ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در فضاهای شهری، مطالعه موردی: پارک خلد برین شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

بر طبق آمارهای جهانی، جمعیت سالمند در جهان رو به افزایش است، آمارها در کشور ما نیز تبیین کننده این واقعیت است. با ورود به دوره سالمندی، تغییرات چشمگیری در ویژگ یهای فیزیولوژیکی و روحی- روانی انسان رخ می دهد. این تغییرات، افراد سالمند را وادار می سازد تا محیط فیزیکی را به گون های متفاوت از جوا نترها درک کرده و پاسخ های متفاوتی بدهند. سالمندان از جمله گروه های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط سنی و کاهش نسبی فعالیت های کاری، اوقات فراغت بسیار دارند و امکان استفاده آ نها از فضاهای شهری برای انجام فعالی تهای اختیاری و اجتماعی بیش از دیگر اقشار جامعه است. پار کها از جمله فضاهای باز شهری هستند که سالمندان برای گذران اوقات فراغت، پیاد هروی و غیره بسیار به آن جا مراجعه میکنند. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری پیرامون موضوع به چگونگی انجام تحقیقات میدانی در پارک خلدبرین شیراز و توزیع و تکمیل 120 پرسشنامه توسط افراد سالمند پرداخته می شود. نتایج ب هدست آمده نشان میدهند که فضاهای شهری ما در حال حاضر نه تنها پاسخگوی سالمندان که حتی پاسخگوی افراد سالم نیز نمی باشند. بیشترین مشکلاتی که سالمندان در فضاهای شهری عنوان کرد ها ند، عبارتند از: شلوغی معابر و ترافیک و سرعت زیاد ماشی نها، آلودگی هوا، کثیفی معابر و فضاها، ناهمواری مسیرها. تعدادی نیز به مشکلاتی چون نبودن پل عابر پیاده، کمبود فضای سبز، زیاد بودن فاصله دسترسی تا امکانات و تسهیلات عمومی، مبلمان شهری نامناسب، عبور موتورسیکل تها، وجود جوانان شرور و بیکار، عدم رعایت حق و حقوق سالمندان توسط مردم وکمبود تسهیلات عمومی اشاره کرد ها ند که بیان کننده این واقعیت است که علاوه بر طراحان، مدیریت شهری نیز نقش مهمی را در ایجاد فضاهای شهری مطلوب ایفا میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Requirements in Public Space for Elderly: A Case Study in Kholdebarin Park, Shiraz, Iran

نویسندگان [English]

  • Mehran alalhesabi 1
  • Farkhondeh Rafiee 2
1 Assistant Professor in Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
2 M. A. in Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to the universal estimates, elderly population all over the world is increasing due to the reduced birth rate, improved sanitary condition and increased life expectancy, so that its growth rate has surpassed the population growth rate. Statistics in our country also explains the fact. Aging is a period of life where each person had to be faced. The increase in number of elderly people as a proportion of total world population makes it necessary to focus on the problem of aging and gerontology. This period has its own special conditions and characteristics. In this stage people encounter physical and psychological changes and problems. Limitations and special disability occurs in elderly people. This forces them to understand the physical environment in a manner differently from the younger ones. The World Health Organization (WHO) is the innovator of the age Friendly- Cities. It implies that a proper physical environment can promote functionality of elder people and their inability to reach the threshold. Urban spaces are places for social interaction, fun, leisure, and etc. Yet the elderly are the part of the social groups. Due to the age requirements and reduced relative business activities, they have much leisure time and are possible for them to use the urban spaces for optional and social activities much more than the other groups. Furthermore, parks are part of the urban open spaces that elderly people go very much. Research has shown that if the spaces are designed for the elderly, the other groups in the society can use them as well. This study was conducted to answer the following questions:
1- How can the society encourage the elderly to participate in urban spaces?
2- How to design and improve the urban spaces for elderly people?
In this paper, after the literature review of the topic, some observation on urban space has been made in the area of Kholdebarin Park. The questionnaire forms were given to 120 users over 65 years of age and older. The results showed that the available urban spaces neither meet the needs of the elderly nor do they meet those of the healthy young people. According to the results of the questionnaires, a large number of users of the urban space belong to the group of young elderly who do not have a special problem or a disease which prevents them from using the urban spaces. The second group is those elderly who are older but can use the urban spaces which appropriate facilities are installed in them. This goes to show that if the proper changes are made in the urban spaces and they are made elderly-friendly, more senior citizens would be able to use them and be present in the social circles. According to the results, elderly people attend the urban spaces when they are sure that those spaces are responsive to their physical and psychological needs. Providing safety and security to the elderly in public spaces, municipal services and facilities and creating a sense of confidence and independence can increase motivation of using urban space among the senior citizens. However, design can’t solve the problem of the elderly by itself. The method of maintenance of spaces and effective urban management are very important as well. Based on the results of the questionnaires, the most important problems which elderly users frequently meet in public open spaces were found to be traffic and high speed, pollution, dirty streets and spaces, and inappropriate directions. Others also have pointed out problems such as lack of pedestrian bridges and green space, farness of the facilities and public accesses, inappropriate furniture, passing motorcycles, the existence juvenile delinquents and unemployed youth, senior citizens’ rights not being respected by others. This shows that the designers and urban management officials also play an important role in creating desirable urban spaces. Consequently, to achieve the appropriate space and environment for elderly, the following topics should be considered:
1. Accurately identifying the needs of the elderly and their problems in urban spaces;
2. Provideing design criteria for urban spaces proportionate to the needs of the elderly;
3. Establishing relevant organization to implement these criteria in urban space;
4. Accurate and comprehensive monitoring of the implementation of the relevant regulations;
5. Holding special training courses for people associated with professional design and space planning;
6. Creating college courses in inclusive design for the related fields;
7. Increasing Public awareness and education about the needs of the elderly people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Space
  • Elderly People
  • Kholdebarin Park
-- Carmona, Matthew etal., (2009). Public spaces, urban spaces. (Fariba GHaraee and
others, Transl.). Tehran: Art university.
-- Cooper, C., Francis, C. (1990). People Places: design guideline for urban open space.
Van Nostrand Reinhold. USA.
-- Golkar, Korosh. (1999). Theories of Urban Design: Typological analysis theory. Soffeh
publication, Tehran: School of Architecture and urbanning shahid beheshti, ( 29).
-- Golkar, Korosh. (2001). Quality urban design component. Soffeh publication, Tehran:
School of Architecture and urbanning shahid beheshti, (32).
-- Hoseini,Seiied bagher., Norouzian maleki, Saeed. (2007). The role of access of citizens
to participate in residential neighborhoods. Scientific - Research Journal- Technology
of Education, 2(2).
-- Imire,R., Hall,P. (2001). Inclusive design: Designing and Developing Accessible environment.
London: Spon Press.
-- Mirfallah Nasiri, Seiied nematollah. (2007). Demographic features Aging Population
and Related indicators in IRAN. Selected statistical materials, Year 81, number 2.
-- Nozari,SHoleh., Rafizadeh, Neda., Daiee Nezhad, Faramarz. (2004). Design guidelines
of neighbourhoods open spaces for elderly. Building and housing reseaech center.
-- Pakzad, Jahanshah. (2006). urban design theory and process. Tehran: shahadi.
-- Rafizadeh, Neda,. Nozari,Sholeh., Roshanbakhsh, Hosein. (2003). Architectural design
guidelines for the elderly houses. Building and housing reseaech center.
-- Tavasoli, Mahmood., Bonyadi, Naser. (1992). Design of urban space (Volume 1).
Center for Architecture and Urban Studies, Iran.
-- Tibalds, Francis. (2004). Making people friendly towns:improving the public environment
in towns and cities. (mohammad ahmadinezhad, Trans.). Esfehan: Khak Publication.
-- World Health Organization. (2007). Global Age-Friendly Cities: a guide.