دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، اسفند 1388، صفحه 1-140