مزایای پیش ساخته سازی در مقایسه با ساخت و ساز متعارف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری و مدرس مدعو، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

پیشرفت های گسترده در صنایع گوناگون و مزایای حاصل از آ نها به ندرت در صنعت ساختمان دیده می شود. در این مقاله، جایگزین سازی ساختمان سازی متداول و فعالیت های دستی در کارگاه با سیستم های ساختمانی پیش ساخته در اغلب مراحل و فرآیندهای ساختمان سازی به عنوان پاسخی به این کاستی معرفی می شود. امکان استفاده، مزایا، معایب، جنبه های اقتصادی، الگوهای مؤثر، موانع و توسعه پیش ساختگی در صنعت ساختمان سازی مورد بحث قرار گرفته است و به منظور مقایسه این موارد، پرسشنامه ای به دست اندرکاران صنعت ساختمان در شهر تهران و شهرهای جدید پردیس و پرند ارائه شده است. از پرسشنامه های تکمیل شده، داده ها استخراج و دسته بندی شده است. براساس یافته ها، مزایای مختلف پی شساختگی دارای ارزش های متفاوتی هستند و نظارت بهتر بر ارتقاء کیفیت محصولات پیش ساخته، حائز بالاترین ارزش می باشد. برخی از معایب سیستم های ساختمانی پیش ساخته نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. طبق داده های به دست آمده، ساختمان های پیش ساخته در برابر تغییرات آتی منعطف نیستند. لذا، مورد صلبیت در برابر تغییر به عنوان مهم ترین نارسایی پیش ساختگی مورد شناسایی قرار گرفته است. بررسی امکان به کارگیری سیستم های پیش ساخته در پروژه های ساختمانی نیز نشان می دهد که سیستم های ساختمانی متداول برای ساخت فونداسیون و اجزای غیراستاندارد مناسب تر می باشد. این در حالی است که اجزای ساختمانی پیش ساخته نیز برای اجرای قاب های سازه ای فولادی، پوشش های خارجی، سقف های بتنی و سیستم های دیوار خشک ارجحیت دارند. بسیاری از اجزای ساختمانی پیش ساخته نیز قابلیت باربری داشته و ارتقاء اجزای ساختمانی پیش ساخته سبک وزن باید مدنظر قرا رگیرد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که سیستم های ساختمانی متداول، نتایج رضایت بخشی در صنعت ساختمان نداشته اند. با این وجود، از طریق به کارگیری روش های پیش ساختگی می توان ضایعات حاصل از ساخ تو ساز را تا نصف کاهش داد. همچنین، استفاده از طرح های ساختمانی استاندارد و منظم در این زمینه مؤثر خواهد بود و با بهره گیری از فرآیندهای مکانیزه، استفاده از مصالح بازیافت شده یا قابل بازیافت و مونتاژ اجزای ساختمانی پیش ساخته به روش صنعتی می توان هزینه ها را تا حد چشمگیری کاهش داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Advantages of Prefabrication Construction in Comparison with Conventional Construction

نویسندگان [English]

  • Alireza Taghdiri 1
  • Sara Ghanbarzade Ghomi 2
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
2 M.A. of Architecture and Instructor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Recent innovations in the construction process should be noticed in the total context of the technological development of human societies over time. There is a general impression that the extensive advantages in productivity and quality, reached in manufacturing industries, have not been matched by similar progress in building construction. This paper reflects this deep belief that a significant order to this problem can be attained only with prefabrication, industrialization and automation replacing manual labor in all phases of the construction process. Prefabrication and industrialized building systems are the processes of an investment in construction equipment, facilities, and technology with the purpose of increasing output, saving manual labor, and improving quality. These building systems increase productivity and improved the performance and quality of the construction components. Moreover, they are a set of interrelated components that act together to reach the defined performance of a building. In a wider sense they also include several technological and managerial methods for the producing and assembling of their components for this intention. Many of possible construction components are prefabricated offsite at a central facility where specialized equipment and organization can be established for this purpose. The several building works are incorporated into large prefabricated assemblies with minimum erection, jointing and finishing work onsite. Materials and component handling onsite are widely mechanized and in concrete work, large standard steel forms, ready-mixed concrete, and concrete pumps are used. Design, production, and erection onsite are strongly interrelated and must be viewed as parts of an integrated process which has to be planned and coordinated accordingly. Automation is introduced into the prefabrication building systems in realization process in order to reduce human involvement and improve quality in design, production, and construction onsite.
In this paper, the possibility of using prefabricated construction systems in building industry is discussed. These argued subjects are:
• Analyzing of Demolition Management in Construction,
• Analyzing of Benefits and Disadvantages of Prefabrication Building Systems and Applying these Construction Methods in Building Industry,
• Presenting an Effective Patterns in Using Prefabrication in Construction of Various Buildings,
• Economic Analysis of Applying Prefabrication Methods in Building Industry.
A lot of prefabricated components are vastly applied in construction. They have potential to reduce waste production and minimize negative environmental impacts of buildings. In order to compare advantages, disadvantages, barriers and development of prefabrication in building sites, a questionnaire was presented to proper and qualified building constructors in Tehran city, Pardis and Parand new towns. Required data are collected and extracted from completed questionnaires and in order to simplify the analysis of data, findings are categorized in tables. Finally, advantages, disadvantages and future developments of applications of prefabrication are presented and appropriation of these building systems is analyzed for different types of construction projects according to the categorized and meaningful tables.
It can be inferred from the findings that various advantages of prefabrication have different values. “Supervision of increasing the quality of prefabricated components” item has the highest value and “better and improved design” and “decreased total costs” are the next main items. In the other hand, some disadvantages of prefabrication systems are noticed, too. Findings show that prefabricated buildings are not flexible or adaptable to future changes. In most cases, after compilation of prefabricated buildings, end-users can’t modify them easily. Thus, “rigidity to change” is the main disadvantage of prefabrication. Some findings related to future developments demonstrate that prefabrication construction methods should be considered in preliminary design process in order to achieve the upper standardization level. “Upgrading construction techniques” and “fitting to the future projects” are the second significant items supporting the future improvements.
In addition, feasibility of applying prefabrication in building projects was discussed. Five basic items (sub-structure, structure, exterior construction, interior construction and building installation) were analyzed focusing on main projects, mass housing, personal housing and commercial projects. It can be shown that conventional construction methods are suitable for foundation, sub-structure and non-standard construction. Prefabricated components are preferred to steel structural frames, facades, concrete roofs, dry-wall systems. Many of prefabricated components are load-bearing elements and development of lightweight prefabricated components should be considered in order to reduce the use of raw materials and shipment.
In addition to the above items, nowadays large quantities of waste are generated in building industry while most of its significant environmental aspects remain unnoticed. Conventional systems seem to be unable to provide satisfactory results in building industry. Based on the results, by using prefabrication methods, construction waste could be reduced to half and the most reduction will be in wall finishing and coating phase. Also, using standard and regular designs for buildings will be helpful. Moreover, through mechanization, using recycled or recyclable materials and industrial assembly of prefabricated components, the costs could be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prefabricated Building System
  • Construction Waste
  • Environmental Sustainability
  • Mass Production
  • Demolition Operation
Blengini, G. A. (2009). Life Cycle of Buildings, Demolition and Recycling Potential: A Case Study in Turin, Italy.
Building and Environment, 44(2), 319-330.
-- Chun L.P., Domenic E.S., Charles J.K. (1997). Strategies for Successful Construction and Demolition Waste Recycling
Operations. Construction Management and Economics, 15(1), 49-58.
Coffey, M. (1999). Cost-Effective Systems for Solid Waste Management. Waterlines, 17(2), 23-40.
Durmisevic, E., Linthorst, P. (2000). Industrialization of Housing. Continuous Customization in Housing, 16-18
October, Tokyo, Japan.
Erlandsson, M., Levin, P. (2005). Environmental Assessment of Rebuilding and Possible Performance Improvements
Effect on a National Scale. Building and Environment, 40(11), 1459-1471.
Fayyaz, R. (2010). New Building Systems and Green Buildings. 2nd Modern Technologies in Construction Industry,
22-23 Nov, B.H.R.C., Tehran, Iran.
Golabchi, M., Mazaherian, H. (2012). New Architectural Technologies. Tehran: University of Tehran.
Karimloo, M. J. (2010). An Approach to Sustainable Development and Environmental Problems in Building Industry.
Structures Industrialization, 29-31 Sep, P.W.U.T., Tehran, Iran.
Meer, S.E. van der. (2006). Minimizing C&D Waste through Rehabilitation. Adaptable Building Structures, 03-05
July, Eindhoven, Netherlands.
Olia, J., Taghdiri, A., Ghanbarzade Ghomi, S. (2010). Structural Adaptability of Industrialized Building Systems,
Iranian Scientific Association of Architecture and Urbanism, 1(1), 5-14.
Petts, J. (1995). Waste Management Strategy Development: A Case Study of Community Involvement and Consensus-
Building in Hampshire. Environmental Planning and Management, 38(4), 519-536.
Sarja, A. (1998). Open and Industrialised Building. London: Taylor & Francis.
Sarja, A. (2006). Predictive and Optimised Life Cycle Management. London: Taylor & Francis.
Staib, G., Dorrhofer, A., Rosenthal, M. (2008) Components and Systems. Munich: Birkhauser.
Vafamehr, M. (2010). New Technologies and Industrialised House Construction in Iran. Structures Industrialisation,
29-31 Sep, P.W.U.T., Tehran, Iran.
Vafamehr, M. (2012). New Materials and Construction Methods. Tehran: Chapar.
Warszawski, A. (1999). Industrialized and Automated Building Systems. London: E&FN Spon.