ارزیابی سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی در ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای جدید، نمونه موردی: شهر جدید پردیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه برنامه ریزی شهری و منطق های، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 دانشجوی دکتری طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران.

چکیده

یکی از ابعاد تأثیرگذار در حوزه برنامه ریزی شهری، ابعاد اجتماعی است که البته در برنامه ریزی شهری ایران اکثراً مورد غفلت قرار می گیرد. از علل اصلی این عدم توجه، روشن نبودن نحوه تأثیر این ابعاد در برنامه ریزی شهری است. در این پژوهش برای تبیین بهتر نحوه تأثیر ابعاد اجتماعی بر برنامه ریزی شهری، ارتباط این ابعاد را در قالب مفهوم "سرمایه اجتماعی" با مفهوم تأثیرگذار دیگر حوزه برنامه ریزی شهری یعنی "کیفیت زندگی شهری" مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور شهر جدید پردیس را به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شد. علت این انتخاب آن است که هم اکنون شهرهای جدید و مسأله برنامه ریزی آن ها از چالش های اصلی نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای کشور می باشد. بدین ترتیب در این پژوهش هدف اصلی، بررسی ارتباط بین مفهوم سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری البته از بعد ذهنی آن می باشد. بعد ذهنی کیفیت زندگی شهری مترادف با میزان رضایتمندی شهروندان از عوامل مختلف مؤثر در کیفیت زندگی مانند عوامل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش وجود ارتباط بین میزان سرمایه اجتماعی و میزان کیفیت ذهنی زندگی شهری را تأیید می نماید. همچنین ارتباط قابل ملاحظه ای نیز بین نرخ ماندگاری جمعیت و کیفیت ذهنی زندگی شهری دیده شد. در انتها نیز مدلی جهت ارزیابی بهتر نحوه برهم کنش مفاهیم موردنظر ارائه شد. بدین ترتیب می توان اظهار داشت که توجه به ابعاد اجتماعی و برنامه ریزی جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی با توجه به تأثیر مثبت بر میزان کیفیت ذهنی زندگی شهری می تواند به عنوان یک راهکار برنامه ریزانه در نظام برنامه ریزی شهر جدید پردیس به کار گرفته شود. هرچند این نتیجه به لحاظ علمی قابل تعمیم به شهرهای دیگر نیست، لیکن با توجه به مشابهت های زیاد بین شهرهای جدید ایران، می توان انتظار داشت که این نتیجه در جاهای دیگر نیز تکرار شود. به علاوه فرآیند تحلیلی مورد استفاده این پژوهش برای شهرهای دیگر نیز قابل تعمیم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Social Capital as a Key Factor in Improving the Quality of Life in a New City, Case Study: Pardis New City

نویسندگان [English]

  • Naser Barati 1
  • MohammadReza Yazdan Panah Shah Abadi 2
1 Associate Professor of Regional and Urban Planning, Department of Urban Planning, Immam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Ph.D. Student in Urban Design, School of Art and Architecture, Bu-Ali University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

One of the impressive aspects of urban planning is social aspect while this aspect is often the most neglected one in urban planning in Iran because it is not clear how this issue influences on urban planning, although the majority of experts have admitted the influence of this issue. In this study for a better explanation of how the social aspects influence on urban planning, the relationship between the concept of “social capital” and other concepts of urban planning that called “quality of urban life” has investigated. For this purpose Pardis new city has been studied as case study. The reason for this choice is that new towns have the main challenges of urban and regional planning in our country. So paying more attention to the social aspects of these cities is usually more important because of heterogeneous populations that live in these cities. In general, the internal problems of the new towns in Iran t lead the failure of low-level “quality of life” in these cities. Incidentally, if it raises the quality of life in new cities, their success will also increase. The main purpose of this study is the investigation of relationship between the concept of social capital and the subjective quality of urban life. Subjective quality of life in the city means citizens’ Satisfaction rate is the Combination of various factors that effect on quality of life such as physical aspects, social aspects, economic aspects, etc. The point of choosing of the concept of social capital is that this concept is measurable. So it is hoped that social aspects can be used in targeting and monitoring in urban planning. On the other hand, social issues will find their place in urban planning. Based on, this present study is to be followed through these following hypotheses:
1. The amount of social capital in Pardis new city is low.
2. The subjective quality of life in Pardis new city is low.
3. Between social capital and subjective quality of urban life in Pardis new city is a significant relationship.
4. Between social capital and willingness to stay at city (population survival rates) can be seen a significant relationship.
5. Between the subjective quality of urban life and survival rate of population is a significant relationship.
The methodology of this study is descriptive- correlational. This study is crosssectional study. This study is descriptive, since it involves complex procedures that aim to describe the situation or phenomenon that is studied. This research aimed to describe the regular and continuous level of social capital and the subjective quality of life of urban residents in Pardis new city and find the relationship between these two concepts. This research is a correlation research, because it includes all the different variables and the correlation coefficient between them. This study also reviewed the correlation between social capital and the subjective quality of life. In a more general classification, this research combines qualitative and quantitative research methods. This research is quantitative research to explain and describe the relationship between specific variables. It can be classified as a case study research and qualitative research. In fact, this research has reviewed all aspects of a particular phenomenon and investigated the relationship between social capital and the subjective quality of life in a specific place and for a limited period of time. In this research to find out the indices and to understand the basic concepts of study, documentation and library method was used. Then the indicators were developed. The questionnaire was designed to achieve Indicators. This questionnaire was a mix of closed questions in which the Likert scale of 1 to 5 was used and its main purpose was to measure social capital and the subjective quality of urban life in Pardis new city. Moreover, all documents, plans and programs in organizations and institutions have been studied. The results indicate the low level of social capital and subjective quality of life between residents of Pardis. The main hypothesis of this study which was the situation of the relationship between social capital and subjective quality of urban life was proved. A significant correlation between the tendency to stay at Pardis City and subjective quality of urban life was seen. Finally, a model is presented for evaluating and showing how the concepts interact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Quality of Life
  • Subjective Quality of Life
  • Survival Rates
-- Akhtar Mohagheqi, M. (2006). Social Capital. Tehran: Akhtar Mohagheqi.
-- Azkia, M., Ghafari, Q. (2004). Rural Development with a Focus on Rural Community in Iran. Tehran: Nashreney.
-- Azimi, A. (2010). Dimensions and Indicators of the Quality of Urban Life. Shoraha, (55), 4-8.
-- Diwan, R. (2000). Relational Wealth and Quality of Life. Journal of Socio-Economics, (29), 305-340.
-- Fathinia, M., Hajmohamadyari, R. (2006). Social Capital, Causes and Results of Its Realization. In Proceedings of
the Congress of Socio-Cultural Situation in Tehran. Tehran: Center for Cultural Studies in Tehran.
-- Field, J. (2003). Social Capital. London: Routledge.
-- Fukuyama, F. (2000). The End of Order (Social Capital and Keep It) (Q. Tavasoli, Trans.). Tahran: Hekayate
Ghalam Novin.
-- Ghafari, Q., Omidi, R. (2009). Quality of Life, Social Development Indicator. Tehran: Shiraze.
-- Ghiasvand, E. (2009). Impact on Quality of Life for Residents of Urban Neighborhoods (Case Study: Beryanak,
Pomp’e Benzin, Moghtadai, Golestan, Ghal’e Neighborhoods). Master Thesis of Urban Design and Planning,
Islamic Azad University Central Tehran Branch.
-- http://www.worldbank.org/ (Official Website of the World Bank).
-- Kay, A. (2005). Social Capital, the Social Economy and Community Development. Oxford University Press and
Community, Development Journal, Advance Access Publication.
-- Mokhtari, M., Nazari, J. (2010). Sociology of Quality of Life. Tehran: Jame’e Shenasan.
-- Mousavi, S.A. (2006). Community Development Planning with an Emphasis on Social Capital, Case Study:
Kooy’e Tollab Mashhad. Master Thesis of Urban and Regional Planning, Tarbiat Modares University.
-- Noll, H. (2002). Towards A European System of Social Indicators: Theoretical Framework and System Architecture.
Social Indicator Research, (58).
-- Phillips, D. (2006). Quality Of Life; Concept, Policy and Practice. London: Routledge.