تسریع روند بهبودی بیماران با طراحی مناسب پنجره های اتاق های بستری، نمونه موردی: اقلیم معتدل و مرطوب (مدار 36 تا 38 درجه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گرایش طراحی فضاهای درمانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در طراحی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی- درمانی، به دلیل اهمیت بالای ماهیت کاربری که با سلامت روح و جسم انسان در ارتباط است و نیز حاکم بودن روابط پیچیده عملکردی (روابط برونبخشی و درونبخشی بیمارستان) در آن، توجه به الزامات طراحی مناسب نقش حیاتی دارد. یکی از این الزامات استفاده صحیح از نور روز است. از دیگر سوی در اقلیم های با رطوبت بالای هوا (مانند اقلیم معتدل و مرطوب) اهمیت توجه به نور روز برای ایجاد محیطی شفابخش بیشتر احساس میشود، زیرا این اقلیم‌ها با روزهای ابری و کم نور بیشتری روبرو هستند. نوشته حاضر در صدد است که با اتکاء به مطالعات و تحقیقات تجربی و میدانی معتبر انجام شده (در مورد تأثیر نور روز در بیمارستا نها) به تشریح اثرات جسمی و روحی نور روز بر بیماران بپردازد. سپس با استخراج ویژگی های نور روز مناسب حاصل از نتایج و یافته های پیشین و نیز استانداردهای معتبر درباره نور روز و همچنین با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، راهکار کالبدی مناسب برای استفاده بهینه از نور روز در اتاق های بستری در اقلیم معتدل و مرطوب (مدار 36 تا 38 درجه) ارائه می شود، که شامل ابعاد مناسب پنجره ها، به منظور فراهم آوری موجبات ورود نور روز به میزان کافی به اتاق بستری، جهتگیری صحیح ساختمان، و ویژگی های سایه بان، مناسب اتاق بستری (به منظور جلوگیری از ورود تابش مستقیم آفتاب) در منطقه مذکور است. در مرحله بعد، صحت نتایج به دست آمده با نرم افزار نورپردازی دیالوکس مدل سازی و بررسی می شود. البته لازم به ذکر است که این روند طراحی و مدل سازی در سایر اقلیم ها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از آن جا که طراحی اتاق بستری بر اساس استانداردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران و وزارت بهداشت انجام می شود، میزان کارایی این استانداردهای طراحی (از نظر استفاده صحیح از نور روز در اتاق بستری) با نرم افزار محاسب نور سنجیده شده و در صورت لزوم مدل جایگزینی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accelerating the Recovery Process of Hospitalized Patients with the Proper Design of Windows in Hospital Rooms, Case Study: Mild and Humid Climate (Orbit 36 to 38 Degrees)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mehdizadeh Saradj 1
  • Amin alah Ahadi 2
1 Associate Professor of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Master student of Architecture specialized in healthcare design, the school of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to the nature of their functions associated with physical and spiritual health of the human beings and the complexity of these functions, considering the appropriate design requirements is vital in the design of hospitals and healthcare centers. One of these requirements is the correct usage of daylight. So far, many experimental studies have been performed on the beneficial effects of daylight on patients’ health (Ulrich, 2004). By relying on experiences of the experimental and field studies, this article describes the physical and psychological effects of daylight on patients. Then, by using the outcomes of previous researches and surveys in association with the characteristics of proper daylight, considering the specific climatic conditions in each region and the existing valid standards of daylight, an appropriate physical solution is recommended in temperate and humid climates for optimum usage of daylight in hospital bedrooms (Orbit 36 to 38 degrees). Designing appropriate windows for mild-humid climate (orbit 36 to 38 degrees): The main factors in creating healing environments with regard to daylight consist of: sufficient amount of daylight, appropriate shape of windows and control of the unwanted direct sunlight (CABE, 2004). The adequacy of daylight in a room is measured by average daylight (DF). DF should be at least 2 percent, although 3 percent of DF is recommended for most hospital spaces. However, the areas with a DF of more than 5 percent will encounter the problem of discomfort glare (CIBSE, 1999). The average daylight for inpatient hospital rooms can be calculated using the following formula: Equation (1): computing the daylight (CIBSE, 1999)
                       
In the specific climate of temperate and humid, studied in this paper, considering DF= 3 percent and substituting the other factors in equation (1) in accordance with the standards of the Management and Planning Organization of Iran (3 = (w*0.90*0.5)/(1-0.25)*84.9), the size of window for a two-bed hospital room is calculated to be 4 square meters. The shape and dimensions of canopies (to avoid the access of direct sunlight to the inside of bedrooms) in so-called climate in this paper is obtained and equals to 1.10 m. Modeling bedroom in lighting simulation program (Dialux):
To check the accuracy of the computed size of windows in two-bed hospital rooms in  temperate-humid climates studied in this paper, the windows in rooms with the direction of latitude and longitude of 36° and 52°, while rotating 15 degrees from the North axis (Appropriate angle for this climate) is modeled in Dialux software. The output of simulation is interpreted through the intensity of luminance or Lux (lx). To be able to turn it into DF, the Emin/Emax is multiplied by 101. For the case of this paper 101*0.036 is equal to 3.6 which means the DF is 3.6%, that is in the range of standards of average daylight (2%-5%). While, there is not much difference with the calculated DF by equation (1) which was 3%. The main critical point about the standard designing system of hospital bed rooms in Iran is the unequal exposure of beds to daylight, with beds closer to the window getting more light than those which are farther from it. In this paper, another arrangement of hospital bedrooms is presented by applying the main standard, as a solution for this problem. Moreover, the standards indicate that the maximum window sizes in temperate and humid climates must be 30% of the windows wall, but in the results of modeling, minimum size is 38% (the ratio of windows area to windows wall is 4/10.8).

کلیدواژه‌ها [English]

  • day light
  • Physical Health
  • Healing Architecture
  • Temperate and Humid Climates
-- Beauchemin, K. M., Hays, P. (1996). Sunny hospital rooms expedite recovery from severe and refractory depressions.
Journal of Affective Disorders, 40(1-2), 45–51.
-- Benedetti, F., Colombo, C., Barbini, B., Campori, E., & Smeraldi, E. (2001). Morning sunlight reduces length of
hos-pitalization in bipolar depression. Journal of Affective Disorders, 62(3).
-- Boyce, P., Hunter, C., & Howlett, O. (2003). The benefits of daylight through windows. New York: Rensselaer
Polytechnic Institute.
-- British Standards Institution (BSI). (1999). Emergency lighting. London: BSI.
-- CABE (Commission for Architecture and the Built Environment). (2004). The role of hospital design in the recruitment,
retention and performance of NHS nurses in England. London: Commission for Architecture and the
Built Environment.
-- Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE). (1999). Daylighting and window design. London:
CIBSE.
-- Edwards, L., Torcellini, P. (2002). A literature review of the effects of natural light on building occupants (Technicalreport).
Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory.
-- Federman, E. J., Drebing, C. E., Boisvert, C., & Penk, W. (2000). Relationship between climate and psychiatric
inpa-tient length of stay in Veterans Health Administration hospitals. American Journal of Psychiatry, 157(10),
1669.
-- Kasmaei, M. (2008). Climatic design, zoning anf guidelines for moderate climates. Tehran: Building and Housing
Research Center.
-- Jana, M., George, M., Elizabeth, K. V., & Timothy, R. (2005). Hospital design and staff perceptions: an exploratory.
The Health Care Manager, 24(3), 233.
-- Keighley, E.C. (1973). Visual requirements and reduced fenestration in offices: a study of multiple apertures and
window area. Build Sci, 8, 320–331.
-- Lawson, B. (2002). Healing architecture. The Architectural Review, 211(1261), 72.
-- Lewy, A. J., Nurnberger, J. I., Wehr, T. A., Pack, D., Becker, L. E, Powell. R. L. (1985). Supersensitivity to light:
Possible trait marker for manic-depressive illness. American Journal of Psychiatry, 142, 720–727.
-- Loe, D.L., Mansfield, K.P. & Rowlands, E. (1994). Appearance of lit environment and its relevance in lighting
design: experimental study. Ltg Res & Technol, 26 , 3.
-- Management and Planning Organization of Iran (MPO). (2004). Hospital building design (1). Tehran: Management
and Planning Organization of Iran.
-- McColl, S. L., & Veitch, J. A. (2001). Full-spectrum lighting: A review of its effects on physiology and health.
Psychological Medicine, 31, 950–964.
-- Todd, W. (2007). A Room with More than a View. The Next American City, (14), 40.
-- Ulrich, R. S., Zimring, C., Joseph, A., Quan, X & Choudhary, R. (2004). The role of the physical environment in
the hospital of the 21st century: A once-in-a-lifetime opportunity. Concord. CA: The Center for Health Design.
-- Veitch, J. A ., & McColl, S. L. (1993). Full spectrum fluorescent lighting effects on people. A critical review, 659,
Ottawa, Canada: Institute for Research in Construction.
-- Walch, J. M., Rabin, B. S., Day, R., Williams, J. N., Choi, K., & Kang, J. D. (2005). The effect of sunlight on postoperative
analgesic medication usage: A prospective study of spinal surgery patients. Psychosomatic Medicine,
67(1), 158–163.
-- Watson, D. (2008). Climatic Design. (V. Ghobadian, Trans.). Tehran: University of Tehran.