دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، شهریور 1388، صفحه 1-126 
روش‌ها و مدل‌های تخصیص کاربرد زمین

صفحه 9-22

وحیده ابراهیم نیا؛ مژگان رسولی؛ سمیه زندیه