پیمایش در تبیین اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تنوع موضوعات معماری، استفاده از روش‌های تحقیق متفاوتی را امکان‌پذیر می‌سازد. از اینرو شناخت دقیق موضوع به انتخاب روش تحقیق مناسب کمک می‌کند. در پژوهش حاضر، انتخاب روش تحقیقی که بتوان به کمک آن به اصول طراحی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی کودکان 3 تا 6 ساله  با رویکرد ارتقاء خلاقیت آنان در ایران راه برد، مستلزم آشنایی با هر یک از سامانه‌های معماری (در فضاهای آموزشی) و سامانه انسانی (در حوزه های  خلاقیت و کودکان) می‌باشد. شیوه‌های خاص مطالعه کودکان، محدودیت‌های موجود در روند ارزیابی خلاقیت به وسیله آزمون‌های مربوط و نیز تعدد مداخله‌گرها در حوزه خلاقیت، شیوه تحقیق توصیفی‌ـ تبیینی را  طلب می‌کند. در این شیوه محقق، موضوع مورد بررسی را به دقت مشاهده نموده و مشاهدات خود را توصیف می‌نماید. یکی از شیوه‌های تحقیق توصیفی، تحقیق پیمایشی (زمینه یابی) است. در این روش، پس از انتخاب نمونه مورد مطالعه و جمع‌آوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه یا مصاحبه، با روش تحلیل عوامل مهم‌ترین متغیرهای موثر در تحقیق به دست می‌آید. بر اساس ارتباط متغیرهای مذکور، مدلی فرضی پیشنهاد می‌گردد. پس از تأیید درستی مدل پیشنهادی به وسیله محاسبات آماری، تکنیک‌های طراحی را می‌توان بر اساس مدل حاصل استخراج نمود. در تحقیق حاضر پس از انجام مراحل مذکور، تکنیک‌های طراحی حاصل، توسط معماران به صورت تصاویر قابل درک برای کودکان اسکیس شده و یکبار نیز از کودکان 3تا 6 ساله در مورد تصاویر نگرش‌سنجی شد. در صورتی که نگرش‌سنجی کودکان نیز، مدل فرضی را تأیید کند، می‌توان به تبیین اصول طراحی در موضوع مذکور پرداخت. به طور خلاصه مقاله حاضر، تلاشی است جهت توضیح روش تحقیق پیمایشی‌ـ اکتشافی  برای دستیابی به اصول طراحی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی کودکان با رویکرد ارتقاء خلاقیت آنان در ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Research for Explanation of Design Principles in Children`s Educational Spaces

چکیده [English]

Have you ever noticed that the most successful people in life are always the most creative? According to societal convention, the proper way for an adult human to live their life is to spend the bulk of their waking life working a job, and then, when you are 65 years of age, you are, at last, allowed to retire from your cumbersome duties. That is, we are conditioned to think of ourselves as workers. A less traditional path, one that tends to lead to true success is that of the creator. The creator, unlike most in our society, has recognized the limitations of living life within the worker mold, and had, consequently, chosen to live their life as a creator rather than a worker. These people, unlike the herd, have chosen to direct their imaginative, intuitive, and intellectual capacities towards bringing into the world something that has never before existed. As such, that which they create is of immense value in the marketplace as it has the quality of originality- a quality that is always of value in any society at any point in human history. In fact, a commonly accepted definition of business is the “art of creating value.” Thus, the secret to success in the business world is utilizing your own creativity in such a way that will be of value to others. And, if you accept the premise that human beings are innately creative beings, it should not be of much difficulty for anyone to use their creativity to create something that is of value to others. This is because, as human beings, we are all unique beings, unlike anyone that has ever been, or that ever will be   . The variety of subjects in architecture researches lead us to use different research methods. So, exact information on the subject helps us to choose a suitable research method. In this study, it is necessary to know more about architectural systems (such as; educational spaces) and human systems (such as; creativity and children) to find designing methods for growth of creativity in 3-6 years old children spaces. Special methods of studying about children, the limitations on assessing creativity, the large number of factors which impact on creativity and etc. lead us to study adjectival research methods. The survey method is one of them. In this method, after choosing the case study and gathering enough data, some important factors are obtained by analyzing. According to these factors, we can suggest a proposed model. We can realize some designing skills based on the model after admitting the model by statistical analyzing. After these stages in this study, we asked some architects to sketch the realized designing methods. Then we’ll ask children about the sketches. If the children views admit the model, we can be hopeful to realize the designing methods in children educational spaces. The present paper is a try to explain the survey research method to find designing methods in children educational spaces which will guarantee the growth of creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survey Research
  • creativity
  • children
  • Educational Spaces
پاول هنری ماسن و دیگران (1370) "رشد و شخصیت کودک" مهشید یاسایی، کرج، نشر مرکز، چاپ سوم.
دلاور، علی (1387) "روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی" تهران، نشر ویرایش، چاپ چهارم.
گال، مردیت، بورگ والتر و گال جویس (1382) "روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی" جلداول، احمدرضا نصر و دیگران، سمت، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
گروت، لیندا  و وانگ، دیوید (1384) "روش­های تحقیق در معماری" علیرضا عینی­فر، تهران، دانشگاه تهران.
عظمتی، حمیدرضا (1386) "اصول طراحی پارک­های شهری مبتنی بر ارتقاء خلاقیت کودکان" رساله دکترا، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
نقره کار، عبدالحمید "حکمت هنر اسلامی" تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 85ـ84.
 
Feldhusen,Jhn,F.& Enggoh,Ban (1995) "Assessing and Accessing Creativity: An Integrative Review of Theory Research and Developmet" Creativity Research Journal,Vol.8,No.3,231ـ247
Ferry,Susan,T. (2003) "CreativityAssessment" at:http://www.acsu.buffalo.edu/~stferry,
Proctor ,Romina M.J. & Burnett ,Paul C.(2004) "Measuring Cognitive and Dispositional Characteristics of Creativity in Elementory Students" Creativity Research Journal,vol.16,No.4,421ـ429,