ارزیابی رابطه دوسویه نوع کاربری اراضی بر پراکندگی و فراوانی جرم در منطقه 12 شهرداری شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

فرآیند پیشگیری قبل از درمان در احتمال وقوع جرایم، یکی از جدیدترین رویدادهای حال حاضر جرم شناسی در مجامع علمی و اجرایی دنیا در حوزه شهرسازی به شمار می آید که کانون تمرکز آن بر فضاهای غیر قابل دفاع شهر می باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر به تحلیل فضایی جرایم شهری و رابطه آن ها با کاربری های اراضی در منطقه 12 کلانشهر تهران مبادرت شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر از تکنیک های درو نیابی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مجموع جرایم ارتکابی است که در سال 1387 در محدوده منطقه 12 شهر تهران به وقوع پیوسته است. به عنوان نمونه آماری، 560 فقره از جرایم اتفاق افتاده منطقه 12 شهرداری تهران بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان 560 مورد جرم ارتکابی در محدوده منطقه 12 جرم سرقت به عنف کیف قاپی توسط موتور سوار با تعداد 293 مورد معادل 32/52 درصد بیش از نیمی از کل جرایم ارتکابی این منطقه را به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین فراوانی وقوع جرایم با 308 فقره بزه و 55 درصد )بیش از نیمی از جرایم ارتکابی(در مجاورت کاربری تجاری ثبت شده است. در مرتبه بعد کاربری مسکونی با 91/50 درصد از مساحت کل منطقه 12 با 8 فقره معادل 07/21 درصد قرار دارد. در واقع آنچه در خصوص نوع و میزان تخصیص کاربری های اراضی شهری در منطقه 12 شهر تهران حائز اهمیت است، این که در این محدوده، کاربری های تجاری و اداری بسیار بالا و بالاتر از متوسط آن در شهر تهران است و در نقطه مقابل برخی دیگر از کاربری های شهری در این منطقه یا وجود ندارد و یا با کمبود شدید مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Mutual Relationship between Land use Distribution and Frequency of Criminality in 12th District of Tehran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Meshkini 1
  • Hafez Mahdnejad 2
  • Faryad Parhiz 3
  • Akram Tafakori 3
1 Assistant Professor of Geography & Urban Planning, Faculty of literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography Sciences and Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Currently, one of the latest events of criminology in the scientific and administrative community all over the world, in urbanism is Pre-treatment process to prevent the occurrence of crimes which focuses on untenable areas in city. Spatial analysis of urban social pathologies helps to identify patterns of criminal behaviors, discover atrisk areas and eventually change the situation by creating spaces for defeating social pathologies and eliminating them from the city. In fact, considering the place, as the immediate cause of social pathologies compared with the individual or structural factors, seems more feasible to provide practical solutions from prevention of social pathologies. One of the most important and complex issues of Tehran’s metropolitan at the present time is the high frequency of crimes and social disorders in the context of the city’s old areas. In addition, to create a sense of insecurity and pessimism, this has caused heavy mental and physical injuries on the shoulders of citizens despite great efforts and budget expenditures. According to the official statistics, the number of crimes of the 12th District of Tehran, known as the Nasery-era, is much higher than other areas of Tehran. Thus, increase in social pathologies with physical injuries has made this area a dangerous place and hard to live. At the first step, they should provide a time-space analysis of various social pathologies of the area, so that strategies in order to confront these disorders will be made. This study is a practical study with comparative and analytical approach. To identify and understand the spatial pattern of crime in the city, it uses statistical models and graphics based on the geographical information system (GIS). The most important statistical tests are among the clustering tests; the nearest neighbor index is used to identify the centers of mass rise. In this study, in addition to statistical tests, graphics methods such as kernel density and estimation method have been also used. The data related to crimes of the 12th District have been considered as point events. It can be said that this study uses Office/ Excel to form a database, Arc View software for comparative and graphic analysis in GIS and also Crime Analysis and Case software. Among Iran’s cities, Tehran has the highest rate of social pathologies because of specific, spatial, physical and social conditions. This positive relationship between population growth and increase in the rate of social Pathologies can be regarded as a result of quantitative increase in the city’s population. So it is essential, with scientific methods and new technologies, to identify place-time circumstances in which crimes are committed in Tehran. Tehran’s 12th district, with 1600 hectares equivalent to 2/7 percent of the total area of Tehran, has different directions. The nearest neighbor index on dispersion of the whole crimes on 12th district of Tehran is equal to 0.73 and based on the Z value of these crimes, that is -11.72, confirms the cluster of the spatial distribution of points related to the whole crimes on the studied area. Our findings indicate that among 560 cases of crime within District 12, crime of bag robbery by motorcycle with 293 cases, equivalent to 52.32% allocates more than a half of the total of offenses committed in the area. Also, the highest frequency of occurrence of crimes with 308 cases and 55 percent (more than half of the crimes committed), has recorded regarding to the vicinity Commercial use. In fact, what is important about the type and amount of the allocation of urban land use in 12th district of Tehran is that in this area commercial and official buildings are numerous and above-average in Tehran. In contrast, some other urban land user that are not in this region or are facing a severe shortage and far from the capital requirements of the citizens, are living in the area. Therefore, logical and systematic locations of urban land use play an important role in reduction of crimes in the cities. Urban planners can minimize crime rates in urban areas by identifying the characteristics and factors facilitating crime, changing the environment, environmental planning and designing in the way to eliminate the factors encouraging crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use
  • Social Criminality
  • Crime-ridden Centers
  • 12 District
  • Tehran
-- Abdullahi Haghi, M. (2004). Shortage of Public Stops and its Effect on Occurrence of Vehicles Theft and their
Parts in the Central Part of the City Zanjan, Reformation and Education Magazine.
-- Bennett, T. (1995). Identifying, Explaining and Targeting Burglary Hot Spots, European Journal on Criminal
Policy and Research, 3(3).
-- Bottoms, A. E., Wiles, P. (1997). Environmental Criminology. In the Oxford Handbook of Criminology, M. Maguire,
R. Moranand, R. Reiner (Eds.), Clarendon Press, Oxford.
-- Brantingham, P. L., Brantingham, P. J. (1993). Nodes, Paths and Edges: Considerations on the Complexity of
Crime and the Physical Environment. Journal of Environmental Psychology, 13, 3-28.
-- Crowe, T. (2000). Crime Prevention through Environmental Design: Applications of Architectural Design and
Space Management Concepts, (2nd Edition), Butterworth-Heinemann: Oxford.
-- Felson, M. (1998). Crime and Everyday Life (2nd Ed.). Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.
-- Hataminejad, H., Mohammadpour, S., Manouchehri, A., Hessam, M. (2012). Investigation and Propose of Planning
Criteria and Standards of Urban Green Space Development (Case Study: 12 District of Tehran), Geographical
Research Quarterly, 26(3).
-- Hopkins, M. (2004). Targeting Hot Spots of Alcohol Related Town Centre Violence: a Nottingham Shire Case
Study, Security Journal, 7(4).
-- Imami, S. M. (2003). The Role of Land Use in Urban Environment Sustainability (Case Study: Isfahan Jolfa
Neighborhood), Master’s thesis, Under the guidance of doctor Ismail Shia, Iran University of Science and Technology,
Department of Urban Development, Tehran.
-- Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York, USA: Random House, Inc.
-- Mc Camley, P. (2001). Crime Design and Urban Planning: From Theory to Practice, first published in the Royal
Australian Planning Institute Magazine, new planner.
-- McCord, E. S., Ratcliffe, J.H. (2009). Intensity Value Analysis and the Criminogenic Effects of Land use Features
on Local Crime Patterns, Crime Patterns and Analysis, 2(1), 17.
-- Parhiz, F. (2010). Spatial- Physical Analysis of Social Malformations in Informal Settlements Areas, Case Study:
Informal Settlement Area Islamabad in Zanjan, MA Proposal, Zanjan University.
-- Paris, J. (2010). Environmental Criminology and Crime Prevention, Criminology Department, University of South
Florid.
-- Sherman, L. W., Gartin, P. R., Buerger, M. E. (1989). Hot Spots of Predatory Crime: Routine Activities and the
Criminology of Place. Criminology, 27(1).
-- Taghvaei, M. (2010). Review and Compare the Six Indicators in Different Areas of Shiraz, Geography (Journal-
Iran Geography Research Forum), 8(26).
-- Wilson, J.Q., Knelling, G.L. (1989). Making Neighborhoods Safe, the Atlantic Monthly, March, 29–38.
-- Wortley, R., Mazerolle, L. (Eds.). (2008). Environmental Criminology and Crime Analysis. Portland, Oregon:
Willan Publishing.
-- Zanghi Abadi, A., Rahimi Nader, H. (2010). Spatial Analysis of Crime in the City of Karaj (using GIS), Journal of
Law, Faculty of Law and Political Science, 40(2).