ارزیابی تطبیقی جایگاه زیست محیطی شهر تهران با 22 شهر آسیایی بر مبنای شاخص های رویکرد شهر سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سازمان حفاظت از محیط زیست در سال 1378 با برگزاری همایش شهر سبز به ارائه طرحی سبز اقدام نمود. مهم ترین دستاورد این همایش تلاش برای ارائه تعریفی از شهر سبز مبتنی بر استانداردهای جهانی و تأیید شده توسط سازمان ملل متحد بود. با وجود ارائه این تعریف و پس از گذشت بیش از ده سال، همچنان ارزیابی عملکردی بر مبنای شاخص های شهر سبز برای تهران صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف تعیین عملکرد زیست محیطی شهر تهران و سپس قیاس آن با 22 شهر آسیایی که به طور عمده پایتخت ها و یا مراکز مهم اقتصادی هستند، جایگاه زیست محیطی تهران را تعیین می کند. بدین منظور این ارزیابی از 29 شاخص کمی و کیفی شهر سبز، در هشت عرصه انرژی و دی اکسیدکربن، کاربری زمین و ساختمان، حمل ونقل، ضایعات، آب، فاضلاب، کیفیت هوا و حکمروایی زیست محیطی بهره می گیرد. جایگاه عملکردی شهر تهران در ادامه و پیوند با طرح های مطالعاتی گروه پژوهشی EIU تعیین می شود. روش تحقیق این پژوهش شامل دو بخش کمی و کیفی است. در بخش کمی، ابتدا شاخص ها برای شهر تهران با استفاده از روش ضریب محدودیت رفع اختلاف مقیاس و محاسبه شده، سپس جایگاه تهران با مقایسه شاخص های مشابه در 22 شهر آسیایی مشخص می شود. بخش کیفی نیز به مرور توصیفی از سیاست های موجود و در دست تدوین برای شهر تهران بسنده می کند. یافته های کمی این پژوهش نشان می دهد که شهر تهران با کسب امتیاز 38 درصدی، ضعیف ترین درجه سبزی و یا عملکرد زیست محیطی را میان 22 شهر آسیایی داراست. این شهر در تمامی عرصه ها به جز عرصه ضایعات و حمل ونقل، عملکرد بسیار ضعیف تا ضعیفی را از خود نشان می دهد. این در حالی است که رویه سیاست گذاری ها نویدبخش روندی مثبت جهت حرکت به سوی اهداف شهر سبز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran’s Environmental Comparative Assessment Based on Green City Indicators (In Comparing with 22 Major Asian Cities)

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Tabibian 1
  • Yasmin Afshar 2
  • Mojtaba Shahabi Shahmiri 3
1 Associate Professor of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A. in Urban and Regional Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 M.A. in Urban and Regional Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Iran’s Department of Environment presented the “Green Plan” in a Green City Conference in 1999. Resolving the environmental disorders and improving the quality of life through creativity and public awareness were among most significant goals, for better uses of resources and possessing green spaces without pollution. Achieving to give a description for the “Green City”, confirmed by The United Nations and global standards, was the most important result of the gathering. Despite this description, a comprehensive assessment for Tehran, under the worldwide Green City indices, is not presented after a decade. Accordingly, this article tries to assess Tehran’s environmental performance in comparison with 22 Asian major cities. Tehran’s environmental place will be ranked as a complementary research in addition to Economist Intelligence Unit (EIU) Green City project for Asian cities. The indicators, methods and data of assessment are derived from EIU study in 2011. Also, Tehran’s data are mainly gathered from Environmental studies of Tehran Comprehensive plan 2005 and Tehran Strategic Plan 2007. In order to measure Tehran’s environmental performance beside 22 Asian cities, 29 qualitative and quantitative indicators have been adapted based on theoretical literature and planning documents in eight categories of energy and carbon dioxide, land use and buildings, transport, waste, water, sanitation, air quality and environmental governance. The 14 quantitative indicators measure the current states of the cities and 15 qualitative indicators with a view to the future, assess policies and projects. To compare the data between cities and to calculate the cumulative score for each city, quantitative indicators are standardized using Morris deprivation index on a scale of 0 to 10. So, the best city scores 10 and the worst city scores zero. Qualitative indicators are rated by analysts with expertise in the relevant city based on objective criteria that consider cities’ targets, strategies, and concrete action. The qualitative indicators were also scored on a scale of zero to ten, with ten points assigned to cities that meet the criteria on the checklist. In order to compare eight environmental categories against each other, indicators within each category have the same weight. Therefore, the final score for each category area is formed of the cumulative scores in each category. The scores of the categories are also combined and the final score for each city is obtained. The scores are then rebased onto a scale of zero to 100. Finally, the cities were placed in one of five bands, both within categories and overall, reflecting the relevant scores. These classes are based on average scores and are defined by the standard deviation. Moreover, for a deeper analysis of the environmental performance of cities, each city is also classified based on five clusters such as population, area, income, density and temperature. Environmental performance of Tehran with the score of 38% is lower than the average of Asian cities, therefore, Tehran is placed in the very weak category in terms of environmental performance based on the quantitative indicators. According to this, Tehran in the comparative assessment of environmental performance among 22 Asian cities has the weakest performance. Bangkok, Kuala Lumpur and Shanghai are ranked after Tehran. The city functions is very weak in the Water category, however, in other areas such as transport and waste, Tehran has achieved good rating. Of the eight categories of the environmental assessment with green city approach, Tehran is very weak in the categories of energy and carbon dioxide, water and sanitation; weak in the category of air quality; medium in two categories of land use, construction and environmental governance; and it works well in the category of transport and waste. Notably, the actual status of air quality in Tehran shows a deep difference with some cities. Scores in this category are mostly the result of the policies and measures that have been carried out. The results of this assessment indicate that the environmental performance of Tehran as the Iranian capital city is v ery weak but emerging policies show slow movement towards the objectives of the Green City. It could be the result of city authorities having more attention to the Tehran’s urban environment issue. Lack of up to date and available environmental data and informat i on and, more importantly outdated Environmental Studies document of Tehran Master Plan are the serious limitations in this study. The most important achievement of this paper is presenting the calculated scores in different categories for Tehran in comparison with 22 other cities and separating researches in each environmental categories in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green City Indicators
  • Comparative Assessment
  • Environmental Category
  • Deprivation Score Method
  • Tehran City
-- Andriantiatsaholiniaina, L.A., Kouikoglou, V.S., & Phillis, Y.A. (2004). Evaluating Strategies for Sustainable Development:
Fuzzy Logic Reasoning and Sensitivity Analysis. Ecological Economics, 48(2), 149-172.
-- Baycan-Levent, T., Vreeker , R., & Nijkamp, P. (2009). A Multi-criteria Evaluation of Green Spaces in European
Cities. European Urban and Regional Studies, 16(2), 193-213.
-- Beatley, T. (2000). Green Urbanism Learning from Europian Cities. Washington DC: Island Press.
-- Beatley, T. (2005). Native to Nowhere. Washington, DC: Island Press.
-- Beatley, T. (2006). Green Urbanism in European Cities. in R. H. Platt., the Humane Metropolis :People and Nature
in the Twenty-First-Century City (pp. 297-314). Amherst & Boston: the Maple-Vail Book Manufacturing Group.
-- Beatley, T., Newman, P. (2009). Green Urbanism Down Under: Learning from Sustainable Communities in Australia,
Washington DC: Island Press.
-- Beatly, T. (2000). Green Urbanism Learning from Europian Cities. Washington, DC: Island Press.
-- Campbell, S. (1996). Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of Sustainable.
Journal of the American Planning Association, 62(3), 296-312.
-- City of Pasadena Green Team. (2009). Green City Indicators Report. Pasadena: www.cityofpasadena.net/greencity.
-- Council on Environmental Quality. (2011). Strategic Sustainability Performance Plan. Washington, DC: United
States Department of Energy.
-- Department of Environment. (1999). Green City Conference. September-October. Tehran.
-- Economist Intelligence Unit. (2011). Europian Green City Index; Assessing The Environmental Impact of Europe’s
Major Cities. Munich: Siemens AG.
-- Economist Intelligence Unit. (2011). Asian Green City Index; Assessing The Environmental Performance of Asia’s
Major Cities. Munich: Siemens AG.
-- Gomes, C. S., Moretto, E. M. (2011). A Framework of Indicators to Support Urban Green Area Planning: A Brazilian
Case Study. Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences, 1(1), 47-56.
-- Kalantari, K. (2012). Quantitve Models in Planning(Regional, Urban & Rural). Tehran: Farhang Saba.
-- Kahn, M.E. (2006). Green Cities: Urban Growth and the Environment, the Brooking Institution,Washington D.C.
-- Ling, O. G. (2005). Sustainablity and Cities: Concept and Assessment. Singapore: Institute of Policy Studies and
World Scientific Publishing Co.Pt.Ltd.
-- Low, N., Gleeson, B., Green, R., & Radovic, D. (2005). The Green City; Sustainable Homes, Sustainable Suburbs.
Oxford: Routledge.
-- Mason, S. G., Marker , T., & Mirsky, R. (2011). Primary Factors Influencing Green Building in Cities in the Pacific
Northwest. Public Works Management & Policy, 16(2), 157–185.
-- Ministry of Energy. (2004). Energy Balance Sheet (Part 8: Energy Consumption Optimization). Tehran.
-- Ministry of Energy. (2005). Performance Report of Energy Affairs Deputy. Tehran. Ministry of Housing and Urban
Development- Tehran Municipality. (2005). Environmental Studies of Tehran Comprehensive Plan. Tehran.
-- Ministry of Housing and Urban Development- Tehran Municipality. (2007). Strategic-structural Plan of Tehran
Urban Development (Tehran Comprehensive Plan). Tehran.
-- Newman, P. (2010). Green Urbanism and Its Application to Singapore. Environment and Urbanization Asia, 149–
170.
-- Onkal-Engin, G., Demir, I., & Hiz, H. (2004). Assessment of Urban Air Quality in Istanbul Using Fuzzy Synthetic
Evaluation. Atmospheric Environment, 38(23), 3809–3815.
-- Pelletier, M. V. (2006). Criteria for a Greener Metropolis. in R. H. Platt., The Humane Metropolis: People and Nature
in the Twenty-First-Century City (pp. 261-277). New York City: The Maple-Vail Book Manufacturing Group.
-- Pugh, C. (2000). Sustainable Cities in Developing Countries. (N. Moharramzade, Trans.) Tehran: Center for Architectural
& Urban Studies and Research.
-- Rabiefar, V. Z. (2013). Environmental Assessment of Zanjan City from the Perspective of Sustainable Development
Based on SWOT Technique. Regional Studies and Research Journal, 16(4), 105-130.
-- Tencati, A. (2006). Economic, Social, Environmental and Sustainability Performance Evaluation and Reporting at
the National Level: Frameworks and Indicators. Brussels: European Academy of Business in Society.
-- Tehran Urban Planning and Research Center. (2010). Province Contribution to Gross Domestic Product of Iran
2008 (Translated). Tehran: Tehran Urban Planning and Research Center.
-- Toorani, M. (2010). Statistics and Probability (3rd Ed.). Tehran: Parseh.
-- Transportation & Traffic Deputy and Organization of Tehran Municipality. (2010). Performance Report of Transportation
& Traffic Deputy and Organization of Tehran Municipality. Tehran.