رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

توجه به باف تهای فرسوده و قدیمی و رفع ناپایداری آن ها، به موضوعی جدّی و محوری تبدیل شده، به گونه ای که سازمان های ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و بازآفرینی بافت های مذکور سوق داده و لزوم مداخله در این باف تها را در دوره های مختلف زمانی مطرح نموده است. رویکردهای مرمت و بهسازی شهری در سیر تحول و تکامل خود از بازسازی، باززنده سازی، نوسازی و توسعه مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهری تکامل یافته و در این مسیر، از حوزه توجه صرف به کالبد به عرصه تأکید بر ملاحظه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز گذری داشته است. شهر یزد با دارابودن وسیع ترین بافت تاریخی و فرسودگی درآ نها، توجه ویژه ای را می طلبد که به خصوص در محله های خاصی همچون برزن شش بادگیری به دلیل ویژگ یهای خاص آن، حائز اهمیت می باشد. مقاله حاضر با هدف ارائه راهبردهایی در زمینه بازآفرینی و احیاء مجدد بافت تاریخی، سعی دارد با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرص تها و تهدیدهای موجود در برزن شش بادگیری، با بهره گیری از مدل SWOT ، راهبردهایی را در جهت بهبود وضعیت موجود این محله ارائه نماید. اطلاعات مورد نظر در این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای، مصاحبه و مطالعه های میدانی فراهم شده است. نتایج بیانگر آن است که نقش عوامل بیرونی در بازآفرینی بافت فرسوده برزن شش بادگیری، بیشتر و شدیدتر از نقش عوامل موجود در درون محله مذکوراست. همچنین با بهره گیری از نمودار چهارخانه ای ماتریس داخلی- خارجی استفاده از راهبردهای متمرکز پیشنهاد می شود تا علاوه بر حفظ وضع موجود، تلاش کافی در زمینه تقویت نقاط قوت و استفاده بهینه از آن ها، کاهش نقاط ضعف و تبدیل آن ها به نقطه قوت و استفاده بهینه از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Regeneration Approach in the Worn Texture: Six Ventilation-Shaft Quarter Yazd

نویسندگان [English]

  • Ali Zangiabadi 1
  • Saeedeh Moayedfar 2
چکیده [English]

The attention to the worn and old textures and removal of their unsustainability has been a serious issue for those organizations who are concerned with regeneration of these textures. They have announced the necessity of intervention in these textures at different time stages. Intervention in the historic fabric of the cities, in modern terms, dates back to the late nineteenth, especially after the World War II. Gradual industrialization process in the West, the rapid growth of urbanization and overcrowding in cities led to tough living conditions and ecological imbalance. The ecological imbalance in cities, in turn, provided the necessity of interventions in management and restoration of the historic urban planning. Restoration movement, urban recreation and renaissance are the dilemma that the third world countries are facing now. Due to the and underdevelopment and Multiple structuresbelonging to the Colonial Era, the urban centers of the Third World countries possess many structures which are in need of restoration. Approaching recreation, as the new spatial organization production, is based on the new conditions and features which all will be effective in creating new urban relationships and approaches in this field. In this approach, attention to protecting the cultural values and preserving the indigenous and historical wealth, criticizing the construction of an application instead of multiple applications, attention to qualitative as well as quantitative measures, participation of social groups and etc. are considered. Among all Iranian cities, Yazd is one of the most famous cities in the country and the world for having valuable historical artifacts in its ancient context. The area which needs restoration in Yazd is around 2806 ha. Out of this, the historic area covers an area of 743 ha which includes seven major neighborhoods of six ventilationshafts, Doulat Abad, Fahhadan, Gazorgah, Green Dome, Mosalla and 42nd neighborhood. Six ventilation-shaft quarters is one of the urban and central areas of Yazd and is located in the south eastern part of the historic fabric. The problems in this area are: Management, social economical and physical problems.  The purpose of this study was to recreate the old texture. The descriptive – analytical methodology was used. To analyze the problems in this neighborhood, SWOT model was used. The rationale for using this approach was being an “effective strategy” which maximized the strengths and opportunities and minimized the weaknesses and the threats. First, his model makes the internal matrix and external factors and evaluates them. This assessment, points to the weaknesses as the internal factors and the opportunities and threats as the external factors, and by using them forms the matrix on the basis of their potential impact on the current status of the neighborhood, a weight of 1 being the most important and 0 having no importance. Then, it rates the factors, each factor, based on importance and location of the current quarter, having a score of 4 (Very) to 1 (poor). This rating showed how each neighborhood replied to the external and the internal factors. Finally, the weighted scores for all the internal and external factors were separately summed up to calculate the total weighted score. This score represents how the systems respond to the potential environmental, internal and the external factors. Finally, the obtained scores passed on to a matrix diagram, internal plaid - External. After analyzing the collected data, it was concluded that in the study area, a maintenance strategy is needed to be adopted. In this situation, the Intensive Strategies can be used. With regard to the proposed strategies for urban recreation in this area, it is noteworthy to include:
- Paying more attention to protecting the historic environment and preserving the buildings and the original spaces;
- placing more focus on culture, art and entertainment programs in the re-creation and urban renewal;
- Emphasizing participation in the community affairs and developmental “approach to community-based” efforts to eliminate corrosion in the city;
- Emphasizing on increasing the employment, reducing the poverty and social exclusion, and establishing community and educational programs rather than providing mere physical rehabilitation;
- Emphasizing on more interaction and cooperation between the residents and the agencies involved.
Efficient recreation requires knowledge, skills and resources of the public, private and the local communities. It also requires movement that criticizes the government’s direct involvement in the development and a move towards good governance. The most successful plan is based on the principles of sustainable development. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regeneration
  • Rehabilitation
  • Worn Texture
  • Six Ventilation-Shaft Quarter
  • Yazd city
-- Aslani, Skandar. (2004). Old and unique texture. Cities Journal, 6(70).
-- Armanshahr, Consulting Engineers. (2007). The Strategic Plan of Obsolescence texture of Yazd. Volume I, II and
IV, theoretical, social and economic.
-- Aghasafari, Aref, et al. (2010). renewal and improvement of old texture Study of shahid Nobaght quarter (Tehran).
Iranian Islamic City Journal, I, Autumn.
-- Bianchin i, F., & Parkinson, M. (1993). Cultural Policy and Urban Regeneration. Manchestet: Manchester University
Press.
-- Beyranvandzadeh, M., Ziari, K., & others. (2009). Policies of rehabilitation and modernization of urban Obsolescence
texture, case study: Yazd city. Human Geography Journal, 2(1).
-- David, f. (2009). strategic management (M.Parsaeian & A. Arabi, Trans.). Tehran (Cultural Research Bureau).
-- Falamaki, M. (2004). Of words to the text, Recognize of Urban Regeneration in Iran. Abadi Journal, 14(45).
-- Farrukh Zonouzi, A. (2001). The Necessity for urban renaissance . seven cities Journal, 2(4).
-- Habibi, K. (2007). Rehabilitation and reconstruction of old urban tissues (1nd Ed.). Urban Construction Organization
and Kurdistan University Press.
-- Habibi, S., Maghsoodi, M. (2007). Urban Restoration (6nd Ed.). Tehran: Tehran University Press.
-- Hajipoor, Kh. (2007). Introduction to the evolution and development of urban restoration approaches (the period
after the First World War to the millennium). Urbanology Journal, 2(9&10).
-- Hall, P. (1995). Bring Abercrombie Back from the shads: A look forward and back town planning review. 66(J).
-- Hekmatnia, H., Mousavi, M. (2006). Modeling in Geography with an emphasis on urban and regional planning.(
publication of modern science, Yazd).
-- Izadi, M.S. (2006). A Study on Citycenter Regeneration: A comparative analysis of two different approaches to the
revitalization of historic city centers in Iran. Newcastle University.
-- Jayro, Peter. (2005). Urban design in the historical context in contemporary. Abadi Journal, 15(49).
-- Kalantari, H., & Pourahmad, A. (2005). The management and planning of restoration of historic texture of Yazd
city. Geographical Research Journal, 1(54), 77-92.
-- Kalantari, H., & Hatami negad, H. (2006). The planning restoration of historical context of Yazd city. Faragostar
Press.
-- Keshavarz, M., & others. (2010). Geological evolution of the concept of reinventing the city as a new approach in
urban contexts. Iranian Islamic City Journal, 1, 73-92.
-- Khademzadeh, M., Mandegary, K. (2004). Change and continuity in the historical city of Yazd. Abadi Journal, 45.
-- McDonald, S., Naglis, M., & vIida,M. (2009). Urban Regeneration For Communities: A Case Study. Baltic Journal
on Sustianability. 15(1), 49-59.
-- Mueller, B. (2003). Enhance the quality of life in worn areas.(Sh. Shahuei , Trans.). Luda (LUDA) Project ( Nei
Publishing).
-- Pakzad, J. (2007). History of ideas in urban planning. (new towns publication).
-- Piers, J. A., Richardby, R. (2004). Strategic management (planning, implementation and control). Tehran: Samt
publication.
-- Pourjaafar, M.R. (2009). Principles of rehabilitation and renovation of the historic fabric of cities . Tehran: Payam
publication.
-- Saeednia, A. (1997). Tehran Book. Tehran: intellectuals and women’s studies Press.
-- Roberts, P., Sykes, H. (2000). Urban Regeneration: Handbook. London: Sage Publications.
-- Shafaei, S. (2005). A guide to identify and intervene in worn tissues (Supreme Council for Planning and Architecture).
Tehran: publication of technology and art ideas.