مکانیابی مجموع ههای مسکونی پایدار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای ( ANP ) در بافت مرکزی شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شهر یزد در ده ههای اخیر با پدیده پراکنده رویی مواجه بوده است. این مسأله علاوه بر نابودی باغ ها و زمین های کشاورزی پیرامونی، باعث افت کیفی محیط مسکونی در بافت مرکزی این شهر شده است. با توجه به اهمیت حفظ زمین های سبز، به خصوص در شهرهای کویری، و در عین حال ضرورت حفظ و احیا فضاهای سکونتی در بافت تاریخی شهر یزد، برنامه ریزی بر روی محیط مسکونی بافت مرکزی این شهر، می تواند روند توسعه این شهر را منطقی و پایدارتر از روند توسعه فعلی کند. هدف از این تحقیق، مکان یابی مجموعه های مسکونی با در نظر گرفتن معیارهای پایداری محیط مسکونی در ناحیه مرکزی شهر یزد است. فرضیه تحقیق اینگونه مطرح شده که زمین های متروک و رهامانده ای که در بافت تاریخی قرار داشته و در عین حال، در نزدیکی یا مجاورت خیابان های اصلی شهر واقع شد هاند، شانس بیشتری برای احداث مجموعه های مسکونی پایدار در آن ها وجود دارد. روش تحقیق، تحلیلی- اکتشافی بوده و برای مکان یابی مجموعه های مسکونی پایدار، از تکنیک ANP استفاده شده است. یافت ههای نهایی تحقیق صحت فرضیه مطرح شده را ثابت می کند؛ به طوری که بر مبنای محاسبات روش فرآیند تحلیل شبکه ای، از میان 13 عامل شناسایی شده بر مکان یابی، تنها 5 عامل "مجاورت با فضاهای مرکزی و عمومی" ،" دسترسی به خودرو و مسیر سواره رو" ،" دسترسی به مراکز خرید عمده و ضروری" ،"قابل استطاعت بودن زمین" ،" نداشتن یا کم بودن مشکل های حقوق زمین" از عوامل مؤثر برای مکان یابی و احداث مجموعه های مسکونی پایدار در ناحیه مرکزی شهر یزد به شمار رفته است. در انتها نیز از میان 18 فضای مناسب احداث اینگونه مجموعه ها، یک فضای مشخص بر اساس روش ANP ، انتخاب شده است. این فضا، مطابق با فرضیه مطرح شده، در مجاورت خیابان اصلی و مرکز خدماتی شهر یزد قرار داشته و از لحاظ اقتصادی- حقوقی، کم ترین مشکل را برای احداث مجموعه های مسکونی پایدار(نسبت به سایر فضاهای شناسایی شده)  دارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating Sustainable Residential Complex in Central Zone of Yazd City Using the ANP Method

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Arasteh 1
  • Mohammad Mehdi Azizi 2
1 Ph.D Student of Urban Planning, Faculty of Art, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
2 Professor of Urban Planning, Faculty of Fine Arts, University of Tehran Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, sustainable urban development has become a major concern in residential neighborhood planning. To this end, smart growth theory, as a theory of urban planning, has defined against the urban sprawl and growth of suburban houses and neighborhoods. In fact, Smart Growth focuses on compact development and defines new policies in urban planning to reconstruct central zone of the cities. The city of Yazd has faced remarkable urban sprawl in recent decades. This problem is one of the main factors to destruct gardens and the surrounding farmlands. Moreover, it decreases the quality of the residential environment in the city center. According to the importance of protecting green spaces, especially in the desert cities, and the need to preserve and restore the historic district of Yazd, residential planning can prepare sustainable development in this district. The aim of this study purpose is site selection for residential complexes in the central zone of Yazd which is based on sustainable development criteria. Hypothesis of the research is: “brown fields and unused spaces in the historical zone, which are in vicinity of main streets, have more potential to develop sustainable residential complexes”. Research of the study is based on analytical and explorative methods for site selection using ANP technique. Accordingly, this paper, at first, surveys the history and importance of locating in urban planning, then, explains the features of sustainable housing planning considering the available practices and theories. Site selection process is an action that analyzes potential of adequate land for specific applications in a region or district. Indicators used in site selection are different in various positions, but all have a certain range. Most site selection theories try to define the influencing factors on deployment of space activities in urban spaces by using different techniques. The point that should be noted about the site selection theory and structure of the city is that all are based on the principles of market mechanisms. There are two main factors in determining any kind of site selection, or any type of urban land uses, social and economic welfare. On the basis of these factors, six criteria, compatibility, comfort, performance, utility, health and safety standards, urban land use is defined. On a global scale, in terms of theory and practice, the principles and criteria for sustainable urban development can be discussed and analyzed within the scale of neighborhoods and residential environment. Findings of this study show that, there are generally four major factors for site selection of sustainable residential complex in cities, social and cultural, environmental physical, public services and economical-Legal. These factors are divided into several sub-criteria under certain conditions. Social-cultural factor is divided into four criteria of “social activities and playing areas for children”, “accessibility to CBD and public spaces in the city”, “safety, security and tranquility of neighborhood,” and” social compatible neighborhoods”. Environmental-physical factor is also considered in four sub-criteria: “necessary spaces for crisis management”, “providing green space,” “beautiful landscape” and “appropriate space for parking”. Furthermore, public services factor is classified into three groups (sub-criteria): “access to essential and major shopping centers”, “access to educational and cultural center” and “access to street”. Finally, legal–economical factor is divided into two sub-criteria: “affordable land and housing” and “legal condition of the land”. Findings of the study also show that the biggest problem affecting un-sustainability of housing and inhabitants is inadequate access to services in central zone of Yazd (public services factor). Other factors in the order of priority are social-cultural, environmental– physical- and legal–economical. It shows that this factor must be considered as the most important factor in site selection and ensuring sustainability of housing in this area. The surveys show (based on the interviews) that “accessibility to street” criterion among other sub criteria of public services is the most important problem of the residents in central and historical zone of Yazd. Other problems can be mentioned such as: absence or scarcity of public space (especially open space for children’s entertainment and playing), lack of security, safety and tranquility in the neighborhoods of the historical zone and shortage of green space. The final findings of the investigation prove validity of the proposed hypothesis. Calculations, based on the ANP method, show that, even though there are 13 factors for site selection of sustainable residential complexes, only five factors are more important. These factors are “proximity to city center and public spaces,” “access to a roadway”, “access to major shopping centers”, “ affordable land”, and “lack or low land rights “. Finally, among the 18 suitable lands selected for development purpose, an appropriate location was chosen using the ANP method. This space, in accordance with the hypothesis, has less economic and legal problems, in comparison with the rest, because of proximity to the main street service center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The city of Yazd
  • Central Zone
  • Site Selection
  • Sustainable Residential Complex
  • Analytical network process
-- American Planning Association. (2000). Incentive Zoning: Meeting Urban Design and Affordable Housing Objectives.
Chicago: Morris, M.
-- Arasteh, M. (2011). Strategic Planning to Development of Unused Spaces in Central District of Yazd City. Iran.
(Master of Science Dissertation, University of Tehran, 2011).
-- Azizi, M. M. (2006). Sustainable Residential District, case study of Narmak (Tehran, Iran). Honar Hay-e Ziba,
27, 35–46.
-- Azizi, M. M. (1999). Urban Land and Government intervention. Abadi. 33, 22-30.
-- Azizi, M. M. & Arasteh, M (2011). Spatial Evaluation of Urban Form with Respect to Building Density in Yazd.
Hoviat shahr. 8, 5-15.
-- Azizi, M. M., & Malek mohamad nejad, S. (2007). Comparative analysis of two residential pattern (Standard &
High-rise building ), Case of study: residential complex of Noor and Eskan, Tehran, Iran. Honar Hay-e Ziba, 32,
27-38.
-- Armanshahr Urban Consulting Engineers (2007). The strategic plan of Yazd deteriorated zone. Tehran.
-- Arse Urban Consulting Engineers (2007), The master plan of Yazd. Tehran.
-- Bahrainy, H. (1998). Urban Planning and Design in a Seismic-Prone Region (Rasht in Northern Iran( . Urban
Planning and Development, 124 (4), 148-181.
-- Barton, H. (2003). Shaping Neighbourhoods: Aguide for health, sustainability and vitality. London and New York:
Spon Press
-- Bernard Manyena, S. (2006). the concept of resilience revisited. Disasters, 30(4), 434–450.
-- Boelhouwer, Y. (2002). Quality of life and living condition in the Netherlands. Social Indicators Research, 58.
115–140.
-- Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2003). public places –urban spaces. London: architectural press.
-- Chapman, D. (1996). Creating Neighbourhoods and Places in the Build Environment. London & New York: Taylor
& Francis Press
-- Center for Urban Policy Research. (2001). Barriers to Rehabilitation of Affordable Housing. Rutgers University:
Listokin, D. & Listokin, B.
-- Duany, A., Speck, J., & Lydon, M. (2009). The Smart Growth Manual. New York: McGraw-Hill press.
-- Erdogmus, S., Arasb, H., & Koc, E. (2006). Evaluation of alternative fuels for residential heating in Turkey using
analytic network process (ANP) with group decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 10,
269-279.
-- Felia Srinaga, T. (2010). Valence of Urban Public Spaces: An Inquiry to Child-Friendly Neighborhoods, 48th
International Conference on Making cities Livable, Charleston, SC: USA.
-- Great Minster House (Department for Transport). (2007). Towards a Sustainable Transport System: Supporting
Economic Growth in a Law Carbon World. London: Great Britain.
-- Improvement and Renovation of Yazd Organization. (2005). The strategic plan of Yazd historical zone. Yazd:
Malek Sabet, M. H.
-- Kim S. S., Yang I. H., Yeo, M. S., & Kim, K. W. (2005). Development of a housing performance evaluation model
for multi-family residential buildings in Korea. Building and Environment, 40, 1103–1116.
-- Knaap, G., & Talen, E. (2005). New Urbanism and Smart Growth: A Few Words from the Academy. London: Sage
Publication.
-- Mohajeri, M. (2007). Location of Multi-platform support and crisis management after Earth Quack with GIS;
Case study: 7th Region, Tehran. (Master of Science Dissertation, University of Tehran, 2007).
-- Majedi, H. (1999). Land: Main problem in urban development. Abadi. 33, 3-14.
-- Nasiri nasab Rafsanjani, M., & Habib, F. (2008), Urban space designing as educational method for children, case of study: NEW York, USA. environmental Science & Technology, 4, 101-110.
-- Pakzad, J. (2005). Guidelines to the design of urban spaces. Tehran: Shahidi Press.
-- Saeed-nia, A. (1998). Urban Land Use. Tehran: Center of urban Studies & Planning in Iran’s Ministry of Interior.
-- Sanders, A. B. (2005). Barriers to homeownership and housing quality: The Impact of the international mortgage
market. Housing Economics, 14, 147–152.
-- Shahabian, Sh. (1998). Principal of spatial location. Shahr-negar, 3, 19-25.
-- Smart Growth Network. (2010). Affordable Housing and Smart Growth: Making the Connection. Washington,
D.C.: National Neighborhood Coalition.
-- Soltani, F. (2004). Location of education centers with GIS, case of study: Sorkhe Lizeh Town, Iran (Master of Science
Dissertation, University of Tehran, 2004).
-- Sugiyama, T., & Ward Thompson, C. (2007). Measuring the Quality of the Outdoor Environment Relevant to
Older People’s Lives. Abingdon, UK: Rutledge press.
-- Urban Green Spaces Task Force. (2002). Green spaces, Better places, Department for transport. London: local
government and the region.
-- U.S. department of housing and urban development office of policy development and research. (1996). creating
defensible space. Washington DC : Newman, O.
-- Zebardast, E. (2001). Analytical Hierarchy Process application in Urban and Regional Planning. Honar Hay-e
Ziba, 10, 13-21.
-- Zebardast, E. (2010). Analytical Network Process (ANP) application in Urban and Regional Planning. Honar
Hay-e Ziba, 41, 79-90.