دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 1-409 
جایگاه عوامل کالبدی در کاهش قیمت مسکن

صفحه 61-71

سید عبدالهادی دانشپور؛ ساسان حسینی


سیر تکامل گنبد اورچین بر اساس عوامل مؤثر در شکل گیری یک نماد معماری

صفحه 111-127

امین سعیدیان؛ مجتبی قلی؛ احسان زمانی؛ محمدرضا بمانیان


تأمّلی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر

صفحه 143-152

عبدالحمید نقره کار؛ کریم مردمی؛ محمدمنان رئیسی


فرآیند رخداد معنا در فضای شهری

صفحه 177-186

حسن سجادزاده؛ محمد تقی پیربابایی


جایگاه اصالت درمرمت بافت

صفحه 271-283

محمد مسعود؛ عیسی حجت؛ شهریار ناسخیان