دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 1-383 

مقاله پژوهشی

بررسی نحوه کیفیت ورود فناوری در تاریخ معماری مدرن

صفحه 1-14

الهام پرویزی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدرضا بمانیان


نشانه شناسی فضای نمایش تعزیه

صفحه 59-69

جمال الدین سهیلی؛ نفیسه مهاجرپور


تأثیر طراحی معماری در بازی نور طبیعی در خانه های سنتی ایران

صفحه 71-81

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوی؛ مرضیه کاظم زاده


کندوکاوی در انگاره های فرهنگی قوم کرد جهت طراحی فضاهای شهری مطلوب

صفحه 181-193

محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان؛ سید علیرضا ارباب زادگان هاشمی


سنجش و تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS در شهر مشهد

صفحه 301-311

زهر ا سادات سعیده زرآبادی؛ ناصر نجاتی علاف؛ هما جلیلی صفریان


مقاله پژوهشی

ارزیابی رابطه دوسویه نوع کاربری اراضی بر پراکندگی و فراوانی جرم در منطقه 12 شهرداری شهر تهران

صفحه 357-367

ابوالفضل مشکینی؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ اکرم تفکری