معرفی مبانی نظری الگوی تعیین محدوده‌های همگن عملکردی راهی برای اصلاح برنامه‌های کاربری زمین شهری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شهرسازی دوران مدرن در برنامه‌ریزی جهت تعیین میزان و نحوه استفاده از اراضی شهری متبلور شده است و در قرن گذشته این فعالیت سیر تحول پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده است. امروزه شهرسازان تلاش دارند تا با تکیه بر انگاره‌هایی چون نوشهرسازی و توسعه پایدار به گونه‌ای کاربری زمین شهری دست یابند تا از طریق آن شهرهایی مطلوب و زیست‌پذیر داشته باشد. چالش‌های مبنائی موجود بر سر راه نظریه‌پردازان و متخصصین باعث شده تا پژوهش در این موضوع روندی مستمر داشته باشد.
اگر چه سابقه برنامه‌ریزی در ایران طولانی است لیکن اقدامات انجام گرفته و طرح‌های تهیه شده در قالب انگاره‌های اولیه برنامه‌های کاربری زمین و آن هم در اشکالی پر نقص هم از نظر تهیه و هم از نظر اجرا بوده است. اصلاح این روند ضرورتی است که باید با توجه به واقعیت‌های موجود در حرفه شهرسازی و مدیریت شهری صورت پذیرد. در عین حال از تجربیات و نظریات شهرسازی مطرح در جهان بهره‌مند باشد.
مقاله حاضر بخشی از مبانی نظری و روش پیشنهادی در این رابطه است که بر اساس پژوهش تفصیلی صورت گرفته، ارائه می‌گردد. اتخاذ رویکردی ترکیبی و فرآیندی گام به گام که به تدوین الگویی تحت عنوان محدوده‌های همگن عملکردی در شهرها می‌انجامید و جهت ارتقاء توان مدیریتی در برنامه‌ریزی کاربری زمین بر اساس بانک‌های اطلاعاتی کارآمد و هدفمند قادر خواهد بود تا گامی اولیه و موثر را در اصلاح برنامه‌های کاربری اراضی به لحاظ معیارهای اجتماعی و فرهنگی بردارد؛ در این نوشتار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of Theoretical Bases for the Pattern as to Determine the Functional Compatible Boundary, a Way to Improve the Programs for Urban Land use in Iran

چکیده [English]

Modern urbanism has been crystallized in order to determine landuse boundary and
how to use them in planning. In the last century, this activity has passed a upward and
downward trend. Nowadays, urban designers tries to achieve a kind of landuse
application depends on ideas such as new-urbanism and sustainable development to
have desirable and with the ability of habitance. The basic challenges with theorists and
experts has caused research to have a continuous procedure.
Although the record of planning is very long in Iran, but measures which have been
done and designs which have been prepared, in the figure of primitive landuse plans has
been highly defective in both prepare and perform stages. Improving this procedure is a
necessity that should be accomplished due to the facts in urbanism and urban
management. Also, it should profit urbanism experiments and theorists which are
considered in the world.
Present article is a part of theoretical bases and suggestive method in this case which
has been presented based on detail research. Adopting synthetic approach and a step by
step process in order to compile a plan of compatible functional border lines in cities
and in order to promote management capability in landuse planning based on
informative skilled banks will be able to take first and effective steps to correct landuse
planning as per social and cultural standards. these are topics which in this article will
be discussed here below.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use Planning
  • Sustainable urban development
  • New-Urbanism
  • Functional Compatible Boundaries
- جابری مقدم، و مرتضی هادی (1386­) "شهر و مدرنیسته چاپ دوم" تهران، فرهنگستان هنر.
- گزارش شرکت مشاور اپور (1384­) تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران.
- گودرزی، مجید، خداد فرمانفرمائیان و عبدالمجید مجدیدی (1381­) " توسعه درایران 1320 1357 " تهران، انتشارات گام نو.
 
- Ben, Joseph ­, Earn) 2005)­ "­The Code of the City: Standards and the Hidden Language of Place          Making"  MIT Press.
- Bernstein, Samuel & Ferber, Roman (1973) "The Problems and Pitfalls of Quantitative Methods in Urban Analysis" Journal of Policy Sciences, No4, pp: 29-39.
- Chapin, F .Stuart (1995) "Urban Land Use Planning" (Fourth Edition), University of Illinois Press.
- Feinstein, Susan (March2000) "New Directions in planning Theory" Journal of Urban Affairs Review, pp: 451-478.
- Gods Chalk, David R. (Winter2004) "Land Use Planning Challenges" Journal of the American Planning Association, pp: 5-13.
- Hall, Peter (2002) "Cities of Tomorrow" (Third Edition), New York, Blackwell Publishing.
- Hoch, Charles (2007) "Making Plans" Journal of Planning Theory, vole 6(1), pp: 16-35.
- Lecce's­, M., & McCormick, K. (2007) "Charter of the New Urbanism"­ New York, McGraw, Hill.
- ManTech, Erich (1970) "From Forecasting and Planning to Policy Sciences" Journal of Policy Sciences, No1, pp: 31-47.
- Mantysalo, Rayne (2001) "Approaches to Participation in Urban Planning Theories" University of Oulu.