مدلسازی راهبردهای ساختاری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اقتباس از تجربیات گذشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دوره دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تغییرات و پیشرفت‌های علمی در حوزه های مختلف باعث تغییرات چشمگیر و مؤثر در نحوه رویارویی مراکز آموزش عالی با نحوه آموزش و کمیت و کیفیت مرتبط با آن می شود. تعیین و تبیین اهداف و برنامه های آتی در زمان های متفاوت روشی قطعی تر در جهت رسیدن به آینده مطلوب می باشد که در نتیجه آن، دانشکده های معماری توان واکنش مناسب نسبت به این تغییرات را پیدا م یکنند. دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با تأکید بر نوع آموزش معماری در دوره های مختلف و همچنین نحوه برخورد با آموزش معماری، به عنوان دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی کشور، می تواند نقش هدای تکننده و جه تدهنده سایر دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی را برعهده داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به اهتمامی که در حال حاضر در تولید و توسعه علم وجود دارد، بازنگری به جهت احیاء نقش سازنده تر دانشگاه تهران در عرصه داخلی و منطق های و همچنین هم راستا شدن طرح های اجرایی و آموزشی معماری با سیاستهای کلان و قوانین استنادی بالادست به عنوان عوامل تعیین کننده کلی، برای تعیین اهداف آتی مراکز آموزش معماری ضروری به نظر میرسد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش"مشابه سازی" و بر پایه تقسیم بندی روشهای پژوهش پیشنهادی چپین صورت گرفته است که شامل آمایش اطلاعات به صورت جامع و مدلسازی مفهومی آن در سه مرحله گذشته، حال و آینده به کار گرفته شده است. در این پژوهش علاوه بر تأکید بر نظریه های توسعه ای واقعی تگرا و پرداختن به فلسفه گذشت هنگر حقیقت جو، از نظریه های مبتنی بر تبیین وضعیت موجود به منظور طراحی آینده ممکن، نیز بهره گرفته شده است. از این رو طرحی برمبنای برنامه دهی، برنامه ریزی و ارائه مدل های شبک های با ساختاری پایا و هدفمند برای دانشکده معماری با اقتباس از گذشته، مرحله اول این طرح پژوهشی و مقاله حاصل از آن را متأثر نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Department of Architecture’s Structural Strategies Derived from the Past Experiences at the University College of Fine Arts of Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Gholamreza Islami 1
  • Reza Naghdbishi 2
1 Associate Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Scientific advancements in different disciplines have resulted in effective and considerable changes in the way the higher education institutions deal with scientific outcome through structural, developmental and practical research. Moreover, they help the transfer of this scientific knowledge through qualifying education and learning, and finally, increasing the students’ abilities in using this knowledge in order to respond to the needs and requirements of the people. Planning and elaborating on future goals and programs in different time spans, is, undoubtedly, a better strategy for achieving a desirable future, allowing the schools of architecture to cope with foreseeable changes. The School of Architecture of the University College of Fine Arts of University of Tehran, which is regarded as the leading university and the symbol of higher education in Iran, can guide and inspire other institutions of higher education in the country, by emphasizing appropriate models of architectural education in different levels by promoting better approaches towards architectural pedagogy. Moreover, considering the widespread interest in developing academic and scientific endeavors, it seems necessary to conduct a review of the role and responsibilities of UT’s School of Architecture in national and regional levels. Furthermore, it is vital to harmonize the school’s executive and educational plans for architectural pedagogy with the macro policies and economical laws that are received from above (as general guiding principles). The use of a proposal based on planning and programming is very important, so that the school of architecture can adjust its goals and better prepare the school for the future changes and transformations. This paper is taken from the first section of a comprehensive research carried out for the School of Architecture of the University of Tehran. It is divided into three principal sections: 1. evaluating the current condition with a look into the past in order to determine the positive and negative aspects; 2. dissecting the current conditions in the country, comparing and evaluating the influence of the school of architecture of the University of Tehran on the other schools of architecture and vice versa; and 3. using the previous two sections. This paper proposes various ideas to the College of Fine Arts of the University of Tehran and other policy making bodies which are relevant to the topic at hand. In this research, prepared for the University of Tehran, while acknowledging the five goals: 1. ultimate targets and external goals taken from the ultimate targets, internal objectives and prioritized objectives known as Strategies and practical strategies known as policies; three-part planning: grand strategies, intermediate plans and practical programs and projects; four-part management: interactivity, pre-activists, non-activists, and reactivists, the authors have tried to use leadership, management, planning and programming, with respect to the five parts of the education, i.e. tutor, student, education system, educational facilities and educational circumstances. They have done this in order to prepare a road map in which it would be possible to regulate the relationship between the school of architecture and its context in such a way as to achieve the best possible results. This paper, which is taken from the first section of the aforementioned comprehensive research project, considers the past conditions and looks at the current condition, in order to draw and model a sustainable future for higher architectural education. In this process, the paper identifies the strong and the weak elements of the pedagogical system. Moreover, the opportunities and the threats of the current condition are pointed out, for example, social, political, economic and cultural. This is done to offer planning and programming proposals and to suggest network models with a stable structure, which are specifically designed for the schools of architecture.  The chosen methodology in this paper is “simulative” based on the division of educational approaches. This consists of organizing information (in general) and conceptual modeling in three stages of past, present and future. In addition to placing emphasis on the actualized development theories, fact-based and past-oriented philosophies, this paper, also, utilizes theories that explicate the current condition in order to foresee the possible futures. Aiming for a comprehensive plan, this paper addresses the four stages of management, i.e. mentioning the topics which existed in the past and possessed considerable value, improving the current conditions, advancing and accelerating development for the near future, and finally, qualifying development in order to achieve the ideal conditions in a distant future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Programmed
  • Planning
  • faculty of architecture
  • College of Fine Arts
-- Ahmadzadeh, S. (2005). Evaluation and Comparison Standards of Iran’s Academic Libraries in Library of College
of Fine Arts (Tehran University). Bagh- e – Nazar, (3), 3
-- Azizi, M. (2003). Educational Transformation in College of Fine Arts. Honarha-ye-ziba, (14), 4.
-- Bahreyni, S.H., & Tabibian, M. (2007). Evaluation of Education in Urbanism Department (PhD Course). Honarha-
ye-ziba, (30), 13.
-- Bani Masoud, A. (2009). Iranian Contemporary Architecture. Tehran: Honar Meari Gharn.
-- Chapin, F.S. (1974). Human Activity Patterns in The City: Things People Do in Time and in Space. New York,
London, Sydney, Toronto : A Wiley Interscience Publication, John Wiley & Sons.
-- Diba, D. (2008). Inception of College of Fine Arts. Memari va Farhang, (32), 26.
-- Dorudgar, GH. (2009). Modification of Selecting Students for Preferment Quality of Architectural Education.
Honarha-ye-ziba, (38), 25.
-- Duzduzani, Y. (2010). College of Fine Arts, (Unpublished Document) in PhD Course with I. Etesam, Department
of Art & Architecture, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran.
-- Etesam, I. Technology Alongside Traditional Education. Memari va Farhang, (32), 37.
-- Ghoddusifar, S. H. (2008). Scrutiny of Dissertation in the College of Fine Arts (School of Architecture). Memari
va Farhang, (32), 103.
-- Hojat, I. (2003). Creative Education, Experiment of 2002. In A. S. Mahmoudi (Ed.), Architectural Education, Proceedings of the 2th Conference of Architectural Education, (Pp.45-54). Tehran: university of Tehran Press &
Negah-e-Emrouz.
-- Islami S. Gh. R. (1996). Production Process and Endogenous Development (with reference to demand-supply
relationship), 13th Interschool Conference on Development, University of Huddersfield, Huddersfield: U.K.
-- Islami S. Gh. R. (1998). Endogenous Development: A Model for the Process of Man-environment Transaction,
Unpublished PhD Thesis, Heriot‐Watt University, Edinburge, UK.
-- Islami, S. Gh. R. (2002). Problem Solving for Endogenous Development. Soffeh, (34), 41.
-- Mahboubi Ardakani, H. (1971). History of Transformation in Tehran University and Tehran’s Institute of Higher
Education. Tehran: University of Tehran Press.
-- Naghdbishi, R. (2010). Architectural Education after Cultural Revolution, (Unpublished Document) in PhD
Course with I. Etesam, Department of Art & Architecture, Science and Research Branch of Islamic Azad University,
Tehran.
-- Saedsamiea, A. (2008), The Education System, Memari va Farhang, (32), 30.
-- Soltaninezhad, A., Mohammadi, B., Zare, A. (2010). Atlas of Higher Education, 2008-2009 Academic year. Tehran:
University of Tarbiat Modarres Press.
-- Soltanzadeh, H. (2008). Formation of the College of Fine Arts. Memari va Farhang, (32), 5.
-- Team-work’s Brief of Comprehensive Planning in School of Architecture. (2009). Tehran: Vice chancellor for
Research.
-- Vice Chancellor for Planning & Programming in U.T. (2004). Strategic Program and Quinquennial Plan of Tehran
University, (non-printed).
-- Zargarinezhad, GH. (2007). From School of Beaux Industries to College of Fine Arts, Review on Background of
Formation of Fine Arts in Tehran University. Honarha-ye-ziba, (30), 5.