مکان‌گزینی بهینه فضاهای بازی کوی و محله با استفاده از تکنیک های GIS و AHP ، نمونه موردی محله کردآباد اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فضاهای شهری امروز برای فعالیت روزانه کودک یعنی بازی پاسخده نیست، چرا که در شهر مدرن فضاهای خصوصی مانند آپارتما نها، نیمه خصوصی مانند مدرسه و مهد کودک و عمومی مانند کوچه و خیابان محیطی ناایمن، نامناسب و ناکافی برای بازی آزادانه کودکان هستند، همچنین فضاهای بازی فرا محله ای با وجود فاصله زیاد از محل سکونت و سرانه کم پاسخگوی این نیاز نیست. در بسیاری از موارد نیز فضاهای بازی محله ای در موقعیتی مکانیابی شد هاند که از نظر ایمنی، سازگاری، مساحت و فاصله و برخی از مشخصه های دیگر اثرات نامطلوبی بر بازی کودکان گذارده و حتی فعالیت کاربری های همجوار را نیز با مشکل مواجه کرده است، بنابراین برنامه ریزی و مکانیابی فضاهایی مناسب و ویژه برای بازی کودکان در بطن محل هها یک ضرورت است. هدف از این پژوهش برنامه ریزی و گزینش مناسب ترین مکانها برای بازی محله ای کودکان در عرصه کوی و محله با بررسی و معرفی سنج ههای اثرگذار در مکانیابی است. در این جستار با استفاده از روش تلفیقی GIS و AHP و تعیین سنجه های فضایی و نافضایی به مکان‌گزینی بازیکده‌های کوی و محله در محله کردآباد منطقه 4 شهرداری اصفهان به عنوان نمونه موردی پرداخته شده است. در فرآیند دو مرحله ای گزینش مکان، در مرحله تحلیل فضایی GIS یا غربالگری، وز ندهی سنجه ها با نظرخواهی از کارشناسان خبره و با استفاده از نرم افزارexpert choice انجام شده است، سپس در مرحله ارزیابی با استفاده از روش AHP گزینه های برتر از بین یازده گزینه انتخابی فضای بازی کوی انتخاب می شود. در بین سنجه ها با توجه به مرحله کارشناسی، کاربری وضع موجود در مرحله غربالگری و دسترسی آسان در مرحله ارزیابی وزن بیشتری نسبت به سایر سنجه ها پیدا کردند. در ادامه بهترین سایتها یعنی سایت های کوی شماره 2، 6 و 3 و سایتهای محله ای شماره 1 و 2 در نقشه های پیشنهادی و تلفیقی مختلف محله و با در نظر گرفتن شعاع دسترسی مناسب و سطح پوشش حداکثری ارائه شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و ابزار جمع آوری داده ها مطالعات اسنادی، پرسشنامه، پیمایش میدانی و مشاهده است. یافته های پژوهش نشان م یدهد که با تفکیک سنجه ها به دو نوع فضایی و نافضایی و تلفیق روش دو تکنیک هر یک نقاط ضعف تکنیک دیگر را جبران می کند؛ چرا که همیشه سنجه ها از یک نوع نیست. باتوجه به شعاع دسترسی یک بازیکده محله ای 5000 متری و دو تا سه بازیکده کوی 1000 متری برای محله 7000 نفری کردآباد پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Allocation of Play Area Using AHP and GIS of Kerd Abad Single Case in Isfahan

چکیده [English]

Playing has significant psychological and Physical effects on children. Today, spaces in cities do not respond to needs of this daily activity in children, because in modern cities, private spaces, semiprivate spaces and public places are insufficient and not safe enough for children to play freely. In some cases, these play areas are located in places that have harsh effects on children’s play as far as safety, consistency of applications, area, distance and some other features are concerned. These play areas sometimes interfere with parallel applications. Therefore, planning and quartering of specific spaces for children’s play indoor space allocations is necessary. Using intelligent soft wares in localization is effective in improving the accuracy and speed of this process. The objective of this research is planning and selection of the most appropriate places for allocation to play areas for children. Furthermore, it aims to investigate and introduce influential measures in quartering. To this end, a mixture of GIS, AHP, and determination of the spatial and non-spatial measures is used for allocation of space to play areas in neighborhood of the forth area of Isfahan. According to the municipality of Isfahan, KerdAbad neighborhood is one of the two deteriorated textures of this area. Considering the hypothesis of this study, it seems that consistency of applications is more important than other measures, and not counting the existing one, two other play areas will be sufficient at this location. In the space analysis GIS or screening step, weighting the measures was done using views of the experts and the Expert Choice software. Then, in the evaluation of the extracted choices step, better choices were selected. The selection was made from among eleven selected lane play area choices using the AHP method. Suggested maps, considering appropriate radial access and the most convenient sites are provided. Effective measures in screening step included: the present population, the price of the place, legitimate applications, consistency of applications and access. Each of these criteria has sub criteria. Furthermore, effective measures in evaluation step included: site legible effects in allocation, the role of the site as the center of crisis management, the effects of sit’s added value, lack of distraction and contaminant at the work places, slope and site inundation for aquifer, easy access to population, microclimatic effects, and the possibility of implementation. Among the measures, due to supervision step, the application of the present situation and access weigh heavier than the other measures. The best sites, number 2, 6 and 3 and allocation sites number 1 and 2 are offered in different suggested and mixed maps. They are considered to have appropriate radial access and maximum coverage surface. The research method used was descriptive-imaginative. The instruments used were attributive studies, surveys, questionnaire and observation. Results showed that dividing the measures into two types of spatial and non-spatial and mixing the two methods, the impairments of both are removed, because the measures are not always the same. Finally, some patterns are suggested for selecting allocation and lane play areas. Welfare of the children and the inhabitants are considered in the selection process. According to the area of the allocation and the appropriate suggested radial access in the study (200-350 meters for play area in the lane and 400-800 meters in the allocation), 1 square meter capitation is allocated for each person. Therefore, a play area of 5000 square meters and two to three lane play areas which equals to 1000 square-meters was suggested for the allocation with 7000 people in Kerd Abad. According to findings of this study and different scenarios, it is suggested that number 1 allocation site and number 2, 3 and 8 lane sites to be given priority over the others. These sites are safe, appropriate and available places. They, also, are consistent with other applications and their implementation is feasible under the best conditions. By using this pattern, it is possible to select appropriate play spaces in space planning for other lanes and allocations. Play spaces in allocations not only increase interest of the inhabitants, especially children, to their allocation but also causes dynamism, especially in deteriorated textures. It is necessary to mention that in various climates and circumstances of Isfahan (tropical to temperate) some criteria should be revised. Some suggested future studies include: investigation of quartering of zones in sites, planning of creative play areas, planning of play zones, investigation of fundamentals of designing play zones, planning of the safety of play areas, quartering of play areas and play sites using other methods and models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Play Area
  • Measure
  • AHP
  • GIS
  • Allocation
  • Quarter
-- Abdoli, M.R., & Sarvar,R.(2008 ). An introduction to land use planning & Airport location. Tehran: AlborzFardanesh
Press.
-- APA(American Planning Association). (2006). planning and urban design standards. new jersey : john wiley &
sons , inc Press.
-- Bahramsoltani, K. (2005). Principle of Urban Landscape. Tehran: vezaratmaskanvashahrsazi, shorayealimemarishahrsazi
Press.
-- Chan, Y .(2011). location Teory and decision analysis; analytics of spatial information technology. London and
new York: Springer Heidelberg Dordrecht Press.
-- Country Management and Planning Organization. (2001). Criteria of Urban Landscape Design. Tehran: Country
Management and Planning Organization Press.
-- De chiara , J. , & Lee, K. (1975). Urban planning and design criteria. Florence: Van Nostrand Reinhold Press.
-- Delavari, SH. (2009). Class parking allocation with GIS in 12 and 14 isfahan city regions, M.A Thesis, Art university
of Isfahan, Isfahan.
-- Farajzade, M., & Rostami,M. (2004(. Appraisal and Allocation of City Education Center with GIS, case study:
Kermanshah Teacher Town. Modares Humanities Journal, 1(8) , 144.
-- Farhadigooge, R., & parhizgar,A. (2002). Analysis of Space Dispensation and Allocation of elementary school in
region of 6 in Tehran city, use of GIS. Modares journal, 6(2), 101.
-- Ghazanfari, R.(2005). Allocation Fire station in Qom city with GIS and safety using comprehensive plan approach,
M.A Thesis , Isfahan Art University, Isfahan
-- Habibi, S.M., &Masaeli,S. (2000). Urban land use per capita. Tehran: Sazmanmelizaminvamaskan Press.
-- Hemmatyar,A., Asadi,A., Kalantari, KH. (2011). Suitability Study of Groundwater Sources for Rainbow Trout
Farming in Sardasht County, using Geographic Information Systems (GIS) and Multi-criteria Decision Making
(MCDM). Rural Research, 2( 6).
-- Hiraskar, G.K. (1989). An introduction to Foundamentals of urban planning, ( Mohammad. Soleimani., & Ahmadreza.
Yekani Fard, Trans.). 2008. Tehran: JahadDaneshgahiTarbiatMoalem Press.
-- Hughes, F.P. (1999). Children, play, and development. ( Kamran. Ganji, Trans.). 2011. Tehran: Roshd Press.
-- Isfahan Municipality Improvement and Renewal Organisation. (2010). Information and Stats of Kerdabad Deteriorated
fabric.
-- Izadpanahjahromi, A. (2004). Child, play and city: process, principles and criteria for planning and design of
children playspaces. Tehran: sazmanshahrdariha Press.
-- Jafari, H. (2005). Site Selection for the Establishment of Industrial Sites in Qom Province; Using GIS. Journal of
Environmental Studies, 37, 45-52.
-- Jafari, H., Salehi,E., & SadeghiNaini, H. (2010). Playground Safety: An Approach to Environmental Planning.
Journal of Environmental Studie, 38, 13-24.
-- Karimi, Y. (2008). Developmental Psychology. Tehran: Payam Noor Press.
-- Malczewski, J. (1999). GIS and Multicriteria Decision Analysis. (Akbar, Parhizgar., & Ata. Ghafari gilandeh,
Trans.). (2006). Tehran: Samt Press.
-- Mirkatouli, J., & Kanani,M. (2011). Assessment of urban development land use ecologic potency use of MCDM
and GIS. Human Geography Research, Autumn 2011,77, 75-88.
-- Mohammad Esmail, E. (2008). Play Therapy.Tehran: danjeh Press.
-- Norouzipoude, A. (2010). Planning of local play area, case study: Isfahan city regions, M.A Thesis, Art University
of Isfahan, Isfahan.
-- Norouzi, L. (2005). Allocation of Crisis Management Foothold In the city with AHP and GIS, case study: 18
region of Tehran municipality, M.A Thesis, Art university of Isfahan ,Isfahan.
-- Nyerges ,L.T., & jankowski, P .(2010). Regional and Urban GIS; a decision support approach. London and new
York: The Guilford Press.
-- Puorahmad, A., Habibi,K., mohamadzahrai,S.& nazari adli,S.(2007). Utilization from Fuzzy Algorithm and GIS
for urban allocation equipment, case study Babolsar city landfill. Journal of Environmental Studies, 42, 31-42.
-- Pourjafar, M., Ansari,M., MahmoodiNejad, H., & Alizade, A. (2010). Analytical study of children›s creativity incentives
in urban spaces and environment design with emphasis on bringing cohesions up between creativity and
physical design of urban spaces. Urban Management, Spring and Summer, 25, 63-82.
-- Saeb, V. (2007). Green space allocation with GIS, A Case study of khorasgan city, M.A Thesis, Isfahan Art university,
Isfahan.
-- Saidnia, A. (2000). Green book, vol 10: Cultural, Sporty and Recreational Spaces. Tehran: sazmanshahrdariha
Press.
-- Sanjari,S. (2007). Applied Guidance of Arc GIS 9.2 . Tehran: Abed Press.
-- Standard Institute and Industrial Research of Iran: standard Number3546. (1995). Work Regulation of Recognition
Principle, Allocation and Open Space Design for Children 1 to 6 years old.
-- Zebardast, E., Mohammadi, A. (2005). Positionening of emergency centers by using GIS and multicriterion assessment
method. Fine Arts, 21, Spring.
-- http://www.fci.zu.edu.egaccessed in February 2010
-- google earth,2011 : http://kh.google.com.