فضاهای شهری سلامت محور: ویژگی های کالبدی تأثیرگذار بر چاقی افراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

شهر و فضاهای عمومی آن، نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان از طریق تأثیر بر سلامت جسمانی و روانی آ نها دارد. هم اکنون معضل بسیاری از شهروندان، بیماری های غیر واگیری است که شرایط کالبدی شهرها بر آن ها دامن می زند. پزشکان ظهور این بیماری ها را به دلیل تغییر شیوه زندگی به سوی کم تحرکی، تغذیه ناسالم، وابستگی به اتومبیل و در نتیجه اضافه وزن و چاقی افراد میدانند. فضاهای شهری موجود از یک سو با ایجاد موانع بسیار برای افراد پیاده، آ نها را به فعالیت بدنی کمتر سوق میدهند و از سوی دیگر امکان دسترسی آن ها را به مکان های عرضه تغذیه سالم محدود مینمایند. هدف این تحقیق بررسی تحقیقات موجود در رابطه با نقش فضاهای شهری در ارتقاء سلامت جسمانی با تأکید بر مسأله چاقی و دو رفتار سلامت مرتبط با آن شامل رفتار فعالیت بدنی و رفتار تغذیه افراد بزرگسال است. تا دریچه ای به سوی تحقیق میان رشته ای در حوزه سلامت و محیط انسان ساخت گشوده شود. با توجه به نوپا بودن موضوع حاضر در کشور، روش این تحقیق، مطالعه اسنادی است که بر اساس مرور ادبیات رو به رشد در دو حوزه مجزای علوم پزشکی و طراحی شهری و از طریق بررسی مستندات مربوط به تحقیقات معتبر علمی صورت گرفته است. نتایج حاصل از بررسی تحقیقات موجود، به صورت چارچوب مفهومی پیشنهادی تبیین کننده رابطه بین ویژگی های کالبدی فضاهای شهری و چاقی، همچنین دو رفتار فعالیت بدنی و تغذیه افراد بزرگسال ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که سلامت یکی از ابعاد بنیادی طراحی فضاهای شهری است. براساس چارچوب پیشنهادی، عوامل تأثیرگذار بر چاقی، ویژگی های کالبدی از فضاهای شهری به مثابه مبداء- مقصد، مسیر و محدوده، شامل اختلاط کاربری، ایمنی و امنیت، الگوی شبکه
معابر، ویژگی های زیباشناختی و اقلیمی، و قابلیت دسترسی به انواع مقاصد فعالیت بدنی و فروشگاه های غذایی می باشند. تحقیقاتی از این نوع می توانند پایه های اولیه انجام تحقیقات تجربی در کشور را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Physical Features of Urban Spaces and Obesity

نویسنده [English]

  • Pantea Hakimian
Assistant Professor of Urban Design, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid eheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The city and its urban spaces play a dominant role in the citizens’ quality of life by having significant impact on their physical and mental health. Nowadays noncommunicable diseases like heart and coronary diseases, high blood pressure and diabetes are major. Many physicians believe that recent changes in lifestyle to sedentary living, unhealthy eating habits and car dependency are the main causes of obesity and the prevalence of these diseases. These illnesses are exacerbated by cities environmental conditions. Current urban spaces create many barriers for pedestrians, making them less active besides limiting their access to healthy food. On one hand narrow sidewalks and car-oriented neighborhoods make people less active and more car dependent, on the other hand increasing amount of fast food restaurants and chain stores are wiping away healthy food outlets such as supermarkets and fruit stores, encouraging access to unhealthy food.
Earlier studies reveal the link between obesity and many factors such as individual, socio-economic and also built environment. So far the majority of research efforts have been performed in health sciences which focus on non-spatial determinants of obesity, it is only in recent years that the impact of urban spaces on obesity is being reflected. In the field of urban design, research is concentrated on activity-friendly urban spaces without considering the impact of food outlets providing variety of choices in urban spaces and their effects on people’s obesity. In this field domestic research efforts are very limited and incomplete. As a result it is necessary to conduct a study on the physical features of urban spaces influencing obesity with a holistic approach.
This study aims to review and explore the current literature on the physical aspect of urban spaces in relation to physical health focusing on obesity and two health related behaviors: physical activity and diet of the adult population ranging from 18 to 65 years old. This study tries to start a dialogue for an interdisciplinary research field which incorporates health and medicine sciences on one side, and the built environment related disciplines such as urban design and planning, architecture and transportation on the other side. The proposed subject is emerging and novel in Iran, so this study reviews the literature from two distinct disciplines of medicine and urban design by exploring valid and reliable empirical studies related to obesity and the built environment.
The findings from reviewed papers are presented in a proposed conceptual framework which determines the relationships between physical features of urban spaces and obesity, physical activity and diet of adults. The proposed framework is based on a behavior model of environment which defines urban spaces as 3 different types of behavior settings for pedestrian movement including 1-origins or destinations of walking/cycling trips, 2-the route between origin and destination, 3-areas around the origin and destination which contains a network of urban spaces.
The research findings show that some physical features of urban spaces as origindestination, route or area are related to physical activity or diet and consequently obesity.
Urban Spaces as origins or destinations of physical activity or eating behaviors, like parks, daily uses and services: grocery stores, banks, and supermarkets can encourage healthy lifestyle. Urban spaces as route emphasis on the presence of physical activity facilities like walking or bicycling routes that can encourage activity. A network of urban Spaces as an area has some physical features like permeability of street layout and social environment (seeing active people) which can inspire people for healthy lifestyle.
There are some common features of urban spaces as origin/destination that influence physical activity or diet, like accessibility of physical activity destinations for recreation or utilitarian, purposes also availability and accessibility of food outlets. Mix of uses is a common feature of urban spaces as origin/destination that can encourage the livability of urban spaces and consequently the presence of pedestrians. Visual characteristics and aesthetics of urban spaces as a route and also as an area increase the pleasurability and appeal of these spaces which can influence people’s walking or cycling. Pedestrian safety from traffic, security from crime, and perception of weather conditions are characteristics of urban spaces that are common in all of categories and are related to people’s behavior of walking.
This study concludes that health is a key element in designing urban spaces; therefore interdisciplinary research focusing on the environmental and spatial aspects of health should be promoted. Because this emerging field is little-explored in Iran’s urban design current literature, such studies provide preliminary basis for empirical studies of healthrelated issues in urban context, and also as a baseline to develop practical guides for successful and effective policies and practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Spaces
  • Physical Features
  • Health
  • Obesity
  • physical activity
  • Diet
Alfonzo, M., Boarnet, M.G., Day, K. Mcmillan, T. & Anderson, C.A. (2008). The Relationship of Neighborhood
Built Environment Feature and Adult Parents’ Walking. Journal of Urban Design, 13(1), 2951.
 Azizi, F., Azadbakht, L., Mirmiran, P. (2005). Tehran Lipid and Glucose Study. Journal of Research in Medical
Sciences, 29(2), 123129.
 Bodor, J.N., Rose, D., Farley, T.A., Swalm, C., Scott, S.K. (1997). Neighbourhood Fruit and Vegetable Availability
and Consumption: The Role of Small Food Stores in an Urban Environment. Public Health Nutrition, 11(4),
413–420.
 Craig, C.L., Brownson, R.C., Cragg, S.E., Dunn, A.L. (2002). Exploring the Effect of the Environment on Physical
Activity: A Study Examining Walking to Work. Am J Prev Med, 23(2), S1, 36 43.
 Frank L.D., Sallis J.F., Conway T.L., Chapman J.E., Saelens B.E. & Bachman W. (2006). Many Pathways from
Land Use to Health: Associations between Neighborhood Walkability and Active Transportation, BMI and Air
Quality. Journal of American Planning Association, 72(1), 7587
 Frank, L.D., Anderson, M.A. & Schmid, T.L. (2004). Obesity Relationships with Community Design, Physical
Activity and Time Spent in Cars. American Journal of Preventive Medicine, 27(2), 8796
 Gebel, K., King, L., Bauman, A., Vita, P., Gill, T., Rigby, A. and Capon, A. (2005). Creating Healthy Environments:
A Review of the Links between the Physical Environment, Physical Activity and Obesity. Sydney, NSW
Health Department and NSW Centre for Overweight and Obesity.
 Glanz, K. Sallis, J.F. Saelens, B.E. Frank, E.D. (2005). Healthy Nutrition Environments: Concepts and Measures.
Am J Health Promotion, 19(5), 330–333.
 Hoehner, C., Brennan, L., Brownson, R., Handy, S. & Killingsworth, R. (2003). Opportunities for Integrating
Public Health and Urban Planning Approaches to Promote Active Community Environments. American Journal
of Health Promotion, 18(1), 1420.
 Humpel, N. Owen, N. Leslie E. (2002). Environmental Factors Associated with Adults, Participation in Physical
Activity: A Review. Am J Prev Med, Apr, 22(3), 99188.
 James, P. JacksonLeach, R. & Rigby, N. (2010). An International Perspective on Obesity and Obesogenic Environments.
pp. 110 in Obesogenic Environments: Complexities, Perceptions and Objective Measures by Lake, A.
A.; Townshend, T. G. & Alvanides, S. UK: WileyBlackwell.
 Kamphuis, C.B., Giskes, K., de Bruijn, G.J., WendelVos, W., Brug, J., van Lenthe, F.J. (2006). Environmental
Determinants of Fruit and Vegetable Consumption among Adults: A Systematic Review. British Journal of Nutrition,
96(4), 620–635.
 Kirtland, K.A. Porter, D.E. Addy, C.L. Neet, M.J. Williams, J.E. Sharpe, P.A. Neff, L.J. Kimsey, C.D. and
Ainsworth, B.E. (2003). Environmental Measures of Physical Activity Supports: Perception versus Reality. American
Journal of Preventive Medicine, 24(4), 323331.
 Krizek K.J., Johnson P.J. (2006). Proximity to Trails and Retail: Effects on Urban Cycling and Walking. Journal
of American Planning Association, 72(1), 3342.
 Laraia, B.A., SiegaRiz, A.M., Kaufman, J.S., Jones, S.J. (2004). Proximity of Supermarkets is Positively Associated
with Diet Quality Index for Pregnancy. Preventive Medicine, 39(5), 869–875.
 Lee, C., Moudon, A.V. (2004). Physical Activity and Environment Research in the Health Field: Implications for
Urban and Transport Planning Practice and Research. Journal of Planning Literature, 19(2), 14781.
 Madanipour, A. (1996). Design of Urban Space: An Inquiry into a Socialspatial Process. Chichester: John Wiley
and Sons.
 Morland, K., Wing, S., Diez Roux, A. (2006). Supermarkets, Other Food Stores, and Obesity: The Atherosclerosis
Risk in Communities Study. Am J Prev Med, 30(4), 333339.
 Owen, N., Humpel, N., Leslie, E., Bauman, A. & Sallis, J.F. (2004). Understanding Environmental Influences on
Walking: Review and Research Agenda. Am J of Preventive Medicine, 27(1), 6776.
 Pearce, J., Hiscock, R., Blakely, T., Witten, K. (2008). A National Study of the Association between Neighbourhood
Access to FastFood Outlets and the Diet and Weight of Local Residents. Health and Place. doi: 10.1016/
jhealthplace.2008.04.003.
 Raja, S. Yin, L. Roemmich, J. Ma, C. Epstein, L. Yadav, P. & Ticoalu A.B. (2010). Food Environment, Built
Environment, and Women›s BMI: Evidence from Erie County. New York, Journal of Planning Education and
Research, 29(4), 444–460.
 Rose, D. Richards, R. (2004). Food store access and household fruit and vegetable use among participants in the
US Food Stamp Program. Public Health Nutrition, 7(8), 1081–1088.
 Saelens, B., Sallis, J. and Frank, L. (2003). Environmental Correlates of Walking and Cycling: Findings from the
Transportation, Urban Design and Planning Literatures. Annals of Behavioral Medicine, 25(2), 8091