جایگاه اصالت درمرمت بافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مرمت ابنیه و بافت های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش که با عنوان"جایگاه اصالت درمرمت بافت" ارائه میشود با هدف کیفیت بخشیدن به مفهوم مرمت بافت و ارتقاء مطلوبیت فضای بافت های تاریخی کشورمان انجام شده است. این پژوهش سعی در بازآفرینی دانش مرتبط با مفاهیم هنر اصیل و بومی مرمت از طریق مقایسه نظریه های گوناگون در علوم رفتاری، روان شناسی و مرمت شهری دارد. این نگاه تأثیر دو مؤلفه حس مکان و حس تعلق، که باعث اصالت بخشیدن به فضای مرمت شده بافت می شوند را در فرضیه خود طرح م یکند. این پژوهش به صورت کیفی و بر مبنای روش فرا تحلیل 1که نوعی مرور آثار مکتوب است، نوشته شده است. در کنار این روش از مدل تطبیقی 2برای تبیین و مقایسه مفاهیم استفاده شده است. این روش بر تقابل نظریه های مختلف براساس یافته های پژوهشگران در حوز ههای مختلف علوم مرتبط با مرمت شهری استوار می باشد. روایی این روش بستگی به دقت در جستجوی متون، انتخاب مناسب نظریه ها و استنباط مفاهیم و گزار ههای تحلیل یافته و نتیجه‌گیری حاصل از تحلیل مجدد یافت هها دارد. یافتن مؤلفه های مؤثر در اصالت بخشی به مفهوم مرمت بافت و همچنین شناخت جایگاه مشخصی برای یافتن اصالت در علوم مختلف و دیدگاه های مرتبط با هنر مرمت از جمله سوالاتی است که در این پژوهش به آن پاسخ داده می شود. بحث در این مقاله ماندگار کردن بافت به واسطه کیفی کردن مفهوم مرمت، از طریق القاء مفاهیمی همچون شخصیت و کمال بافت و همچنین دانستن جایگاه اصالت و ارزش های آن در شکلگیری فرآیند مرمت میباشد. افزایش و ارتقاء حس تعلق و حس مکان در نهایت منجر به افزایش کیفیت زندگی افراد ادراک کننده بافت شده و فی نفسه در اصالت بخشیدن به فضا در حوزه روا نشناسی گشتالت مؤثر خواهد بود و تأثیر کیفی آن باعث ارتقاء ادراک زیبایی بافت می شود. امید است با ارائه این مقاله بتوان ضرورت شناخت جایگاه اصالت در مرمت بافت های قدیم خود را بازشناسی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Authenticity Status in Context Restoration

نویسندگان [English]

  • Mohammad Masoud 1
  • Isa Hojat 2
  • Shahriyar Nasekhian 3
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran.
2 Associate professor of architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
3 Ph.D. candidate, Faculty of Architecture and Urbanism, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In the old textures of Iranian cities, aesthetic is not what can be seen, but is what should be perceived by psycho-mental aspects. The present study aims to give a better understanding of restoration of the historical textures of Iran, and by doing so, to enhance its acceptability. This is accomplished through comparing different theories in fields such as behavioral sciences, psychology and urban restoration. Another major goal of this research is to improve the quality of meaning of restoration and to promote the urban fabric quality in the historical cities of Iran. The study tries to revive the concept of restoration process. Thus, the interaction between two factors, namely, the sense of place and attachment, enhancing the authenticity of the restored urban textures, has been considered in the research hypothesis. A qualitative methodology based on Meta-Analysis method, on which the previous literature is based, was used. Also, a comparative model was used to compare the relevant concepts. Naturally, the research reliability relies on the academic validity of the studies’ writings, selection of the relevant theories, extraction of the concepts and analyzed proportions as well as conclusion of the data reanalysis. The study tries to determine the influential elements enhancing the authenticity of the restored urban textures. In addition, it has been tried to provide the necessary criteria by which the authenticity itself may be obtained through considering different theories and visions on restoration. The ways to perpetuate the urban textures through redefines have been examined. This is done by conveying concepts such as the character of the urban textures as well as recognizing their place and value in the process of restoration. The enhancement of the sense of place and attachment eventually lead to promotion of people’s standard of living in a restored space, a fact which is especially considerable from the point of view of the Gestalt psychology. All this may help improve the appreciation of aesthetic aspect of the urban textures. Considering that the historical places and buildings in every urban texture may be looked at through their unique characteristics, restoration of such places and buildings could lead to reinforcing the dignity of the urban texture. Experiencing a place- having an emotional interaction with the place, in a sense- creates a sense of belonging to it. This, however, may be realized if two conditions are met: firstly, such an interaction must enjoy a symbolic language and be based on the beliefs creating that texture. Secondly, the meaning and significance of space and place transferred by the architect should be augmented. Finally, the identity of persons and that of place are associated with metaphysical concepts. In short, the issues related with the urban identity supporting authenticity can be listed as follows:
• Taking advantage of the essence of the Gestalt psychology in terms of conveying the sense of belonging.
• Reviving the past beliefs and memories of those who appreciated a given urban texture without creating a nostalgic feeling.
• Creating a semiotic as well as symbolic language indicating a local identity. In the realm of behavioral science, too, the sense of belonging is the resultant of a pleasant and beautiful space eventually leading not only to an enhanced living standard but also to an increased appreciation of the aesthetic sense of a place. To this end, in order to enrich the concepts of sense of place and sense of belonging to urban textures, the followings items can be considered as the constituents of the research hypothesis:
• Keeping the life and reviving the past history of the city.
• Creating coherence in spatial qualities and removing unpleasant changes.
• Perpetuating the sense of place through preventing intercity migrations.
• Encouraging the residents of the developments to effectively engage in social gatherings to augment the sense of companionship.
• Cementing as well as reviving collective identity in the neighborhoods through paving the ground for participation in voluntary social activities
• Perpetuating a place by means of increasing the neighborhood’s inhabilitabilty.
• Simultaneous fulfillment of two key elements: taking advantage of a symbolic language represented in a neighborhood’s texture as well as psychologically increasing the aesthetic criteria in the neighborhood by reviving well-established beliefs, regardless of the fact that whether the passersby are the residents of the neighborhood or not.
• Keeping the traditional, structural and behavioral patterns of each neighborhood. To sum it up, the goal of this article is not only context durability that comes from recreating and recuperating authenticity status in context restoration but also achieving urban fabric aesthetic from psychological and behavioral point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authenticity
  • Identity
  • Place Attachment
  • Sense of Attachment
  • Context Restoration
-- Afrasyabi, A. (2008). Khosoosi va omoomi dar taghaboli nasaz. Nama mag., 158-160, 46.
-- Bahreyni, S. H. (2006). Farayand e tarahi shahri. Tehran University Press.
-- Bammate, N. (1990). Cites d’Islam. (M. Halimi , Trans.). Ministry of culture Pub.
-- Benjamin, W. (1979). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. (H. Arendt, edi.). Fontana-Colins,
223.
-- Binamotlagh, M. (2006). Nazm o raz. Tehran: Hermes.
-- Bonyadi, N. & Tavassoli, M. (2007). Fazahaye shahri va jaygah an dar zendegi va simaye shahr. Tehran: Shahidi
Publication.
-- Daneshpur, A. et al. (2009).Tabdil Model Delbastegi be makan. Honarhaye ziba mag, 38,37-48.
-- Eynifar, A. (2008). Tahavol nazariyehaye ensani va mohit va naghshe an dar tadvin danesh paye memari dar
andish name. Tehran: vezarat e maskan va shahrsazi.
-- Falahat, M.S. (2006). Mafhoom e hess e makan va avamel e shekl dahandeye an. Honarhaye ziba mag, 26, 59.
-- Falamaki, M. (1979). an essay on urban conservation from venice to shiraz, Faza scientific and cultural institiute
pub.
-- Falamaki, M. (2009). Nazariyeyi bar manshoor maremat shahri. Markaz tahghighat va motaleat e maskan o
shahrsazi pub.
-- Feldman, R.M. (1990). Setllement Identity: Psychology Bonds with Home Places In A Mobile Society. Environment
and Behavior.
-- Golkar, K. (2001). Moalefehaye sazandeye kefiyat e tarahi shahri, Soffeh mag, 32, 45.
-- Habibi, S. M. (2000). Fazaye Shahri, hayat e vagheyi va khaterehay jamee. soffeh mag, 28, 33-41.
-- Hay, R. (1998). Sense Of Place In Developmental Context. Environmental Psychology Journal, Canada, 29, 5.
-- Hojjat, E. (2005). Hoviyat e ensan saz ensan e hoviyat pardaz. Honarhaye ziba mag, 24, 59.
-- Ibn Khaldun, A. (1983). History of al ebar. (Parvin gonabadi, Trans.). Tehran: Bongahe tarjome va nashr.
-- Jokilehto, J. (1979). A history of architectural conservation. (M. talebian and Kh. bahari, Trans.).
-- Jokilehto, J. (1995). Viewpoints:TheDebate on Authenticity.ICCROM Newsletter ,XXI :6-8.
-- Lewika, M. (2008). Place Attachment,Place Identity and Place Memory. JEP,p.54.
-- Movasaghi, R. & Ayramlu, S. (2006). Anasor hoviyat e farhangi dar shahr.
-- Naghizade, M. and aminzade B. (2003). Qualitative space: meanings and levels, Kiyal mag, Farhangestan pub ,
223.
-- Naghizade, M. (2000). Rabeteye hoviyat e sonat e memari irani ba modernism va nogarayi. Honarhaye ziba mag,
7, 39.
-- Pakzad, J. (1996). Hoviyat va in inhamani ba faza. Soffeh Mag, 21-22,45.
-- Pakzad, J. (2001). Osool va zavabete tarahi fazahaye shahri. Tehran: Markaz motaleat va tahghighat sharsazi va
memari.
-- Pakzad, J. (2007). Seyr e andisheha dar shahrsazi. Tehran:Vezarat maskan va shahrsazi.
-- Proshansky, H. M. (1978). The City and Self-Identity Environment and Behavior.
-- Rahilghavami, F. (2007).Form va mohtava dar donyay e aflatoon. khiyal mag, 21-22, 122.
-- Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: pion limited, 45.
-- Rikhtegaran, M. (2006). Haydeger va talaghi hendooee az makan e moghadas. Ravagh mag, 3.
-- Ritzer, G. (1995). Modern Sociological Theory. (Mohsen. Solasi, Trans.). Tehran: Entesharat e elmi, 625-626.
-- Roozi roozegari Iran. (2006). Iran historic studies institute.
-- Sajjadi, S.J. (2000). Farhang e loghat va estelahat e erfani. Tehran: ketabkhane tahoori.
-- Salvesen, D. (2002). The Making Of Place. New York.
-- Safamanesh, K. (2004).Tajrobe maremat shahri va ehyaye farhangi bakhsh tarikhi Tehran. Abadi mag, 45, 96.
-- Shulz, C.N. (2010). Genius Loci: toward a phenomenology of architecture.( M. Shirazi, Trans.). Rokhdad e no
Pub.
-- Shulz, C.N. (2010). Meaning in Western Architecture. (M. Ghayumi, Trans.). Tehran: Farhangestan e honar
-- Tahbaz, M. (2004). Shekl e moghadas, Soffeh mag, 38, 100-101.
-- Tiesdell, W. (2000). Historic Urban Quarters. (Khademi, Trans.). Haftshahr mag, 1,9-13.
-- Tuan, Y. (1981). Space and Place: The Perspective of Experience. University of Minnesota Press.
-- Tuan, Y.(2005). Rootedness versus sense of place. khiyal mag, 16, 126.
-- Twigger, R. & Uzzell, D. (1996). Place and Identity processes. journal of Environmental Psychology, 220.