آموزش طراحی نور در مسکن امروز: مقایسه گروه‌های دانشجویی، طراحان و اساتید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2023.360499.2713

چکیده

مسکن امروز به‌عنوان مهم‌ترین مکان در زندگی ما روح زندگی را در برمی‌دارد و تنها یک کالبد و ساختار فیزیکی ساده نیست بلکه پناهگاهی به‌دور از تنش‌های محیطی کار و زندگی در خارج از آن است خانه‌ها برای برطرف کردن نیازهای ساکنین خود دارای فضاهایی با کیفیت متنوع و عملکرد متفاوت است. نور روز به‌عنوان منبع الهام‌بخش و کیفیت‌دهنده بصری در فضا به‌صورت گوناگونی مورداستفاده در فضاها قرار می‌گیرد و برای طراحی و بهره‌وری از این نور نیاز به آموزش در نحوه کاربست آن در مسکن امروز است. این پژوهش با هدف استخراج مؤلفه‌های آموزش طراحی نور در مسکن امروز و بررسی اولویت‌های آموزش آن‌ها صورت گرفته است. روش تحقیق ترکیبی از نوع کیفی در کمی است که در مرحله کیفی با استعانت از تکنیک‌های تقلیل داده‌ای (کدگذاری باز و محوری) با استفاده از نرم‌‌افزار ATLASTI به تقلیل داده‌ها و استخراج مؤلفه‌ها پرداخته می‌شود. نمونه‌گیری افراد به‌صورت گلوله برفی و از اندیشمندان در بخش کیفی است و در بخش کمی با استفاده از مدل‌سازی PN و آزمون‌‌های آماری استنباطی در نرم‌افزار JMP به استخراج میزان سهم عاملی مؤلفه از بین 384 نفر پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که مؤلفه‌های آرایه‌ها، سیر و حرکت نور و شناخت مصالح بیش‌ترین تأثیر و کم‌ترین تأثیر را مؤلفه همخوانی با تغییر زاویه نور در آموزش طراحی نور در مسکن امروز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching Light Design in Modern Housing: Comparison between Student Groups, Designers and Professors

نویسندگان [English]

  • Parisa Baharloo 1
  • Shervin Mirshahzadeh 2
  • Behrooz Mansouri 3
1 Ph.D. in Architecture, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture Department, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Architecture Department, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

As the most substantial place in our life, modern housing includes the life soul and is not a simple physical body and structure but is a shelter free of any environmental tensions of the work and life outside of it. Houses have some spaces with various qualities and functions to meet the needs of their occupants. Daylight is used as an inspiring and visual quality source in the space within different techniques, so the design and efficiency of this light require teaching how to use it in modern housing. This study aims to extract the components of teaching light design in modern housing and examine their teaching priorities. The research method is a mixed qualitative-quantitative method in that data reduction techniques (open and axial coding) are used through ATLASTI software in its qualitative step to reduce data and extract the components. Sampling of individuals is done through the snowball method based on the opinions of experts in the qualitative step. In the quantitative step, PN modeling and statistical inferential tests are used through JMP software to extract the factor contribution rate of the component among 384 members. The results indicate components of the arrays, light movement, and knowing the materials have the highest effect while components of correspond with the change of light angle in teaching light design in modern housing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching
  • Light Design
  • Modern Housing
  • Student Group
  • Designers Group
  • Professors Group
Amini, Sara, Mohammad Mansour Falamaki, and Ghazal Keramati. 2019. Typology of imagination in the process of architectural design. The monthly scientific journal of Bagh-e-Nzar 16(22): 53-64. DOI: 10.22034/bagh.2019.87490. [in Persian]
Arjomandi, Hanieh. 2011. The spiritual and psychological effects of the light and color of traditional Iranian houses on the residents. Translated by Mohammad Mahdi Mirlu, Somia Asadzadeh. Hikmat and Knowledge Journal 6(9): 25-30. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/887887. [in Persian]
Beamish, Anne. 2002. Strategies for international design studios: using information technologies for collaborative learning and design. Architectural education today: Cross cultural perspectives.
Boyce, Robert. 2003. Human Factors in Lighting (2thed.). London: Taylor & Francis.
Behrang, Darya Lal, and Rehane Hosle Dar Saber. 2008. Light in Architecture. Art Quarterly, Gilan Building Engineering System, 13th year, number 25. https://ensani.ir/fa/article/189388. [in Persian]
Danai, Ladan. 2012. The relationship between light and contrast in interior architecture. The third interior architecture and decoration conference, 1-7. https://civilica.com/doc/308614. [in Persian]
Hashempour, Parisa, and Farzaneh Qolizadeh Orang. 2015. Evaluation of how light manifests in the architecture of mosques with a case study in the middle axis of Tabriz city (Golestan Bagh to Abersan intersection). Architecture and Urban Development 7(11): 101-114. https://civilica.com/doc/1018126/. [in Persian]
Hong, Yeji. 2002. The Psychology of Lighting, Architectural Lighting Journal, Zing Communications, Inc9.
Javani, Zahra, Ramin Madani, and Isa Hojjat. 2018. day light; stimulating the happiness and mental health of residents of residential complexes; Study case: residential complexes of areas 7, 8, 12 and 14 of Isfahan city. Armanshahr 12(27): 55-65. DOI: 10.22034/AAUD.2019.92447. [in Persian]
Humani Rad, Marzieh, and Ashkebous Sharfi Nefer. 2014. An exploration of the ratio of ergonomics and spirituality of daylight in the architecture of mosques, Armanshahr 8(2): 1-13. https://www.armanshahrjournal.com/article_39281.html. [in Persian]
Kasraei, Fereydoun. 1387. Forty keys of light in interior architecture. published by Fereydoun Kasraei. [in Persian]
Khorami, Faraz. 2017. The effect of interior design on access to daylight in office buildings, Master’s thesis, Department of Fine Arts-Faculty of Architecture, University of Tehran. [in Persian]
William, Lam. 1986. Sunlighting As a Formgiver for Architecture. Van Nostrand Rinhold, New York.
Mirjani, Hamid, and Hamid Nadimi. 2019. Active experience model in architectural education, A method to gain practical knowledge through design-oriented experience of architectural examples. Journal of Iranian architecture studies 7(14): 5-20. https://jias.kashanu.ac.ir/article_111806.html. [in Persian]
Moazeni, Masoud, Sahar Tofan, and Dariush Sattarzadeh. 2019. Evaluation of light patterns affecting the quality of life of residents of residential units using fractal geometry. Andisheh Memari 4(7): 122-137. DOI: 10.30479/AT.2020.12074.1381. [in Persian]
Mohammdi, Ali, and ZahraTafazzoli. 2018. Design as a re-reading of “Design” conceptual metaphors. Soffeh 28(4): 5-24. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100450.html. [in Persian]
Momtahen, Mehdi, and Masoud Nari Gomi. 2018. Training process within various types of architectural education (case study: enquiry of alternative educational processes through recent decade (2007-2017) in architectural schools of Iran. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi 23(3): 53-68. DOI: 10.22059/JFAUP.2019.248477.671909. [in Persian]
Moscoso, Caludia, Barbara Matusiak, and Kyrzyszof Orleanski. 2015. Analysis of stereoscopic images as a new method for daylighting studies. ACM Transactions on Applied Perception (TAP) 11(4): 1-13. https://www.researchgate.net/publication/271436631_Analysis_of_Stereoscopic_Images_as_a_New_Method_for_Daylighting_Studies
Newsham, G. R., C. Richardson, C. Blanchet, and Jennifer Veitch. 2005. Lighting quality research using rendered images of offices. Lighting Research & Technology 37(2): 93-112. https://www.researchgate.net/publication/44061397_Lighting_quality_research_using_rendered_images_of_offices
Omidfar, Azadeh, and Kynthia, Chamilothori. 2019. Influence of Subjective Impressions of a Space on Brightness Satisfaction: An Experimental Study in Virtual Reality, Proceedings of Simulation for Architecture and Urban Design (SimAUD). https://www.researchgate.net/publication/332353511_Influence_of_Subjective_Impressions_of_a_Space_on_Brightness_Satisfaction_an_Experimental_Study_in_Virtual_Reality. [in Persian]
Panahi, Siamak, Rahim Hashempour, and Gholamreza Islami. 2014. The mind architecture, from the “Idea” to the “Concept”. Hoviatshahr Journal 8(17): 25-34. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_3165.html. [in Persian]
Qayyyomi Bidhendi, Mehrdad, and Yahya Sepehri. 2016. A History of architectural design in Shahid Beheshti University: The Evolution Phas. Soffeh 26(3): 25-40. https://www.researchgate.net/publication/332353511_Influence_of_Subjective_Impressions_of_a_Space_on_Brightness_Satisfaction_an_Experimental_Study_in_Virtual_Reality. [in Persian]
Rockcastle, Siobhan, and Marilyne Andersen. 2014. Measuring the dynamics of contrast & daylight variability in architecture: A proof-of-concept methodology. Building and Environment 81: 320-333. doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.06.012
Schon, Donald. 1987. Educating the reflective practitioner (p. 27). San Francisco: JosseyBass.
Shafiei, Fatemeh, Alireza Fadeli, and Mohammad Javad Azadi. 2013. Investigating the manifestation of the code of light in Islamic architecture (based on Sohravardi’s oriental view of light and emphasizing the features of Islamic mosques. Islamic Art Journal 1(3): 24-41. https://civilica.com/doc/1572039. [in Persian]
Tregenza, Peter, and Michael Wilson. 2011. Daylighting. Architecture and lightening design. London and New York: Routledge.
T. Van Erp. 2008. The effects of lighting characteristics on atmosphere perception. Unpublished Master thesis for the Master’s degree program Human Technology Interaction, department of Eindhoven University of Technology. https://research.tue.nl/en/studentTheses/the-effects-of-lighting-characteristics-on-atmosphere-perception
Veitch, Jennifer. 2001. Psychological Processes influencing Light quality. Journal of The Illuminating Enginecring Socicty 30(1): 124-140. https://nrcpublications.canada.ca/eng/view/accepted/?id=21939a53-a847-47c2-9bf8-60fea01b1c1f