تأثیر فناوری های نوین نورپردازی در درک آثار معماری معاصر ایران (با تکیه بر روش افتراق معنایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

فناوری های نوین نورپردازی و بخصوص نورپردازی در شب، چهره جدیدی به شهرهای امروزین ما داده اند به گونه ای که در شب هنگام، می توان چهره جدیدی از شهر را مشاهده نمود؛ تا جایی که امروزه ضرورت و اهمیت مطالعه تأثیر فناوری های نوین نورپردازی در درک آثار معماری معاصر ایران بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. در این پژوهش به بررسی نحوه انتقال مفاهیم معماری توسط نور در درک آثار معماری معاصر ایران م یپردازیم. طرح مسئله ضرورت تناسب نورپردازی داخلی با نیازهای موجود در موزه از دیدگاه جامعه آماری می باشد، هزینه های زیاد طراحی و اجرای این گونه بناها از یک سو و اهمیت موزه به لحاظ نقش خاص آن در زمینه فرهنگی نسبت به جامعه و استقبال مردم از این بناها، زمینه ساز بررسی عوامل متعددی از جمله نورپردازی داخلی شده است. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نحوه انتقال معانی به بررسی نورپردازی شش نمونه از موزه های شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش متشکل از شهروندان تهرانی و افراد توریست حاضر در موزه های انتخاب شده است. برای بررسی دیدگاه ها و نظرات جامعه آماری، به دلیل اینکه
دانش آکادمیک در زمینه معماری را دارا نمی باشند. استفاده از ابزار با زبان مشترک بین گروه پژوهشگر و پاسخ دهندگان در صدر الزامات پژوهش قرار گرفته و برای رفع نیاز از آزمون افتراق معنایی در این پژهش استفاده شده است. در انتها نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر مثبت و بالای نورپردازی در کیفیت فضای داخلی موزه ها می باشد. دستاوردهای پژوهش
نشان دهنده آن است که به کارگیری شیوه های روزآمد و فناوری های نوین نورپردازی، نقش قابل توجهی در هدایت درک مخاطب از آثار معماری معاصر ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Lighting Technologies in Contemporary Iranian Architecture

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Mahdavinejad 1
  • Movahed Siami Namin 2
  • Vahidreza Abossedgh 2
1 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Student in Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Architecture has a lot to do with light and lighting and also with our perception especially in analysis of contemporary Iranian architecture. New technologies, especially night lighting technologies have changed the face of our modern cities. These new lighting technologies are among those technologies which may help sustainable high-tech architectural design process that roughly refers as sustecture. The role of new lighting technologies in sustainable energy and contemporary efficient architecture is explicit and inevitable. In other hand, contemporary Iranian architecture enjoys prosperous circumstances not only in Iran but also in future of Middle East. Especially “light” is a determining factor in contemporary architecture. The main aim of this research is to examine the transmission of light in the concepts of contemporary architecture. Literature review shows that new lighting technologies have made a prosperous context for night architecture as well as perception of contemporary Iranian architecture. Ancient examples show that light is generally presented in design and manufacture of glorious Iranian architecture. Theoretical framework of the research is based on latest developments, new technologies and recent scientific researches. Light symbolizes the manifestation of wisdom of
body in Persian monuments. The application and status of light can be explained based on the meaning of identity in modern and postmodern terms. Using night lights after resurgence of nationalism and contemporary architecture in the years after the Islamic Revolution has got great importance. On the other hand, light is a metaphor for the hidden
spiritual world which everything in its place to appreciate the intrinsic merit. Betchel believes that many designers to encourage more people to use museums; in order to engage in field research such as psychology and sociology. The analysis of contemporary architecture in Iran considers theoretical roots besides the functional specification “light”. Interior lighting design needs to fit with the needs of the target population of viewing Museum. Museums economically and socially need great care, nowadays. The gravity of building let us to investigate the parameters affecting the interest of our community. One of these parameters is named light and lighting. Test and analysis steps are depend on theoretical framework and also experimental and survey studies. Methodology of the paper emphasizes on a quantitative – qualitative approach for examination of our hypothesis. The adopted methodology relies on latest methods in analyzing night lighting and architecture technologies in contemporary architectural buildings and valuable historic monuments. To investigate the factors affecting the perception of contemporary architecture in Tehran Museum, six samples were selected. The lighting in the museum as one of the most important design parameters needs special attention. Therefore, identifying the viewpoints and opinions of community, by  coordinating with existing rules and regulations, can result in better museum’s lighting design and help directors, choreographers and related factors. The results of the paper show that new lighting technologies impact public perceptions toward contemporary architectural buildings. The results indicate the meaningful relationship between adoption of new lighting technologies and quality of public understanding toward valuable monuments in conventional or historic districts. The ability to attract visitors to museums is inevitable and necessary. So for these projects with a great cost of implementing, return on investment and its positive impact on society, is highly regarded by government agencies. To achieve this, it is possible that in addition to the laws and regulations relating to the design of effective use of the tastes and opinions of individuals. The populations of this study are citizens of Tehran. Due to lack of technical knowledge about the objectives of this study, a common language should be used. The common language is called semantic differential method. The obtained results indicate the influence of light and lighting in contemporary architecture. The results of the paper show that new lighting technologies may effect on public perception regarding to contemporary architectural monuments. The results show that level of adoption process may impact explicitly on public perception of contemporary architectural buildings. Regarding to the results of the research, new lighting technologies and perception of contemporary Iranian architecture are correlated meaningfully. Therefore it may be recommendable to emphasize on adoption of latest achievements and usage of new lighting technologies in contemporary architectural buildings especially in contemporary architecture of developing countries such as Iran, because of their richness in cultural heritage and spiritual findings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Night Architecture
  • New Lighting Technologies
  • Museum
  • light
  • Contemporary Iranian Architecture
-- Bechtel, R. B. (1987). Methods in Environmental and Behavioral Research, New York: Van Nostrand Reinhold
Co.
-- Kelly, G. (1963). A Theory of Personality, New York: w. w. Norton.
-- Khanizad, Sh. (2012). Design Museum in the World (the Fundamentals of Architecture and Interior Design), Tehran;
Century Art and Architecture.
-- Mahdavinejad, M., Javanrudi, K., (2012). Comparative Evaluation of Airflow in Two Kinds of Yazdi and Kermani
Wind-Towers, HONAR-HA-YE-ZIBA, winter 2012, No. 48, 69-80.
-- Mahdavinejad, M., Mashayekhy, M., (2011). The Principles of Architectural Design of Mosques with Particular
Reference to Socio-Cultural Activities, International Journal of Armanshahr, 3 (5), 65-78.
-- Mahdavinejad, M., Nagahani, N., (2011). Expression of Motion Concept in Contemporary Architecture of Iran,
Journal of Studies in Iranian-Islamic City, 1 (3), 21-34.
-- Mahdavinejad, M., (2004). Wisdom of Islamic Architecture: Recognition of Iranian Islamic Architecture Principles,
HONAR-HA-YE-ZIBA, No. 19, 57-66.
-- Mahdavinejad, M., (2005). Education of Architectural Criticism, HONAR-HA-YE-ZIBA, No. 23, 69-76.
-- Mahdavinejad, M., Bemanian, M., Amini, M., (2013). Presentation of the Models and Methods of Transformation
of Tehran to Educating City; With the Emphasis on International Basement and Pragmatism Program, Urban
Management, No. 31, 83-106.
-- Mahdavinejad, M., Bemanian, M. and Khaksar, N., (2011). Architecture and Identity- Explanation of the Meaning
of Identity in Pre-Modern, Modern and Post- Modern Eras, Hoviateshahr, 4 (7), 113-122.
-- Mahdavinejad, M., Bemanian, M. and Molaee, M., (2012a). Architecture in Context: Inspiration of Conceptualism
in Design, Naqshejahan, 1 (1), 21-34.
-- Mahdavinejad, M., Hamzenejad, M. and Kamyab, M., (2012b). Principles and Fundamentals of Design and
Building of Mosalas in Contemporary Iranian Architecture, Journal of Studies on Iranian-Islamic City, Fall 2012,
3 (9), pp. 37-47.
-- Rezazadeh, R (2004). Investigation of the Role of Architecture in the Association and Transport Concepts, Fine
Art Magazine. 18, 37-48.
-- schette, S. T. (2004). Consepts, Methods and Tools in Kansei Engineering. issues in ergon , 1-22.
-- Tai-Fen Hung, C.-K. N. (2009). Application of Semantic Differential Technique to Evaluate Kansei Image in Architecture
Design. IASDR, (pp. 3155-3163). South Korea, 495.