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 06 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 21 تیر 1402