بررسی اندازه شکل درخت در ایجاد سایه برای آسایش بیشتر عابرین پیاده در سطح خیابان های شهر زابل

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنام هریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنام هریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

"سایه درخت" در شهرهایی که با "مساله کنترل دما" در ماه های گرم مواجه هستند، فواید بسیار زیادی در ابعاد اقتصادی (کاهش مصرف انرژی در ماه های گرم و غیره)، ابعاد فیزیکی–کالبدی (حفظ تأسیسات شهری و غیره) و ابعاد اجتماعی)(افزایش میزان نشاط و کارایی شهروندان و غیره) دارد. از این رو، مقاله حاضر به طور مستقیم بر اندازه شکل درخت (کاناپی درخت) و سایه ای که درخت ایجاد می نماید، تأکید می کند. به عبارتی این مقاله با رویکرد استقرایی (جزء به کل) به "مساله ایجاد سایه" پرداخته است. هدف تحقیق بررسی اندازه سایه درخت بر اساس شکل یا حجم (کاناپی) درخت برای ایجاد سایه بیشتر در سطح خیابان های بخش مرکزی شهر زابل می باشد. علت انتخاب شهر زابل، گرمای طاقت فرسا در بیشتر ماه های سال در سطح شهر می باشد. طبق تحقیقات میدانی به عمل آمده، سرانه فضای سبز شهر زابل از استانداردهای کشوری پایین تر بوده و گونه های غالب درختان در سطح خیابان های این شهر اکالیپتوس و نخل بادبزنی است که از نوع گونه های بلندقد م یباشند، وضعیت "نسبت میزان سایه" آن نسبت به پیاد هروهای این شهر نامناسب می باشد. روش تحقیق توصیفی – کاربری و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی های میدانی است. منطقه مورد مطالعه شامل بررسی وضعیت درختان دو خیابان بخش مرکزی شهر زابل در محدوده بازار می باشد. در تیرماه "اندازه سایه درختان"، "ارتفاع درختان" و "میزان چتری بودن شکل درختان" طی ساعاتی که گرما محسوس بوده به طور مستقیم انداز هگیری و محاسبه شدند، سپس با استفاده از نرم افزار اتوکد مقادیر به دست آمده ترسیم و خروجی های آن مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان م یدهد، در ساعاتی که به سایه درخت بیشتر احساس نیاز م یشود "میزان سایه درختان چتری شکل" بیشتر از "درختان بلندقد" است. درساعت 12 "میزان قطر سایه درخت نخل" 22/3 می باشد. اما در همین ساعت "میزان سایه برای درخت اکالیپتوس" 94/1 متر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Size of Trees Shade in Creating Shadows for Increasing the Pedestrians' Comfort in Streets of Zabol City

نویسندگان [English]

  • Akbar Kiani 1
  • MohammadAli Mirshekari 2
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities Science, University of Zabol, Zabol, Iran
2 M.A. Student of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities Science, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

Shade trees have many benefits in deferent dimensions; economic aspects (reduction of energy consumption in during hot period), physical aspects (maintenance utility) and social aspects (by increasing the vitality and efficiency of citizens) especially in cities facing with ‘temperature control issue’ in warmer months. Hence, this paper had directly emphasis on the size of the tree and its shade. In other words, the paper is discussed about ‘the shadows’ by inductive approach. Study goal is to measure the size of shade trees based on shape or volume (Canopy) of the trees to provide shade on the streets in central part of the city of Zabol. The city is located in the desert areas with low cloudy days and more sunshine hours. According to the surveys, per capita green space in the Zabol city is lower than national standards. The dominant species of eucalyptus and palm fan trees are in the streets of the city. The reason for selection of Zabol is exhausting heat in the most months of the year in the city. Overheating city of Zabol in different dimensions, has created a lot of problems. For example:
I) Economic aspects (increased energy consumption, increased use of cooling systems, etc.).
II) Physical dimensions (damage to urban infrastructure, environmental issues, reducing optimum standards of comfort and etc.).
III) Social aspects (reducing the amount of vitality and performance of citizens, reduce walking citizens, etc.). Hypotheses of this research were proposed as follows: The angle of the sun in July in the city of Zabol is vertical, if the crown is wide and flat. So in the most sidewalks there are tall trees with less shade to cover the entire surface of the pavement. Because the sun shines, shadow of object is farther away than it is, we have to select the tree species that is shorter in height. Theory and research records show that the issue and the problem of "shadow value in planning and urban design" has increased exponentially in recent decades; this issue is clear and objective and can be solved by paying attention to "the tree" and "the shadow "of the scientific calculation based on the angle of the sun (latitude cities surveyed) and the effect of tree shade done. This research is descriptive - applied based on a library studies, documents and surveys. The study area includes the center city of Zabol where two streets intersect each other in the market place. The sizes of the shadow of tall and umbrella shaped trees in July and in the hours that sun's heat is felt, are compared by using AutoCAD. of the sample is the city's central market which is nearly 36,000 square meters and located in the north eastern of ChareRah Shahrbani, Located in a zone where the number of corridors is. According to the existing experiences and the current state of this area, the research hypotheses are confirmed. Thus, according to the angle of the sun in July which is almost vertical for the city of Zabol, more shadow than its farthest thrown object can be applied, such as choosing tree species which are shorter in height. The "shadow" in different dimensions (physical, economic and social) for cities that are located in the arid climate, is vital, therefore, architects, planners, urban designers and urban planners do scientific works and several executive projects, but regarding to the scientific approaches, some of them have focused on the "volume (canopy) tree" and its "shadow" in urban areas. In some cities around the world, "shadow" has the annoying look (in the example of some European countries), however, "shadow" for hot and dry areas of the cities, particularly the city of Zabol, is vital so we should plan for several researches to find out different aspects to see and implemented. The results show that shadow should exist; amount of shadow in umbrella shaped trees is more than tall trees. In the 12 am the diameter shade of a palm tree is 3.22 m. while at the same time the shadow of the a Eucalyptus tree is 1.94 m.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canopy of Tree Shade
  • Creating Shadow
  • Zabol city
  • Angle of Radiation
-- Akbari, H., Taha, H., Pomerantz, M. (2001). Cool Surfaces and Shade Trees to Reduce Energy Use and Improve
Air Quality in Urban Areas. Journal of Solar Energy, 70.
-- De Chiara, J. Lee, K. (1975). Urban Planning and Design Criteria, Van Nostrand Reinhold, New York.
-- Ebrahim-Zadeh I., Ebadi Jokandan E. (2008). The Spatial Analysis of Allocation of Greenbelt Utilization of the
Third Zone of Zahedan City, Journal of Geography and Development, 39.
-- Fahmy, M., Sharples, S., Yahiya, M. (2010). LAI Based Trees Selection for Mid Latitude Developments: A Microclimatic
Study in Cano, Egypt. Journal of Building and Environment, 45, 345-357.
-- Gomez, F., Jabaloyes, J., Montero, L., Vicente, V. D., Valcuende, M. (2011). Green Area the Most Significant
Indicator of Sustainability of Cities: Research on its Utility for the Urban Planning. Journal of Urban Planning
and Development, 137.
-- Gomez, V. M., Porta-Gandar, M. A., Fernandez, J. L. (2010). Effects of Tree Shades in Urban Planning in Hot-Arid
Climate Regions. Journal of Landscape and Urban Planning, 89, 149-157.
-- Housing and Urban Development of Sistan and Balochestan Province. (2006). Master Plan for the City of Zabol,
(Design by Andishan-Shahar), Tash Consulting Engineers.
-- Huang, L., Zho, D., Wang, J., Zhu, j. L. (2008). Scales Impacts of Land Cover and Vegetation Corridors on Urban
Thermal Behavior in Nanjing, China. Journal of Theoretical and Applied Climatology, 94.
-- Imam, Khalid Z., E., A. (2006). Role of Urban Greenway Systems in Planning Residential Communities: A
Case Study from Egypt. Journal of Landscape and Urban Planning, 76.
-- Iran-Nejhad Parizi, M. H., Karimiyan, A.A. (2009). Evaluation of Compatibility and Usefulness of Five Species
of Climbing Plants, Monthly Car Magazine and Utilities, 34.
-- Karimian, A.A., Irannejad, M.H., Mesdaghi, M. (2009). The Comparison of Biotic and Nonbiotic Methods of
Shading in Dry and Warm Regions (Case Study: Yazd University Campus), Journal of Agricultural Sciences and
Natural Resources, 69, 203.
-- Kasmai, M. (1999). Climate Architecture, Isfahan: Khak publication.
-- Kavyani M.R., Alijani B. (2001). The Foundations of Climatology, Textbooks and Study the Liberal Arts Universities
in Tehran, SAMT Press.
-- Kuhn, T.E. (2006). Solar Control: Comparison of Two New Systems with the Art on the Basis of a New General
Evaluation Method for Facades with Venetian Blinds or other Solar Control Systems. Journal of Energy and
Buildings, 38.
-- Levinson, R., Akbari, H., Pomertz, M., Gupta, S. (2009). Solar Access of Residential Rooftops in Four California
Cities. Journal of Solar Energy, 83.
-- Li, F., Wang, R., Pauussen, J., Lui, X. (2005). Comprehensive Concept Planning of Urban Greening Based
On Ecological Principles: A Case Study In Beijing, China. Journal of Landscape and Urban Planning, 72.
-- Rahnamaei, M.T. (1990). A Series of Discussions and Urban Planning, Geography, Tehran: Shahidi, Research and
Studies Center of Planning and Architecture of Iran.
-- Salehifar, M., Khakpor B., Rafiei H., Tavangar, M. (2010). Analysis of the Social Dimensions of Urban Green
Spaces, with Emphasis on the Views of Citizens (Case Study: Mashhad Metropolis). Geographic Space, 29, 51.
-- Shepperson, M. (2009). Planning for the Sun: Urban Forms as a Mesopotamian Response to the Sun.
Journal of World Archeology, 41.
-- Tahbaz, M. (2007). Design of Outdoor Shade. Journal of Fine Arts, 31.
-- Ziari, K. (1999). New Towns Planning, Tehran: SAMT organization.