تعیین تراکم ساختمانی بهینه در محلات حاشیه نشین با ملاحظات اجتماعی- فرهنگی، مطالعه موردی: خاک سفید تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان، ایران

2 استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تعیین تراکم ساختمانی بدون توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه و فقط ب هصورت تقلیدی مطلق از غرب، نمی تواند راه حل مناسبی برای مشکل مسکن باشد. از این رو ضروریست تا با شناخت مشک لهای ایجاد شده و یافتن عوامل اثرگذار در آن، تراکم ساختمانی را با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی محله ها متناسب کرده و از این طریق در راستای بهبود شرایط زندگی گام برداشت. بر این اساس در تحقیق حاضر با علم و آگاهی از تعدد عوامل تأثیرگذار بر تعیین تراکم ساختمانی، ب هدلیل محدودی تهای تحقیق، تنها معیارهای اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر این مقوله را در محله خاک سفید که از جمله سکونتگا ههای غیررسمی شهر تهران می باشد، بررسی کرده و با یک تحلیل آستانه ای، بیشینه تراکم ممکن را برای هر کدام از بلوک های محله مورد نظر محاسبه م یگردد. روش تحقیق این مطالعه به توصیفی- تحلیلی و از نوع نمونه موردی (محله خاک سفید) است و برای جم عآوری داده ها، از روش کتابخانه ای و میدانی، و برای تحلیل آ نها از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و بکارگیری نرم افزار expert choice کمک گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین قابلیت به لحاظ اجتماعی- فرهنگی جهت افزایش تراکم ساختمانی متعلق به بلوک 14 در جنوب میدان نواب صفوی و ک مترین قابلیت متعلق به بلوک 10 در جنوب پارک گلشن می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Floor Area Ratio (FAR) According to Cultural and Social Issues in Spontaneous Settlements (Case Study: Neighborhood of Khaksefid-Tehran)

نویسندگان [English]

  • Homayoon Nooraie 1
  • Manouchehr Tabibian 2
  • Naser Rezaie 3
1 Department of Urban and Regional Planning, Daneshpajoohan Institute of Higher Education, Esfahan, Iran
2 Department of Urban and Regional Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Urban and Regional Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Determination of floor area ratio (FAR) without paying attention to the cultural and social issues and just imitation of other patterns can’t be the right solution for housing problems. Therefore, it is essential to identify the factors that influence FAR to find the proper FAR with social and cultural features of the neighborhoods and to improve living conditions through providing optimized FAR. In this study, despite of the knowledge about the multiplicity of factors affecting FAR determination, only the social and cultural criteria were used for determining the FAR of Khaksefid neighborhood located on Tehran’s Metropolitan Fringe (TMF). Then the possible maximum density for each of the neighborhood blocks was calculated using the threshold analysis. Descriptive and analytic methods were used in this study. Moreover, attributive and survey methods for data gathering, Geographic Information System (GIS), and expert choice software were used for data analysis. To this end, theoretical and practical literature for density determination was reviewed. It pointed out that the most important indicators for considering density analysis are: 1) population density, 2) household size, 3) educational attainment, 4) cultural integration, 5) participation, 6) length of residence, 7) neighbor’s relations, 8) tendency to apartment living, 9) safety and security, and 10) housing tenure. After finding the indicators, two different methods were used for data gathering: first, the attributive method was used by referring to the previous researches, population and housing census in year 2006 for indicators including: 1) population density, 2) household size, 3) educational attainment, and 4) safety and security. Secondly, the survey method was used by filling Questionnaire in accordance with the Neyman’s allocation sampling technique for searching indicators including 1) cultural integration, 2) participation, 3) length of residence, 4) neighbor’s relations, 5) tendency to apartment living, and 6) housing tenure. Based on 1548 housing units in Khaksefid, by using Neyman’s allocation technique with (a = 0.05), taking the maximum acceptable error (d), that is the difference between estimated population proportion (Ph) and the true population proportion, to be 0.1 and with 90% confidence level, the total sample size was calculated to be 77 households. After finding required sample size in each block, Random sampling technique was applied to find the sample housing units among all the housing units. Likert scale was used to convert the qualitative data (very low, low, medium, high, and very high) into quantitative ones (1, 2, 3, 4, and 5). By doing this, the score for each block in each indicator was determined. Furthermore, overlay analysis by utilizing the geographic information system (GIS) was used to calculate the final score for each block. For this reason and because of variation in the importance of the indicators and the necessity of having comparative framework, the analytic hierarchy process (AHP) was applied. Then, the relative weight for each indicator was expressed in terms of the type and dynamic or stability of the indicators, their effectiveness and importance in reaching the goal by using the Saaty scale for comparison (1-9). At the end, final score for each block was determined by multiplying the relative weight for each indicator by the score which was obtained from the attributive method or Likert scale. The final score was classified in 4 categories (including Villas, housing complexes, apartments, and multi-story buildings) using the Natural breaks method in GIS. The results indicated that the most social and cultural capability to increase the FAR was in block 14, south of Navab Safavi square. High score in population density, length of residence, neighbor’s relations, and tendency to apartment living, despite its low score in safety, security and housing tenure were the contributing factors. On the other hand, the lowest social and cultural capability to increase the FAR was in block 10 in the southern part of the Golshan Park. Low population density, household size, cultural integration, length of residence and tendency to apartment living, were the contributing factors. Furthermore, this paper points out the necessity and importance for considering the social and cultural criteria as the effective ones along the other criteria such as economical and environmental in determining the neighborhood’s optimized FAR. In fact, disregarding the social and cultural criteria in housing provision by increasing the floor area ratio could cause problems and decrease the resident’s quality of life. Besides, although the result of this paper shows the social and cultural capability to increase the FAR in Khaksefid, the theoretical framework of that can be used for determining the optimized FAR in other neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floor Area Ratio (FAR)
  • Cultural and Social Issues
  • Khaksefid Neighborhood
-- Adams, R. E. (1992). Is happiness a home in the suburbs? The influence of urban versus suburban neighborhoods
on psychological health. Journal of Community Psychology, 20 (4), 353–372.
-- Ahlbrandt, R. S. (1984). Neighborhoods, People, and Community. New York: Plenum.
-- Akhundi, A. (1996). People participation in housing provision and urban management, The 3rd Seminar on housing
development policies in Iran, Tehran: Ministry of Housing and Urban Development.
-- Ahari, Z., Arjmandnia, A., Habibi, S. M., Khosrokhavar, F. (1988). The minimum housing. Building and housing
research center.
-- Arkeolog Consulting Engineers. (1995). The social and economical aspect of housing design in city centers, The
2nd Seminar on housing development policies in Iran, Tehran: Ministry of Housing and Urban Development.
-- Azizi, M. M. (2003). Density in urban planning: principles and criteria for density determination. Tehran: University
of Tehran.
-- Azizi, M. M. (2003a). The role of construction density in urban development. The 1st Seminar on Construction in
Capital. Tehran: University of Tehran.
-- Azizi, M. M. (2004). Housing indicators in process of housing planning. Honar Hay-e Ziba, 17, 31-42.
-- Azizi, M. M. (2004a). Housing planning and the role of local institutions, Scientific -practical conference about
neighborhood development. Tehran.
-- Azizi, M. M. (2006). Sustainable neighborhood, case study: Narmak, Tehran. Honar Hay-e Ziba, 27, 35-46.
-- Azizi, M. M. & malekmohamad nejad, S. A. (2007). A comparative study between two different patterns of residential
complexes (Low-rise and High-rise buildings), the case study of Noor (seoul) and Eskan residential complexes
in Tehran. Honar Hay-e Ziba, 32, 27-38.
-- Bastani, S. (1990). The analysis of neighbor’s relations in apartment in Tehran, Dissertation for master degree,
University of Tehran, Tehran.
-- Bumsazan Consulting Engineers. (2006). The abstract of Tehran comprehensive plan.
-- Cassidy, M. W. A. (1970). Social indicators, accidents and the home environment. University of California, Institute
of urban and regional research. working paper, 132, Berkely: California.
-- City council of Tehran. (2006). 292nd and 293rd act for Tehran.
-- Fajre Toseh Consulting Engineers. (2007). The feasibility of high buildings construction in Bojnourd.
-- Godsipour, H. (2000). An introduction to multi-criteria decision making: analytic hierarchy process (AHP).Tehran:
Amirkabir University.
-- Gruber, K. J., & Shelton, G. G. (1987). Assessment of neighborhood satisfaction by residents of three housing
types. Social Indicator Research, 19 (3), 303–315.
-- Hanachi, P. (2007). Density increasing as a problem for housing sector. Shahrvande Emruz. 17, 25-30.
-- Hur, M., & Morrow-Jones, H. (2008). Factors that influence residents’ satisfaction with neighborhoods. Environment
and Behavior, 40 (5), 619–635.
-- Lee, B. A., & Guest, A. M. (1983). Determinants of neighborhood satisfaction: a metropolitan-level analysis.
Sociological Quarterly, 24, 287–303.
-- Lee, Yung-Jaan. (2008) Subjective quality of life measurement in Taipe. Building and Environment, 43.
-- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of psychology, 140, 1–55.
-- Lu, M. (1999). Determinants of residential satisfaction: ordered logit vs regression, models. Growth and Change,
30, 264–287.
-- Miller, F.D., Tsemberis, S., Malia, G.P., & Grega, D., (1980). Neighborhood satisfaction among urban dwellers.
Journal of Social Issues, 36 (3), 101–117.
-- Ministry of interior. (1998). The ways for urban development plans implementation. Tehran.
-- Mohan, J., & Twigg, L., (2007). Sense of place, quality of life and local socioeconomic context: evidence from the
Survey of English Housing, 2002/03. Urban Studies, 44 (10), 2029–2045.
-- Newman, O. (1973). Defensible Space: People and Design in the Violent City. London: Architectural Press.
-- Nooraie, H. (2009). The analysis of security in spontaneous communities with special reference to social pathology,
case study: Khaksefid, Tehran, Presented as a paper for Seminar course, Tehran: University of Tehran.
-- Pardaraz Consulting Engineers. (2008). Local plan for Khaksefid.
-- Tofigh, F. (1993). Multi-criteria evaluation in physical planning. Abadi journal, 11. 40-53.
-- Turner, j., and Fichter, R. (1972). Freedom to build. New York: the macmillan Co.
-- United Nations. (1984). The social aspect of housing. (A. Mokhber,Trans.). Tehran: Plan and budget organization.
-- Varesi, H. R. (1995). Analysis of apartment dwellings in Isfahan. The 2nd Seminar on housing development policies
in Iran. Tehran: Ministry of Housing and Urban Development.
-- Westaway, Margaret S. (2006). A longitudinal investigation of satisfaction with personal and environmental quality
of life in an informal South African housing settlement, Doornkop, Soweto, Habitat International, 30.
-- Zebardast, E. (2001). Application of analytic hierarchy process in urban and regional planning. Honar Hay-e Ziba,
10, 13- 22.
-- Zebardast, E. (2009). Statistic in urban planning booklet. Tehran: University of Tehran.
-- Zebardast, E, (2009). The Housing Domain of Quality of Life and Life Satisfaction in the Spontaneous Settlements
on the Tehran Metropolitan Fringe. Soc Indic Res, 90.