عارض هیابی مقررات ملی ساختمان در حوزه بهره مندی از نور روز در شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران؛ کارشناس ارشد طراحی نورپردازی، دانشگاه صنعتی سلطنتی استکهلم )کی-تی-اچ(، سوئد )نویسنده مسئول(.

2 کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

چکیده

طریق مطالعه موردی، ابتدا (Daysim)در این مقاله با بهر هگیری از محاسبات اتونومی نور روز توسط نرم افزار دیسیم کمبودها و مشکلات موجود در قوانین مربوط به تأمین روشنایی طبیعی در امر ساخت و ساز (به ویژه در رابطه با مبحث چهار از مقررات ملی ساختمان)شناسایی شده و سپس ضرورت تغییر در این قوانین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است که مطالعه مذکور جهت اتاق های واقع در بخش شمالی یک ساختمان مسکونی شمالی واقع در شهر قزوین که تنها از طریق پاسیو به روشنایی طبیعی دسترسی دارند، انجام گرفته است و از آنجائی که قوانین و شرایط اقلیمی شهر قزوین مشابهت بسیاری با اکثر شهرهای ایران دارد، نتایج مطالعه مذکور به دیگر مناطق کشور نیز
قابل تعمیم می باشد. در ساختمان مورد مطالعه، گزین ههای مختلف در شکل پاسیو، ابعاد آن و نیز مصالح مورد استفاده در دیواره های آن دست هبندی و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج محاسبات انجام شده، بهترین حالت به منظور دستیابی به یک روشنایی مناسب جهت اتاق های شمالی زمانی اتفاق م یافتد که در جدار دیواره بیرونی
پاسیو از شیشه های مات استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Daylight Access Requirements in Iranian National Building Codes; Case Study in Qazvin

نویسندگان [English]

  • Majid Miri 1
  • Mohsen Kompani Saeed 2