رابطه‌ی پیکره‌بندی فضایی و دسترسی‌پذیری در بهبود کیفیت عملکردی مدارس پسرانه مقطع ابتدایی شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.22034/aaud.2023.377473.2745

چکیده

دسترسی‌پذیری به‌عنوان یکی از ویژگی‌های محیطی در مدارس، به‌نظر می‌رسد نقشی اساسی در ارتقاء تعامل بین دانش‌آموزان ایفا می‌کند و موجب ارتقاء جذابیت محیطی در مدارس می‌شود. هدف از پژوهش حاضر این است که نقش مؤلفه‌های دسترسی‌پذیری بر کیفیت عملکرد دانش‌آموزان سنجیده شود و رابطه‌ی میان آن‌ها تحلیل و ارزیابی گردد. جهت نیل به این هدف با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و رسیدن به اجماع نظری در مصاحبه با متخصصان حوزه معماری، مؤلفه‌های مؤثر دسترسی‌پذیری در مدارس استخراج شده که عبارتند از ارتباط و کنترل، هم‌پیوندی فضاها، تناسبات هندسی مسیرهای ارتباطی، خوانایی مسیرها، چشم‌انداز طبیعی و عمق فضا. سپس پرسشنامه‌ای بین دانشجویان معماری تنظیم و توزیع شده و در تحلیل داده‌های پرسشنامه به‌روش همبستگی و تحلیل مسیر به تبیین مدل و استخراج چهار چرخه‌ی عملکردی، ارتباطی، هندسی و ادراکی پرداخته شده است. در مدل نهایی رابطه‌ی میان مؤلفه‌ها و میزان تأثیر آن‌ها بر یکدیگر تحلیل و ارزیابی شده است. عمق فضا به واسطه‌ی مؤلفه‌های ارتباط و کنترل و تناسبات هندسی مسیرها بر چرخه‌ی عملکردی مدل تأثیرگذار بوده و علاوه بر آن رابطه‌ای غیر خطی با مؤلفه‌ی هم‌پیوندی دارد که بیان‌گر بهبود کیفیت عملکردی در مدارس می‌باشد. همچنین به کمک پیکره‌بندی فضایی در چهار مدرسه که به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای در شهر شیراز انتخاب شده، با استفاده از نرم‌افزار Space Syntax تحلیل نحو فضایی آن‌ها پرداخته شده است. بر اساس مطالعات گردآوری شده در مدل نهایی پژوهش، مؤلفه‌ی حریم با شاخص نحوی عمق فضا، مؤلفه‌ی ارتباط مسیرها با شاخص نحوی ارتباط و اتصال‌پذیری و در نهایت مؤلفه‌ی دعوت‌کنندگی مسیرها با شاخص نحوی هم‌پیوندی قابلیت تعریف دارند. نتایج پژوهش بیان‌گر این مطلب است که نتایج مشاهدات عینی در تحلیل‌های پیکره‌بندی و نتایج تحلیل مسیر در مدل نهایی پژوهش مطابقت داشته و دسترسی‌پذیری در بهبود کیفیت عملکردی مدارس نقش بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between spatial configuration and accessibility in improving the performance quality of primary school for boys in Shiraz

نویسندگان [English]

  • saeed azemati 1
  • khatereh sajjadi 2
1 Assistant Professor Department of Art and Architecture, Islamic Azad University,East Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Accessibility seems to play an essential role in promoting interaction between students, as one of the environmental features in schools, and improves the environmental appeal of in schools. The purpose of this research is to measure the role of accessibility components on the quality of students' performance, and to analyze and evaluate the relationship between them. In order to achieve this goal, and by using library studies and reaching a theoretical consensus in interviews with experts in the field of architecture, the effective components of accessibility in schools have been extracted and distributed in the form of a questionnaire among architecture students. In the analysis of these data, the correlation and path analysis methods were used to explain the model and the relationship between the components and their influence on each other. Then, with the help of spatial configuration in four schools, which selected randomly in Shiraz city, their spatial syntax has been analyzed. Based on the studies collected in the final research model, the privacy component can be defined with the syntactic index of space depth. Also, the component of the connection of the paths can be defined with the syntactic index of connection and connectivity, and finally the inviting component of the paths can be defined with the syntactic index of interlinking. The results of the research show that the results of objective observations in configuration analysis and the results of path analysis in the final model of the research are consistent and accessibility plays a significant role in improving the performance quality of schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accessibility
  • depth of space
  • communication
  • interconnection. Boys' schools

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 28 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 مهر 1402