سیر تکامل گنبد اورچین بر اساس عوامل مؤثر در شکل گیری یک نماد معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران

2 کارشناس معماری، مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران.

3 دانشجوی دوره دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، گروه معماری، ماهشهر، ایران.

4 دانشیار معماری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

پیوند نزدیک میان دین، مذهب و معماری تدفینی و همچنین احترام خاص مسلمانان نسبت به امامزاده‌ها سبب شکل‌گیری معماری آرامگاهی شده است که به سبب آن گنبد این گونه بناها ازلحاظ محتوایی و شکل ی از یک سو با جنبه تقدس و نمادین بنا مرتبط می شود و از سوی دیگر متأثر از هویت مذهبی و سیاسی فرد متوفی می باشد. گنبدهای مختلفی از قبیل رک، نار و دوپوسته و نمونه‌های دیگر در زمینه شیوه های گنبدسازی، شیو ههای ترسیم، سبک شناسی و روش های اجرایی آن توسط معماران ب هنام این سرزمین کهن معرفی شده اند. در این بین معماری گنبد اورچین که از شاخصه های بناهای آرامگاهی در بخ شهای جنوبی ایران می باشد، تنها افتاده است و اطلاعات اندکی از آن در تاریخ معماری ایران وجود دارد؛ و تنها به گزارش ها و تصاویری محدود از جهانگردان خارجی بسنده شده و در نتیجه آن خواستگاه، دلیل وجودی و نقش این نوع گنبد در بناهای آرامگاهی در هاله ای از ابهام باقی مانده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد که بر حسب نیاز در قسمت های مختلف پژوهش از تحلیل های تطبیقی مطالعات گذشته‌نگر و روش های میدانی بر حسب نیاز استفاده شده است. در این پژوهش به ریشه لغوی و معنایی گنبد اورچین اشاره شده و خواستگاه معماری این گنبد که متعلق به دوره سلجوقی می باشد، معرفی شده است. سپس روابط هندسی میان زینه های آن تحلیل شده و انواع این نوع گنبد که شامل کوکبی و کثیرالاضلاع می باشد ترسیم شد هاند. عواملی همچون عملکرد تارک، نحوه ساخت، پوشش گنبد، نحوه توزین بار در ساختار گنبد مشخص شده است. در نهایت با بررسی عوامل مؤثر فرهنگی و تاریخی در شکل گیری ساختار کلی این نوع گنبد- گنبد رک اورچین- به این نتیجه خواهیم رسید که علت اصلی وجودی آن، عملکردی نمادین و سمبولیک بوده نه نمادی مذهبی صرف، که به تنهایی و یا در همجواری و تلفیق با فضاهای مذهبی در گذر زمان به خوبی نقشی تأثیرگذار و کاربردی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of Ourchin Dome on the Basis of the Effective Factors Shaping an Architectural Symbol

نویسندگان [English]

  • Amin Saeidian 1
  • Mojtaba Gholi 2
  • Ehsan Zamani 3
  • Mohamad Reza Bemanian 4
1 Department of Architecture, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
2 B.Sc, Department of Architecture, Faculty of Architecture, Jahad Daneshgahi Institution of Ahvaz Branch, Tehran, Iran.
3 Department of Architecture, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran.
4 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Art, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Close relationship between religion and burial architecture and the special respect and reverence of the holy shrines for Muslims were the main reasons for development of burial architecture. Thus, the structure of such constructions has symbolic values and is associated with holiness, religious and political identity of the deceased person. Various types of domes such as rok, nar, and double-shelled have been introduced to the world. Ourchin dome, which has typical characteristics of the tombs in southern part of Iran, has not been studied. Little information about this type of dome is available in the history of Iranian architecture. The existing information, a few names and dates of constructing, is limited to some reports and pictures provided by foreign tourists and unknown writers. Therefore, the origin and the reason for developing such domes as well as their role are still mysterious. Discovering the methods of construction, the design strategies, and identification of different types of dome, as well as their related issues have been of special interest to the Iranian architects. In Achaemenid period, the rich emperors of Iran supplied the structure of their palaces with resistant woods from trees such as cedar from Lebanon or other far away countries. Therefore, due to poor economic conditions, the need to spend a lot of money to provide wood, the absence of good climatic conditions to grow these types of woods in jungles and plains, and the availability of soil, curved arches and domes found their place as continental and structural phenomena in Iranian architecture. In Sassanid period, the construction of domes blossomed and became so prevalent that the structure and construction method of the dome covering has been being used as the general model and instruction until now. The double-shelled vacant, double-shelled completely gaped, nar, rok, the combination of nar and rok, and ourchin domes could be abundantly found in Iranian architecture. Ourchin domes are only found in south-western part of Iran. Even in that part, they are scarce, because this style of constructing the dome is different from that of the northern and central parts. This is exclusive to Iran and only a limited number of this type of dom  is found in Iraq. This very point indicates the uniqueness of this style of architecture. On the top parts of the dome, the consistent set-backs of the structure are located beneath. Normally, the height of the ourchin dome is much more than the other types. Consider the vertex of a triangle on Shushtar and its base line drawn from khark to Boroujerd, the places in this triangle feature mozaras domes. Many foreign tourists who have seen mozaras domes called them Pineapple Domes or in French Dome Aveols. This type of dome was only built as a tomb or grave. The methodology of the current study is descriptive and analytical. In different parts of the study, comparative, retrospective, and fieldwork studies have been used. The root of the word, ourchin dome, and its meaning are pointed out. Also, the origin of the Iranian architecture, which dates back to the Seljuqid period, is introduced. Then, the geometric relationships of its sides are examined and different varieties of this dome [star and polygonal] are drawn. Studying the typology of the examples of this dome in Iran and Iraq revealed some remarkable points about their geometric height and shape as well as the number of the floors. It was concluded that that the main reason for developing the general structure of this type of dome was symbolic and not just religious. This dome, on its own or in combination with religious places, has played an effective and functional role over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian architecture
  • Tomb
  • Dome
  • Ourchin
  • Mozaras
-- Allen , T. (1983). The tombs of the abbasid caliphs in baqhdad . BSOAS XLVI , 421-422.
-- Amozegar, J. (1963). Historical mythological of Iran. Tehran: Samt.
-- Barry, Michael. (1995). Colour and Symbolism in Islamic Architecture. Thanes & Hudson , London.
-- Blair , Sheila ., and Bloom, Jonathan . The Art and Architecture of Islam 1250–1800.
-- Bznval, R. (2000). Technology arch in the ancient East. (S. M. Habibi, trans.). Tehran, Iran: Iranian Cultural Heritage
Organization.
-- Barry, M. (1995). Color and Symbolism in Islamic Architecture. London: Thanes & Hudson.
-- Dio la foua, J. (1986). Memories of Susa archaeological excavations from 1884 to 1886. (I. Farevashi, Trans.).
Tehran: Tehran University Press.
-- Durant, William James. (1997). Orient the cradle of civilization.(A. Aram, Trans.). Tehran: Elmifarhangi Publication.
-- Eghtedary, A. (1996). Traces of the historical architecture Khuzestan.Tehran: Eshareh.
-- Eghtedary, A. (1969). Ancient cities of the Persian Gulf and Oman Sea coasts and islands. Journal of the National
Society, 65(3), 86.
-- Eghtedary, A. (1996). traces of the historical architecture khuzestan. Tehran:Eshareh.
-- Ettinghausen, R., & Grabar, O. (1987). The Art and Architecture of Islam 650-1250. New Haven and London: Yale
University Press.
-- Ettinghausen, Richard and Grabar, Oleg. (1987). The Art and Architecture of Islam 650-1250. New Haven and
London: Yale University Press, 296-7.
-- Girshman, R. (1985). The Art of the Medes and Achaemenid Iran. (E. Behnam, Trans.). Tehran: Elmifarhangi
Publication.
-- Grobeh, E. (2009). Architecture of the Islamic world, its history and social context.(|Y. Azhand, Trans.). Tehran:
Mola
-- Guenon , Rene. The symbolism of The dome. Fundamental Symbols:The Universal Language of Sacred Science
, transl. Alvin moore , JNR , revised and edited by Martin lings , ( Camridge , Quinta Essentia , 1995 ), 175-179.
-- Hanshtayn, M. (2011). Islamic Art and Architecture. (N, Tabatabai, Trans.). Tehran: mixture of technology and art
Press.
-- Khalil, Jabir., and Strika, Vincenzo. (1987). The Islamic Architecture of Baghdad; the Results of a Joint Italian
-Iraqi Survey. Napoli: Istituto Universitario Orientale.
-- Hillenbrand, R. (2006). Islamic Architecture, Form ,Function and Meaning. (B. A. Shirazi, Trans. ).Tehran: Rozaneh.
-- Khalil, J., & Strika, V. (1987). The Islamic Architecture of Baghdad: the Results of a Joint Italian -Iraqi Survey.
Napoli: Istituto Universitario Orientale.
-- Michell, G. (1978). Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning. London: Thanes & Hudson.
-- Mortgart, A. (1998). The Art of ancient Mesopotamia. (M. R. Saraf, Trans.). Tehran: Samt.
-- Mostafavi, S. M. T. (1964). Fars climate. Tehran: Publication of the National Association of Iran.
-- Pirnia, M. (2012). Dome in Persian architecture. Asar Journal, 20(4), 131-134.
-- Pirnia, M. (1994). Chaghd and arch. Asar Journal, 24(3), 5-6.
-- Scaloneh, E. (1995). Wendy’s people, the first international cultural between Iran and West Asia. Tehran: Eshareh.
-- Zemorshidy, H. ( 2008). Iran’s arch and the arch in architecture. Tehran: urban improvement and Publishing Development Company of Iran.