دوره و شماره: دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 1-121 

مقاله پژوهشی

مکانیت مثالین نورهای رنگی در معماری مقدس ایران

صفحه 1-9

قدسیه اکبری باصری؛ مریم محمد قلی پور


منظر شبانه شهر (رویکردی در طرح راهبردی نورپردازی شهر مشهد)

صفحه 55-66

امیرمحمد اخوان صراف؛ امید خسروی دانش؛ راحله مظاهری؛ بهار زمانی