بررسی تطبیقی مؤلفه‌های حس مکان در پل‌های تاریخی ایران، مورد مطالعاتی: پل‌ها در مسیر زاینده‌رود از سرچشمه تا تالاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشیار گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/aaud.2023.365642.2727

چکیده

با توجه به پیدایش موضوع حس مکان و اهمیت افراطی به مسائل عینی و عملکردی در دوره مدرن، حرکتی متضاد صورت گرفت و نظریه‌پردازان بیش‌تر به سمت‌وسوی عوامل انسانی و معنایی معطوف شدند. موضوعات حس مکان که سهل و آسان به نظر می‌رسد کم‌تر به‌صورت مستقیم مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف از این مطالعه تأثیر مؤلفه‌های حس مکان بر پل‌های تاریخی در مسیر زاینده‌رود از سرچشمه تا تالاب و ارائه تفاوت‌های آن‌هاست. این تحقیق با روش ترکیبی و با رویکرد کیفی در کمی لانه به لانه و از نوع بهره‌‌وری توسعه‌‌ای- کاربردی، ابتدا به جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای با تکنیک اسنادی در ارتباط با موضوع پرداخته می‌شود، سپس از تکنیک مصاحبه برای تدقیق مؤلفه‌های به‌دست ‌آمده در مبانی نظری استفاده می‌شود. مؤلفه‌های استخراج‌شده در پرسش‌نامه با طیف لیکرت تدوین شده و بین ساکنین توزیع شده است. تحلیل مصاحبه با استفاده از نرم‌افزار Atlasti و نتایج پرسش‌نامه با نرم‌‌افزارهای SPSS و مدل‌سازی PN با استفاده از نرم‌‌افزار JMP صورت پذیرفت و مورد تحلیل قرار گرفت و از آماره‌های توصیفی و استنباطی در تحلیل نتایج استفاده می‌شود. از نتایج رگرسیونی، میانگین ضریب تعیین‌های پل‌های تاریخی، این‌گونه استنباط می‌شود که همواره مراتب حس مکانی در برهه‌های تاریخی از مؤلفه‌های مشخصی برای ایجاد حس مکان در پل‌ها به‌عنوان یک فضای شهری بهره گرفته می‌‌شده است، اما نکته حائز اهمیت، که توجه به کالبد و تزئینات درگذر زمان شاید نقش بیش‌تری در ایجاد احساس تعلق مکانی داشته باشد زیرا مؤلفه فضای سبز، سهولت دسترسی با مقدار 000.‏1 بیش‌ترین سهم عاملی را در حس مکان پل‌ها دارند و کم‌ترین مربوط به تنوع فضایی با مقدار 274.‏0 است. همچنین ابعاد ایجاد حس مکان در پل‌‌های تاریخی زاینده‌‌رود از سرچشمه تا تالاب، به چهار دسته کالبدی- فضایی، عملکردی- کالبدی، ادراکی- ارتباطی و اجتماعی- ارتباطی تقسیم می‌‌شود و بیش‌ترین تأثیر را بعد اجتماعی ارتباطی بر ایجاد حس مکان در پل‌‌های مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the components of the sense of place in the historical bridges of Iran (Case example: bridges on the Zayandeh River route from Sarcheshme to Wetlaw)

نویسندگان [English]

  • sheyda korjani 1
  • . . 2
  • Maryam Singery 3
  • Hassan Sattari Sarbangholi 4
1 PhD student, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic azad university, Tabriz ,Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,,, Iran.
4 Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Due to the emergence of the issue of sense of place and the extreme importance of objective and functional issues in the modern period, an opposite movement took place and theorists turned more towards human and semantic factors. The topics of sense of place, which seem easy, were less directly analyzed. Bridges in historical spaces were considered part of the tourist spaces in the city, which over time has defined a new task for itself in addition to integration in the tourism sector. The purpose of this study is the effect of the sense of place components on the historical bridges on the Zayandeh River route from Sarcheshme to the wetland and presenting their differences. It is discussed with documentary technique related to the topic, then interview technique is used to verify the obtained components in theoretical bases. The extracted components were placed in the questionnaire with a Likert scale and distributed among the residents. The results are analyzed with EvIews software and different statistics are used in the analysis of the results. From the regression results, the average coefficient of determination of contemporary and historical bridges is inferred that the degree of sense of place in historical moments is one of the components of They were used to create a sense of place in bridges as an urban space, but what is important about historical bridges is that paying attention to bodies and decorations over time by families may have a greater effect on the feeling of belonging to a place. The component of green space, ease of access with a value of (1.000) has the largest contribution to the sense of place of bridges, and the least is related to spatial diversity with a value of (0.274).

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of place
  • historical bridges on the route of Zayandeh Rood
  • combined method
Ainifar, Alireza. 2001. Human-environmental factors effective in the design of residential complexes. Scientific-Research Journal of Fine Arts (8). 109-118. https://jhz.ut.ac.ir/article_ 28107.html?lang=en. [in Persian].
Altman, Irwin, and Setha M. Low. 1987. Place Attachment. New York: Plenum Press. https://scholar.google.com/scholar?q=Altman,+Irwin.,+and+Setha+M.+Low.+1987.+Place+Attachment.&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
Altman, Irwin, and Setha Low. 1992. Place Attachment, A Conceptual Inquiry. Human Behavior andEnvironment 12: 1-12. https://ia801403.us.archive.org/29/items/IrwinAltmanSethaM. Loweds.PlaceAttachment/%20Irwin%20Altman%20%26%20Setha%20M.%20Low%20%28eds.%29%20%20Place%20Attachment.pdf
Azizi Ghoomi, Hanieh, Abbas Yazdanfar, Bagher Hosseini, and Saeid Norouzian Maleki. 2015. Comparing the Components of Sense of Place in the Traditional and Modern Residential Neighborhoods. Social and Behavioral Sciences 201: 275-285. https://www.sciencedirect.com /science/article/pii/S1877042815048247
Canter, David. 1971. The Psychology of Place. London: Architectural Press. https://www. researchgate.net/publication/232600712_The_Psychology_of_Place
Carmona, Matthew, and Steve Tiesdell. 2007. Urban design reader. Architectural Oxford: Press. http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/Urban-design-reader-by-Matthew-Carmona-and-Steven-Tiesdell.pdf
Cross, Jennifer Eileen. 2001. What is Sense of Place. Research on Place & Space Website, 20 Feb. 2003; 12Mar. https://www.researchgate.net/publication/282980896_What_is_Sense_of_ Place
Devine-Wright, Patrick. 2009. Rethinking NIMBYism: the role of place attachment and place identity in explaining place-protective action. J. Community Appl. Soc. Psychol. 19: 426-441. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/casp.1004
Ebrahimi, Mehdi, Habil Heydarkhani, Amaneh Firouzabadi, and Nahid Tayebi. 2012. Investigating factors affecting customer satisfaction with urban housing in Isfahan. Journal of Social Sciences of Shoshtar Azad University (18): 149-170. http://ensani.ir/file/download/article/ 20130930153941-9861-26.pdf. [in Persian]
Erfani, Goran. 2020. Sense of place as an investigative method for the evaluation of participatory urban redevelopment. Cities 99: 1-12. https://www.researchgate.net/publication/339569938 _Sense_of_place_as_an_investigative_method_for_the_evaluation_of_participatory_urban_redevelopment. [in Persian]
Falahat, Mohammad Sadegh. 2007. The concept of sense of place and its shaping factors. Fine Arts 26: 57-66. https://www.sid.ir/paper/5847/fa. [in Persian]
Gokce, Duygu, and Fei Chen. 2020. Multimodal and scale-sensitive assessment of sense of place in residential areas of Ankara, Turkey. Journal of Housing and the Built Environment: 1-25. https://link.springer.com/article/10.1007/s10901-020-09798-6
Hay, Robert. 1998. Sense of place in developmental context. J. Environ. Psychol. 18: 5-29. doi: 10.1006/jevp.1997.0060
Heft, Harry. 2013. Environment, cognition, and culture: reconsidering the cognitive map. J. Environ. Psychol. 33: 14-25. https://www.researchgate.net/publication/257104787_Environment _cognition_and_culture_Reconsidering_the_cognitive_map
Kamali, Mir Moin. 2013. Creating a sense of belonging in the historical context using physical interventions (case study of Pirsera neighborhood). Master’s thesis: University of Gilan, University Campus. https://elmnet.ir/doc/10907426-91981. [in Persian]
Karimi, Farzaneh. 2017. The architectural design of House of Hoyt with an interactive approach leading to a sense of place in Tehran’s Oudlajan neighborhood. master’s thesis, Rasam Institute of Higher Education.
Karami, Soroush, Mojgan Ghafary, and Abbas Fakhrayee. 2014. Analyzing the correlation between urban spaces and place attachment Evidence from: Narmak neighborhood in Tehran. European Online Journal of Natural and Social Sciences 3(4): 129-139. file:///C:/Users/hp/Downloads/1608-5653-1-PB.pdf. [in Persian]
Kashi, Hossein, and Nasser Bonyadi. 2013. Explaining the place identity-sense of place model and examining its different elements and dimensions (case example: Shahr Ray Pedestrian Walkway). Journal of fine arts - architecture and urban planning 18(3): 43-52. https://jfaup.ut.ac.ir/article_51317.html?lang=en. [in Persian]
Lakoff, George, and Mark Johnson. 1999. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York, NY: Basic Books. https://www.researchgate.net/ publication/26361108_Philosophy_in_the_Flesh_The_Embodied_Mind_and_Its_Challenge_to_Western_Thought
Motallebi, Qasem. 2002. New scientific environmental psychology in the service of architecture and urban design. Journal of Fine Arts (10): 52-67. https://www.sid.ir/paper/5650/en. [in Persian]
Mesch, Gustavo, and Orit Manor. 1998. Social ties, environmental perception, and local attachment. Environment and Behavior 30: 504-519. https://journals.sagepub.com/doi/ 10.1177/001391659803000405
Nateghi, Homa. 2019. Designing a residential complex on the edge of Zayandehroud (Bisheh Habib) in Isfahan based on the sense of belonging to a place in traditional Iranian houses. Master’s thesis, Shahid Ashrafi University of Isfahani, Faculty of Technology and Engineering. opac/index.php?lvl=record_display&id=12530. [in Persian]
Nateghi, Homa. 2019. Designing a residential complex on the edge of Zayandehroud (Bisheh Habib) in Isfahan based on the sense of belonging to a place in traditional Iranian houses. Master’s thesis, Shahid Ashrafi University of Isfahani, Faculty of Technology and Engineering. opac/index.php?lvl=record_display&id=12530. [in Persian]
Norberg-Schulz, Christian. 1997. The Phenomenon of Place. New York: Princton Architectural Press. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203094235-29/phenomenon-place-christian-norberg-schulz
Pirjahangir, Javad. 2017. Designing the urban body of Moalem Street, Ardabil (between Atai intersection and Qods Square) with an emphasis on the sense of collective belonging to the place. Master’s thesis, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Technical and Engineering Faculty. [in Persian]
Porter, Nicole. 2013. Single-minded, compelling, and unique: visual communications, landscape, and the calculated aesthetic of place branding. Environ. Commun. 7: 231-254. https://www. tandfonline.com/doi/full/10.1080/17524032.2013.779291
Proshansky, Harold M., and Abbe K. Fabian, and Robert Kaminoff. 1983. Place-identity; physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology 3: 57-83. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494483800218
Qashqaei, Reza. 2015. Evaluation of the sense of belonging to the place on physical and environmental factors in urban beaches, case study: Bushehr Beach. Department of Architecture, Gachsaran branch of Islamic University, Gachsaran, Iran. https://ensani.ir/file/download/article /20170208052755-10014-76.pdf. [in Persian]
Rajala, Kiandra, Michael G, Sorice, and Valerie A, Thomas. 2020. The meaning(s) of place: Identifying the structure of sense of place across a social–ecological landscape. People Nature 2(3): 718-733. https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002%2Fpan3.10112
Ralph, Edward. 2010. Place and placeless. Translated by Mohammad Reza Kaladat Mohammadi, Kazem Mandgari, and Zuhair Mottaki. Armanshahr Publications. https://www.researchgate.net/publication /251484582_Place_and_Placelessness_Edward_Relph. [in Persian]
Relph, E. 1976. Place and Placelessness. London: Pion. https://journals.sagepub.com/doi/ 10.1177/030913257900300113?icid=int.sj-abstract.similar-articles.4
Rappaport, Amos. 1997. The meaning of built environment, an approach in non-verbal communication. Second edition with new edition. Urban Processing and Planning Company. https://books.google.com/books/about/The_Meaning_of_the_Built_Environment.html?id=ezkNAQAAMAAJ
Ramkissoon, Haywantee, Liam Smith, and Betty Weiler. 2014. Relationships between place attachment, place satisfaction and pro-environmental behavior in an Australian national park. J. Sustain. Tour. 21: 434-457. https://www.researchgate.net/publication/254367162_Relationships _between_place_attachment_place_satisfaction_and_proenvironmental_behaviour_in_an_Australian_national_park
Raymond, Christopher M., Sarah Gottwald, Jenni Kouppa, and Marketta Kyttä. 2016. Integrating multiple elements of environmental justice into urban blue space planning using public participation GIS. Landsc. Urban Plan. 153: 198-208. doi: 10.1016/j.landurbplan.2016.05.005
Salvesen, David. 2002. Place attachment and phenomenology: the synergistic dynamism of place, in Place Attachment. Advances in Theory, Methods and Applications, eds L. Manzo and P. Devine-Wright (Abingdon: Routledge). https://www.academia.edu/44142223/Place_ Attachment_and_Phenomenology_The_Dynamic_Complexity_of_Place_2021_
Shamai, Shmuel. 1991. Sense of place: an empirical measurement. Geoforum 22(3): 347-358. doi: 10.1016/0016-7185(91)90017-k
Stedman, Richard. 2003. Is it really a social cons truction? The construction of the physical environment to sense of place. Society & Natural Resources 16(8): 671-685. https://scholar. google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=eo0hcjEAAAAJ&citation_for_view=eo0hcjEAAAAJ:p2g8aNsByqUC
Stedman. Richard C. 2018. Toward a Social Psychology of Place- Predictive Behavior from Place-based Cognition: Attitudes and Identit. Environmental Behavior (34): 561-581. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=eo0hcjEAAAAJ&citation_for_view=eo0hcjEAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
Tuan, Yi. Fu. 1980. Space and Place the perspective of Experience. New York: University of MinnesotaPress. https://www.amazon.com/Space-Place-Perspective-Yi-Fu-Tuan/dp/0816638772
Ulrich, Roger S., Craig Zimring, Xuemei Zhu, Jennifer Dubose, Hyun-Bo Seo, Young-Seon Choi, Xiaobo Quan, and Anjali Joseph. 2008. A review of the research literature on evidence-based health care design. HERD. 1(3): 61-125. https://pusbmed.ncbi.nlm.nih.gov/21161908/