تحلیل ضرورت به کارگیری برنامه ریزی محیطی همکارانه در منطقه شش شهرداری تهران به عنوان موردپژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

برنامه ریزی محیطی همکارانه، با فراهم کردن چارچوبی متوازن میان نهادهای سیاسی، اجتماعی و بنیان های علمی محیطی، سعی در درک ابعاد گسترده تر مشکلات محیطی و زمینه های پسامادی سرمایه های محیطی دارد. منطقه شش تهران، به عنوان قلب تپنده و مرکز فضایی این شهر، با وجود سرمایه های محیطی ارزشمندی چون درختان چنار با قدمت چندصد ساله، محل استقرار مهم ترین فعالیت های خدماتی، تولیدی است. تمرکز فعالیت های انسانی در این منطقه، انباشت انواع آلودگی های محیطی را به همراه داشته است که خود به نابودی سهم قابل توجهی از درختان چنار منجر شده است. این درحالی است که به نظر می رسد، فعالان منطقه (ساکنین و غیرساکنین) نسبت به این دسته از مشکلات آگاهی نداشته و با رویکردی منفعلانه، تمایلی به نگهداشت سرمایه های محیطی محل سکونت خود نداشته باشند. هدف از نگارش این پژوهش، کوشش جهت کارآمدتر نمودن سیستم برنامه ریزی شهری در این منطقه ضمن معرفی رویکرد نوین و فراهم نمودن بستر به کارگیری برنامه ریزی محیطی همکارانه است. راهبرد اصلی این پژوهش موردکاوی و روش پژوهش ترکیبی کمی و کیفی، شامل انجام مصاحبه با عوامل تصمیم گیر و بازیگران کلیدی در عرصه آلودگی محیطی منطقه است که، اساس تحلیل های این پژوهش را شکل می دهد. یافته های تحلیل نشان دهنده ناکارآمدی فرآیندهای موجود برنامه ریزی در افزایش دانش محیطی محلی، تقویت انگیزه و تمایل ساکنین برای مشارکت جهت کاهش روند تخریب سرمایه های محیطی و نیز محدودیت های به کارگیری فرآیندهای همکاری میان نهادها و بازیگران در زمینه مشکلات محیطی است. آشکار شدن این دسته از مشکلات همراه با قوت رویکرد نوین به چالش محیطی، ضرورت به کارگیری برنامه ریزی محیطی همکارانه را در سطح اجتماع محلی نشان می دهد. بر مبنای بروندادهای چارچوب تحلیل و مفاهیم اصلی برنامه ریزی محیطی همکارانه، ارائه پیشنهادات، با فراهم کردن "زمینه"ه کارگیری این رهیافت در چارچوب ساختار تصمیم گیری پیشنهادی، شامل بازیگران اصلی، ارتباطات بین آن ها و سیستم پشتیبان تصمیم گیری صورت بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Necessity of Applying Collaborative Environmental Planning Approach in District 6 of Tehran

نویسنده [English]

  • Maedeh Hedayatifard
M.A. in Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Collaborative environmental planning approach tries to understand the wider dimensions of environmental problems and the post-material aspects of environmental capital by capturing the balanced between the political and social basis for decisions on the one hand and the scientific environmental basis on the other hand. The main challenge of this article is that, the district 6 of Tehran, as the spatial center of this city, which is the place of most important activities and the concentration of human activities in this area, has led to accumulation of different types of environmental pollution. This research aims to analyze the necessities of application of collaborative environmental planning and to increase the efficiency of urban planning system in district 6 of Tehran by introducing the new methods. The research method is based on the questionnaire and semi-structure interviews analysis of decision takers and residents of district 6 of Tehran. The analytical framework includes 5 main steps. In the first one, the objective and subjective environmental problems in the district 6 of Tehran are analyzed. In the second step, the tendency of residents to participate in different kinds of collaborative programs is analyzed. This analysis show that the residents have more tendencies to participate in the processes which they don’t need residents' presence. In the third step, the importance of facilitating in the collaborative processes is analyzed and the potentials and constraints are investigated. From the viewpoints of decision-making, the facilitating activity seriously needs to improve the transition of non-technical concepts of residents to the Specialists and to create trust between residents and formal decision makers. In the fourth step, the main formal and informal actors related to environmental problems are recognized on the basis of residents and decision taker's points of view. It shows that the local actors (formal and informal) in the neighborhoods have more importance in comparison to the actors in larger scales. In the last step the main constraints and potentials for application of collaborative processes in urban planning system of the district is considered. The findings show that the diversity of organizations related to the environmental issues in Tehran and its district, the overlap of responsibilities between different institutions, lack of connection between different parts of decision making structure, and the insufficient regulative support for the activities of Non-Governmental organizations are the main constraints. Evidences for the substantial and procedural problems in applying collaborative environmental planning makes it clear that it is necessary for decision makers to apply new approaches which emphasize on collaborative and participatory manners. This can enhance the local knowledge about environmental capitals and increase the responsibility of local actors in environmental maintenance. Regards to the findings of the research, the process of collaborative planning which is the complementary element for current urban planning system is proposed (Fig. 1). This process has two main parts, in the first part, the context for collaboration of stakeholders and in the second part, the context for plan making are prepared. In order to reduce the procedural problems, the structure of actor's system (Fig. 2) and decision support system are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Planning
  • Collaborative Planning
  • Collaborative Environmental Planning
  • Sustainability Planning
  • Environmental Problems
-- Abdi Daneshpour, Z. (2008). An Introduction to Planning Theories with Special Reference to Urban Planning
Theories, Shahid Beheshty University, Tehran, Iran.
-- Carbur, J. (2003). Bringing Local Knowledge into Environmental Decision Making: Improving Urban Planning
for Communities at Risk, Journal of Planning Education and Research, 22, 420.
-- Conley, A., Moot, M. (2003). Evaluating Collaborative Natural Resource Management, Society and Natural Resources,
563325–386, 2003.
-- Cullen, D., Mcgee, G.A., Gunton, T. (9050). Collaborative Planning in Complex Stakeholder Environments: An
Evaluation of a Two-Tiered Collaborative Planning Model, Society & Natural Resources: An International Journal,
9334, 339-350.
-- Godwin, D. (1999). Collaboration as a Tool for Creating Sustainable Natural Resource Based Economies in Rural
Area. Blacksburg, Virginia.
-- Healey, P. (1999). Institutionalist Analysis, Communicative Planning, and Shaping Places, Journal of Planning
Education and Research, 19, 111-121.
-- Healy, P. (1997). Collaborative Planning, Shaping Place In Fragmented Societies, Macmillan Press.
-- Innes, J. E., Booher, D. E. (1999). Consensus Building and Complex Adaptive Systems, Journal of the American
Planning Association, 65 (4), 419-436.
-- Kim, T. (2010). Collaborative Governance for Sustainable Development in Urban Planning in South Korea, the
University of Birmingham.
-- Lane, M. (2005). Community Based Environmental Planning: Operational Dilemmas, Planning Principles and
Possible Remedies, Journal Of Environmental Planning and Management, 48(5), 709-731.
-- Leine, J. (2003). Integrated Environmental Planning. Blackwell Science.
-- Naghshe-Jahan-Pars Consulting Engineering. (2003). the Detail Plan of District 6 of Tehran, Tehran Urban Planning
and Research Center.
-- Randolf, J. (2004). Environmental Land Use Planning and Management, Island Press.
-- Selin, S., Chavez, D. (2005). Developing a Collaborative Model for Environmental Planning and Management,
West Virginia University, 3-10.
-- Selman, P. (1996). Local Sustainability- Managing and Planning Ecologically Sound Places, London: Paul Chapman.
-- Windischer, A. (2004), Characteristics and Organizational Constraints of Collaborative Planning, Cogen Tech
Work, 11, 87-101.
-- Yeh, G. (2003). Model Objects A Model Management Component for the Development of Planning Support System,
Computer, Environment and Urban Systems, 29, 133-157.