بررسی وضعیت پایداری طرحهای آماده سازی از نظر ابعاد کالبدی و اجتماعی، نمونه موردی: شهرک گلستان کلانشهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دکتری شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

آماده سازی زمین برای سکونت از سال 1364 به عنوان فعالیتی جدید در روند برنامه ریزی شهری در ایران معمول شد و بخش قابل توجهی از شهرهای ایران با این دیدگاه توسعه یافته است. یک سؤال اساسی در مورد این نوع توسعه، میزان تطابق یا افتراق آن با رویکرد پایداری است. توسعه پایدار رویکرد غالب در مباحث شهرسازی است که از دهه 1990 مطرح شده و موضوع نگهداری از منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کم ترین ضایعات به منابع تجدیدناپذیر در اولویت قرار می دهد. مقاله حاضر به بیان یافته های یک تحقیق تجربی می پردازد که در آن پایداری طرح های آماده سازی از ابعاد کالبدی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله معیارهای اجتماعی می توان به هویت، سرزندگی، تنوع و گوناگونی اجتماعی، امنیت، آسایش و آرامش و عدالت اجتماعی اشاره کرد. معیارهای کالبدی شامل کیفیت مسکن و فضای شهری، زیرساخ تها و قابلیت دسترسی و توده های فضایی مرتبط با خدمات و تسهیلات شهری می شود. در این تحقیق شهرک گلستان در شیراز ب هعنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق روش تحلیلی توصیفی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و تعداد 100 عدد پرسشنامه توسط ساکنین تکمیل شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که در طرح های آماده سازی به معیارهای محیطی و کالبدی توجه بیشتری شده و معیارهای اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است. عدم توجه کافی به معیارهای اجتماعی سبب پایداری متوسط )وضعیت بینابین پایداری و ناپایداری( این شهرک از نظر اجتماعی شده است، در حالی که از نظر کالبدی- زیست محیطی، ملاحظات بیشتری صورت گرفته و شهرک گلستان از این بعد در وضعی تنیمه پایدار )پایداری خوب( قرار دارد این موضوع نشان دهنده نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی در طرح های آماده سازی در مقایسه با ابعاد کالبد ی فضایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Sustainability of Land Development Plans from Social and Physical Aspects; Case Study: Golestan Town of Shiraz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Mahyar Ardeshiri 1
  • Afrooz Fallah Manshadi 2
  • Elham Fallah Manshadi 3
  • Heidar Abbasi 4
1 Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 M. A. of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Ph.D. of Urban Planning, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Student of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Central Branch of Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Land use development plans have become common, as a new activity in urban planning procedure in Iran since 1985. In this kind of plans, the government decided to provide some kind of urban facilities such as road, electricity, water pipe and urban services such as schools before land delivery. Large part of our cities are formed based on this plan and mass volume of activities, used resources and special process of these plans make it necessary to evaluate them from different aspects. One approach for evaluating these plans is sustainable development. This approach was considered from 1992 and it has some emphasize on reserving resources for future generation without any harm to the nature and other components of it. Sustainable development aims to carry capacity of natural systems together with the social, political, and economic challenges faced by humanity. Sustainable development has been described in terms of three dimensions, domains or pillars. In the three-dimension model, these are seen as economic, environmental and social. Environmental aspect could be divided to man-made or physical and natural environment. While sustainable development is the dominated approach in recent years, there are limited resources which evaluate land development plans based on sustainability. This research evaluates the land development plans based on approaches of sustainable urban developments. This research is limited to social and physical aspects, and by using factors in this two dimensions, evaluation of land development plan has been done. This research would answer to the following questions:
• What are the criteria and indicators for evaluating sustainability in social and physical aspects?
• Is the land development plan in Golestan town is based on sustainable development (in social and physical aspects) or not?
A descriptive method and questionnaire were used to collect and analyze the data. Also Excel and SPSS were used for analytical purposes. Questionnaires were designed on the basis of the literature review and theoretical framework of the study and the table of criteria and indicators which show sustainability. Social criteria in the research are: livability, identity, security, diversity of social groups, comfort ability and peace, social justice, satisfactory and participation. Physical criteria include: quality and facility of accesses, quality of environment, quality of man built area and energy consumption. As most of the indicators were quality data, it was necessary to use a Likert scale to be evaluable. We asked the responders to score each indicator from 1 to 5 (1 for completely unsustainable and 5 for completely sustainable). The questionnaires were filled by face to face interview and 100 questionnaires have been filled by residence in Golestan town. The results of evaluation land development plan of Golestan town in social and physical aspects show that environmental and physical aspects are more considered and social aspects are ignored. Not enough attention to social aspects makes Medium sustainability (between sustainability and no sustainability) in social aspect, while in environmental – physical aspect, more attention has happened and Golestan town has a semi sustainable (good sustainability) situation. The following table illustrates the sustainability level of each criterion. As it could be seen while public participation has the lowest level of sustainability, some social criteria such as comfort ability and peace, social justice, diversity of social groups and some physical criteria like quality and facility of accesses, quality of environment and energy consumption has a good situation from sustainable aspects. In summary, it is obvious that in land development plans physical aspects are more considered than social aspects. I could be said that based on urban manager views, urban development is limited to urban construction and social development has no role in urban development plans. In addition, based on the findings, people who live in Golestan town come from vast socio-economical groups which mean they would have different type of demands and it is necessary of development plans to response to this variety. Moreover, in this kind of development, land delivery is in a large scale and common price, and there is not any development around the delivered land, which means some needs of the future residence would be ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Golestan Town of Shiraz
  • Social and Physical Aspects
  • Land Development Plans
-- Azizi, M. (2001). Land Development Plans in Iran 1985-96. Tehran, Iran: National Organization of Land and
Housing.
-- Azizi, M. (2006). Sustainable Residential Quarter: Case Study Narmak. HONAR-HA-YE-ZIBA, 27, 46-35.
-- Barati, N. (1998). Sustainable Cultural Development. Journal of Planning and Budget, 24, 86-71.
-- Chapman, D. (2007). Creating Neighborhoods and Places in the Built Environment (S. M. Tabibi, Sh. Faryadi,
Trans.). Tehran, Iran: University of Tehran.
-- Goran Orimi, Qabakhlu, H., Amini-Rad, H. (2012). Sustainable Urban Planning, Infrastructure (Gas Plant) and
Optimization of Energy Consumption in Residential Areas, Based on Energy Consumption Zoning Model. Paper
Presented at the First Conference on Sustainable Urban Development, College of Fine Arts, Tehran University.
-- Habibi, S. M. (2001). The Pattern and Reorganization of the Neighborhoods Skeleton. HONAR-HA-YE-ZIBA, 13,
32-39.
-- Hajipour, Kh. (2006). Community-Based Planning: An Efficient Approach in Creating Sustainable Urban Management.
Journal of the Fine Arts, Tehran University, 26, 37-46.
-- Hashemzadeh, M. (2000). The Need for Change in the Context of Urban Land Issues. Journal of Urban Planning
and Architecture, 44.
-- Houghton, G, Hunter, C. (1994). Sustainable Cities, Routledge Publishing.
-- Khakpur, B., Mafi, E., Bavan Puri, A. (2009). The Role of Social Capital in Community Sustainable Development-
Case Study: Sajadieh Quarter in Mashhad. Journal of Geography and Regional Development, 12, 55-81.
-- Laghayee, H. A., Mohammadzadeh Titkanlu, H. (1999). Introduction to the Concept of Sustainable Urban Development
and the Role of Urban Planning. HONAR-HA-YE-ZIBA, 6, 32-43.
-- Mehdizadeh Seraj, F., Nasabi, F., Husseini, B. (2007). Principles of Sustainability in Cities In Accordance With
Local Urban Culture in Iran. Journal of the City, 21-22.
-- Pakzad, J. (2005). Design of Urban Spaces in Iran Manual. Tehran, Iran: Payam-e-Sima Design and Issue Co.
-- Rezazadeh, R. (2005). A Psycho-social Approach to Place Identity in New Towns. Proceedings of the International
Conference on New Towns, New Towns Publishing Development Company, Tehran.
-- Roseland, M. (2005). Toward Sustainable Communities, New Society Publishing
-- Sabri, S., Mosharzadeh Mehrabi, Z. (2006). Place of Identity Concept in the New Towns. Proceedings of the International
Conference on New Towns, New Towns Publishing Development Company, Tehran.
-- Shokuie, H., Musa Kazemi, S. M. (2002). Measuring Social Sustainability of the City of Qom. Geographical
Journal, 43, 32.
-- Wheeler, S. M., Bentley, T. (2004). The Sustainable Urban Development Reader, Routledge, Taylor and Francis
Group.
-- Ziyari, K. (1999). Planning New Cities. Tehran, Iran: Organization of Study and Development of Humanities
Academic Books (SAMT).