بررسی رابطه دلبستگی محیطی با میزان سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

دلبستگی محیطی، به پیوند عاطفی بین فرد و محیط اطلاق میشود. این مفهوم تجارب زندگی افراد را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار می دهد. فردی که به محیطش دلبسته است، احساسات مثبتی، نظیر: شادی و رضایت نسبت به محیط و مردمش دارد. بروز چنین احساساتی نه تنها منجر به سلامت روان بلکه افزایش سازگاری آن ها می شود. پژوهش حاضر، با بررسی دلبستگی محیطی، استنتاجاتی درباره پیامدهای دلبستگی محیطی بر سلامت روان و سازگاری اجتماعی دارد، تا اهمیت محیط زندگی و به تبع آن آثار معماران را در سازگاری و سلامت روان انسان نشان دهد. یکی از نظریه هایی که درباره روابط عاطفی بین انسان و محیط نقش تبیین کننده دارد، نظریه دلبستگی  است. دلبستگی به محیط، عاملی تعیی نکننده و اثرگذار در سازگاری و سلامت روان است. با توجه به اثرگذاری دلبستگی به محیط بر جنبه های مختلف رفتار انسان و اهمیت و ضرورت سلامت روان و سازگاری اجتماعی به خصوص در نوجوانان، پژوهش حاضر به محققین امکان می دهد، تا نقش عوامل مرتبط با سلامت روان و سازگاری اجتماعی را به طور گسترده تر در رابطه با محیط مورد بررسی قرار دهند. در بررسی حاضر، نمونه ای شامل 340 نفر دانش آموز دختر و پسر (پسر 170 نفر و دختر 170 نفر) به روش نمون هگیری تصادفی از مناطق مختلف شهر ورامین انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه دلبستگی محیطی (AE) و یک پرسشنامه سلامت روان(GHQ)  گلدبرگ، پرسشنامه سازگاری اجتماعی (CTP)، و یک پرسشنامه جمعیت شناختی  
استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی، آزمون مستقل t  و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان دادند که دلبستگی محیطی با برخی از مؤلفه های سلامت روان و سازگاری اجتماعی همبستگی معنی داری دارد. به طورکلی دلبستگی مکانی، اجتماعی و دلبستگی کلی دختران در سطح خانه بیش تر از پسران است. به علاوه نوجوانان در وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین از دلبستگی محیطی بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Environmental Attachment and Mental Health and Social Adjustment of First Grade High School Students in Varamin City

نویسندگان [English]

  • Mehrangiz Paivastegar 1
  • Zahra Darvizeh 2
  • Sima Tavoosi 3
1 Associate Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Education, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Education, Alzahra University, Tehran. Iran
3 M.Sc. of Psychology, Faculty of Psychology and Education, Alzahra University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Introduction
Environmental psychology is a field of study that examines the interrelationship between environments and human affect, cognition and behavior (Gifford 2007; Stokols & Altman, 1987).
Today, social adjustment and mental health as the most important sign that many specialists preoccupied the minds in different Experts, has been attracted psychologists and researchers’ attention in last decades. Interaction and connection between the environment and human lead to emotional relationships between men and the environment (Low & Altman, 1992, p. 12). The use of terms such as neighbors or citizens in many culture expresses attachment to the environment.
Permanent interaction with the environment will affect abilities, our being as a person and our mental health. Many Studies show that stronger environmental attachment relates with satisfaction of the location, positive affect and better adjustment (van den Berg et al., 2003, p.135), that this specification will increase social adjustment by increasing peoples’ Mental health.
Therefore, we expect environmental attachment in students will be associated with social adjustment and mental health. This study investigated that attachment to the environment related to mental health and social adjustment in students.
Materials and Methods
Present study is a descriptive correlation study which investigates probable relations between environment attachments with mental health and social adjustment in first grade high school Students. Statistical population of this study is all male and female high school students of Varamin City in 2012-13 academic years. Samples include 340 students (170 boys and 170 girls) who selected by random sampling method.
Measures
1) Socio-demographic Data
Information was obtained using a standardized questionnaire, for the following sociodemographic variables: sex, age, place of birth, educational level, occupational status, living arrangements, monthly family and per capita income.
2) General Health Questionnaire
General Health Questionnaire is a method to quantify the risk of developing psychiatric
disorders. GHQ-28 (28-items), however the scale is often used as measure of psychological wellbeing .This measure incorporates four subscales: somatic symptoms, anxiety, insomnia,
social dysfunctional and severe depression.
3) Social Adjustment
The California Psychological Inventory assesses social communication and interpersonal behavior. The California Psychological Inventory (CPI) is a leading non-clinical personality inventory test that evaluates interpersonal behavior and social interaction of normal individuals.
The California Psychological Inventory (CPI) is a self-report inventory and is made up of 80 true-false questions which can be grouped into two classes: 1) Social Adjustment 2) Personal Adjustment. The test is typically used with people aged 13 years and older. The inventory contains 80 items.
4) Environmental Attachment Measures
We measured environmental attachment using 9scale items developed and validated by Midalgo and colleagues (Williams et al., 1992; Williams & Roggenbuck, 1989; Williams & Vaske, 2003). Environmental attachment was measured contained a set of questions repeated four times, ones for each of for area. This measure has shown good internal consistency. Items were presented in on a four -point Likert- type.
 
Results
Data obtained by searching records in 340 students who were randomly selected to be included in the study. Table 1 summarizes Correlations between the environment attachment with mental health and Social adjustment
 
Table 1. Correlations of All Tested Variable
Variable


Environment Attachment
 


 


Place


Social


Environment
Mental Health


Somatic Symptoms


-0/81


0/50


-0/70
Anxiety,Insomnia,


-0/29


-0/07


-0/17
Social Dysfunctional


-0/77


0/61


-0/23
Depression


-0/43


-0/62


-0/25
Social Adjustment


Social


-0/51


0/95


0/35
Social Skill


-0/137*


-0/58


-0/113*
Anti-Social Interest


0/11


0/38


0/53
Family Relation


0/12


0/27


0/67
School Relation


0/05


0/98


0/63
Social Relation


0/25


0/83


0/94
 
 
Discussion
The results show that there is a significant relation between some of dimensions environmental attachment with mental health subscale such as anxiety, sleep disorders, depression and social functions. It seems People who have no attachment to the environment, will not comfort in that environment, and they will be suffering from anxiety and depression environmental attachment establishes better relationships with neighborhood and this creates more social adjustment. This research suggests that environmental designers have to design environments that increase the emotional interaction with their environment. These conditions can increase social adjustment and mental health in students.The findings suggest that environmental attachment play an important role in influencing the psychosocial adjustment, particularly positive mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Attachment
  • mental health
  • social adjustment
  • Adolescent
Altman, I., Low, S. (1992). Human Behavior and Environments. Advances in Theory and Research Place Attachment.
Journal, 12(2), 8589.
 Burchfield, B. (2009). Attachment as a Source of Informal Social Control in Urban Neighborhoods. Journal of
Criminal Justice, 37(3), 4554.
 Burchfield, B. (2009). Attachment as a Source of Informal Social Control in Urban Neighborhoods. Journal of
Criminal Justice, 37(3), 4554.
 Davidson, O. (2004). Housing Residential Environments and Fear of Crime Canada, Vilnius. It/Housing,
 Giuliani, M. V. (2003). Theory of Attachment and Place Attachment. Psychological Theories for Environmental
Issues, 32, 137170.
 Giuliani, M. V. A. F., R. (1993). Place Attachment in Developmental and Cultural Context. Journal of Environmental
Psychology, 13, 267274.
 Halpenny, E. A. (2010). Pro Environmental Behaviors and Park Visitors. Journal of Environmental Psychology,
30, 409421.
 Hughey, J., Speer, P.W. (2002). Community, Sense of Community, and Networks. in Psychological Sense of Community:
Applications, and Implications Research. Kluwer Academic/Ple, 22, 69–84.
 Joan, M., Brehm, B. W. E., Richard, S. Krannich. (2006). Community Attachments as Predictors of Local Environmental
Concern. The Case for Multiple Dimensions of Attachment. American Behavioral Scientist, 50, 142165.
 Jorgensen, B. S. A. S. R.C. (2001). Sense of Place as an Attitude: Lakeshore Owners Attitudes toward Their Properties.
Journal of Environmental Psychology, 21, 233248.
 Kearns, A. A. P. M. (2001). The Significance of Neighborhood. Urban Studies, 38, 21032110.
 Kyle GT, G. A., Manning, R., Bacon, J. (2004). Effects of Place Attachment on Users’ Perceptions of Social and
Environmental Conditions in a Natural Setting. Journal of Environmental Psychology, 24, 213225.
 Pretty, G. H., Chipuer, H.M., Bramston, P. (2003). Sense of Place amongst Adolescents and Adults in Two Rural
Australian Towns. Environmental Psychology, 23(5), 273287.
 Pretty, G. H., Chipuer, H.M., Bramston, P. (2003). Sense of Place Amongst Adolescents and Adults in Two Rural
Australian Towns: the Discriminating Features of Place Attachment, Sense of Community and Place Dependence
in Relation to Place Identity. Environmental Psychology, 23, 273287.
 Proshansky, H. M., Abbe, K. F., & Kaminoff, R. (1995). PlaceIdentity: Physical World Socializations of the Self.
in L. Groat (Ed.), Readings in Environmental Psychology: Giving Places Meaning, Human Behavior and Environment,
12, 112.
 Sampson, E. E. (1977). Psychology and the American Idea. Journal of Personality and Social Psychology, 35(3),
767782.
 Scopelliti, M., Giuliani, M. V. (2004). Choosing Restorative Environments across the Life Span: a Matter of Place
Experience. Journal of Environmental Psychology, 24, 423437.
 Tuan, Y. F. (2001). Space and Place: the Perspective of Experience. Minneapolis.
 Tuan, Y. F. (1974). A Study of Environmental Perception, Attitudes and Values. Minneapolis.
 Uzzell, D., Pol, E., Badenas, D. (2002). Place Identification, Social Cohesion and Environmental Sustainability.
Environment and Behavior, 34(2), 2653.
 Van Den Berg, A. E., Koole, S. L., Wulp, N. Y. (2003). Environmental Preference and Restoration: (How) Are
They Related. Journal of Environmental Psychology, 23(3), 135146.